Prihlásiť

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky a lesné porasty. Vďaka ich starostlivosti sa na tomto území nachádza druhová rôznorodosť fauny a flóry. Neustálym obhospodarovaním a činnosťou starostlivosti o územie nachádzajúce sa v katastri našej obce Liptovské Revúce sa dnes môže Slovensko pýšiť rôznorodosťou fauny a flóry v tejto lokalite.

Doporučený Ilustračné foto: internetová stránka obce Liptovské Revúce Ilustračné foto: internetová stránka obce Liptovské Revúce

Naši predkovia pracovali v ťažkých podmienkach, aby zachovali krásu tohto kraja pre nás – ich potomkov. Už v začiatkoch existencie obce Liptovské Revúce bol jedinou obživou vtedajšieho obyvateľstva chov oviec a rožného dobytka, starostlivosť o lúky, ornú pôdu a les. Aby každá rodina prežila, musela mať kus zeme, o ktorú sa ľudia starali a brali z nej úžitok. Aby sa k tejto pôde dostali, museli si ju zakúpiť. V tom čase neexistovala evidencia pôdy cez evidenciu, aká je v dnešnej podobe podľa Katastra nehnuteľností Slovenskej republiky.

Slovenská republika sa správa k pozemkom, na ktorých nie sú vysporiadané vlastnícke práva, ako ku svojim a určuje podmienky, ako sa má žiť na vidieku. Považujeme to za nespravodlivé. Na pozemkoch, na ktorých sa chystá zmena hraníc národného parku a zmena stupňa ochrany, sú evidovaní nezistení vlastníci v správe Slovenského pozemkového fondu. Títo nezistení vlastníci sú v mnohých prípadoch len preto nezistení, že sa neprededili vlastnícke práva na potomkov. A z tejto skutočnosti Slovenská republika profituje.

Nesúhlasíme, aby sme si na pozemky v katastrálnom území obce Liptovské Revúce žiadali udeľovanie výnimiek, vyplývajúcich z obmedzenia užívania pôdy na základe zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny podľa §13, §14, §15 a §16. (2., 3., 4. a 5. stupeň ochrany)

Sme za ochranu nášho dedičstva, ktoré nám zanechali naši otcovia. Sme za ochranu prírody, za zachovanie pôvodnej fauny a flóry, ktorá sa uchová jedine neustálou starostlivosťou o lúky, pasienky a les. Bezzásah znamená koniec podoby prírody, ako ju poznáme. Naši starí rodičia sa starali aj o les, ak si z neho zobrali drevnú hmotu, museli ju aj vysadiť. Prezentovať, že sa dá žiť v lesných porastoch bez zásahu je utópia a rozprávka pre jedincov, ktorí nevedia, ako rastie les. Je potrebná starostlivosť o mladé stromčeky (výžin, ochrana proti ohryzu, výrub rýchlo rastúcich drevín, ktoré zabijú rast stromov).

Profitovať na výbere poplatkov zo vstupov do národných parkov, na turistických chodníkoch, ktoré sú veľakrát ešte z obdobia našich predkov, ktorí tieto chodníky využívali ako jedinú prístupovú cestu ku svojim pozemkom, na ktorých chovali rožný statok a ovce, je odvážne. Po týchto chodníkoch chodili naše staré mamy s mliekom dennodenne, pretože sa dobytok pásol na vysokohorských lúkach a radšej ich tam ponechávali cez celé obdobie, kedy sa pásol na šťavnatých pasienkoch, akoby ich každý deň zaháňali do obce.

Naši predkovia kosili vysokohorské lúky a ponechávali sená na lúkach v tzv. kraviarkach v zimnom období. Na týchto kopách sena našla obživu aj vysoká zver a takouto formou im naši predkovia pomohli prežiť ťažké zimné obdobie.

Považujeme návrh zonácie za jednostranne pripravovaný dokument, pretože nemáme vyčíslené ekonomické a sociálne dopady návrhu vyhlásenia zón Národného parku Veľká Fatra a zmenami jeho hraníc ochranného pásma a návrhu Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2023-2052, ktoré ovplyvňujú všetky zainteresované skupiny obyvateľstva.

Príprava zonácie je šitá horúcou ihlou, nie sú urobené žiadne vyhodnotené a faktami podložené analýzy. Máme pocit, že na tento formát zonácie neboli prizvaní odborníci z oblasti lesníctva, poľnohospodárstva, pôdohospodárstva, poľovníctva a inej odbornej verejnosti. A ak áno, neprihliadalo sa na ich racionálne pripomienky. Ide čisto o politický tlak a prípravu na prefinancovanie finančných prostriedkov cez mimovládne organizácie.

Pôda v národných parkoch síce vlastníctvo nezmení, ale zákonom o ochrane prírody podľa nového prideleného stupňa ochrany obmedzí spôsob nakladania s pôdou, teda obmedzí v užívaní a braní úžitku z pôdy. Zakáže vstupovať na územie mimo vyznačených chodníkov a náučných chodníkov.

Vlastník síce bude musieť platiť daň zo svojich pozemkov, ale zisk mu vytvárať nebudú. Z ekonomického hľadiska sa stanú pasívnym majetkom a niečím, čo vlastník svojim spôsobom bude považovať za prebytočný majetok, ktorého sa bude chcieť zbaviť a predať. A to je biznis pre korporátne spoločnosti alebo bohatých oligarchov. Je tu ohrozená potravinová a energetická sebestačnosť Slovenska. V horskom prostredí sa na týchto pozemkoch nachádzajú pramene pitnej vody, ktoré sa v budúcnosti budú považovať za ložiská najväčších pokladov.

Na činnosti, ktoré by sa za normálnych okolností v území bez stupňa ochrany mohli vykonávať (kosenie, zber rastlín, voľný pohyb, bicyklovanie, lyžovanie, skialpinizmus a pod. na základe zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny podľa §13, §14, §15 a §16(2., 3., 4. a 5. stupeň ochrany) musí vlastník získať povolenie a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Ten samozrejme nemusí získať.

Tu dávame otázku, akou formou bude štát kompenzovať vlastníka pozemku a v akom časovom horizonte? Príprava zonácie národného parku je na obdobie rokov 2023-2052! Z akého zdroja sa budú kompenzovať straty pri ťažbe drevnej hmoty, pasenia, znemožnenia užívať ornú pôdu, pasienky, chov dobytka a oviec. Ak nebudú chované zvieratá, kde získame mlieko, mäso a iné produkty z hospodárskych zvierat?!  

Občania obce sa cítia byť súčasnou vládou v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení. Viacero politických subjektov vládnej koalície v rámci svojich predvolebných programov sľúbilo ľudom riadnu zonáciu národných parkov, ktorú aj my vnímame ako nevyhnutnú pre rozvoj našej obce. Hnutie OĽANO hovorilo o riadnej zonácii národných parkov, strana Sme rodina dokonca hovorila o znižovaní veľkoplošných a maloplošných chránených území a ich prehodnotenie.

Naša obec vníma potrebu riadnej zonácie Národného parku Veľká Fatra, avšak naše potreby sú voči predkladanému návrhu novej zonácie absolútne opozitné. Veď spomedzi krajín strednej Európy má práve Slovensko jednoznačne najvyššiu výmeru národných parkov. Celkový podiel národných parkov na rozlohe štátu predstavuje v prípade Slovenska 7,5 %. Pre porovnanie Česká republika má 1,5 %, Maďarsko 5,2 %, Poľsko 1 % a Rakúsko 3 %. Z pohľadu Európskej únie sme krajinou s druhým najvyšším podielom národných parkov na rozlohe štátu a pred nami je len Francúzsko s 9,5 %.

Výmera pozemkov vo vlastníctve štátu je z okolitých krajín jednoznačne najnižšia, predstavuje 52 % v Poľskej republike 85 % v Českej republike 92 % a v Maďarsku je až 100 % pozemkov v národných parkoch vo vlastníctve štátu, pričom je zrejmé že práve napĺňanie funkcií vo verejnom záujme má plynúť primárne z verejného vlastníctva.

Vyhlasovanie chránených území vnímame ako široko konsenzuálny problém, v ktorom musia byť zohľadnené požiadavky všetkých relevantných subjektov, aby nová zonácia národného parku nemala opačný efekt ako je jej cieľom.

Zonácia Národného parku Veľká Fatra nie je v súčasnej dobe novinkou, ale je dlhodobým problémom ktorý už bol parciálne rozpracovaný, avšak predkladaný nový návrh považujeme za najslabší, bez akýchkoľvek odborných stanovísk a analýzy dopadov. Pri tak komplikovanom probléme, ako je zonácia tak, aby boli vhodným spôsobom dosiahnuté požadované ciele, ktoré má nová zonácia naplniť, má byť absolútnou samozrejmosťou analýza dopadov a stanoviská odbornej obce, ktoré mali byť do návrhu novej zonácie skutočne zapracované, no absentujú.

Navrhnutý plán novej zonácie nie je založený na odborných analýzach ani medzinárodne uznávaných metodikách, ako je metodika IUCN (Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov), podľa ktorej sa zaraďujú do stupňov ochrany národné parky v zahraničí.. Navrhované zvyšovanie stupňov ochrany nie je z odborného hľadiska opodstatnené. Súčasný stav, v akom sa nachádzajú lesné ekosystémy v rámci Veľkej Fatry, je výsledkom cieľavedomého hospodárenia, keďže ako ukazujú historické pramene drvivá väčšina plochy národného parku Veľká Fatra bola ovplyvnená ľudskou činnosťou, preto ani tieto lesy nie je možné označiť za pôvodné lesné ekosystémy. A predkladaný návrh môžeme označiť len ako požiadavku rôznych mimovládnych organizácií, ktoré zarábajú na ochrane prírody.

Podľa nášho názoru má byť v prvom rade ochrana prírody upriamená na konkrétne biotopy a lokality, ktoré si v skutočnosti zvýšenú ochranu vyžadujú, navyšovanie stupňov ochrany však nemusí nutne znamenať zlepšenie ochrany prírody, práve naopak, môže dôjsť k zhoršeniu stavu cieľa ochrany za súčasného negatívneho efektu na mieste obyvateľstvo, pričom bezzásah ktorý je v 5. stupni povinný nemaximalizuje plnenie mimoprodukčných funkcií lesa ako je napríklad podpora biodiverzity, vodohospodárskej funkcie a všetkých ekologických funkcií a preto ho nie je vhodné považovať ako vhodný režim hospodárenia až na plánovaných 41,55 % výmery (5. stupňa ochrany).

Z pohľadu výkonu práva poľovníctva by nový návrh zonácie národného parku Veľká Fatra pôsobil na dotknuté ekosystémy deštruktívnym spôsobom, zvyšujúce sa stavy raticovej zveri intenzívne poškodzujúcej predovšetkým málo sa vyskytujúce (cenné) dreviny, by sa prejavili na výraznom poškodení týchto drevín ako je jedľa a zákonom chránený tis.

Na základe akých podkladov máme požadovať náhrady za reálne využívané produkčné ekosystémové služby, ktoré neboli na Slovensku doteraz predmetom žiadnej úradnej evidencie? Ako je pre obyvateľov napríklad prínos z produkcie húb, lesných plodov, či liečivých bylín, prepočítaný na financie? Toto sú nezanedbateľné benefity s nemalou finančnou hodnotou, ktorú však v súčasnosti ešte nevieme vôbec vyčísliť.

Mgr. Jana Šimová, starostka obce Liptovské Revúce

 

Naposledy zmenené: streda, 01 február 2023 09:35
Prečítané: 9161
(24 hlasov)

Komentárov   

0 # Marián Jasík 2023-02-06 14:38
ad2) Vychádzajúc z v súčasnosti prerokúvaného návrhu Programu ochrany NP Veľká Fatra a Programu starostlivosti o NP Veľká Fatra sa nenavrhuje meniť hranicu NP v k.ú. Liptovské Revúce. Inde len po dohode s vlastníkmi pozemkov. Navrhuje a zmeniť stupne ochrany len na pozemkoch vo vlastníctve štátu. Štát prijal zásadu, že v rámci zonácií národných parkov navrhne zaradiť do vyšších stupňov ochrany v porovnaní so súčasnosťou len pozemky vo vlastníctve štátu, tie ostatné len po dohode s vlastníkom. Takto postupovala aj Správa NP Veľká Fatra.

ad3) Problém neznámych vlastníkov je veľký problém a maj by sa nejak spravodlivo v prospech vlastníkov vyriešiť, ale toto vôbec nesúvisí so zonáciou NP, tento proces upravuje iná legislatíva.

ad4) Návrh prísne chránených/bezzásaho vých častí - ide len o lesy, nie lúky - v prípade ak bude schválený umožní regeneráciu lesov, lesnej pôdy, čo sa pozitívne prejaví na vodozádržnej schopnosti územia a podpore pôvodnej biodiverzity. Ponechanie lesa na prísnu ochranu, neznamená jeho koniec, ale naopak naštartovanie obnovných procesov. Les rastie sám človeka nepotrebuje. Toto nie je predpoklad, ale dokázateľný fakt mnohými vedeckými prácami.

ad5) Podľa dostupných informácií vstupné sa do NP VFatra bude vyberať len tam, kde je vysoká návštevnosť ohrozujúce predmety ochrany či stabilitu územia.

ad6) Návrh zonácie NP a program starostlivosti o NP vypracovali odborníci na ochranu prírody, nakoľko o ochranu prírody v NP v prvom rade ide. Vychádzala z odborných podkladov, výskumov, monitoringu atď. Správa NP je podľa zákona oprávnenou osobou na vypracovanie takejto dokumentácie. Tak ako nespochybňujeme, že projekt domu nám navrhne architekt, t.j. osoba čo má na to oprávnenie, tak by sme mali akceptovať, že projekt ochrany NP a program starostlivosti oň vypracuje organizácia ochrana prírody a nie stavebný inžinier, lesník či starosta obce. Verím, že relevantné pripomienky, ktoré prídu od vlastníkov/užívateľo v pozemkov budú zohľadnené vo výsledných dokumentoch.

ad7) Viaceré činnosti na území NP sú už v súčasnosti regulované - potrebný je na ne súhlas alebo výnimka. Správa NP by v spolupráci s vlastníkmi/užívateľm i pozemkov mali vyvinúť úsilie, aby na činnosti ktoré sú pre udržanie charakteru krajiny či biotopov nevyhnutné (pasenie, kosenie, občasne rozoranie), boli zahrnuté do programu starostlivosti a maximálne sa obmedzila či vylúčila byrokracia. Vlastníci a správcovia pozemkov sa môžu na svoje pozemok dostať tak ako boli zvyknutí, na ich sa zákaz pohybu mimo vyznačených chodníkov nevzťahuje. Vzhľadom na rozdrobenosť vlastníctva v ku LRevúce je tam takmer každý vlastníkom. Čo sa týka rekreačného využívania to bude upravené návštevným poriadkom NP, ktorý bude s Správa NP iste v blízkej budúcnosti novelizovať.

ad8) Ak k dôjde k nejakým obmedzenia neštátnych vlastníkov na bežnom obhospodarovaní pozemkov štát je povinný ich kompenzovať. A to sa aj deje a bude diať. Štát na to musí nájsť, inak by mal ochranu takých území, kde to nevládze platiť, zrušiť.
0 # Marián Jasík 2023-02-06 14:35
ad1) Pestrosť prírody katastra Liptovských Revúc je výsledkom toho čo územie nadelila príroda a ako ju formoval a ovplyvňoval človek. Príroda nadelila Revúcam súvislé lesy. Lúky sú výsledkom drastického odlesňovania v dávnej minulosti. Nie je to dar od Boha. Podpálenie lesa bolo najúčinnejším spôsobom ako sa lesa zbaviť. Na takéto plochy nabehol dobytok a nedovolil lesom obnoviť sa. Postupne sa na takýchto plochách vytvorili lúky s vysokým počtom druhov - kvetnaté lúky. Keď sa ustálila rovnováha medzi počtom dobytka a veľkosťou pasienkov a začal sa pociťovať nedostatok dreva od premeny lesa na lúky/pasienky sa postupne upustilo. Boli obdobia kedy si les vzal späť z lúk a obdobia kedy človek svojou činnosťou ukrojil z lesa, ale v zásade sa obraz krajiny výraznejšie nemenil. Neskôr sa v lesoch začalo plánovite hospodáriť. Takáto rovnováha sa udržala zhruba do 50. rokov 20. storočia. Kolektivizácia, industrializácia a všeobecne posun spoločnosti vpred spôsobil postupné opúšťanie predtým pasených/kosených lúk, najprv tých, ktoré sa ťažšie obhospodarovali. Tie si les zobral späť alebo boli zalesnené. Tento trend je badateľný dodnes, stačí si pozrieť porovnanie historickej (60. roky 20. storočia) a súčasnej leteckej snímky tu: https://mapy.tuzvo.sk/hofm/Default2.aspx. Na tento trend má ochrana prírody len pramalý vplyv a je z skôr v polohe znechutenia obhospodarovateľov s administratívnymi povinnosťami, resp. sankciami za ich nesplnenie ako s reálnym obmedzením poľnohospodárskej činnosti. Takže treba sa sústrediť skôr na vypustenie/zjednoduš enie administratívy upravujúcej činnosti, ktorý poľnohospodári robia a národný park ich vníma ako prospešné, resp. indiferentné.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Najsilnejšia jelenia trofej na svete je zo Slovenska: Hodnota 273,59 bodu CIC

Najsilnejšia jelenia trofej na svete je zo Slovenska: Hodnota 273,59 bodu CIC

Aktuálne

Zobrazenie:83465

Na portáli POĽOVNÍCTVO-RYBÁRSTVO.PLUSKA.SK autor Peter Šmehýl informuje, že samostatná zvernica v Šalgovciach funguje niekoľko rokov so zameraním na intenzívny chov jelenej...

Názor: Ochranári boli arogantní a išli ako valec, lesníci pracovali na obnove prírody. Výsledok vidíte

Názor: Ochranári boli arogantní a išli ako valec, lesníci pracovali na obnove…

Aktuálne

Zobrazenie:25434

Ochrana prírody začala približne okolo roku 2016 masírovať cez mimovládne organizácie verejnú mienku o lesníkoch a hospodárení v lesoch, Nenápadne...

Rudolf Huliak v televízii TA3: Nechcem vyvraždiť populáciu medveďa hnedého, ale chcem, aby ľudia mohli pestovať plodiny a hubári v lesoch v pokoji hubárčiť

Rudolf Huliak v televízii TA3: Nechcem vyvraždiť populáciu medveďa hnedého, ale chcem…

O čom sa píše

Zobrazenie:24464

Moja nominácia vyvolala kvílenie neziskoviek, hovorí Huliak. Šíri najabsurdnejšie konšpirácie, reaguje Stohlová. Takto znie titulok článku na portáli spravodajskej televízie...

BROZ dostal na trojročnú ochranu korytnačky močiarnej vyše 650 000 eur: Nové vedenie envirorezortu bude kontrolovať všetky projekty mimovládiek, na Slovensku je 800 neodkanalizovaných obcí

BROZ dostal na trojročnú ochranu korytnačky močiarnej vyše 650 000 eur: Nové…

O čom sa píše

Zobrazenie:18639

Bývalý kandidát SNS na ministra životného prostredia Rudolf Huliak opakovane spochybňoval granty, ktoré ochranári získali na záchranu niektorých ohrozených druhov...

Zrážky s motorovými vozidlami včera neprežili tri medvede: Podľa ochranárov je dôvodom aj necitlivá výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií

Zrážky s motorovými vozidlami včera neprežili tri medvede: Podľa ochranárov je dôvodom…

Aktuálne

Zobrazenie:17640

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v dnešnej tlačovej správe informuje o tom, že v priebehu štvrtka 26. októbra došlo v dôsledku zrážky s motorovým vozidlom...

Reportáž Pravdy z Očovej: Zbytočný cirkus, nafúknutá bublina a rovný človek

Reportáž Pravdy z Očovej: Zbytočný cirkus, nafúknutá bublina a rovný človek

Aktuálne

Zobrazenie:13991

Denník Pravda v úvode dnešnej reportáže píše, že meno Rudolf Huliak je v týchto dňoch asi najskloňovanejším na našej politickej scéne...

Hlavné správy

Akademie věd ČR: Buky využívajú pôdnu vodu menej hospodárne ako smreky, bukové lesy vysušujú pôdu viac ako smrečiny

Akademie věd ČR: Buky využívajú pôdnu vodu menej hospodárne ako smreky, bukové…

O čom sa píše

Bukové lesy v porovnaní so smrekovými počas horúcich letných mesiacov viac vysušujú pôdu. Stratégiu hospodárenia s vodou v oboch typoch...

Prečítajte si viac
Kvalitné a moderné drevostavby: Budúcnosť rozvoja bývania a využívania nebytových stavieb

Kvalitné a moderné drevostavby: Budúcnosť rozvoja bývania a využívania nebytových stavieb

O čom sa píše

Predstavitelia členských krajín Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb (EFV) sa stretli 28. novembra 2023 v Innsbrucku na svojom pravidelnom valnom zhromaždení v...

Prečítajte si viac
Záujem o Zväz spracovateľov dreva SR rastie: Agrorezort chce posilniť postavenie drevospracujúceho priemyslu

Záujem o Zväz spracovateľov dreva SR rastie: Agrorezort chce posilniť postavenie drevospracujúceho…

O čom sa píše

V decembrovom vydaní Drevárskeho magazínu prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Peter Zemaník píše, že v tradičnom prostredí Vysokých Tatier sa v dňoch...

Prečítajte si viac
Mimovládka mala dostať od roku 2017 od štátnych podnikov 9 miliónov eur: Škody okolo 4 miliónov eur

Mimovládka mala dostať od roku 2017 od štátnych podnikov 9 miliónov eur:…

Aktuálne

TV JOJ vo včerajšej reportáži informuje o tých, ktorí mali byť nacucnutí na štát a inkasovať milióny eur - takpovediac za...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora