Prihlásiť

Ako ďalej v hospodárskej úprave lesov?

Závery zo stretnutia zainteresovaných účastníkov zabezpečujúcich HÚL a vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.

Účastníci pracovného stretnutia:

 

Považujú za zásadné dodržanie týchto základných podmienok:

Naďalej zachovať vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (PSL), ako nástroja štátu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (TUOL).

Udržať doterajší jednotný systém hospodárskej úpravy lesov (HÚL) a tvorby PSL financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu a ďalších doplnkových zdrojov.
Zachovať nepretržité získavanie údajov a informácií o všetkých lesoch Slovenska v jednotnom štandarde (informačnej banky) a tvorbu spojitého mapového diela prostredníctvom zabezpečovania úloh HÚL.

Zaviesť opatrenia na zefektívnenie a racionalizáciu systému tvorby PSL s využitím najnovších výsledkov výskumu a moderných technológií pri dodržaní stanovených rámcov presnosti a kvalitatívnych parametrov.

Konštatujú, že:

Súčasný model financovania PSL – iba zo zdrojov štátneho rozpočtu (cez kontrakt medzi MPRV SR a NLC) predstavuje priame ohrozenie udržania vyššie uvedených základných podmienok a budúcnosti TUOL, PSL a HÚL na Slovensku.

Objem finančných prostriedkov poskytovaných na vyhotovenie PSL zo zdrojov štátneho rozpočtu má klesajúci trend; v súčasnosti sú už všetky rezervy vyčerpané a činnosti sú financované pod existenčnou hranicou ich udržateľnosti.

Znižovaním objemu finančných prostriedkov na vyhotovovanie PSL dochádza k znižovaniu ich kvality.

Pri nízkej cene na hektár sa zvyšuje rozsah prác na jedného pracovníka, pričom sa stáva problematické zabezpečovanie činností vyhotovovania PSL v súlade s platnými pracovnými postupmi a právnymi predpismi.

Vzali na vedomie:

Informáciu zástupcov ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, že nemožno očakávať zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na úlohy HÚL a vyhotovenia PSL v rámci súčasného modelu financovania, a že:

PSL nie je možné financovať na úkor ostatných príspevkových organizácií lesného hospodárstva alebo na úkor ostatných činností hradených zo štátneho rozpočtu, do 30.09.2014 je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie na vyhotovenie PSL na rok 2015, k čomu treba prispôsobiť časový harmonogram riešenia otázok HÚL.

Informáciu o návrhu financovania vyhotovenia PSL prostredníctvom opatrenia 16.8 návrhu Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014-2020, v ktorom sa ustanovuje „Podpora pre vypracovanie plánov lesného hospodárstva“.

Účastníci pracovného stretnutia s ohľadom na podmienky použitia zdrojov PRV SR 2014-2020 požadujú využitie tohto finančného nástroja tak, aby:

neboli pritom zo zákona o lesoch vypustené príslušné ustanovenia o tom, že vyhotovenie programov starostlivosti o lesy zabezpečuje štát z prostriedkov štátneho rozpočtu (§ 55 ods. 1 písm. c);

do doby schválenia PRV SR 2014-2020 a reálneho čerpania zdrojov PRV na vyhotovenie PSL (najskôr od roku 2016, respektíve až 2017) sa zachovajú v platnosti doterajšie postupy vyhotovenia PSL;

bolo už teraz rozhodnuté o spôsobe financovania vyhotovenia PSL po ukončení platnosti PRV SR 2014-2020, pretože nie je známe, či PRV v ďalšom programovacom období umožní financovanie vyhotovenia PSL; financovanie PSL prostredníctvom PRV nie je systémovým riešením HÚL.

Zhodli sa na:

Potrebe udržania doterajšieho jednotného systému HÚL a tvorby PSL; predpokladom toho je vytvorenie funkčného a udržateľného systému/modelu financovania, ktorým sa zabezpečí dostatočný objem finančných prostriedkov.
Potrebe prebudovania súčasného modelu financovania na model viaczdrojového financovania, v ktorom by sa príspevok z rozpočtovej kapitoly MPRV SR doplnil potenciálne možnými ďalšími zdrojmi.

 

Špecifikácii týchto ďalších zdrojov financovania PSL, s určením poradia ich významnosti na základe výsledkov dotazníkového prieskumu:

Zdroje ostatných profitujúcich subjektov, ktoré využívajú výstupy HÚL a údaje PSL spoplatnením ich využívania (Tento zdroj označili ako najdôležitejší všetky zainteresované skupiny. Celková výsledná známka: 1,5).

Rozvojové programy, napríklad Program rozvoja vidieka SR na financovanie (spolufinancovanie) vyhotovenia celého PSL, respektíve niektorých jeho súčastí, alebo niektorých úloh HÚL. (Celková výsledná známka: 2,3).

Časť odvodov do štátneho rozpočtu predpísaných štátnym organizáciám lesného hospodárstva. (Celková výsledná známka: 2,7).

Vlastné zdroje obhospodarovateľov lesa. (Celková výsledná známka: 3,1).
Zavedení týchto zásadných úsporných a racionalizačných opatrení v súčasnom systéme tvorby PSL a pracovných postupov HÚL, v prípade že sa nepodarí získať dostatočný objem finančných prostriedkov, respektíve doplnkové finančné zdroje, to znamená presadiť model viaczdrojového financovania:

Zaviesť opatrenia na zefektívnenie a racionalizáciu systému tvorby PSL s využitím biometrickej aktualizácie a objektivizácie starších údajov, moderných technológií diaľkového prieskumu Zeme a geografických informačných systémov, s uplatnením diferencovaného prístupu k zisťovaniu stavu lesa a plánovaniu hospodárskych opatrení v závislosti od kategórie, vývojového štádia, diferencovanosti štruktúry a iných ukazovateľov. Zavádzanie tohto opatrenia sa bude realizovať aj v prípade získania dostatočného objemu finančných prostriedkov na HÚL a tvorbu PSL (Tri subjekty z piatich označili toto opatrenie ako najvhodnejšie; dva ako druhé najvhodnejšie. Celková výsledná známka: 1,9).

Zásadne prehodnotiť obsah PSL so zavedením tzv. modelu povinného štandardu zabezpečeného zo štátnych zdrojov, ktorý by obsahoval iba údaje pre potreby sledovania stavu, usmerňovania (presadzovania štátnej lesníckej politiky) a kontroly hospodárenia v lesoch. (Celková výsledná známka: 2,3).

Zaviesť iba vyhotovovanie oblastných plánov – modelov a rámcového plánovania pre lesné oblasti, na základe ktorých by si obhospodarovatelia lesov mohli nechať vyhotoviť hospodársky plán na komerčnom základe s možnosťou refundácie so zdrojov rozvojových programov. (Celková výsledná známka: 2,6).

Predĺžiť periodicitu obnovy PSL na 20 rokov, respektíve iný dlhší interval než je súčasný 10-ročný; môže sa to týkať PSL pre celý lesný celok, alebo len lesov vybraných špecifických prírodných a porastových podmienok (ochranné lesy, prírodné rezervácie, mladšie vývojové štádiá, „marginálne oblasti“ ...). V prípade zásadných zmien stavu lesa by mohol obhospodarovateľ lesa požiadať o aktualizáciu PSL, ktorá by sa vykonala podľa jeho potrieb, na základe jeho žiadosti a na jeho náklady. (Celková výsledná známka: 2,9).

 

Odmietli opatrenie zrušenia povinných PSL

Toto opatrenie by viedlo k obhospodarovaniu lesov prostredníctvom nepovinných plánov. Obhospodarovatelia lesov, ktorí by PSL chceli, by si sami hradili náklady spojené s ich vyhotovením, respektíve by existovala možnosť čiastočnej refundácie najmä so zdrojov rozvojových programov. U tých subjektov, ktoré by nemali PSL (nezabezpečili by si ich vyhotovenie) by sa zo zdrojov štátneho rozpočtu zabezpečilo zistenie základných údajov o stave lesa pre potreby lesníckeho informačného systému. Respektíve by alternatíva nepovinných PSL viedla k potrebe pravidelnej štatistickej inventarizácie lesov na národnej alebo regionálnej úrovni. (Túto alternatívu označili ako najmenej vhodnú všetky zainteresované skupiny. Celková výsledná známka: 4,6).

Vyzývajú vedenie Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, aby o záveroch pracovného stretnutia informovalo ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a požadovalo dostatočné finančné zabezpečenie vyhotovovania PSL a HÚL prostredníctvom viaczdrojového financovania v zmysle týchto záverov.


Ing. Martin Moravčík, CSc.
generálny riaditeľ
Národného lesníckeho centra Zvolen

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora