Prihlásiť

Na návšteve v Českej republike - Pro Silva Slovakia

Na sériu viacerých odborných školení, ktoré LESY SR, š. p. zorganizovali v ostatných rokoch pre pracovníkov lesníckej prevádzky, priamo zabezpečujúcich obhospodarovanie lesných porastov na princípoch prírode blízkeho pestovania lesa, nadviazali v dňoch 23.-25. mája 2018 zahraničnou exkurziou, ktorú pripravili v spolupráci s výborom Pro Silva Slovakia. Cieľom odbornej študijnej cesty sa stala Česká republika, konkrétne demonštračné objekty, ktoré vytvorili a obhospodarujú zástupcovia partnerskej organizácie Pro Silva Bohemica. Na požiadavku zo slovenskej strany okamžite reagovali súhlasným stanoviskom a pripravili zaujímavý 3-dňový odborný program, čím sa jednak snažili „odplatiť sa“ za podobnú exkurziu, pripravenú pre nich pred 2 rokmi slovenskými lesníkmi a samozrejme aj odprezentovať výsledky svojej práce pri pretváraní lesa vekových tried na les trvalo tvorivý. 35 účastníkov z LESOV SR, š. p. a 12 zástupcov neštátnych subjektov, v prevažnej miere pôsobiacich priamo na pozíciách spojených s riadením a usmerňovaním realizácie prác v porastoch Pro Silva, sa tak mohlo oboznámiť so spôsobom, ako to robia ich českí kolegovia.

Pro Silva Bohemica

Založená bola v r. 1995 ako pobočka Českej lesníckej spoločnosti s celoštátnou pôsobnosťou, zároveň je však samostatnou neziskovou organizáciou. V súčasnosti združuje 150 riadnych členov, prevažne z radov lesných hospodárov v neštátnych lesoch, tiež zástupcov vedy a výskumu a v menšej miere štátnych lesníkov. Jej primárne zameranie je zhodné s našou organizáciou – propagovať, podporovať a realizovať zásady Pro Silva, t. j. hospodárenie v lese bez odkrývania holých plôch („nepasečné hospodaření“). Podľa nedávneho prieskumu hospodária ich členovia týmto spôsobom na výmere 100 000 ha, sú však i niektorí ďalší, ktorí tento spôsob realizujú, z rôznych dôvodov však nie sú organizovaní a preto štatisticky nezaznamenaní. V ostatnom období sa pod vedením súčasného predsedu Ing. Hrona a tajomníka Ing. Košuliča, ktorí exkurziu slovenských lesníkov organizačne pripravili a v prvých dvoch dňoch ich aj osobne sprevádzali, sa činnosť organizácie výrazne zaktivizovala. Ich novou filozofiou sa stalo organizovať akcie (semináre, konferencie, terénne ukážky doma i v zahraničí) nielen pre vlastných členov, ale aj pre širšiu lesnícku ako aj laickú verejnosť, čím sa myšlienky Pro Silva efektívne rozširujú a získavajú nových prívržencov, medzi nimi aj z radov štátnych lesníkov. Taktiež sa začali výraznejšie angažovať pri tvorbe lesníckej legislatívy s dôrazom na riešenie problematiky výberných spôsobov ťažby a znižovania škôd zverou. V nadväznosti na národný lesnícky program a národný akčný plán adaptácie na klimatické zmeny, kde je deklarovaná podpora prírode blízkeho hospodárenia, vstúpili do spolupráce s Ministerstvom zemědelství, ktoré podporilo ich projekt zakladania „demonstračních objektů nepasečného hospodaření“. V rámci tohto projektu chcú vytvoriť napriek Českou republikou 50 objektov s ukážkami rôznych spôsobov prírode blízkeho hospodárenia v lese, čo je určitá paralela s objektami Pro Silva, ktoré zakladáme na Slovensku, predovšetkým v LESOCH SR, š. p. už vyše 10 rokov. Ak sme však u nás z vypracovania projektov pre jednotlivé objekty ustúpili a snažíme sa ich okrem základných všeobecných a taxačných charakteristík predstaviť predovšetkým prostredníctvom údajov o hospodárskych opatreniach z Programov starostlivosti o lesy, ktoré sa v praxi realizujú, českí kolegovia vypracovali pomerne podrobnú jednotnú metodiku pre zakladanie ich objektov. V rámci objektov (s výmerou 50-100 prípadne i viac ha) sú zakladané 1ha stabilizované demonštračné plochy, na ktorých sa merajú dendrometrické údaje všetkých stromov s hmotou hrúbia a mapuje sa výskyt prirodzenej obnovy podľa výškových tried a hustoty. Na základe plánovaných opakovaných meraní s periodicitou 5 rokov budú môcť sledovať vývoj hektárovej zásoby, prírastku a obnovovaných drevín vo vzťahu na realizovanú ťažbu. Zaujímavý a ambiciózny zámer, z ktorého prvých 10 objektov je už založených, 5 z nich s finančnou podporu Ministerstva zemědelství (ostatné nákladom vlastníkov lesov, ktorí pochopili prínos týchto objektov pre svoj majetok). 

Klokočná

Prvý z exkurzných objektov, predstavený slovenským lesníkom, je jedným z najreprezentatívnejších, ktorým sa českí kolegovia môžu chváliť. S „nepasečným“ hospodárením založenom na výbernom princípe ťažby sa v ňom začalo už v r. 1990, kedy bol na Lesnom závode Konopiště na tento účel vyčlenený jeden lesnícky obvod s výmerou 500 ha (v súčasnosti po reštitúciách 393 ha). Od založenia až do súčasnosti je objekt pod odborným dohľadom Ing. Ferkla, ktorý bol v tom čase riaditeľom závodu a v súčasnosti už ako 80(!) ročný dôchodca má stále elán a záujem na obhospodarovaní vo forme konzultácií s lesníkmi a osobného vyznačovania ťažby. Je tu určitá paralela so slovenským objektom Pro Silva na Smolníckej osade, ktorý takmer celú svoju lesnícku službu a ešte aj na dôchodku obhospodaroval Ladislav Alcnauer, zo svojej pozície lesníka však nemal taký prístup k evidenčným údajom ako Ing. Ferkl. Tento zhrnul 28 rokov hospodárenia do zaujímavých faktov:

 • na 1 ha plochy sa ťaží o cca 20% viac hmoty ako v porovnateľných porastoch s rúbaňovým hospodárením,
 • porastová zásoba sa oproti východiskovému stavu zvýšila o 19 %,
 • rozsah náhodných ťažieb sa znížil na 1/10 oproti východiskovému stavu, pritom sa časť rubne zrelých smrekov a borovíc predržiava pre vytvorenie výberkovej štruktúry,
 • počas celého obdobia prestavby sa nevytvorila žiadna holina, porasty sa obnovujú prirodzene vrátane jedle, ktorej sa pomerne dobre darí a jej cieľový stav 25-30% je reálne dosiahnuteľný,
 • na väčšine plochy sú už vyprofilované dvoj až trojetážové porasty, tvorené pomerne vyspelou strednou vrstvou, kde okrem smreka nachádzame už aj jedľu, pomiestne buk alebo dub, ten je však väčšinou nekvalitný, v dolnej vrstve je drevinová pestrosť nárastov, doplnená o výsadby jedle a melioračných drevín, ktoré sa už v súčasnosti nerealizujú,
 • náklady na ťažbovú činnosť, ktorá sa realizuje kombináciou približovania koňmi s UKT a výrobou sortimentov na pni, sú mierne vyššie v porovnaní s celým lesným závodom, mierne vyššia je však aj výťažnosť dreva,
 • náklady na pestovnú činnosť, ktoré v počiatočných rokoch boli zhodné, dokonca i mierne vyššie ako priemerné na danom závode, sú v súčasnosti len na úrovni 37% z nákladov na lesnom závode, pritom z väčšej časti sa týkajú stavby oplôtkov proti zveri.

Ako zdôraznil Ing. Ferkl, opodstatnenosť výberného spôsobu ťažby dreva ako alternatívneho spôsobu k rúbaňovému hospodáreniu je daná nielen uvedenými pozitívami, ale aj vytvorením obrazu prírode blízkeho lesa, ktorý je zvlášť významný v návštevnícky atraktívnom prostredí, akým lesy na Klokočnej sú.

I keď podobných objektov s prírode blízkym hospodárením nie je v rámci štátneho podniku LESY Českej republiky veľa, samotná prítomnosť (v čase akcie povereného) generálneho riaditeľa Ing. Pospíšila na exkurzii bola sľubným predpokladom zvýšeného záujmu najväčšieho obhospodarovateľa lesov v Čechách o tento spôsob hospodárenia. 

Stonařov

Za obhospodarovateľov neštátnych lesov boli do exkurzie zaradené Mestské lesy Jihlava, s výmerou 3750 ha jeden z najväčších komunálnych vlastníkov lesa. S ich históriou, naviazanou na ťažbu striebra a extenzívne využívanie drevnej hmoty ešte v čase, keď zaberali výmeru až 27 000 ha, oboznámil účastníkov konateľ Ing. Kodet. Po ňom už prebral slovo Ing. Janda, hospodár na lesníckom obvode Stonařov s výmerou 567 ha, kde sa už vyše 20 rokov snaží uplatňovať postupnú prebudovu lesa vekových tried na les trvalo tvorivý. Podnetom pre neho bola veľká námrazová kalamita z r. 1995, ktorá prelámala jednovrstvové smrekové porasty (v drevinovom zložení bol smrek zastúpený vyše 80 %-mi). Vtedy si uvedomil potrebu prestavby smrekových monokultúr na les s pestrejšou drevinovou ale hlavne aj priestorovou štruktúrou (a znovu sa tu črtá paralela – tentoraz s objektmi Pro Silva na Duchonke, ktoré začal vytvárať vedúci LS Ing. Mikuš po veľkej kalamite z r. 1999 v bukových porastoch z dôvodu potreby zabezpečenia ich väčšej stability cez rozdiferencovanie pôvodne jednovrstvovej štruktúry so staticky nízkym odolnostným potenciálom). Výsledky svojho snaženia a „pro-silváckeho“ presvedčenia prezentoval Ing. Janda na celkovo 8 zastávkach, ktoré sa týkali ukážok

 • výchova - v mladinách boli robené silné zásahy v úrovni na vytváranie výškovej a hrúbkovej diferenciácie, v súčasnosti sú však prehodnocované, vzhľadom na nedostatok zrážok, ktorý sa bude ešte viac prehlbovať, pristupujú aj k zásahom v podúrovni s cieľom silne zredukovať počet jedincov konkurujúcich si v prijímaní vody koreňmi, v prebierkach sa zameriavajú na vytvorenie a udržanie zelenej časti koruny na úrovni 50 % z výšky stromu, robia 2 zásahy v decéniu, intenzita 50 až 100 m3/ha. Hlboké koruny a s tým súvisiaci bohatý koreňový systém dávajú predpoklad väčšej vitality a životaschopnosti v prostredí nedostatku vody a hubových patogénov,
 • rozčleňovanie porastov – tu bola zdôraznená potreba vytvorenia hustej siete približovacích liniek s rozstupom cca 30 m a šírkou 4 m pre efektívne uplatňovanie výberného spôsobu ťažby, linky prechádzajúce cez mladiny boli urobené drvičom za traktorom,
 • analýza prírastku stromov v hornej etáži po ich uvoľnení – na 8 jedincoch smreka, ktorým boli uvoľnené koruny, dosiahol prírastok 2-násobok oproti priemeru, celkovo za 16 rokov medzi 2 meraniami prirástlo 8,26 m3 hmoty, pričom v bežnom hospodárení by tieto stromy boli už zrúbané, nakoľko pod nimi odrastá 2. etáž,
 • využívanie prirodzených procesov pod porastom – ukážka fungovania princípu prirodzenej diferenciácie a autoredukcie nárastov pod materským porastom, ktorý sa postupne rozvoľňuje, čím dochádza k spontánnej celoplošnej prirodzenej obnove, k prvým prerezávkovým zásahom pristupujú až od hrúbky d1,3 10-15 cm,
 • prirodzená obnova jedle pod porastom – hoci ide o tiennu drevinu, je potrebné nad ňou materský porast presvetľovať, aby dosiahla potrebný výškový prírastok na odrastenie pred poškodzovaním odhryzom, pri znížení zakmenenia materského porastu na 0,5-0,6 sa prírastok zväčší na 20+ cm. 

Křtiny

Pomyslenou čerešničkou na torte mali byť ukážky záverečného, tretieho dňa exkurzie na školskom lesnom podniku Křtiny, kde je prírode blízke hospodárenie rozvíjané už dlhodobo na pomerne veľkých plochách a v rôznych koncepciách. Účastníci exkurzie sa ešte v predvečer terénnych ukážok mali možnosť dozvedieť pár zaujímavých informácií o školskom lesnom podniku Mendelovej univerzity v Brne, ktorý nesie aj názov Masarykův les na počesť československého prezidenta, za ktorého pôsobenia bol tento lesný majetok univerzite pridelený. Výmera lesných pozemkov je 10 228 ha, z 2/3 tu rastú listnaté dreviny s prevahou buka a duba, z 1/3 ihličnaté, zastúpené smrekom, borovicou a smrekovcom.

Ako prvá bola predstavená koncepcia jednotlivo výberkového lesa v doteraz najznámejšej a najviac exkurzne spropagovanej časti Klepačov a Pokojná hora. Tu sa na výmere 145 ha už v r. 1973 vytvoril hospodársky súbor porastov v prevode na výberkový les, zakotvený v samostatnom LHP. Po 45 rokoch je možné vidieť, že sa postupne vytvára viacvrstvová štruktúra, rozvrstvenie stromov podľa hrúbok sa približuje vzorovej krivke. Vzhľadom k tomu, že v spodnej vrstve sa najviac presadzuje buk, je potrebné ho výchovnými zásahmi eliminovať v prospech jedle, predovšetkým odstraňovaním rozrastlíkov. Vo všeobecnosti bolo konštatované, že po jednotlivom výbere v materskom poraste odrastá buk viac-menej jednotlivo, zlej kvality a preto chcú prejsť na skupinový výber s plochami odkrývanými max. na 1 výšku porastu, t. j. cca do 0,1 ha. Pre zisťovanie prírastku a následné odoberanie zásoby ťažbou sa využívajú kontrolné metódy známe zo švajčiarskych lesov. Ťažba sa realizuje kombináciou kôň + UKT, resp. len UKT.

Najviac rozšírenou koncepciou pestovania lesa je maloplošný podrastový spôsob, ktorý bol predstavený v poraste, kde po viacnásobnom presvetlení a ponechaní zvyškov materského porastu došlo k spontánnej prirodzenej obnove celého spektra drevín, vrátane svetlomilnej borovice a smrekovca, ktoré sa presadili popri agresívnejšom buku.

Ako posledná bola predstavená koncepcia prevodu na les trvalo tvorivý, ktorá sa najviac približuje našej koncepcii vytvárania trvalo viacetážových porastov. Spoločným znakom je uplatňovanie tzv. „voľného pestovania lesa“, ktoré je založené na poznaní, rešpektovaní a využívaní prirodzených procesov lesa k hospodárskemu prospechu, pričom využíva prvky nepravidelnej skupinovej clonnej obnovy a výberného princípu. Tieto sa uplatňujú podľa aktuálnej potreby porastu na plochách vedľa seba v rovnakom čase resp. s časovým odstupom. Koncepčne ešte nemajú doriešenú dĺžku obnovnej doby (u nás je to 60 rokov), ťažbu zatiaľ smerujú na odoberanie prírastku, čim sa viac približujú výslednému efektu výberkového lesa. V konkrétnom poraste bol predstavený skupinový rub s výmerou 0,20 ha, ktorý umožnil prirodzenú obnovu vysokokvalitných smrekovcových materských jedincov, hneď vedľa zas hlúčikový výber v bukovej časti s uvoľňovaním bukových náletov. S koncepciou začínajú už v prebierkových porastoch, ukážkou bol silný úrovňový zásah v prospech vyznačených cieľových stromov v počte 100 ks/ha, ktorý s intenzitou 90 m3/ha dvojnásobne prekročil zásah plánovaný v LHP. I pre porasty zaradené do tejto koncepcie bude vypracovaný samostatný LHP s využitím metódy prevádzkovej inventarizácie (táto sa okrem ŠLP Křtiny využíva pri tvorbe LHP v národných parkoch) ... 

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.
LESY SR, š. p. Banská Bystrica 

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Júl - August 2018)

Hlavné správy

Prieskum verejnej mienky: S umožnením odstrelu problémových medveďov súhlasí 59 percent opýtaných, nad 55 rokov tento krok podporujú až tri štvrtiny respondentov

Prieskum verejnej mienky: S umožnením odstrelu problémových medveďov súhlasí 59 percent opýtaných…

O čom sa píše

Portál SITA Náš Vidiek uvádza, že väčšia časť spoločnosti súhlasí s umožnením odstrelu problémových medveďov. Vyplýva to z prieskumu agentúry...

Prečítajte si viac
Envirorezort: Slovensku sa podarilo presadiť na európskej úrovni vlastné záujmy v ochrane medveďov aj v zákone o obnove prírody

Envirorezort: Slovensku sa podarilo presadiť na európskej úrovni vlastné záujmy v ochrane…

Aktuálne

Slovensku sa podarilo na európskej úrovni presadiť vlastné záujmy tak v oblasti ochrany medveďov, ako aj v otázke zákona o obnove prírody, tvrdí Ministerstvo...

Prečítajte si viac
Lykožrútovú kalamitu na Horehroní spracováva 105 pracovných skupín: Lesníci nasadia moderné technológie, chcú zachrániť Poľanu a Dobročský prales

Lykožrútovú kalamitu na Horehroní spracováva 105 pracovných skupín: Lesníci nasadia moderné technológie…

Aktuálne

Polícia už začala trestné stíhanie pre neriešenie lykožrútovej kalamity na Horehroní. Dnes o tom informoval v Banskej Bystrici minister pôdohospodárstva...

Prečítajte si viac
Premnožená zver poškodí v Česku až tretinu mladých porastov, za desať rokov spôsobila škody minimálne za 25 miliárd českých korún: Poľovníci odmietajú novelu zákona o poľovníctve

Premnožená zver poškodí v Česku až tretinu mladých porastov, za desať rokov…

O čom sa píše

Myslivecká jednota zásadne odmieta novelu zákona o poľovníctve, ktorú v stredu schválila vláda. ČTK to povedal predseda Českomoravské myslivecké jednoty...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora