Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Pozvánka

Pozvánka 25.01.2018 22:27 #1

POZVÁNKA

Urbárska a pasienková spoločnosť Vyšné Slovinky, pozemkové spoločenstvo

Vážená pani/ Vážený pán......,
srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie
pozemkového spoločenstva: Urbárska a pasienková
spoločnosť Vyšné Slovinky, pozemkové spoločenstvo,
ktoré sa uskutoční :
v kinosále Obecného úradu v Slovinkách
25.02.2018 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Program:
1. Prezentácia účastníkov od 13,00 do 14,00 hod.
2. Otvorenie Valného zhromaždenia (VZ).
3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a šiestich osôb poverených
sčítaním hlasov / volebná komisia /.
4. Prerokovanie správy o činnosti spoločenstva, správy dozornej rady spoločenstva.
a návrh na schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2017.
5. VOĽBY DO ORGÁNOV SPOLOČENSTVA /PREDSEDA SPOLOČENSTVA, ČLENOVIA VÝBORU, DOZORNÁ RADA A NÁHRADNÍCI/.
6. Prerokovanie správy o činnosti UaPS s.r.o a návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017.
7. Návrh Finančného plánu na rok 2018.
8. Diskusia.
9. Oznámenie výsledku prvého kola volieb /príp. II. kolo volieb/.
10. Záver.

Peter Pačan, predseda
pozemkového spoločenstva

VAŠA NEÚČASŤ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ OHROZUJE UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, VÝSLEDOK VOLIEB A TÝM AJ FUNKČNOSŤ A CHOD POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA, NAKLADANIE S VAŠIM MAJETKOM , VYPLÁCANIE PODIELOV, VYDÁVANIE PALIVOVÉHO DREVA!!!!!!
V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie. Toto splnomocnenie nemusí byť úradne overené.
POZNÁMKA: NA VZ SA MOŽETE DAŤ ZASTÚPIŤ IBA JEDNOU OSOBOU.

SPLNOMOCNENIE
Ja, dole podpísaný....................................., dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
splnomocňujem...........................................dátum narodenia....................... trvale bytom
.......................... ...............................................
- k zastupovaniu a hlasovaniu na Valnom zhromaždení Urbárskej a pasienkovej spoločnosti Vyšné
Slovinky, pozemkové spoločenstvo, konanom dňa 25.2.2018 o 14:00 hod.
.............................
podpis

UPOZORNENIE
Každý účastník VZ je povinný doniesť túto pozvánku na rokovanie z dôvodu, že táto bude potrebná pri hlasovaní na VZ, kde je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.
Bližšie informácie je možné získať na tel. čísle 0918628038, 0534470055
  • Štofánik
  • Štofánik-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 2
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo