Prihlásiť

Komentár: O vodozádržnách opatreniach v Rajeckej doline a účelnosti použitých, darovaných financií

Pripomínam, že zákon o ochrane prírody a krajiny bol novelizovaný cca 32 krát. Na ochranu prírody a krajiny bolo vydaných okolo 150 vládnych, ministerských, špeciálnych a odborných príkazov a zákazov. Na akúkoľvek činnosť vykonávanú na Slovensku. Prečo bol toľkokrát zákon novelizovaný sa môžeme iba domnievať.

Doporučený Foto: Ing. Alojz Malíšek Foto: Ing. Alojz Malíšek

Novelizáciami ministerstvo životného prostredia a ochranárske inštitúcie nadobúdali stále viac rozhodovacej právomoci a moci vo vzťahu ku všetkým iným, ktorí spravujú alebo využívajú akýmkoľvek spôsobom krajinu. Ba zasahujú do súkromného vlastníctva každého občana, na ktorého pozemku je vyhlásený akýkoľvek stupeň ochrany prírody alebo chránené územie i napriek tomu, že právo súkromného vlastníctva je zakotvené v Ústave SR.

Kto neverí, nech si analyzuje novely ochranárskeho zákona. Z noviel možno vyvodiť podstatu ochranárskeho už zľudoveného hesla: Všetko musí byť ekologické a v súlade so zdravým životným prostredím zachované aj pre budúce generácie. To, čo robia v krajine lesníci, poľnohospodári, lesné spoločenstvá, komposesoráty, urbariáty, poľovníci, chovatelia oviec a kôz, včelári, rybári, záhradkári a iní, robia zle alebo chybne, a pred ich činnosťou treba krajinu chrániť. „A samozrejme, najlepšie chrániť krajinu, zabrániť drancovanie lesov vieme len my, ochranári prírody a ekologickí environmentalisti“.

Do národných parkov sa nalialo veľa zbytočných peňazí len na delimitáciu aby sa naplnili slová J. Budaja: „Národné parky sú spiaca princezná, ktorú treba zobudiť a využiť v prospech rozvoja regiónu“. Naplánované sú „obrovské peniaze na zonáciu“ hoci ešte nie je jasné, prečo konzumentom týchto peňazí by mali byť len ekologickí environmentalisti, ochranári prírody a ochranárske inštitúcie. Aspoň „kvapku“ z tohto množstva peňazí by vedeli účelne využiť aj lesné či pozemkové spoločenstvá, poľovníci, rybári, včelári, chovatelia dobytka, súkromní majitelia pozemkov, obce a urbariáty.

Citované z web stránky neziskovej organizácie Kvapka Rajeckej doliny: „Sme nezisková organizácia Kvapka Rajeckej doliny. Združujeme expertov na hydrológiu, pedológiu, lesníctvo, krajinu a realizáciu vodozádržných opatrení. Naším cieľom je udržať v Rajeckej doline zdravú a pestrú krajinu a pomocou inovatívnych metód prispieť k prirodzenej obnove zásob vody. Spolu s odborníkmi na hydrológiu, pedológiu, lesníctvo Vám predstavíme ukážkovú realizáciu inovatívnych vodozádržných a protieróznych opatrení. Uvidíte inovatívnu metódu jama - hrádza - jama od skúseného bagristu. Ďalej úpravy proti plošnému odtoku vody, vďaka čomu voda vsiakne hlbšie do pôdy a zaistí dostatočné množstvo vody pre nový les, a to predovšetkým v období sucha.“

Nezisková organizácia sa teda vychvaľuje, akých má odborníkov na vodozádržné zariadenia, GIS, hydrológov, ale pritom nevie, že poľná cesta v dĺžke 6 km je líniová stavba, vyžaduje si projektové riešenie v zmysle zákona o lesoch, riešenie ovplyvní desiatky organizácií, spoločenstiev a hospodárenie na lesnom pôdnom fonde. Pri takomto neodbornom zásahu do prírody líniové stavby zrýchľujú soliflukčné procesy a za niekoľko desaťročí tu bude kamenistá pôda.

Teoretické rozbory vodnej erózie

Pôdny povrch podlieha erózii úderom vodných kvapiek a prúdom vody,ktorý uvoľnené pôdne zrná premiestňuje dolu po svahu. Pri krátkodobých prívalových dažďoch povrchový odtok vzniká, ak okamžitá intenzita dažďa je väčšia ako vsakovacia schopnosť pôdy. Vodnú eróziu vyvolávajú prudké a náhle odtoky spôsobené prívalovými krátkodobými dažďami, náhlym topením snehu, silné dlhodobé zrážky. Pre rozbor a návrh protieróznych opatrení (PEO) je v prvom rade poznanie zrážkovýchodtokových pomerov na lokalite.

Protierózna ochrana je založená na plošnom zadržaní čo najväčšieho množstva prívalovej zrážky na tom mieste kde zrážka padla. Preto sa svahy členia priečne, nie v smere po spádnici (ako ukazujú obrázky), ale po celej dĺžke vrstevníc vhodne navrhnutým vodozádržným zariadením. Vodozádržné záchytné alebo zberné PEO je potrebné na plochách riešiť tak, aby boli bezpečne zachytené aj extrémne povrchové odtoky a nedošlo k preliatiu a tým aj k erózii pôdy. 

Navrhnúť takéto opatrenie sa dá jednoduchou logickou úvahou bez použitia a aplikácie špeciálnych hydrologických vzťahov a rovníc. Pri návrhu PEO vodozádržných alebo vsakovacích zariadení prvé analyzujeme hydrologické pomery na lokalite - dažde, ktoré vytvárajú podmienky a vznik eróznych procesov. Intenzita dažďa s dĺžkou jeho trvania klesá a prívalové dažde zasahujú malú plochu do 1km2= 100 ha.

Kinetická energia dažďových kvapiek lejaka je väčšia ako kinetická energia tečúcej vody. Napr. kinetická energia lejaka ED, pri rýchlosti pádu kvapiek vK=8 m·s-1 , odtokovom koeficiente 0,25 a rýchlosti povrchového odtoku vO= 1 m·s-1 je väčšia 256 násobne. Vychádza to z výpočtu kinetickej energie E=1/2·R·v. Pre KE lejaka ED=1/2·R·82 =32R, pre KE povrchového odtoku EO = 1/2·R/4·12 =R/8. Pri odtokovom koeficiente 1,0 by bol rozdiel 64 násobný. Pre KE dažďa pri ktorej nemôže nastať vsakovanie do pôdy ale iba povrchový odtok autor odvodil  z hydrologickej účinnosti prívalového dažďa vzťah:

KE=206,7 +37,4 log(i)

KE je hodnota kinetickej energie dažďa /J·h-1 /,

 i—intenzita prívalového dažďa do 9,0 cm·h-1

Aj nevyštudovaný hydrológ pochopí, že KE dažďa vykoná prácu, ktorú iba technicky správne navrhnutá priekopa bezpečne odvedie podľa Hydromelioračných noriem 831—2 povrchové vody do recipientu, vsaku alebo studní.

Pri PEO používame energiu, výkon a nárazovú silu náhradného dažďa a jeho pôsobenie na pôdny povrch. Takýmto spôsobom navrhneme správne agronomické, biotechnické alebo technické riešenie vodozádržných alebo zasakovacích líniových či miestnych prvkov.

Z uvedeného vyplýva, že KE úhrnu dažďa o intenzite zrážky napr. 4cm·h-1 je 258 J·m-2 a spôsobí za veľmi krátky čas (počas dažďa) upchanie všetkých vodných pórov, preto sa voda hromadí na povrchu, napĺňa mikrodepresie , postupne vytvára jarčeky, ryhy až výmole a strže. Plošný neškodný povrchový odtok prechádza na škodlivý sústredený.

Základné hydrologické údaje odčítame zo zrážkomernej stanice: Rajecká Lesná má priemernú nadmorskú výšku Hm n. m. = 513 m s priemerným ročným úhrnom zrážok HZr= 820 mm. Výška náhradnej zrážky o potrebnej periodicite: Hz =64,2 mm o periodicite p=0,1 t. j. s dobou opakovania 1—krát za 10 rokov, periodicitu p=0,02 s dobou opakovania 1—krát za 50 rokov a  Hz=81,9mm  pri p=0,01 s dobou opakovania 1—krát za sto rokov Hz=88,9 mm ľudovo nazývaný storočný dážď .

Zberná plocha F=ha do  vsakovacieho zariadenia jama—kopec—jama na už vybudovaných zasakovacích zariadeniach nieje určená. Predpokladáme  F=10 km2 z ktorej voda priteká. Vypočítame sekundové množstvo vody z 1ha =0,00026 m3 ·s-1·ha-1=0,26 l·s-1·ha-1alebo z 1km2=26 l·s-1. Vieme že celý objem odtoku nieje 100%. Aktivisti neuvádzajú konkrétne namerané hodnoty, preto predpokladáme, že z toho množstva 26 l·s-1 povrchovým odtok bude 50 %, t. j. 13 l·s-1. Z celej plochy F=10km2 odtok vody je 130 l·s-1 alebo 0,130 m3 ·s-1.

Takéto predpokladané „ideálne“ množstvo vody za rok musí inovované technické zariadenie jama - hrádza - jama zadržať do vsaku. Ak nepoznáme objem ani prietok, navrhnuté opatrenie je zbytočne vybudované. Postupne s narušením vegetačným krytom v povodí narastá aj odtokový koeficient a tým aj objemové množstvo odtoku. Pri hydrologickej bilancii povrchu pôdy potrebujeme hydrologickú bilanciu celého svahu a hydrologickú bilanciu časti svahu pre vsakovanie vody do pôdy, jama – hrádza - jama. Pri pôdoochranných zariadeniach používame tzv. návrhové alebo náhradné dažde, ktorých charakteristické hodnoty získame zo Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo výpočtom.

Vyhodnotením údajov zo zrážkomernej stanice Rajecká Lesná sme zistili, že vyšetrované záujmové územie F=10 ha bolo zasiahnuté prívalovým dažďom s celkovou výškou  o periodicite p=0,1. Z logickej analýzy problému vyplýva, že musíme vypočítať objem kvádra.  Plošný  obsah podstavy je A=F=10 ha, a výška je v=Hz=60 mm, t. j. Oz=A·v=F·Hz . Hodnoty  premeníme na rovnaké jednotky dostaneme:

Objem prívalového dažďa zasiahnutej plochy lejakom F=10 ha, bol Oz=6000 m3. Inovačná úprava pomocou jám (ktorých objem aktivisti neuvádzajú), orientovaných po spádnici kolmo na svah podľa literatúry, ale aj z výskumu, zachytí nepatrné množstvo vody z lejaka. Naopak, urýchľuje proces ryhovej, výmoľovej vodnej erózie, ktorá prechádza postupne až na vytvorenie strže.

Záver

Týmto čiastočným hydrologickým rozborom a logickou úvahou nemám záujem znevažovať prácu neziskovej organizácie Kvapka pre Rajeckú dolinu. Nemám záujem ani povzbudzovať útoky voči ochrancom prírody. Ondrej Kamenár  z iniciatívy My sme les povedal: „V čele potrebujeme mať ľudí, ktorí akceptujú najlepšie dostupné vedecké poznatky a dokážu previesť našu krajinu cez tieto náročné a rozhodujúce časy“. Poznatky majú sto rokov a každoročne sú doplňované o nové namerané údaje. Bez hydrologického posúdenia nemôžeme navrhnúť ani inovatívne zasakovacie zariadenia. Takmer 50 rokov platia Smerné orientačné nástroje (oceňovacie a kalkulačné ) 831—2 Hydromeliorácie lesníckotechnické, podľa ktorých sa navrhne protierózna ochrana záujmového územia.

Ten, koho peniaze sú využívané v prospech prírody by mal vedieť, či boli aj účelne použité. Poukazujem na nevhodne využité finančné prostriedky získané darom. Často sa stáva, že navrhované opatrenia sa vsunú pod protierózne opatrenie – PEO, ochránili sme viac ako 10 km2 poľnohospodárskej aj lesnej pôdy a štatistické údaje sú naplnené. Neviem, či bolo jednanie so správcom vodného toku Rajčianka (spôsob  vyústenia do potoka) alebo vlastníkmi, na ktorých území sa práce vykonávali. O meraní prietokov a objeme jám či dĺžke ryhy po spádnici ani nehovorím. Výsledky meraní by zrážkomerná stanica spracovala na upresnenie hydrologických údajov.

Moju logickú úvahu o navrhovaných inovatívnych protieróznych opatreniach môže nezisková organizácia technicky vyvrátiť alebo vyštudovaný  hydrológ podľa rovníc a vzorcov upresniť.

Ing. Alojz Malíšek

Titulok a redakčná úprava: Lesmedium.sk 

 

Naposledy zmenené: piatok, 05 január 2024 06:27
Prečítané: 3229
(5 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Lesník opísal hrozivé chvíle, prežité počas napadnutia medveďom: Prevalcoval ma, poskákal po mne, podupal po mne

Lesník opísal hrozivé chvíle, prežité počas napadnutia medveďom: Prevalcoval ma, poskákal po…

O čom sa píše

Zobrazenie:16076

Lesník Martin Jambrich pre TV JOJ opísal napadnutie medveďom medzi Matiašovcami a Hutami, ktoré sa odohralo vo štvrtok 4. apríla...

TÝŽDŇOVKA: Sklamaný predseda Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany sa pýta, aký má zmysel nahlasovať policajtom krádeže dreva

TÝŽDŇOVKA: Sklamaný predseda Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany sa pýta, aký má zmysel…

Aktuálne

Zobrazenie:9208

Tento týždeň som spracoval podklady zo stretnutí so zástupcami Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany, ktoré hospodári na výmere 162 hektárov a takmer...

Nemecký lesník a poľovník o skúsenostiach s vlkmi: Raticová zver žije v neustálej panike zo šeliem

Nemecký lesník a poľovník o skúsenostiach s vlkmi: Raticová zver žije v…

O čom sa píše

Zobrazenie:9150

Vlk je späť aj v oblasti Dübener Heide. Benedikt Sedlmayer tam pôsobí ako lesník a poľovník. Dübener Heide je zalesnená...

Predchádzajúce vedenie agrorezortu a štátneho podniku LESY SR podcenilo kalamitu na Čiernom Balogu: Okamžite treba zabrániť šíreniu lykožrútov a zachrániť Poľanu

Predchádzajúce vedenie agrorezortu a štátneho podniku LESY SR podcenilo kalamitu na Čiernom…

Aktuálne

Zobrazenie:7284

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč spoločne s novým vedením LESY SR, š. p. navštívil dnes Čierny Balog, kde sa...

Cyklotrasa povedie až na vrchol Kráľovej hole: Bude to najvyššie prístupné miesto pre cestných cyklistov s horskou prémiou

Cyklotrasa povedie až na vrchol Kráľovej hole: Bude to najvyššie prístupné miesto…

Aktuálne

Zobrazenie:7274

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter na sociálnej sieti oznamuje, že cykloturiti sú o krok bližšie k cyklotrase na Kráľovu...

Reakcia vlastníkov lesov na protest generálneho prokurátora proti rozhodnutiu ministra Budaja: Ukazuje sa ako prelomový

Reakcia vlastníkov lesov na protest generálneho prokurátora proti rozhodnutiu ministra Budaja: Ukazuje…

Aktuálne

Zobrazenie:5733

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti vlaňajšiemu rozhodnutiu ministra životného prostredia súvisiacemu s odstrelom štyroch medveďov v...

Hlavné správy

Periská boli vyhlásené za 64. významné lesnícke miesto: Kamennú púšť sa podarilo lesníkom premeniť na kompaktný les, miestni hovoria o malom zázraku

Periská boli vyhlásené za 64. významné lesnícke miesto: Kamennú púšť sa podarilo…

Aktuálne

Periská, prímestská časť Brezovej pod Bradlom, boli zaradené medzi významné lesnícke miesta na Slovensku. Lokalita bola kedysi kamennou púšťou, po...

Prečítajte si viac
Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie Národného parku Poloniny, požadujú vytvorenie Prírodného parku Poloniny – Nízke Beskydy

Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie…

Aktuálne

Zástupcovia 14 urbárov zo Starinskej a Uličskej doliny odovzdali dnes na Okresnom úrade v Prešove Rezolúciu Polonín. Chcú v Starinskej...

Prečítajte si viac
Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu na Horehroní, už v roku 2022 však bolo potrebné hľadať riešenia na elimináciu rizík

Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu…

Aktuálne

Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov (najmä opozičných) o kalamitu na Horehroní. Odznelo už veľa „zaručených“ informácií a ešte...

Prečítajte si viac
Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový softvér eurokomisia zrejme nebude akceptovať

Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový…

O čom sa píše

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč v pondelok 15. apríla vycestoval do Bruselu na rokovanie s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora