Prihlásiť

Komentár: Problémy s vyhlasovaním národných parkov, alebo čo sa nezmestilo do tlačovej správy

Dočasne poverená Vláda Slovenskej republiky prijala na svojom rokovaní 4. októbra 2023 (len tri dni po voľbách do Národnej rady SR) nariadenie vlády, ktorým bol vyhlásený Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo. Na druhý deň vydalo Turčianske regionálne združenie vlastníkov lesov tlačové vyhlásenie, v ktorom avizovalo podanie na Ústavný súd ohľadom predmetného nariadenia vlády, ako aj niektorých ustanovení Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.

Doporučený Ilustračné foto: Jozef Marko Ilustračné foto: Jozef Marko

Som veľmi rád, že táto tlačová správa nezanikla v turbulentnom čase rokovaní o možných koalíciách a viaceré média sa ozvali aj s ďalšími otázkami. Formát tlačovej správy nedovoľoval podrobnejšie vyjadriť náš názor ohľadom procesov, ktoré sa rozbehli v roku 2020 a zásadným spôsobom menia pravidlá spolužitia súkromných vlastníkov a štátnej politiky ochrany prírody.

Nie som právnik a ani nechcem dopredu komunikovať veci z pripravovaného podania na Ústavný súd SR, takže toto rozšírené stanovisko nebude právnický text. Keďže som aj spolumajiteľom rodinných majetkov v Národnom parku Veľká Fatra, budem miestami aj trochu osobnejší.

V prvom rade chcem skonštatovať, že prvými ochrancami prírody boli lesníci a poľovníci, ktorí sa v spolupráci s majiteľmi lesných pozemkov za posledných 300 rokov zaslúžili o výrazné zvýšenie rozlohy lesných plôch na Slovensku. Samozrejme, aj my súkromní vlastníci sme toho názoru, že obhospodarovanie lesa musí byť v súlade s prírodou, v pokore a zodpovednosti voči budúcim generáciám majiteľov, ktorým musíme odovzdať majetok v takom istom stave, ak nie v lepšom, v akom sme ho my zdedili po našich predkoch. Tak ako my zodpovedne užívame výsledky prác našich starých rodičov, tak dúfame, že aj naše vnúčatá budú môcť využívať našu prácu s podobnou zodpovednosťou.

Naša rodina má hlboké historické skúsenosti s ohrozením majetkov, či už vojnami, povstaniami, prírodnými katastrofami a podobne. Aj vyvlastňovanie po roku 1945 a zvlášť po roku 1948 začalo nenápadne – dosadením núteného správcu v mene vznešenej idey rovnosti, ktorý obmedzoval možnosti hospodárenia, následne prišli rôzne diskriminačné nariadenia a proces bol zavŕšený násilným zoštátnením. Takže sme pri postupe, ktorý sa začína uplatňovať v mene ochrany prírody od roku 2020 v hospodárení v lesoch v národných parkoch veľmi znepokojení, lebo nám to začína pripomínať veľmi zlé obdobie našich dejín.

Hlavné výhrady voči procesu transformácie národných parkov

Pokúsim sa jednoduchým jazykom sformulovať hlavné výhrady voči prebiehajúcemu procesu transformácie a vyhlasovania národných parkov.

1. Článok 20, odsek 4 Ústavy SR hovorí: „... nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“ Vyhlásenie národného parku a jeho zonácia je núteným obmedzením vlastníckeho práva, ale vykonáva sa podzákonnou normou – nariadením vlády. Náhrada sa síce nejaká poskytuje, ale spôsob vyplácania je mimoriadne komplikovaný, netransparentný a podľa nášho názoru zďaleka nie primeraný.

2. Medzi zónami A a C nie sú žiadne nárazníkové zóny, takže v prípade lykožrútovej kalamity v porastoch v zóne A budú naplno zasiahnuté aj porasty v susednej zóne C. Skúsenosti s vymáhaním takýchto škôd ukazujú, že v podmienkach Slovenskej republiky (na rozdiel od iných štátov EÚ) nie je možné sa domôcť náhrady.

3. Nové vyhlásenie národného parku a jeho zonácie umožňuje následné prijatie Programu starostlivosti, ktorého prerokovanie bolo už podľa našich informácií tiež ukončené a toto ukladá ďalšie obmedzenia na obhospodarovanie (napr. obmedzenie možnosti rubnej činnosti v čase hniezdenia, nutnosti ponechávania zdravého dreva v porastoch,... ), ktoré sú mimoriadne vágne formulované a samozrejme bez jasného ohodnotenia náhrad a procesu vyplácania.

4. V zmysle novelizácie zákona č. 543/2002 Z.z, platnou od roku 2020 sa vyhlásením národného parku a jeho zonácie stal jediným povoleným spôsobom obhospodarovania „prírode blízky spôsob“. Tento spôsob je v podmienkach Veľkej Fatry veľmi ťažko a nákladne realizovateľný. Samozrejme toto obmedzenie nie je nijako kompenzované.

5. V zmysle platných zákonov v národnom parku má byť 75 % plochy v rôznych režimoch bezzásahu. Toto nie je možné realizovať bez zahrnutia pozemkov vo vlastníctve neštátnych subjektov. Vyhlásením národného parku a zonácie toto kritérium zásadným spôsobom znižuje hodnotu pozemkov, keďže sa v dohľadnej dobe dá očakávať zmena zonácie, ktorá bude spĺňať zákonné podmienky pre národný park. Tento postup veľmi pripomína postup komunistickej diktatúry v 50-tych rokoch, keď štát nariaďoval nízke nájomné v nájomných domoch, ale vyžadoval platenie daní a opráv z reálnej hodnoty, čo viedlo k nútenému „darovaniu“ domov štátu.

6. Veľa sa operuje tvrdením, že pre vlastníkov sa nič nemení, lebo hospodárske lesy zostávajú v zóne C. Zóna C je ale pre národný park definovaná inak ako 3. stupeň ochrany, inak sú postavené ciele ochrany. Cieľom zóny C je postupné pretvorenie lesa tak, aby sa postupne, v priebehu rokov mohla aj tu vyhlásiť zóna A.

Samozrejme uvedené body sú len hlavnými ohrozeniami a obmedzeniami práv vlastníkov. Budem osobný a uvediem text, ktorý som posielal v rámci konaní, týkajúcich sa zonácie a schvaľovania Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra:

Dovoľujeme si upozorniť, že pozemky v Katastrálnom území Belá, ktorých sme majiteľmi, sú v majetku našej rodiny vyše 400 rokov, s výnimkou poľutovaniahodného obdobia zločineckého komunistického režimu. Na jednej strane nás napĺňa hrdosťou, že stáročná práca majiteľov a generácií vysokokvalifikovaných lesných odborníkov bola tak kvalitná, že lesy, ktoré boli dlhodobo intenzívne obhospodarované sú v takej kvalite, že sú súčasťou národného parku. Na druhej strane je zrejmé, že dlhodobá starostlivosť súkromných majiteľov je veľmi kvalitná a nevyžaduje neprimerané zásahy zo strany štátu.

Návrh Programu starostlivosti považujeme za neprimeraný a kladúci také nároky na majiteľov, že vysoko prekračujú zákonné požiadavky na ochranu lesa v 3. stupni ochrany. Niektoré formulácia sú natoľko vágne a nekonkrétne, že pri istom výklade môžu mať za následok faktický zákaz aktívneho obhospodarovania lesa. Naša historická pamäť začína byť obozretná a začína cítiť nepriamy pokus o vyvlastnenie, znárodnenie alebo aspoň úplné obmedzenie vlastníckych práv.

Zásadný zlom nastal v roku 2020, odkedy je zrejmý tlak proti vlastníkom

Národný park Veľká Fatra bol vyhlásený v roku 2002, keď už bol proces reštitúcií z veľkej časti uzatvorený. Ani vtedy sme nesúhlasili s jeho vyhlásením, ale uverili sme sľubom, že „v zásade sa nič nezmení“ a nepodnikali sme žiadne právne kroky. Následne 20 rokov súkromní vlastníci viac-menej bezproblémovo obhospodarovali svoje lesy, ktorých mimoprodukčné funkcie, bez nároku na nejakú odmenu, samozrejme užívali všetci.

Považovali sme za samozrejmé, že rešpektujeme vyhlásené hranice štátnych prírodných rezervácií, ako aj obmedzenia, ktoré vyplývajú zo zaradenia niektorých lesných porastov do kategórie ochranného lesa, resp. lesov osobitného určenia. Zásadný zlom nastal v roku 2020, odkedy je zrejmý postupný tlak proti vlastníkom, spojený aj s celospoločenskými kampaňami, ktoré nespravodlivo a bezdôvodne stavajú vlastníkov, ako aj celú lesnícku komunitu, do pozície tých, ktorí likvidujú lesy na Slovensku.

Absolvoval som aj pár ďalších vyjadrení pre médiá, ktoré spracovali materiál veľmi vyvážene. Trochu ma ale zamrzel názov reportáže v jednej z televízií, ktorý začínal: Ochrana alebo ťažba? Túto otázku považujem za falošnú dilemu. Som presvedčený, že bez problémov môže koexistovať zmysluplná ochrana prírody a využívanie úžasného prírodného materiálu - dreva. Jednou z možných ciest je premena národných parkov na prírodné parky, alebo výrazné zníženie rozlohy príslušného národného parku a vyhlásenie prírodného parku na zvyšnej výmere.

Žijeme veľmi zvláštnu dobu, keď je spoločnosť mimoriadne polarizovaná, v mnohých oblastiach života sú často umelo vytvorené a vyhrotené bojové línie. Je potrebné, aby konečne prestal nezmyselný boj štátu s vlastníkmi lesov, a aby sa v rámci diskusie našiel spoločný, oboma stranami akceptovaný postup. Vzhľadom k vykopaným priekopám je jasné, že bude istý čas trvať, kým sa obnoví dôvera na oboch stranách, ale nie je iná cesta. Hlavne keď si všetci uvedomujeme, ako sa postupne mení klíma, akým nástrahám počasia sú čoraz častejšie vystavované naše lesy. Vlastníci lesov sú poctivej diskusii, v ktorej bude zrejmá vzájomná úcta a rešpekt všetkých zúčastnených strán, otvorení a čakajú na ňu.

Ladislav Rosival

predseda Turčianskeho regionálneho združenia vlastníkov lesov a spoluvlastník lesných pozemkov v Národnom parku Veľká Fatra

Prečítané: 1285
(17 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Český rekord na aukcii dreva: Kmeň 200-ročného duba letného, dlhý 9 metrov s priemerom 94 centimetrov, vydražili za vyše 297 000 českých korún (takmer 12 000 eur)

Český rekord na aukcii dreva: Kmeň 200-ročného duba letného, dlhý 9 metrov…

Aktuálne

Zobrazenie:17434

Na aukcii dreva v Holešove padol v utorok 30. januára 2024 český rekord. Kmeň duba letného vydražili Arcibiskupské lesy a...

Názor: Bohaté lány a primerané stavy zveri v prírode? Nevraživosť poľovníkov a poľnohospodárov musí skončiť

Názor: Bohaté lány a primerané stavy zveri v prírode? Nevraživosť poľovníkov a…

O čom sa píše

Zobrazenie:6252

Niektorí stále nechápu, že nie sme jediní na tejto planéte a že zachovanie biodiverzity v našej krajine je prioritou a vo verejnom záujme...

TÝŽDŇOVKA: V ťažbe a približovaní dreva má byť prvoradá bezpečnosť a čo znamená pre pilčíka prilba, protiporézne nohavice a pevná obuv

TÝŽDŇOVKA: V ťažbe a približovaní dreva má byť prvoradá bezpečnosť a čo…

Aktuálne

Zobrazenie:5159

Tento týždeň som navštívil Školské lesy Cemjata. Vďaka Ing. Miroslavovi Fuchsovi, riaditeľovi Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorá lesné porasty...

LESY SR: Z prípadu LPM Ulič je zrejmé, že schváleniu zonácií národných parkov má predchádzať odborné posúdenie územia a korektné vyčíslenie socioekonomických dopadov

LESY SR: Z prípadu LPM Ulič je zrejmé, že schváleniu zonácií národných…

Aktuálne

Zobrazenie:4888

Štátny podnik LESY SR v dnešnej tlačovej správe uvádza, že pred rokom došlo na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

Postreh: Odhalená neochota niektorých ochranárov spolupracovať s lesníkmi

Postreh: Odhalená neochota niektorých ochranárov spolupracovať s lesníkmi

Aktuálne

Zobrazenie:4854

Štátna ochrana prírody SR na sociálnej sieti včera uverejnila informáciu o tom, že sa uskutočnilo spoločné stretnutie generálneho riaditeľa ŠOP...

Koniec Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič? Podľa miestnych by to bola tragédia pre celý región

Koniec Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič? Podľa miestnych by to bola tragédia pre celý…

Aktuálne

Zobrazenie:4722

TV JOJ sa vo včerajších správach venovala ďalšiemu osudu Lesopoľnohospodárskeho majetku (LPM) Ulič. Reportáž uviedla informáciou, že minister pôdohospodárstva a rozvoja...

Hlavné správy

Kormorány spôsobili za roky 2010 – 2021 škody vo výške takmer 41 miliónov eur: Prísne podmienky jeho lovu

Kormorány spôsobili za roky 2010 – 2021 škody vo výške takmer 41…

O čom sa píše

Na Laborci majú švédske stoly. Tak vidia rybári nálety kormoránov, ktoré podľa nich denne z našich vôd vyžerú tony rýb...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

Aktuálne

Ing. Michal Kravčík, CSc. je medzinárodne uznávaný hydrológ, environmentalista, spoluautor Novej vodnej paradigmy, držiteľ Goldmanovej environmentálnej ceny, zakladateľ spoločnosti WaterHolistic...

Prečítajte si viac
Nelegálne výruby v TANAP-e: Strážcovia prírody, pracovníci ochranných obvodov a policajti prichytili za dva dni 19 porušovateľov zákona

Nelegálne výruby v TANAP-e: Strážcovia prírody, pracovníci ochranných obvodov a policajti prichytili…

O čom sa píše

Správa TANAP-u na sociálnej sieti informuje o tom, že jej strážcovia prírody si spoločne s kolegami z ochranných obvodov v uplynulých...

Prečítajte si viac
Apel na poslancov Európskeho parlamentu: Buďte pragmatickí a zodpovední, zamietnite nariadenie o obnove prírody s ďalekosiahlym vplyvom na poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo

Apel na poslancov Európskeho parlamentu: Buďte pragmatickí a zodpovední, zamietnite nariadenie o…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska v liste, adresovanom dnes poslancom Európskeho parlamentu v úvode zdôrazňuje, že politika by mala usmerňovať...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora