Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Pozvánka

Pozvánka 17.03.2019 06:47 #1

Vážená pani/ Vážený pán,
srdečne Vás pozývame na zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska a pasienková spoločnosť Vyšné Slovinky, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční :
v kinosále Obecného úradu v Slovinkách
14.4.2019 /nedeľa/ o 14:00 hodine

Program:
1. Prezentácia účastníkov od 13:00 do 14:00 hod.
2. Otvorenie zhromaždenia.
3. Voľba predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a štyroch osôb poverených sčítaním hlasov.
4. Návrh na schválenie upravenej Zmluvy o pozemkovom spoločenstve.
5. Prerokovanie správy o činnosti spoločenstva, správy dozornej rady spoločenstva a návrh na schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2018.
6. Prerokovanie správy o činnosti UaPS s.r.o a návrh na schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2018.
7. Návrh na schválenie finančného plánu na rok 2019.
8. Diskusia.
9. Záver.
Upravené znenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve bude k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločenstva a na www.obecslovinky.sk. dva týždne pred konaním zhromaždenia.

Peter Pačan, predseda pozemkového spoločenstva

VAŠA NEÚČASŤ NA ZHROMAŽDENÍ OHROZUJE FUNKČNOSŤ A CHOD POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA!!! Ak na zhromaždení nebude dostatočná účasť na schválenie upravenej Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, považuje sa toto zhromaždenie za prvú čiastkovú schôdzu. Ďalšia čiastková schôdza sa bude konať dňa 16.4.2019 o 10:00 hod. v sídle SPF, Partizánska 704/31,Poprad.
V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie. Toto splnomocnenie nemusí byť úradne overené. Splnomocniť môžete iba jednu osobu.

SPLNOMOCNENIE
Ja, dole podpísaný....................................., dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
splnomocňujem...........................................dátum narodenia....................... trvale bytom .......................... ...............................................
- k zastupovaniu a hlasovaniu na zhromaždení Urbárskej a pasienkovej spoločnosti Vyšné Slovinky, pozemkové spoločenstvo, konanom dňa 14.4.2019 o 14:00 hod.

.............................
podpis
UPOZORNENIE
Každý účastník zhromaždenia je povinný doniesť túto pozvánku na rokovanie z dôvodu, že táto bude potrebná pri hlasovaní, kde je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.

Bližšie informácie je možné získať na tel. čísle 0918628038, 0534470055
  • Anonym
  • Anonym-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora