Prihlásiť

Čo prinesie zákon o pozemkových spoločenstvách vlastníkom lesov?

Na otázky čitateľov odpovedá náš odborný spolupracovník Ing. Milan Fischer.

 

V čísle 5-6/2013 nášho časopisu som uviedol, že zákon o pozemkových spoločenstvách by sa mal prostredníctvom seminárov organizovaných v regionálnych združeniach dostať do povedomia vlastníkov lesov, najmä podielnikov v spoločných nehnuteľnostiach. Po vykonaných seminároch, o ktoré bol mimoriadny záujem aj zo strany vlastníkov, ktorí nie sú členmi regionálnych združení, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska prišla s iniciatívou, prostredníctvom poslaneckého návrhu novelizovať tento zákon. Návrh predložia do polovice septembra. V každom prípade návrh musí potvrdiť predkladateľ, v súčasnosti platného zákona Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Pre úplnosť a na prípadné posúdenie považujem za potrebné informovať o ďalšom obsahu a odôvodnení ustanovení schváleného zákona. V § 9 ustanovenia obsahujú podmienky vzniku, zániku a výkonu členstva. Podmienkou členstva v spoločenstve je vlastníctvo podielu spoločnej nehnuteľnosti.  Pre pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti je určujúci počet alebo veľkosť podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré vlastnia a sú vyjadrené zlomkom. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti chce predať svoj podiel inému spoluvlastníkovi, ostatní spoluvlastníci nemajú predkupné právo. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti ju môžu celú alebo jej časť prenajať.

 

Podľa § 10, Slovenský pozemkový fond (fond) spravuje a disponuje s podielmi nezistených vlastníkov, alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľnosti. Fond má právo zúčastňovať sa na zasadnutí zhromaždenia, ide však len o taxatívne vymedzené prípady rozhodovania zhromaždenia. Fond si ponecháva len vlastnícke oprávnenia disponovať s vecou, vlastnícke oprávnenia, vec držať, užívať a poberať z nej úžitky prenecháva len nájomcovi.

 

Podľa § 11, na zabezpečenie efektívneho hospodárenia na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch a na usporiadanie pomerov na spoločnej nehnuteľnosti, fond môže prevádzať podiely vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje do vlastníctva vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti za stanovených podmienok.

 

V § 12 sa upravuje postavenie vlastníka spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti v pozemkových spoločenstvách, ktoré založili vlastníci poľnohospodárskych alebo lesných nehnuteľností s cieľom ich spoločného obhospodarovania a využívania bez toho, aby vznikala spoločná nehnuteľnosť.

 

V § 13 sa ustanovujú druhy orgánov spoločenstva, pričom spoločenstvo má právo v zmluve o spoločenstve zriadiť aj ďalšie orgány.

 

V § 14 sa upravuje postavenie valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu spoločenstva. Jeho zasadnutia zvoláva výbor spoločenstva alebo splnomocnený zástupca členov, alebo Obvodný lesný úrad alebo dozorná rada spoločenstva..

 

Podľa § 15 má člen spoločenstva pri hlasovaní na zhromaždení k dispozícii počet hlasov, ktorý zodpovedá počtu alebo veľkosti podielov, ktoré vlastník vlastní. Oprosti predchádzajúcej právnej úprave valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach patriacich do jeho pôsobnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva.

 

V § 16 je upravené postavenie výboru spoločenstva ako výkonného orgánu spoločenstva, do jeho pôsobnosti patrí riadenie činnosti spoločenstva, predkladanie návrhu na spôsob rozdelenia zisku, prípadne spôsob úhrady straty, spolu s ročnou účtovnou závierkou zhromaždeniu, a zvolávanie zhromaždenia, sprostredkovanie ponuky člna spoločenstva na predaj spoluvlastníckeho podielu ostatným členom, pozývanie zástupcu fondu a informovanie oblastného lesného úradu o konaní zhromaždenia a ďalšie záležitosti, ktoré ustanovuje tento zákon, zmluva o spoločenstve, stanovy, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie.

 

V § 17 sa ustanovuje postavenie dozornej rady spoločenstva ako kontrolného orgánu nad všetkou činnosťou spoločenstva. Každý člen má právo podávať dozornej rade sťažnosti, ktoré dozorná rada prerokuje a za svoju činnosť zodpovedá spoločenstvu. Ustanovuje sa minimálny počet členov dozornej rady. Členom dozornej rady nesmie byť člen výboru, väčšinu členov musia tvoriť členovia spoločenstva.

 

V §§ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sú ustanovené povinnosti spoločenstva viesť zoznam svojich členov a údaje, ktoré musí obsahovať. Činnosti a úlohy na ktorých plnenie a vykonávanie sú založené pozemkové spoločenstvá. Definuje sa podiel členov spoločenstva na zisku a majetku spoločenstva. Povinnosť výboru predložiť zhromaždeniu ročnú účtovnú závierku a navrhnúť rozdelenie zisku. Podrobnosti o registri pozemkových spoločenstiev, súčinnosť obvodného lesného úradu s inými orgánmi štátnej správy. Ustanovuje sa, ktoré údaje a ich zmeny sa do registra zapisujú, ustanovuje sa osoba oprávnená na podanie návrhu na zápis a zmeny údajov v registri.

 

V §§26, 27, 28, 29, 30 ustanovujú sa podrobnosti o konaní obvodného lesného úradu o zápise, kontrolná a dozorná právomoc nad dodržiavaním povinnosti, sankčná právomoc, kritériá ukladania ponúk, subsidiárna pôsobnosť správneho poriadku na konanie o registrácii spoločenstva.

 

V §§ 31, 32 sú prechodné ustanovenia o postavení pozemkových spoločenstiev a o konaniach vo vzťahu k zákonu č. 181/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a prechodné ustanovenia o konaniach začatých pred účinnosťou tohto zákona.

 

 

Záverom treba upozorniť, že 19. júna 2013 bol schválený zákon o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého obvodný lesný úrad bude nahradený odborom pozemkovým a lesným na okresných úradoch.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

Aktuálne

Podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sú do rád národných parkov delegovaní zástupcovia...

Prečítajte si viac
Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov komunikuje s atmosférou

Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov…

O čom sa píše

V septembri tohto roka usporiadal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) odbornú konferenciu pod názvom Lesnická hydrologie – věda a...

Prečítajte si viac
Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich lesov. Spoločnosť a médiá im neprikladajú dôležitosť

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich…

O čom sa píše

Spoločnosť si ešte nie dosť dobre uvedomuje stav, do ktorého sa dostávajú lesné ekosystémy. Nárastom biotických škodcov lesa a abiotických...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako sú zladené ich programy starostlivosti so zonáciou národných parkov?

Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti reaguje na včerajšiu tlačovú konferenciu ministra životného prostredia Jána Budaja...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora