Prihlásiť

Čo obsahuje nová vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii?

S akými chybami sa stretávame vo vedení evidencie?

 

 

Prijatím vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii (ďalej len „vyhláška“) sa po šiestich rokoch naplnila litera zákona , a to konkrétne § 66 písm. f) Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý splnomocnil Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydať všeobecne záväzný právny predpis ustanovujúci podrobnosti o zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie (ďalej len „evidencia“), najmä o spôsobe evidencie ťažby dreva, pestovnej činnosti a ostatnej činnosti, podkladoch na vedenie evidencie a evidenčných výkazoch, grafickej evidencii a spôsobe jej vedenia, zásadách vedenia a zabezpečenia evidencie pri zmene vlastníka, pri jej vedení pomocou výpočtovej techniky, časovej postupnosti vedenia evidencie a termínoch predkladania jej výsledkov. Nadobudnutím účinnosti vyhlášky 1. 1. 2012 skončila platnosť vyhlášky ministerstva č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá riešila problematiku evidencie, avšak už dostatočne nezodpovedala požiadavkám vedenia evidencie v zmysle zákona.

 

Nová vyhláška obsahuje zásadné zmeny vo vedení evidencie a to najmä:

 • redukuje počet evidenčných výkazov, upravuje ich obsah, spôsob predkladania a archivácie;

 • evidencia sa nevedie a evidenčné výkazy sa nevyhotovujú pre etáž samostatne. Údaje evidenčne prislúchajúce k jednotlivým etážam, vylíšeným v programe starostlivosti alebo projekte starostlivosti, sa evidujú v najbližšej vyššej jednotke priestorového rozdelenia lesa (dielec, čiastková plocha, porastová skupina);

 • v evidencii ťažby dreva a holín sa mení rozdelenie ťažieb podľa druhu ťažby, pričom za vyťažené drevo sa považuje aj drevo ponechané v lesnom poraste po jeho vyrúbaní (najmä, ak ho nie je možné z dôvodu sprístupnenia lesného porastu priblížiť na sklad), ako aj drevo ponechané v lesnom poraste po odumretí lesného porastu alebo jeho časti v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov (najmä, ak z dôvodu uplatnenia ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je obhospodarovateľovi lesa povolená výnimka na jeho spracovanie v chránených územiach). V prípade, ak by sa takéto drevo neevidovalo ako vyťažené, skresľovalo by to údaje o zásobách dreva lesného porastu, ako aj informácie o holine;

 • neevidovanie ťažbovej plochy v evidencii, napriek jej využitiu pri vyhotovovaní programu starostlivosti o lesy, alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok. Zostáva evidencia prebierkovej plochy po vykonaní výchovnej ťažby, ale nevedie sa evidencia prebierkovej plochy po vykonaní náhodnej ťažby;

 • v rámci evidencie ťažby dreva a holín sa eviduje nový údaj ,,vznik dôvodu na náhodnú ťažbu“. V mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na náhodnú ťažbu, sa uvedie skratka škodlivého činiteľa, ktorý bol dôvodom vzniku náhodnej ťažby a odhadnutý objem dreva po drevinách. Ak po vykonaní náhodnej ťažby nie je totožný objem vyťaženého dreva s odhadnutým objemom náhodnej ťažby, zaeviduje sa oprava odhadnutého objemu náhodnej ťažby novým zápisom;

 • v rámci evidencie ťažby dreva a holín sa eviduje aj ,,príčina vzniku holiny a výmera holiny“. Pri evidencii holiny uvažujeme s dvomi prípadmi jej evidencie podľa príčiny vzniku a podľa veľkosti plochy holiny; v prvom prípade holina vzniknutá v lesných porastoch s obnovnou ťažbou vykonávanou podrastovým hospodárskym spôsobom a holina, ktorá vznikla pôsobením škodlivého činiteľa v lesných porastoch, ktorých vek dosiahol vek začatia obnovy sa eviduje, ak ide o súvislú plochu väčšiu ako 0,03 ha a jej šírka presahuje 10 metrov, v ostatných prípadoch sa holina eviduje s výmerou väčšou ako 0,01 ha, ak nie je predpoklad, že by počas nasledujúcich desiatich rokov vývoja lesného porastu sama prirodzene zanikla zapojením sa okolitého porastu;

 • plocha holiny sa určuje jej zmeraním, pričom túto plochu je možné redukovať o výmeru na nej sa nachádzajúcej etáže, ktorá však musí byť uvedená v programe, alebo projekte starostlivosti. Plocha holiny už nemôže byť určená výpočtom;

 • v evidencii obnovy lesa sa okrem doteraz evidovaných údajov eviduje aj údaj - osivo v kg alebo semenáčiky alebo sadenice v tisícoch kusov. Údaj sa preberá z karty pôvodu porastu vedenej podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh. Neeviduje sa počet semenáčikov pri evidencii prirodzeného zmladenia;

 • pri evidencii obnovy lesa sa vo výkazoch eviduje prirodzené zmladenie až po vzniku holiny;

 • v zmysle vyhlášky došlo k zmene v evidencii prečistky, kde sa pod týmto pojmom eviduje prerezávka, čistka, tvarový orez v mladinách, ale aj plecí rub, ktorý sa doteraz evidoval spolu s výsekom krov;

 • v evidencii prípravy pôdy na obnovu lesa (napríklad prekopaním, prekyprením, zmulčovaním, vytrhávaním pňov, orbou, smykovaním), nerozdeľujeme zvlášť prípravu pôdy na umelú a prirodzenú obnovu;

 • v evidencii prípravy plochy na obnovu lesa evidujeme napríklad odstraňovanie haluziny, uhadzovanie haluziny, pálenie haluziny, výsek krov a nežiaducich drevín;

 • nová je evidencia požiarov na lesných pozemkoch, ktoré sa vo výkaze uvádzajú podľa príslušnej jednotky priestorového rozdelenia lesa (v prípade požiaru na lesných pozemkoch bez lesných porastov sa v čísle dielca uvádza číslo parcely ,,C“ katastra nehnuteľností), ďalej podľa dátumu vzniku požiaru, druhu lesného požiaru a zasiahnutej plochy;

 

Prehľad chýb a nedostatkov vo vedení evidencie

Napriek skutočnosti, že vyhláška je účinná už tretí rok, čo je dosť dlhé obdobie na to, aby všetci, ktorí s ňou prichádzajú do styku, najmä odborní lesní hospodári, si ju dostatočne osvojili, dochádza vo veľmi vysokej miere k chybovosti v predkladaných evidenčných výkazoch. Ide najmä o nasledujúce chyby a nedostatky vo vedení evidencie:

 • evidenčné výkazy sú predkladané (zasielané) priamo na NLC-ÚLZI Zvolen (právnická osoba zriadená ministerstvom);

Obhospodarovateľ lesa je povinný do 45 dní po ukončení kalendárneho roka predložiť príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva evidenčné výkazy a ten ich následne predloží ministerstvom zriadenej právnickej osobe do 60 dní po ukončení kalendárneho roka. Evidenčné výkazy by mali byť orgánom štátnej správy lesného hospodárstva predkladané na NLC-ÚLZI Zvolen až po ich kontrole a odstránení nedostatkov.

 • z predložených výkazov je však zrejmé že väčšina orgánov štátnej správy si túto povinnosť plní nedostatočne, alebo vôbec a v týchto prípadoch slúži orgán štátnej správy len ako prostredník na doručenie evidenčných výkazov na NLC-ÚLZI Zvolen;

 • evidencia je vedená na jednom tlačive spoločne za dva alebo viac lesných celkov (KPL) alebo za dva alebo viac subjektov (vlastníckych celkov);

 

Čo hovorí vyhláška?

Vyhláška hovorí, že evidenčné výkazy sa vyhotovujú samostatne za každého obhospodarovateľa a lesný celok. V tejto definícii chýba, že sa vyhotovujú samostatne aj za vlastnícky celok, napriek skutočnosti, že všetky evidenčné výkazy obsahujú aj údaj „vlastnícky celok“. V praxi poznáme veľa prípadov, že jeden obhospodarovateľ obhospodaruje v rámci jedného lesného celku aj viac vlastníckych celkov. Je to nedostatok vyhlášky, ktorý by bolo potrebné odstrániť. Logicky to vyplýva aj zo skutočnosti, že pre každý vlastnícky celok je v programe starostlivosti určená celková výška ťažby, ako aj sumárne údaje z programu starostlivosti, preto musí obhospodarovateľ vyhotovovať evidenčné výkazy samostatne za každý vlastnícky celok a nemôže ich v rámci lesného celku sumarizovať. V prípade, že obhospodarovateľ vyhotoví evidenčné výkazy spoločne za viac vlastníckych celkov, aj keď za jeden lesný celok, tak sa stráca možnosť objektívnej kontroly záväzných údajov z programu starostlivosti.

 • na titulnej strane v evidenčnom výkaze „Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch“ sú nesprávne, nedostatočne vyplnené, alebo vôbec nevyplnené názvy a kódy jednotlivých subjektov. Názvy subjektov majú byť uvedené čitateľne a takým názvom, aký je zaregistrovaný na príslušnom orgáne štátnej správy lesného hospodárstva. Kódy jednotlivých subjektov sú uvedené v registroch NLC Zvolen. Tieto registre sú voľne prístupné na mapovom serveri NLC Zvolen na internetovej adrese - http://lvu.nlcsk.org/uvod/registre.aspx;

Tieto registre neobsahujú kódy vlastníckych celkov a v zmysle predchádzajúceho odseku ich je potrebné doplniť.

 • označenie porastovej skupiny je uvádzané dvojčíslom;

Označenie porastovej skupiny sa uvádza jedným číslom.

 • evidencia je vedená na etáže, s tým že označenie etáže je uvedené dvojčíslom v kolónke určenej na označenie porastovej skupiny;

Evidencia sa nevedie a evidenčné výkazy sa nevyhotovujú pre etáže samostatne. Údaje evidenčne patriace k jednotlivým etážam, opísaným v programe alebo projekte starostlivosti, sa evidujú v najbližšej vyššej jednotke priestorového rozdelenia lesa (dielec, čiastková plocha, porastová skupina).

 • pri zázname drevín sú používané nesprávne označenia (skratky) drevín;

V evidencii sa na označenie dreviny použije skratka botanického názvu v slovenskom jazyku podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli), dreviny, ktoré tam nie sú uvedené alebo nemajú uvedenú skratku, sa evidujú názvom dreviny. Skratky drevín je možné nájsť aj v prílohovej časti Pracovných postupov hospodárskej úpravy lesov.

 • pri zázname drevín sú vynechávané prázdne stĺpce;

Je to formálna chyba ku ktorej dochádza používaním v minulosti zaužívaného poradia drevín pri vedení evidencie a oddeľovaním záznamu ihličnatých drevín a listnatých drevín prázdnymi stĺpcami. Pri dnešnom spracovaní evidenčných výkazov výpočtovou technikou evidovanie poradia drevín zaužívaným spôsobom nemá praktický význam a jednotlivé dreviny môžu byť zaznamenávané v ľubovoľnom poradí aj bez ich členenia na ihličnaté a listnaté dreviny.

 • nesprávne označovanie druhu ťažby;

Uvádza sa skratka označenia druhu ťažby podľa prílohy č. 1 vyhlášky.

 • nesprávne označovanie hospodárskeho spôsobu a jeho formy;

Uvádza sa skratka označenia hospodárskeho spôsobu a jeho formy podľa prílohy č. 1 vyhlášky. Dorub sa neeviduje samostatne. Aj po vykonaní dorubu, ako poslednej fázy obnovy podrastového hospodárskeho spôsobu, evidujeme maloplošnú, alebo veľkoplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu.

 • zaevidovanie vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu a vykonanie náhodnej ťažby je zaznamenané v jednom riadku;

Zaevidovanie vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu a vykonanie náhodnej ťažby sa eviduje samostatne v dvoch riadkoch. Od termínu (rok a mesiac) zaevidovania vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu začína plynúť zákonná lehota na jej vykonanie. Náhodná ťažba sa podľa zákona musí vykonať do šiestich mesiacov od vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu, alebo podľa harmonogramu na jej spracovanie schváleného príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Pri evidovaní náhodnej ťažby sa uvedie v stĺpci „príčina náhodnej ťažby“ skratka označenia škodlivého činiteľa, ktorý bol dôvodom vzniku náhodnej ťažby.

 • evidovanie hospodárskeho spôsobu a jeho formy pri náhodnej ťažbe;

Hospodársky spôsob a jeho forma sa uvádza len pri evidovaní obnovnej ťažby.

 • pri dôvode a príčine náhodnej ťažby je uvádzaných viac škodlivých činiteľov;

Pri spolupôsobení dvoch alebo viacerých škodlivých činiteľov sa uvedie prevládajúci škodlivý činiteľ, alebo ten škodlivý činiteľ, ktorý pôsobil ako posledný pred vznikom náhodnej ťažby.

 • pri dôvode a príčine náhodnej ťažby sú uvádzané pri jednotlivých drevinách aj biotické škodlivé činitele, ktoré nespôsobujú poškodenie týchto drevín;

Pri dôvode a príčine náhodnej ťažby uvádzať len tie biotické škodlivé činitele, ktoré spôsobujú jednotlivým drevinám poškodenie svojim pôsobením na ne.

 • evidovanie príčiny vzniku holiny pri vzniku holiny z ťažby;

Príčinu vzniku holiny evidujeme v prípade, že holina vznikla pôsobením škodlivého činiteľa. V prípade, ak holina vznikla odstránením lesného porastu úmyselnou alebo náhodnou ťažbou, stĺpec „príčina vzniku“ sa nevypĺňa a uvádza sa iba výmera holiny súčasne s evidovaním príslušného druhu ťažby.

 • evidovanie drevnej hmoty v evidenčnom výkaze „ročná evidencia výkonov v lesných porastoch“ na dve desatinné miesta;

Objem dreva sa v tomto evidenčnom výkaze uvádza v celých číslach, s presnosťou na dve desatinné miesta sa eviduje objem dreva v evidenčnom výkaze - evidencia ťažby dreva a holín (porastová karta).

 • evidovanie výmery holiny na „áre“;

Výmera holiny sa eviduje v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta.

 • evidovanie hospodárskeho spôsobu a jeho formy pri výchovnej ťažbe;

Hospodársky spôsob a jeho forma sa uvádza len pri evidovaní obnovnej ťažby.

 • zaznamenanie dvoch spôsobov zalesnenia v jednom riadku;

Jednotlivé spôsoby zalesnenia sa evidujú v samostatných riadkoch.

 • neevidovanie príčiny opakovaného zalesnenia;

Pri opakovanom zalesnení sa uvedie skratka označenia škodlivého činiteľa, ktorý bol príčinou opakovaného zalesnenia. Skratka označenia škodlivého činiteľa sa pri opakovanom zalesnení neuvádza len v prípade opakovaného zalesnenia vykonaného z dôvodu plnenia kritérií zabezpečeného lesného porastu.

 • neevidovanie počtu sadeníc pri umelej obnove;

V evidencii obnovy lesa sa eviduje okrem zalesnenej plochy aj množstvo použitého osiva drevín v kilogramoch, počet semenáčikov alebo sadeníc v kusoch, podľa drevín.

 • evidovanie počtu semenáčikov pri evidencii prirodzeného zmladenia;

Pri evidencii prirodzenej obnovy sa táto kolónka nevypĺňa.

 • neevidovanie spôsobu zalesnenia;

Spôsob zalesnenia zaznamenávame príslušnou skratkou poľa prílohy č. 3 vyhlášky.

 • evidovanie príčiny opakovaného zalesnenia pri prvom zalesnení;

Skratka označenia škodlivého činiteľa sa uvádza v kolónke „príčina opakovaného zalesnenia“ len pri opakovanom zalesnení, pri prvom zalesnení sa táto kolónka nevypĺňa.

 

Chyby spôsobené prevažne nedbalosťou

Prevažnú väčšinu uvedených chýb a nedostatkov je možné považovať za chyby, ktoré sú spôsobené nedbalosťou odborných lesných hospodárov, ktorí ich spôsobujú pri vypĺňaní evidenčných výkazov. Niektoré sú spôsobené aj nepochopením alebo nejednotným výkladom niektorých ustanovení vyhlášky. Vyhláška, ako každý dokument, má svoje chyby a nedostatky a po skúsenostiach práce s ňou by si určite vyžiadala určité úpravy, aby vedenie evidencie podľa nej spôsobovalo čo najmenej problémov.

Prílohou vyhlášky je aj „technický popis na vedenie evidencie v evidenčných výkazoch“, ktorý je pomôckou pri vedení evidencie a obsahuje vysvetlenia jednotlivých údajov a spôsobov pre vedenie evidencie. Tento technický popis však nerieši komplexne všetky možnosti a prípady, ktoré môžu pri vedení evidencie vzniknúť.

 

Pravidelné preškolenia odborných lesných hospodárov

Na vysvetlenie nejasností a zjednotenie v jednotlivých prípadoch vedenia evidencie slúžia aj pravidelné preškolenia, ktorých sa odborní lesní hospodári zúčastňujú na Národnom lesníckom centre - Ústave lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene. Predmetná vyhláška MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii z 27. septembra bola ihneď po jej vydaní zaradená do obsahovej náplne školení odborných lesných hospodárov, kde kvalifikovaní lektori poukazujú na všetky zmeny vo vedení evidencie, aj s ukážkami praktických príkladov. Od vydania novej vyhlášky bolo takto preškolených už celkovo 1000 účastníkov.

 

V roku 2014 pripravujeme vydať „Praktický postup na vedenie evidencie“

Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania plánuje v roku 2014 vo svojej réžii spracovať a vydať pre potreby ďalšieho vzdelávania odborných lesných hospodárov brožúru s názvom „Praktický postup na vedenie evidencie“, ktorá názornými ukážkami doplní existujúci technický popis uvedení v prílohe vyhlášky.

Ing. Peter Zima, Lesy SR, š. p.

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Mimovládka mala dostať od roku 2017 od štátnych podnikov 9 miliónov eur: Škody okolo 4 miliónov eur

Mimovládka mala dostať od roku 2017 od štátnych podnikov 9 miliónov eur:…

Aktuálne

TV JOJ vo včerajšej reportáži informuje o tých, ktorí mali byť nacucnutí na štát a inkasovať milióny eur - takpovediac za...

Prečítajte si viac
20. ročník projektu STROMČEK POD STROMČEK: Do detských domovov, domovov dôchodcov a sociálnych služieb a nemocníc

20. ročník projektu STROMČEK POD STROMČEK: Do detských domovov, domovov dôchodcov a…

Aktuálne

Lesníci zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene v rámci dlhodobej spolupráce...

Prečítajte si viac
Nemeckí farmári demonštrujú a vyzývajú: Naše ovce nie sú potravou pre vlkov. Zmeňte konečne politiku ochrany vlkov!

Nemeckí farmári demonštrujú a vyzývajú: Naše ovce nie sú potravou pre vlkov…

Aktuálne

Poľnohospodári demonštrovali 30. novembra 2023 pri príležitosti konferencie nemeckých ministrov životného prostredia v Münsteri. Požadujú aktívny manažment vlčích populácií. 30...

Prečítajte si viac
Nový satelitný senzorový systém v boji proti lesným požiarom: Významne skracuje čas upovedomenia hasičov

Nový satelitný senzorový systém v boji proti lesným požiarom: Významne skracuje čas…

O čom sa píše

V dnešnej dobe, kedy klimatická zmena spôsobuje časté lesné požiare je kľúčové mať účinné prostriedky na ich detekciu a prevenciu...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora