Prihlásiť

Aké zmeny priniesla novela zákona o lesoch?

Na otázky čitateľov odpovedá náš odborný spolupracovník Ing. Milan Fischer.

 

 

Zákon schválený v Národnej rade SR 27, 05. 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013. Cieľom zákona je zosúladiť znenie zákona s požiadavkami vlastníkov, obhospodarovateľov, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, spresniť a upraviť niektoré pojmy a postupy pri uplatňovaní zákona o lesoch a odstránenie nejasností pri jeho aplikácii. Rozsah navrhovaných zmien nemení základnú filozofiu pôvodného zákona o lesoch, ale iba spresňuje a upravuje jednotlivé ustanovenia.

 

Hlavnými oblasťami zmien sú: vyhlasovanie lesných pozemkov a povinnosti pri územnoplánovacej činnosti, zásady obnovy lesov na holín a zásady vykonávania ťažby, povinnosti pri ochrane lesa, využívanie lesov verejnosťou a zákaz niektorých činností, vrátane vzťahov na priestupky a iné právne delikty, vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy a jeho zmien, odbornej spôsobilosti v lesnom hospodárstve a správa majetku vo vlastníctve štátu.

 

Vybrané novelizované ustanovenia vzťahujúce sa sprístupňovania lesa a využívania lesných ciest a využívania lesov verejnosťou:

 

V § 25 ods. 1 sa na konci pripája veta: „Lesné cesty sa môžu nachádzať aj na iných ako lesných pozemkoch podľa § 3, ods. 1, písm. e) prvého bodu.“

Upresňuje sa, že lesné cesty sa môžu v súčasnosti nachádzať aj na iných druhoch pozemkov ako lesných (napr. zastavané plochy, ostatné plochy s osobitným využitím).

V § 25 ods. 2 sa na konci pripájajú slová: „a zabezpečiť funkčnosť pozdĺžnych a priečnych odvodňovacích zariadení.“

Ustanovenie má zabezpečiť aj funkčnosť odvodňovacích zariadení na lesných cestách, čím sa zabezpečí aj plnenie povinnosti udržiavať v stave zodpovedajúcemu účelu lesnej cesty a zároveň sa zabezpečuje aj znižovanie rizík vzniku škôd spôsobených vodnou eróziou na cestách a okolitých pozemkoch a porastoch.

V § 25 ods. 3 znie: „Lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa § 51 ods. 2 o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda a osoba ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a o stavbe a zariadenia na tomto území, o čase a spôsobuje využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady rozhoduje súd.“

V ustanovení sa jednoznačne stanovuje povinnosť osôb oprávnených využívať lesnú cestu a robiť tak spôsobom, ktorým sa minimalizuje ich prípadné poškodenie. Ak k takej skutočnosti dôjde sú povinné poškodenie odstrániť a informovať o tom vlastníka.

V § 30 ods. 1 sa za slovo „právo“ vkladajú slová „na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo“, bodka na konci sa nahrádza za bodkočiarkou a pripájajú sa slová: „tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.“

Zvýrazňuje sa tým zodpovednosť osôb vstupujúcich na lesné pozemky na svoje konanie a deklaruje sa, že vlastník, správca, obhospodarovateľ nenesú zodpovednosť za bezpečnosť týchto osôb. Zároveň sa zvýrazňuje povinnosť podľa zákonov o vojenských obvodoch, ochrane prírody a krajiny, ktoré osobitným spôsobom upravujú vstup do lesa.

V § 30 ods. 3 znie: „Organizovať alebo vykonávať aktivity za účelom dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu. Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch.“

Upravuje sa vykonávanie a organizovanie iných komerčných aktivít s cieľom dosiahnuť zisk tak, aby sa mohli organizovať len na základe podľa osobitných predpisov.

V § 31 ods. 1 písmeno d) sa slová „vozidlom, skútrom“ nahrádzajú slovami „vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom“ a čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25.“

Dopĺňa sa zákaz jazdy na lesných pozemkoch motocyklami a snežnými skútrami.

V § 31 ods. 1 písm. h) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová: „za nadmerné množstvo sa považuje množstvo použité podľa osobitných predpisov (odkaz 45 d – zákon č. 138/2010 Z. z.“

Upravuje sa zákaz vo vzťahu k nadmernému množstvu lesného reprodukčného materiálu, za ktoré sa bude považovať množstvo, ktoré bude použité na ďalšiu produkciu alebo uvádzanie na trh podľa zákona o lesnom reprodukčnom materiáli.

V § 31 od. 1 písmeno b) za slová: „získavať z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru“ nahrádzajú sa slovami: „alebo odnášať alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti, vrátane dreva ležiaceho na zemi.“

Ide o spresnenie zákazu vyplývajúce z doterajšej aplikácie v nadväznosti na vlastnícke práva a neoprávneného prisvojovania si cudzej veci odnesením alebo odvezením z lesných pozemkov.. Ustanovenie však umožňuje použiť napríklad suché, na zem spadnuté drevo na založenie ohňa pri dodržaní ostatných podmienok stanovených zákonom.

V § 31 ods. 3 sa slová „zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku“ nahrádzajú slovami „odvrátenie ohrozenia života alebo zdravia alebo bezprostredného poškodenia majetku pri plnení úloh Horskou záchrannou službou“ a na konci sa pripája veta: „Zákazy uvedené v odseku 1 písm. d), f) a h) sa nevzťahujú na osoby vykonávajúce zber alebo odber lesného reprodukčného materiálu podľa osobitného predpisu.

Ustanovenie zabraňuje zneužitie, upresňujú sa výnimky zo zákazu v prípade ohrozenia života, zdravia a majetku a výnimka pre Horskú záchrannú službu, zároveň sa upravuje, že určené zákazy sa nevzťahujú na zber a odber lesného reprodukčného materiálu podľa príslušného zákona.

 

Zákon presne nevymedzuje komerčné aktivity, ktoré treba ohlásiť vlastníkovi alebo správcovi, ktorí by mali vedieť, čo sa na ich majetku vykonáva a podľa čoho sa budú poplatky vypočítavať. V každom prípade treba považovať za správne, že účastníci komerčných aktivít neostanú v anonymite a budú sa zodpovedať za prípadné škody na lesnom majetku.

Účinnosť a efektívnosť novelizovaných ustanovení preverí až ich praktické používanie.

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora