Prihlásiť

Zo stretnutia lesníkov a akademikov

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene diskutovali o obhospodarovaní lesov a spoločnom postupe pri riešení aktuálnej situácie predstavitelia rezortu lesníctva a vysokoškolského lesníckeho vzdelávania.

Doporučený Zo stretnutia lesníkov a akademikov

V spoločnom stanovisku Technickej univerzity vo Zvolene, sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR a Lesov SR, š.p., Banská Bystrica z uvedeného stretnutia sa píše:

„Lesy Slovenska s ohľadom na súčasnú klimatickú situáciu sa dostávajú v mnohých oblastiach do krízového stavu s tendenciou veľkoplošného rozpadu, hlavne smrekových lesných ekosystémov. Týka sa to hlavne bývalých vysoko produkčných smrekových lesov v orografických celkoch Kysucké Beskydy, Oravské Beskydy, Vysoké a Nízke Tatry. V minulosti uplatňovaný prevažne holorubný spôsob hospodárenia a naň naviazané pestovné postupy spojené s plošnou výsadbou smreka často neznámeho pôvodu na jeho nepôvodných stanovištiach, mali za následok vytvorenie rovnovekých porastov, ktorých odolnosť pri súčasnom vplyve klimatických zmien je veľmi nízka s výslednou situáciou, ktorej sme svedkami dnes. Veľkoplošný rozpad týchto lesov vníma verejnosť veľmi negatívne a pri existujúcej lesníckej legislatíve sa konanie lesníkov dostáva často do rozporu s legislatívou ochrany prírody, ktorej navrhované spôsoby riešenia týkajúce sa hlavne manažovania národných parkov vytvárajú spoločenské a odborné napätie, z tohto dôvodu je nevyhnutné túto legislatívu prehodnotiť a postaviť na moderných medzinárodných základoch.
Stretnutie predstaviteľov lesníctva reprezentované generálnym riaditeľom sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Petrom Kickom, generálnym riaditeľom Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, Ing. Marianom Staníkom, obchodným riaditeľom podniku Ing. Tomášom Kloučkom, Ph.D. na jednej strane a rektorom Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD., dekanom Lesníckej fakulty TUZVO prof. Dr. Viliamom Pichlerom, predsedom Akademického senátu TUZVO a profesorom pestovania lesa prof. Ing. Milanom Sanigom, DrSc., na strane druhej, bolo zamerané práve na tieto ťažiskové témy. Účastníci rokovania konštatovali, že lesy Slovenska majú na viac ako polovičnej výmere plochy potenciál pôvodného drevinového zloženia a do budúcnosti jedinou správnou cestou ich obhospodarovania je návrat k prírode blízkemu hospodáreniu. Jeho základné princípy vychádzajú z poznania vývojových procesov prírodných lesov a ich uplatňovaním v obhospodarovaní lesov je možné nájsť riešenie tohto stavu.
Les bude potrebné formovať nie plošne, ale priestorovo, rešpektovaním vhodného rozmiestnenia drevín v produkčnom priestore lesa podľa ich nárokov na ekologické faktory, pri maximálnom využití autoregulačných a autoregeneračných procesov a prirodzeného rastového rytmu. Výmenu generácií drevín bude potrebné viazať na prirodzenú obnovu; v kalamitných oblastiach, kde nie je možné dosiahnuť prirodzenú obnovu, umelú obnovu vykonávať na základe najnovších poznatkov lesníckej typológie. Tieto princípy sú uplatňované pri výberkových lesoch, trvalo viacetážových porastoch, resp. mozaikových porastoch. Tento koncept obhospodarovania začať uplatňovať v plnej miere v porastoch, ktoré tvoria génové základne jednotlivých drevín a v lesoch 3. a 4. stupňa ochrany okolo NPR všade tam, kde to prírodné podmienky a technologické postupy umožňujú. V podmienkach klimatických zmien sa musia produkčné a ostatné funkcie lesov podriadiť ich ekologickej stabilite. Predstavitelia akademickej a lesníckej sféry sú si vedomí tejto situácie ako aj skutočnosti, že prestavba lesa na takéto štruktúry je dlhodobý proces, ktorý bude klásť aj zvýšené ekonomické požiadavky na implementáciu týchto postupov a potrvá v horizonte minimálne 30 až 40 rokov. S prestavbou lesov je potrebné pri pomerne rýchlych legislatívnych zmenách začať ihneď.
Zmena myslenia a osvojenie si týchto postulátov je základnou podmienkou pre manažment štátnych lesov, aby sme boli v tomto vlastníckom segmente, ktorý patrí všetkým občanom republiky, úspešní. Formovanie štruktúry porastov podľa hore uvedených princípov a zásad bude vyžadovať prijatie takej legislatívy, ktorej uplatňovanie v súčasnej klimatickej situácii prinesie vyššiu odolnosť a prevádzkovú bezpečnosť lesov Slovenska, čím sa uchovajú prijateľné podmienky pre život spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou je aj konštruktívna komunikácia a spolupráca medzi MPaRV SR a MŽP SR s cieľom dosiahnuť významný pokrok v napĺňaní uvedených požiadaviek, odporúčaní a cieľov. Rešpektovanie a postupná realizácia navrhovaných opatrení je prvým predpokladom spomalenia zhoršujúceho sa stavu lesov, ich postupnej ekologickej stabilizácie, a tým naštartovania zmeny spôsobu obhospodarovania lesov Slovenska.
Zúčastnené strany aj na základe doterajšej dobrej spolupráce deklarujú, že spoločné úsilie o presadzovanie týchto princípov prispeje k ich lepšiemu a rýchlejšiemu napĺňaniu. Za týmto účelom sa budú stretávať a diskutovať o vzájomných očakávaniach a plánovaných krokoch na čo najskoršie dosiahnutie želaného stavu lesných ekosystémov Slovenska. Zároveň si uvedomujú nevyhnutnosť vzájomnej komunikácie a partnerskej spolupráce v oblasti obhospodarovania lesov v strednodobom aj dlhodobom horizonte. Odpočty plnenia úloh budú prezentovať vo forme spoločných stanovísk, resp. spoločných mediálnych výstupov."
Vo Zvolene 5. 11. 2018

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene

Ing. Peter Kicko
generálny riaditeľ sekcie LHaSD MPRV SR

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.
predseda Akademického senátu TUZVO
profesor pestovania lesa

Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ Lesy SR, š. p.

prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
dekan Lesníckej fakulty TUZVO

Ing. Tomáš Klouček, PhD.
obchodný riaditeľ Lesy SR, š. p.

 

Prečítané: 2108
(0 hlasov)

Komentárov   

-1 # Juríček 2018-11-20 18:29
Páni akademici, trošku vlažné. Hlavný dôvod ste nepomenovali. A to ovládnutie lesníctva ŠOP SR, správa lesných pozemkov v 4. a 5. stupni tzv. ochrany prírody, snaha o prijatie nového zákona o ochrane prírody a krajiny a podobné nezmysly. Akú chcete komunikáciu s aktivistami typu Balážovcov, OZ VLK, Solymos? Máte predsa dostatočný vedecký potenciál, aby ste tento stav ohrozujúci nás lesníkov, zvrátili. Meniť len drevinové zloženie lesných porastov - nestačí. Lesu zdar!

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Názor: Debata s ochranármi o medveďoch je zbytočná, ak odmietajú akceptovať jasné a logické fakty

Názor: Debata s ochranármi o medveďoch je zbytočná, ak odmietajú akceptovať jasné…

O čom sa píše

Zobrazenie:12287

Boli to práve poľovníci, ktorí pred 90 rokmi začali medvede chrániť a vďaka nim u nás nevyhynuli. Preto je nekorektné...

Štátny lesník opísal výsledky lesníckej práce malého urbáru: Na obnovených kalamitných plochách niekoľkometrové mladiny s pestrým drevinovým zložením

Štátny lesník opísal výsledky lesníckej práce malého urbáru: Na obnovených kalamitných plochách…

O čom sa píše

Zobrazenie:10796

Štátny lesník z Muráňa Ing. Cyril Bábeľa ml. píše na svojom profile na sociálnej sieti krátko a výstižne o hospodárení...

Glosa: Z ôsmich salašov ostal vo Vrátnej jediný a aj ten má existenčné problémy. Kvôli ochranárom

Glosa: Z ôsmich salašov ostal vo Vrátnej jediný a aj ten má…

O čom sa píše

Zobrazenie:7505

Pred dvoma týždňami som sa stretol s predsedami troch urbárov, ktorých podielnici vlastnia pôdu vo Vrátnej doline pri Terchovej v Malej Fatre...

Glosa: Dva medvede v Muránskej Zdychave zabili koňa, ovce a jahňa. Ako sa majú vyhnúť stretom s nimi obyvatelia obce?

Glosa: Dva medvede v Muránskej Zdychave zabili koňa, ovce a jahňa. Ako…

O čom sa píše

Zobrazenie:7084

Pôsobil som v rámci svojej práce na Lesnej správe Revúca osem rokov a preto dobre poznám Muránsku Zdychavu a jej okolie. Obec...

Zhromaždenie na podporu vidieka: V stredu 3. novembra o 15.30 hod. pred Národnou radou SR

Zhromaždenie na podporu vidieka: V stredu 3. novembra o 15.30 hod. pred…

Aktuálne

Zobrazenie:4816

Organizátori zhromaždenia súkromných vlastníkov lesov, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka pozývajú všetkých v stredu 3. novembra 2021 o 15.30 hod. pred budovu...

Názor: Ďalší podraz na vidieku – reorganizácia štátneho podniku LESY SR

Názor: Ďalší podraz na vidieku – reorganizácia štátneho podniku LESY SR

Aktuálne

Zobrazenie:4080

Ako keby nestačilo presúvať pozemky, riešiť lúky a pasienky ďalšími obmedzeniami, tak LESY SR  vyhlásia v takom chaose a neistote reorganizáciu. Začnime niekde...

Hlavné správy

Neštátni vlastníci lesov majú obavy z rastúceho ohrozenia drevárskeho sektora: Stratégia EÚ pre lesy neodráža realitu v praxi

Neštátni vlastníci lesov majú obavy z rastúceho ohrozenia drevárskeho sektora: Stratégia EÚ…

O čom sa píše

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) víta závery Európskej rady o Stratégii EÚ pre lesy do roku...

Prečítajte si viac
Harvestorové simulátory vzbudili na lesníckej škole veľký záujem: Vyrúbanie a rozrezanie stromu vo virtuálnej realite

Harvestorové simulátory vzbudili na lesníckej škole veľký záujem: Vyrúbanie a rozrezanie stromu…

O čom sa píše

Stredná lesnícka škola v Žluticích na Karlovarsku zaobstarala pre výučbu budúcich lesníkov simulátory harvestora. Žiaci si tak môžu v bezpečí...

Prečítajte si viac
Podpora mikro, malých, stredných a veľkých podnikov aj v lesnom hospodárstve: Účinnosť od 1. januára 2022

Podpora mikro, malých, stredných a veľkých podnikov aj v lesnom hospodárstve: Účinnosť…

O čom sa píše

Parlament vo štvrtok schválil novelu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve. Novelou sa implementuje vykonávacie nariadenie Európskej komisie...

Prečítajte si viac
Poznámka: Europrojekty, ministrova moc, správni aktéri a smutné poznanie

Poznámka: Europrojekty, ministrova moc, správni aktéri a smutné poznanie

O čom sa píše

Štátna ochrana prírody SR v stanovisku, zverejnenom na svojej internetovej stránke, zareagovala na tvrdenia Zväzu spracovateľov dreva SR. Zaujala veta:...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo