Prihlásiť

Kto chce rozdávať karty v certifikácii lesov?

Zdanlivo nemožné sa stáva skutočnosťou. Doteraz nezmieriteľné ideológie neoliberálneho ekonomizmu a hlbinného environmentalizmu sa spájajú proti zachovaniu celistvého a udržateľného obhospodarovania lesov v zmysle medzinárodne záväzných dohovorov spochybňovaním národných certifikačných schém zastrešených celosvetovou organizáciou PEFC.

Certifikácia lesov je vo všeobecnosti trhový nástroj potvrdzujúci, že držiteľ certifikátu dodržuje dopredu stanové ekologické, ekonomické a sociálne kvalitatívne štandardy a požiadavky.

Z pohľadu trhu certifikácia lesov ako proces v sebe obsahuje vecnú (výrobnú) stránku, t.j. vytvorenie a rozšírenie produktu, ktorým sú kritériá na posudzovanie trvalej udržateľnosti obhospodarovania a ich rozšírenie v prevádzkovej praxi a informačnú (obchodnú) stránku, ktorou je sledovanie pôvodu dreva v rámci spotrebiteľského reťazca a označovanie výrobkov príslušnými značkami.

Fakty a čísla

S procesom certifikácie lesov ako nástrojom ich trvalo udržateľného obhospodarovania sa stretávame už viac ako 20 rokov. Počas tohto obdobia sa postupným vývojom etablovali dve rozhodujúce certifikačné schémy FSC a PEFC. Podľa aktuálnych štatistických údajov je vo svete certifikovaných podľa schémy PEFC 303 mil. ha lesov a podľa schémy FSC 192 mil. ha lesov. Držiteľom spotrebiteľského reťazca PEFC je 10 968 firiem a spotrebiteľského reťazca FSC 31 273 firiem. Schémy sa navzájom líšia formou usporiadania,chápaním trvalo udržateľnosti pri obhospodarovaní lesov a používanými marketingovými metódami.

PEFC je celosvetové spoločenstvo organizácií členských štátov spravujúcich národné certifikačné schémy a medzinárodných združení založených na lesníctve. Poskytuje rámec pre vzájomné uznávanie národných certifikačných schém trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Pilierom sú kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prijaté v rámci MCPFE (Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe) priebežne aktualizované o výsledky medzinárodných dohovorov, procesov a iniciatív v oblasti lesníctva a požiadavky verejných politík nákupu dreva. Tieto má povinnosť každá národná organizácia modifikovať na podmienky lesníctva tej, ktorej krajiny. Platnými sa stanú po expertnom posúdení a vzájomnom uznaní ostatných členov medzinárodného spoločenstva. Pridanou hodnotou národných certifikačných schém uznaných systémom PEFC je aj skutočnosť, že v mnohých krajinách bol vznik týchto schém priamo alebo nepriamo podporovaný štátnymi inštitúciami a orgánmi pôsobiacimi na úseku lesného hospodárstva s cieľom pretaviť do praxe realizáciu spoločných uznesení a výsledkov dosiahnutých na medzinárodných odborných fórach (v tomto prípade uznesení paneurópskej iniciatívy FOREST EUROPE).

Pri tvorbe, aktualizácii a revízii štandardov, v procese uznávania národných schém, certifikačných a akreditačných činnostiach PEFC úzko spolupracuje s ISO (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu), ktorá koordinuje štandardizačnú a normalizačnú technickú činnosť v medzinárodnom meradle a IAF (Medzinárodné akreditačné fórum), ktoré predstavuje medzinárodnú organizáciu pre akreditačné orgány posudzujúce činnosť certifikačných orgánov.

Pefc vo svojej marketingovej filozofii uplatňuje výrobno-obchodný postup. Pri realizácii svojej vízie „o svete, v ktorom ľudia hospodária v lesoch trvalo udržateľným spôsobom" sa PEFC v súčasnosti predovšetkým zameriava na posilňovanie významu certifikácie lesov formou podpory a pomoci pri tvorbe národných certifikačných schém v lesnícky a klimaticky kľúčových štátoch sveta. Kampaň na podporu predaja a spotreby PEFC certifikovaných výrobkov nasleduje až po vytvorení dostatočnej produkčnej základne, inštitucionálnej štruktúry, procese tvorby a medzinárodného uznania národných požiadaviek na obhospodarovanie lesov pri zohľadnení záujmov širokého spektra záujmových skupín. Svedčí o tom aj tempo rastu ukazovateľov certifikácie za posledných 5 rokov, kedy výmera rástla indexom 1,25 a spotrebiteľské reťazce indexom 1,11, čo v absolútnych číslach predstavuje nárast o 61 mil.ha certifikovaných lesov a 1 899 C-o-C certifikátov.

FSC je medzinárodná mimovládna nezisková organizácia, na báze občianskych združení, ktorá poskytuje priestor pre ľudí s rôznymi záujmami, aby diskutovali a riešili problémy lesného hospodárstva. Vznikol z podnetu environmentálnych skupín, hlavne WWF (Svetový fond na ochranu prírody), Priatelia zeme a pod. Pilierom certifikačného systému FSC sú vlastné princípy a kritériá založené na presadzovaní prísnych environmentálnych a sociálnych obmedzení lesného hospodárstva. Certifikuje konkrétne lesné porasty alebo územia podľa FSC schválených individuálnych certifikačných programov a regionálnych certifikačných schém (39) alebo certifikačných programov certifikačných orgánov (v SR SGS program Qualifor). Vytvorenie jednotnej národnej certifikačnej schémy nie je dôležité.

Akreditáciu certifikačných orgánov a kontrolu ich činnosti vykonáva organizácia Accreditation Services International, založená na tento účel samotným medzinárodným centrom FSC.

Vo svojej marketingovej stratégii využíva obchodno-výrobný postup. Zameriava sa predovšetkým na konečných spotrebiteľov a účastníkov spotrebiteľského reťazca, ktorých presviedča o výhodnosti FSC certifikátov spotrebiteľského reťazca bez existujúcej primeranej produkčnej základne. Pre rozširovanie výmery FSC certifikovaných lesov používa tlak spracovateľov dreva, kampane vplyvných médií a environmentálnych mimovládnych organizácií a možnosti poskytovania príplatkov za FSC drevo, ktorými sa kompenzujú obhospodarovateľom náklady za FSC certifikáciu lesov. Túto prax potvrdzujú štatistiky. Za posledných 5 rokov výmera rástla indexom 1,16 a spotrebiteľské reťazce indexom 1,29, čo v absolútnych číslach predstavuje nárast o 26 mil. ha certifikovaných lesov a 7 185 C-o-C certifikátov.

Aká je budúcnosť certifikácie lesov?

Aj keď v štátoch s existujúcou prísnou lesníckou legislatívou sa často spochybňuje význam certifikácie, v dnešnom globalizovanom svete medzinárodného obchodu je nevyhnutná najmä ako nástroj na preukazovanie pôvodu dreva nielen z hľadiska legálnosti jeho uvedenia na trh, ale aj rozširujúceho sa konceptu spoločenskej zodpovednosti. Cieľom spoločenskej zodpovednosti podnikania (konania) je vytvárať podmienky trvalo udržateľného rozvoja v sociálnej, ekonomickej, finančnej a environmentálnej oblasti a preberať v nich aj zodpovednosť. Vhodným, akceptovaným a používaným spôsobom preukazovania environmentálnej zodpovednosti je práve používanie dreva a výrobkov z dreva z certifikovaných lesov.

V roku 2016 bol zorganizovaný prieskum vývoja výmery dvojito certifikovaných lesov (schémou PEFC a FSC). V roku 2012 dosiahla výmera takýchto lesov takmer 40 mil. ha, v roku 2016 vzrástla o 87% na viac ako 69 mil. ha. Dvojitá certifikácie je predovšetkým problémom v európskych krajinách. V štátoch EÚ, s dobre rozvinutou PEFC certifikáciou, stúpla výmera FSC certifikovaných lesov o 4,3 mil.ha (16,7%) no počet spotrebiteľských reťazcov o 12 417 (takmer 5 krát).

Situácia na Slovensku

Podľa aktuálnych štatistických údajov je v SR certifikovaných podľa schémy PEFC 1 248 tis. ha lesov a podľa schémy FSC 146 tis. ha lesov. Držiteľom spotrebiteľského reťazca PEFC je 68 firiem a spotrebiteľského reťazca FSC 125 firiem, z nich 41 je držiteľom certifikátu FSC Controlled Wood, slúžiaceho na overovanie legálnosti FSC necertifikovaného dreva (PEFC certifikované drevo nevynímajúc).

PEFC Slovensko je samosprávne združenie držiteľov osvedčení o účasti v certifikácii lesov a certifikátov spotrebiteľského reťazca. Počas svojej 15-ročnej histórie si vybudovalo a získalo rešpekt v lesnícko-drevárskom prostredí. Nie je len správcom Slovenskej schémy certifikácie lesov, ale aj výchovnovzdelávacou organizáciou pre správne uplatňovanie národného PEFC štandardu pri obhospodarovaní lesov. V roku 2015 sa úspešne uskutočnila v poradí tretia revízia národnej schémy certifikácie lesov, ktorej medzinárodné uznanie končí v januári 2021. Kritériá a indikátory schémy sú obhospodarovateľom podané v zrozumiteľnej podobe. Vo svojej činnosti sa programovo riadi podľa prijatej Politiky kvality rozpracovanej do konkrétnych cieľov (www.pefc.sk). Medzi hlavné priority združenia patrí zachovanie celistvého a udržateľného lesného hospodárstva, zlepšovanie stavu lesov, podpora polyfunkčného využívania lesov, podpora využívania dreva a výrobkov z dreva oproti konkurenčným materiálom s neobnoviteľných zdrojov a šírenie pravdivých informácií o nezastupiteľnom význame lesov v živote človeka v laickej aj odbornej verejnosti. Za posledných 5 rokov sa výmera certifikovaných lesov drží na rovnakej úrovni a počet spotrebiteľských reťazcov narástol o 45% (o 21 certifikátov).

O súčasnej činnosti FSC Slovensko nie je možné sa dozvedieť skoro nič. Počas svojej 14-ročnej existencie pre vzájomné hlboké názorové rozdiely sa jej zástupcom nepodarilo vytvoriť národnú certifikačnú schému. Za to sa im svojou erudovanosťou a vplyvom podarilo „tlmením ochranných opatrení tlmiť následky pôsobenia podkôrneho hmyzu“ v 5. a 6. lesnom vegetačnom stupni v takom rozsahu, že došlo k rozpadu (zániku) lesa, vrátane biotopov Natura 2000. Ich úlohu opäť preberá organizácia WWF Slovensko, ktorá podľa svojej web stránky vyvíja aktivity smerujúce k adekvátnej ochrane pralesov a rozumnému hospodáreniu v lesoch s vysokou prírodnou hodnotou v súlade s princípmi Forest Stewardship Council (FSC). Pre túto činnosť hľadajú šikovného lesníka s vysokoškolským vzdelaním v oblasti prírodných vied...

Za posledných 5 rokov sa výmera certifikovaných lesov drží na rovnakej úrovni a počet spotrebiteľských reťazcov stúpol 31 krát o 119 certifikátov.

Čo je za týmto úspechom? Aktuálne to nie je neviditeľná ruka trhu. Je to mravčia práca profesionálnych aktivistov mimovládnych environmentálnych organizácií na presadenie vlastných predstáv ochrany kadečoho, kadekoho a kdekoľvek prostredníctvom certifikačnej schémy FSC. Využívajú nevedomosť spracovateľskej a spotrebiteľskej základne o cieľoch a rozšírení certifikačných schém na Slovensku a ponúkajú produkt, ktorý nie je možné pre nedostatok domácich zdrojov využiť. Nechvália sa tým, že pozvanie k účasti pri revízii PEFC štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov odmietli a nejde im o konštruktívny dialóg s obhospodarovateľmi lesov a ostatnými zúčastnenými stranami, ale o presadenie vlastného záujmu.

Ing. František Štulajter CSc.
Doc. Ing. Hubert Paluš PhD.

 

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Február 2017)

Hlavné správy

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav: Prírode blízke hospodárenie v lesoch je win-win riešenie pri ochrane biodiverzity

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav: Prírode blízke hospodárenie v lesoch…

Aktuálne

Včera sa v Nitre – Lužiankach konalo v poradí už 61. valné zhromaždenie Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. V rámci vedeckej rozpravy bol nosným...

Prečítajte si viac
Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy TANAP-u: Termín na zasielanie žiadostí uchádzačov do 4. decembra

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy TANAP-u: Termín na zasielanie žiadostí uchádzačov…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správy Tatranského národného parku (TANAP), vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa...

Prečítajte si viac
Všimli sme si: Odstránenie nezmyselných zákazov a inšpirovanie sa príkladmi dobrej praxe zo zahraničia

Všimli sme si: Odstránenie nezmyselných zákazov a inšpirovanie sa príkladmi dobrej praxe…

Aktuálne

Občianske združenie Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana na sociálnej sieti informuje o záveroch nedávneho zasadnutia a zdôrazňuje, že participácia a prepojenosť...

Prečítajte si viac
Vedci monitorujú vitalitu dubov v Podunajsku: Nainštalovali automatické dendrometre

Vedci monitorujú vitalitu dubov v Podunajsku: Nainštalovali automatické dendrometre

O čom sa píše

Duby v stredoeurópskych lužných lesoch v Podunajsku sú od tohto roku pod drobnohľadom vedcov, ktorí založili monitorovaciu sieť pre sledovanie...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora