Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Pozvánka na zhromaždenie

Pozvánka na zhromaždenie 05.04.2019 22:49 #1

Vážená pani/pán,
srdečne Vás pozývame na zhromaždenie Pozemkového spoločenstva - Urbariát obce Oľšavica, ktoré sa uskutoční 28.4.2019 13:00 v Kultúrnom dome v Oľšavici.

Program:
1. Prezentácia účastníkov od 12:00 do 13:00 hod..
2. Otvorenie zhromaždenia.
3. Voľba predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a troch osôb poverených sčítaním hlasov (volebná komisia).
4. Návrh na schválenie nového znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, zmien v zozname nehnuteľností.
5. Prerokovanie správy o činnosti pozemkového spoločenstva, správy dozornej rady a návrh na schválenie Účtovnej závierky za rok 2018.
6. Návrh na schválenie Finančného plánu na rok 2019.
7. Voľby do volených orgánov spoločenstva.
8. Diskusia.
9. Záver.

Milan Maxim, predseda Pozemkového spoločenstva - Urbariát obce Oľšavica

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie. Zastúpiť sa môžete dať iba jednou osobou. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené. VAŠA ÚČASŤ JE NUTNÁ!!! Ak na zhromaždení nebude dostatočná účasť, aby sa dosiahli rozhodnutia, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu. Ďalšie čiastkové schôdze sa budú konať: a) dňa 12.5.2019 o 13:00 v KD v Oľšavici; b) v sídle SPF, Partizánska 704/31,Poprad v termíne pod dohode s regionálnym zástupcom SPF.

SPLNOMOCNENIE

Ja, dole podpísaný....................................., dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
splnomocňujem...........................................dátum narodenia....................... trvale bytom .......................... ...............................................
- k zastupovaniu a hlasovaniu na zhromaždení Pozemkového spoločenstva - Urbariát obce Oľšavica konanom dňa o 13:00 hod..

.............................
podpis

UPOZORNENIE
Každý účastník zhromaždenia je povinný doniesť túto pozvánku na rokovanie z dôvodu, že táto bude potrebná pri hlasovaní, kde je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.

Bližšie informácie je možné získať na tel. čísle 0905645883, 0918628038, 0908061720.
  • Anonym
  • Anonym-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora