Prihlásiť

Najstaršie lesné rezervácie na Slovensku - PRÍBOJ

PRÍBOJ 

Prírodná pamiatka „Slovenská Ľupča – polesie Šalková“ bola zriadená Uhorským kráľovským ministerstvom orby (pôdohospodárstva) v Budapešti (M. k. Fӧldművelésügyi Minisztérium) na základe nariadenia č. 28487/1883 o určovaní a zriaďovaní chránených lesov. Muselo to byť zrejme podľa predchádzajúceho podnetu či návrhu Uhorského kráľovského lesného riaditeľstva (M. k. Erdőigazgatóság) v Banskej Bystrici. Pôvodné doklady o zriadení tejto prírodnej pamiatky sa nezachovali.

Vo výnose Ministerstva školstva a národnej osvety (MŠaNO) č. 143.547-V zo dňa 31. decembra 1933 o ochrane prírodných pamiatok je toto chránené územie v politickom okrese Banská Bystrica uvedené takto: Názov: Slovenská Lupča, „polesí Šalková“; Rozloha: 3,37 ha; Rok vyhlásenia: 1895; Charakteristika: ochranný les dubu a habru s dřínem, babykou a svídou kol. 115 let, reservace částečná; Príslušnosť: správa státnych lesů Slovenská Lupča.

 Vyhláškou Povereníctva školstva vied a umení č. 125.318/1950-V/4 zo dňa 25. novembra 1950 o prírodnej rezervácii „Polesia Príboj“ (Šalkovský les) v k. ú. Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica bolo toto chránené územie vyhlásené nanovo. Nová rozloha 3,40 ha sa len minimálne odlišovala od rozlohy 3,37 ha, ktorá bola uvedená vo Výnose MŠaNO z roku 1933. Podľa zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody sa prírodná rezervácia „Polesia Príboj“ zmenila na štátnu prírodnú rezerváciu (ŠPR) Príboj. Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 1556/1983-32 zo dňa 31. marca 1983 bola ŠPR Príboj rozšírená na súčasnú rozlohu 10,96 ha.

Zákonom NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bola ŠPR Príboj ustanovená za Národnú prírodnú rezerváciu (NPR) a tento stav bol potvrdený aj neskorším rovnomenným zákonom č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo pretrváva do súčasnosti. Platí v nej piaty, najprísnejší stupeň ochrany (neprípustné sú akékoľvek zásahy) a v jej ochrannom pásme, ktoré síce nie je osobitne vymedzené platí tretí stupeň ochrany vo vzdialenosti do sto metrov navonok okolo obvodovej hranice. NPR Príboj je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Patrí tiež do ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) a preto je v odbornej gescii Správy NAPANT.

NPR Príboj sa nachádza 6 km východne od centra Banskej Bystrice a 1 km severovýchodne od jej mestskej časti Šalková, v k. ú. Šalková a Slovenská Ľupča. Zaberá južne orientovaný svah v juhozápadnom výbežku neveľkého lesného komplexu Dúbrava. Podložie tvoria pestré bridlice, pieskovce, arkózy, rôzne typy melafírov a melafírových tufov. V rámci inventarizačného prieskumu uskutočnenému v roku 1974 bolo v chránenom území zistených 132 druhov vyšších rastlín a 6 druhov húb. Z osobitne chránených druhov to boli vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia) a svíb drieňový (Cornus mas) ako aj niektoré druhy endemického charakteru prípadne existenčne ohrozené druhy. Fauna územia má charakter stredne bohatých živočíšnych spoločenstiev dúbrav, resp. zmiešaných lesov podhorskej zóny s niekoľkými, viac menej špecifickými druhmi dubových lesostepí, prípadne preriedených dubín. Najpočetnejšia je skupina vtáctva, z ktorej tu bolo zistených 33 druhov, z čoho 10 hniezdiacich, 12 pravdepodobne hniezdiacich a 11 druhov tu nehniezdiacich vtákov. Lesné porasty vo vekovom rozpätí 135 – 165 rokov sa vyznačujú prirodzenou štruktúrou. Hlavnou drevinou v poraste je dub zimný (Quercus petraea), ktorý svojím osemdesiat percentným zastúpením prevláda nad desať percentným zastúpením duba cerového (Quercus cerris), ako aj nad desať percentným zastúpením ostatných drevín akými sú hrab obyčajný (Carpinus betulus), buk lesný (Fagus sylvatica), jedľa biela (Abies alba), smrek obyčajný (Picea abies), borovica sosna (Pinus silvestris), a nepôvodný agát biely (Robinia pseudoacacia). Ojedinele sa vyskytujú ešte aj iné dreviny. Bohaté je zastúpenie krovín (asi 13 druhov), z ktorých sa len svíb drieňový (Cornus mas) vyskytuje na celom území.

Chránené územie predstavuje zachovalý zvyšok z pôvodne rozsiahlejších dubín v tejto oblasti. Inventarizačný prieskum vyústil aj do spresnenia dovtedy nie celkom jasného dôvodu ochrany tejto lesnej rezervácie: Ide o jednu z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku, ktorá predstavuje ukážku zachovaného prirodzeného a súvislého porastu duba zimného (Quercus petraea) s prímesou hrabu obyčajného (Carpinus betulus), duba cerového (Quercus cerris), buka lesného (Fagus sylvatica) a iných drevín vysoko na Pohroní, pričom dub cerový (Quercus cerris) je na severnom okraji svojho rozšírenia. Ide teda o zachovanie fytogeograficky, lesnícky a historicky významnej lokality na vedecké a študijné ciele.

Počas 125 ročnej existencie sa ani tomuto chránenému územiu nevyhli rôzne negatívne vplyvy. Na troch miestach bola v minulosti narušená povrchová tvárnosť územia ťažbou melafýrov. Všetky bývalé ťažobne sú opustené a prirodzene rekultivované. O túlavej ťažbe dreva v minulosti svedčia na niektorých miestach mladšie skupiny, ktorých zloženie je však blízke prirodzenému. Na južnom a juhovýchodnom okraji územia sa nachádza priesek elektrického vedenia z ktorého sa rozšíril nepôvodný agát biely (Robinia pseudoacacia). Naprieč územím, asi v strede svahu, bol v minulosti vybudovaný lesný chodník, ktorý sprístupňuje toto územie, avšak so zreteľom na vhodný priebeh je predpoklad na jeho exkurzné využitie. Podľa správy Lesného hospodárstva Slovenská Ľupča z roku 1954 bola počas vojnových udalostí v roku 1945 severovýchodná časť územia vyrúbaná naholo a znovu vysadená. Na jar v roku 1950 vznikol v rezervácii požiar od iskry parnej lokomotívy železnice prechádzajúcej pod južným okrajom územia. V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa aj tu prejavilo hromadné hynutie dubov (tracheomykóza), ktorá vyvrcholilo v roku 1983 a zasiahlo asi pätinu porastu. Je zaujímavé, že duby cerové (Quercus cerris) tomu odolávali. Poškodené a odumreté duby zimné (Quercus petraea) sa neodstraňovali a už v roku 1985 bola zreteľná regenerácia poškodených dubov. K znečisťovaniu ovzdušia prispieval neďaleký farmaceutický závod Biotika a v súčasnosti najmä frekventovaná rýchlostná komunikácia, ktorá sa nachádza pod južným okrajom chráneného územia.

NPR Príboj organizačne patrí k Lesom SR Banská Bystrica – Odštepnému závodu v Slovenskej Ľupči. Lesné porasty chráneného územia sú oddávna zaradené do kategórie ochranných lesov. Táto lesná rezervácia, patriaca k najstarším na Slovensku bola zriadená lesníkmi a k jej zachovaniu do súčasnosti prispeli celé generácie lesníkov i ochrancov prírody. 

Július Burkovský

 

Hlavné správy

Zväz spracovateľov dreva SR: Opatrný optimizmus – diabol sa ukrýva v detailoch

Zväz spracovateľov dreva SR: Opatrný optimizmus – diabol sa ukrýva v detailoch

Aktuálne

Dnes prezentovali LESY SR, š. p. svoju novú obchodnú politiku. Zväz spracovateľov dreva SR ako relevantný zástupca odvetvia spracovania dreva...

Prečítajte si viac
LESY SR: Organizačná štruktúra bude po zmene štíhlejšia a rovnocennejšia. Obchodná politika založená na jasných pravidlách pre odberateľov dreva

LESY SR: Organizačná štruktúra bude po zmene štíhlejšia a rovnocennejšia. Obchodná politika…

Aktuálne

Zmenu organizačnej štruktúry hodnotili analytické tímy zložené z vyše 120 interných a externých konzultantov. Počet odštepných závodov sa zníži zo súčasných 23...

Prečítajte si viac
Komentár: Nepravdy a nepresnosti o tom, čo chce zmeniť reforma národných parkov a čo sa stane, ak v parlamente neprejde

Komentár: Nepravdy a nepresnosti o tom, čo chce zmeniť reforma národných parkov…

Aktuálne

Portál Aktuality.sk zverejnil článok „Čo chce zmeniť reforma národných parkov a čo sa stane, ak v parlamente neprejde“, v ktorom autorka...

Prečítajte si viac
Michal Tomčík končí na pozícii Generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva: Rozbehnutým reformám v lesníctve držím palce

Michal Tomčík končí na pozícii Generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania…

O čom sa píše

Dňa 31. októbra 2021 po dohode so zamestnávateľom - Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, končí moje pôsobenie na pozícii...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo