Prihlásiť

Spájame a obhajujeme záujmy lesníkov a vlastníkov lesa

Hovoríme s Ing. Jaroslavom Šulekom, predsedom Slovenskej lesníckej komory.

O Lesnícka komora je nezávislou stavovskou organizáciou, takže nie je závislá od toho, kto je momentálne pri moci. Presne z tohto pohľadu sme smerovali našu prvú otázku v rozhovore s vami pred rokom v č.1-2/2012 a dnes v roku 2013 ju opakujeme znovu: Aké sú vzťahy komory s vládou, parlamentom a príslušnými ministerstvami pri presadzovaní a obhajovaní záujmov lesníkov a vlastníkov lesov? Zmenili sa tieto vzťahy, či zlepšili sa v niečom?

 

Ak má byť obhajoba oprávnených spoločných záujmov slovenského lesníctva účinná, musí sa aj Slovenská lesnícka komora usilovať o čo najrýchlejší a najužší kontakt so zákonodarným zborom i s exekutívou. V tejto súvislosti sme uskutočnili na ministerstve stretnutia a rozhovory s generálnym riaditeľom Sekcie pre lesné hospodárstvo a spracovanie dreva Jánom Mizerákom a následne s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomírom Jahnátkom. Od pána ministra sme dostali prísľub, že lesnícka komora má byť a bude zapájaná do prakticky všetkých aktivít ministerstva, včítane zastúpenia v poradných orgánoch ako i v odborných komisiách ministerstva. Získali sme tiež podporu pána ministra pri organizovaní konferencie, ktorá by sa venovala najpálčivejšej problematike súčasnosti, vzťahu lesníkov a ochrany prírody.

Konferencia sa pod záštitou ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia konala na Technickej univerzite vo Zvolene 9.septembra 2012. Následne boli zástupcovia Slovenskej lesníckej komory menovaní do komisie pre koncepciu rozvoja pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, do komisie pre riešenie biomasy, do komisie pre prípravu nového Programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020. Zástupca komory sa stal členom  pracovnej skupiny pre prípravu návrhu novelizácie zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Komora na požiadanie našej ministerskej lesníckej sekcie predkladá odborné stanoviská a pripomienky k rôznym pripravovaným legislatívnym materiálom.

 

O Môžete ich konkretizovať?

 

V poslednom období to boli najmä stanoviská napríklad k novému systému hospodárskej úpravy lesov na Slovensku, k návrhu novely zákona o lesoch, pripomienky k novele vyhlášky č. 501/2010 o lesnom reprodukčnom materiáli, pripomienky k návrhu zákona o pešej turistike a cykloturistike. Slovenská lesnícka komora bola písomne poverená ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zabezpečovaním úloh, ktoré sú pre ministerstvo prioritné v zmysle zákonov č. 575/2001 Z. z. a č. 259/1993 Z. z. Na túto činnosť a aktivity dostane komora z ministerstva dotáciu. Za veľmi dôležitú treba považovať i spoluprácu s poslancami NR SR. Určitú výhodu má komora v tom, že viacerí poslanci - lesníci sú zároveň členmi Slovenskej lesníckej komory, respektíve členmi predstavenstva komory. Konkrétne 23. januára 2013 sa s poslancami NR SR – lesníkmi uskutočnilo v Košiciach diskusné fórum, ktoré zorganizovala Oblastná lesnícka komora Košice. Lesnícka komunita, zástupcovia štátneho i neštátneho sektora oboznámili poslancov s problémami, ktoré je potrebné urýchlene riešiť.

 

O Na začiatku tohto roka bola v čase finalizácie Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na roky 2013 až 2020. Po pripomienkovom konaní riešiteľským kolektívom má byť predložená na odbornú diskusiu. Lesné hospodárstvo a spracovanie dreva je samostatnou časťou tejto rezortnej koncepcie. To isté sa týka aj prípravy nového Zákona o lesoch a Zákona o ochrane prírody a krajiny. Nechýba lesnícka komora na týchto diskusiách?

 

Môžem jednoznačne potvrdiť, že lesnícka komora na diskusiách nechýba. Pokiaľ ide o Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na roky 2013 až 2020 má Slovenská lesnícka komora v komisii od samého začiatku svojho zástupcu. Na riešenie problematiky novely zákona o lesoch sme z pozície predstavenstva komory menovali osobitnú komisiu, ktorá spracovala návrhy na okruhy problémov, ktoré je potrebné v novele riešiť . Návrhy sme na požiadanie predložili ministerstvu. Na základe záverov zvolenskej Konferencie o ochrane prírody a starostlivosti o les, vytvorili na ministerstve životného prostredia komisiu, ktorá sa bude zaoberať otázkami prehodnocovania chránených území. Členom komisie sa stal Ing. Zlocha, člen predstavenstva komory, ktorého úlohou bude zabezpečovať vzájomnú informovanosť. Pokiaľ ide o nový zákon o ochrane prírody a krajiny, vieme, že ministerstvo životného prostredia má pripravený návrh takéhoto zákona. Komora je pripravená, tak ako v roku 2011, diskutovať o každom predloženom návrhu.

 

O Pri nástupe do funkcie predsedu Slovenskej lesníckej komory v roku 2010 ste konštatovali, že komora nemá v zákone zakotvené prakticky žiadne významnejšie kompetencie a právomoci. Zmenilo sa v tomto smere niečo?

 

Pochopiteľne, významnejšie kompetencie a právomoci prispievajú k posilneniu postavenia každej organizácie a inštitúcie. Slovenská lesnícka komora sa dlhodobo usiluje o výraznejšie kompetencie v rámci inštitútu odborného lesného hospodára. Preto aj v pripomienkach k návrhu novely zákona o lesoch sme pri inštitúte odborného lesné hospodára navrhli doriešiť rozpor zákona o lesoch s ustanoveniami zákona o lesníckej komore. Všetko sa vyvíja a všetko má svoj čas. Aj kompetenčné posilnenie komory...

 

O V minulom roku sa komora zviditeľnila množstvom zaujímavých akcií. Plánovali ste napríklad prijať závery z diskusie „Ako ďalej s odborným lesným hospodárom?“. Uvažovali ste po štyroch rokoch opäť zorganizovať druhé celoslovenské stretnutie lesníkov a vlastníkov lesa. Môžete spomenúť akcie, ktoré najsilnejšie zarezonovali v povedomí lesníckej verejnosti?

 

Rok 2012 bol skutočne bohatý na aktivity tak Slovenskej lesníckej komory ako aj aktivity jednotlivých oblastných komôr. V spolupráci s Lesmi SR š.p. sme zorganizovali už šiesty ročník ankety o cenu Jozefa Dekreta Matejovie. V rámci Dňa stromu sa v lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu konalo druhé celoslovenské stretnutie lesníkov a vlastníkov lesa. Uskutočnilo sa už štrnáste stretnutie žien – lesníčiek v Malej Fatre a na Kysuciach, zorganizovali sme študijnú cestu k poľským lesníkom, študijnú cestu do Maďarska, exkurziu o protipovodňových opatreniach na Odštepnom závode Trenčín. Najviac však určite zarezonovala konferencia o ochrane prírody a starostlivosti o les, ktorá sa uskutočnila v septembri minulého roku vo Zvolene.

Závery z diskusie „ Ako ďalej s odborným lesným hospodárom“ boli plánované prijať a predložiť ministerstvu v súvislosti s prijatím nového zákona o lesoch. V súčasnosti bolo rozhodnuté, že sa pristúpi k novele zákona o lesoch, v ktorej by boli riešené tie najpálčivejšie problémy slovenského lesníctva. V rámci návrhov a pripomienok k novele zákona o lesoch Slovenská lesnícka komora žiada, aby pri novelizácii zákona o lesoch boli zachované princípy odborného hospodárenia v lesoch, to znamená odborný lesný hospodár a program starostlivosti o lesy a aby bol zachovaný systém financovania programov starostlivosti o lesy štátom.

 

O Nemožno nespomenúť tiež zorganizovanie spoločného stretnutia organizácií a inštitúcií štátneho a neštátneho sektora 11. novembra v Pliešovciach...

 

Áno, účastníci tohto stretnutia prijali memorandum, v ktorom spoločne odmietli vtedy predložený návrh zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

O A čo rok 2013?

 

Pokiaľ ide o rok 2013, plánujeme okrem odborných exkurzií zorganizovať opäť aspoň jednu zahraničnú študijnú cestu. Pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Slovenskej lesníckej komory chceme pripraviť medzinárodnú konferenciu venovanú problematike poskytovania verejnoprospešných funkcií lesov pre spoločnosť.

 

O Ak by ste mali od roku 2010 bilancovať svoju pôsobnosť vo funkcii predsedu Slovenskej lesníckej komory, čo sa podarilo komore zlepšiť, vyriešiť a ktoré problémy si prenáša komora do ďalšieho obdobia?

 

Keďže do skončenia funkčného obdobia, môjho i predstavenstva, zostáva nejaký ten rok a mnohé aktivity Slovenskej lesníckej komory ešte len prebiehajú, s bilancovaním svojej pôsobnosti vo funkcii predsedu Slovenskej lesníckej komory by som ešte chvíľu počkal. Už teraz však možno konštatovať posuny pri riešení problémov: posilnenie členskej základne najmä v skupine právnických osôb – vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, posilnenie finančnej situácie komory s cieľom jej profesionalizácie, zlepšenie spolupráce s naším ministerstvom. Stálou a dlhodobou úlohou komory bude spájanie a zjednocovanie lesníkov a vlastníkov, obhospodarovateľov lesa pri obhajobe spoločných záujmov štátneho a neštátneho sektora, spoločných záujmov celého lesného hospodárstva.

 

Za rozhovor ďakuje Ján Fillo

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

Aktuálne

Podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sú do rád národných parkov delegovaní zástupcovia...

Prečítajte si viac
Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov komunikuje s atmosférou

Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov…

O čom sa píše

V septembri tohto roka usporiadal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) odbornú konferenciu pod názvom Lesnická hydrologie – věda a...

Prečítajte si viac
Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich lesov. Spoločnosť a médiá im neprikladajú dôležitosť

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich…

O čom sa píše

Spoločnosť si ešte nie dosť dobre uvedomuje stav, do ktorého sa dostávajú lesné ekosystémy. Nárastom biotických škodcov lesa a abiotických...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako sú zladené ich programy starostlivosti so zonáciou národných parkov?

Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti reaguje na včerajšiu tlačovú konferenciu ministra životného prostredia Jána Budaja...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora