Prihlásiť

s generálnym riaditeľom Národného lesníckeho centra Zvolen

Chceme by „hlavným stanom“ slovenského lesníctva, hovorí Ing. Milan Lalkovič, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Zvolen. Podľa neho je však  predovšetkým v záujme celej lesníckej komunity spoji sa a hľada riešenia v spoločnom dialógu na jednom mieste.

O Je to už asi pä rokov, čo zlúčením nosných lesníckych inštitúcií vo Zvolene – vrátane Lesníckeho výskumného ústavu s vyše 110-ročnou históriou - vzniklo pod jednou strechou jedno silné a spoločné Národné lesnícke centrum. Váš predchodca sa koncom minulého roka v našom rozhovore vyjadril, že „Vznik NLC sa mi zdá ako veľmi progresívne. Avšak na základe skúseností a poznatkov to považujem zároveň aj za unáhlený krok...“ Aký je Váš pohľad na fungovanie Národného lesníckeho centra?  Akou ďalšou cestou by malo smerova?


    - S názorom môjho predchodcu sa nestotožňujem. Podieľal som sa na príprave a vzniku Národného lesníckeho centra a som pevne presvedčený, že to bolo jediné reálne riešenie pre zachovanie a rozvoj aktivít, ktoré zastrešovali tieto lesnícke inštitúcie. Výrazným progresom bolo najmä zefektívnenie vzájomnej kooperácie a komunikácie medzi jednotlivými zložkami Národného lesníckeho centra, ale aj samotnými zamestnancami. Nezanedbateľné bolo tiež zvýšenie ekonomickej efektivity najmä v prípade obslužných činností. Dnes, po bezmála piatich rokoch existencie konštatujem, že sme stabilnou organizáciou,akceptovanou tak domácimi ako aj zahraničnými partnermi. Darí sa nám získava domáce aj zahraničné výskumné projekty, spustili sme nový informačný systém pre štátnu správu, aktívne pôsobíme vo vzdelávaní, poradenstve a príprave projektov, ako aj v mnohých ďalších oblastiach. Súčasne sme jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá disponuje všetkými dostupnými údajmi o lese, či ako chcete o lesných ekosystémoch a o lesníctve.
Ďalšie smerovanie Národného lesníckeho centra je dané jednak zriaďovacou listinou, požiadavkami zriaďovateľa a v neposlednom rade aj potrebami lesníckej praxe. Našimi prioritami je zachovanie a rozvoj kvalitného aplikovaného výskumu, reflektujúceho na potreby lesníckej prevádzky, budovanie moderných informačných systémov a databáz a poskytovanie ďalších služieb – čiže poslanie jednoducho by spoľahlivým a dôveryhodným partnerom našim lesníkom, ako aj vlastníkom a správcom lesného majetku bez ohľadu na to, či ide o štátny alebo neštátny les. Našim dlhodobým cieľom je sta sa „hlavným stanom“ slovenského lesníctva, kde sa riešia všetky strategické lesnícke otázky. Veď neexistuje na Slovensku inštitúcia, ktorá by pre oblas lesníctva disponovala komplexnejšou škálou informácií o lese a väčším množstvom medzinárodne a národne uznávaných lesníckych odborníkov než je naše lesnícke centrum.

O Predtým než ste nastúpili do funkcie generálneho riaditeľa pôsobili ste vo vedúcej pozícii s ekonomickým zameraním, čiže mali ste podrobný prehľad o financiách centra, ktoré dostávate predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Vieme, že objem prideľovaných prostriedkov sa každoročne znižuje, pričom ani perspektíva nie je v tomto smere príliš pozitívna. Neohrozuje to samotnú existenciu Vašej príspevkovej organizácie? Ste pripravení na takýto scenár?

 

- Stav, respektíve trend, ktorý spomínate je naozaj reálny fakt. Už dnes sa pohybujeme na hranici 50 percent medzi štátnymi a neštátnymi zdrojmi, pričom objem výkonov v porovnaní s minulosou zostáva porovnateľný. Okrem toho máme v správe značný majetok štátu, o ktorý sa treba stara a na túto činnos si na rozdiel od rozpočtových organizácií musíme zarobi.
Ďalší náš osud závisí na prístupe zriaďovateľa, teda Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Buď pôjdeme cestou znižovania príspevkov od štátu, prevážia externé zdroje a tým nevyhnutne dôjde k zmene formy organizácie, alebo sa finančný príspevok stabilizuje a externé zdroje môžeme použi ako doplnkové, napríklad na ďalší rozvoj. Ja osobne som za druhú možnos, nakoľko som presvedčený, že krajina, ktorá sa pýši 42-percentnou lesnatosou, takúto inštitúciu akou je Národné lesnícke centrum jednoducho potrebuje.

O Podľa našich informácií súčasný model riadenia štyroch ústavov prináša komplikácie v koordinácii, pri rozhodovaní, plánovaní a rozdeľovaní kompetencií a tým aj prehnanú administratívu... Súhlasíte s týmto názorom?

 

- Riadi takúto široko spektrálne zameranú organizáciu, financovanú z viacerých zdrojov, ako sú štátne, projektové, zahraničné zákazky a podobne, s takmer 270 zamestnancami a s ročným obratom okolo 9 miliónov € nebude nikdy jednoduché. V takýchto podmienkach asi žiadny model riadenia nie je ideálny a každý bude ma svoje „pre“ a „proti“. Na jednej strane treba prizna, že sa občas stretávame s niektorými problémami, ktoré ste naznačil, na druhej strane sú dnes ústavy vyprofilované a zároveň motivované k ekonomickej efektívnosti. Niekedy zložitá administratíva a riadenie je skôr následok rôznorodosti projektov a zdrojov financovania než vplyv existujúcej organizačnej štruktúry. Pri vzájomnom porovnávaní jednotlivých ústavov v rámci Národného lesníckeho centra však stále ešte vidie rozdiely vo výkonnosti, dravosti a tvorivosti jednotlivých ústavov. Do tejto oblasti budeme musie sústredi našu pozornos a vytvori škálu motivačných nástrojov, aby sa niektoré činnosti spružnili a zdynamizovali. Svoju úlohu však zohrali aj časté zmeny na poste generálneho riaditeľa, keď od roku 2008 sa na tomto poste vystriedali siedmi.

O Hoci v zriaďovacej listine Národného lesníckeho centra je prioritou zameranie sa na vedu a výskum, široká lesnícka verejnos očakáva od Vás aj konkrétne služby. Dobrým príkladom je spolupráca výskumníkov s lesnou prevádzkou najmä v ochrane lesa, ale aj v uplatňovaní nových pestovateľských postupov, podobne úspešná spätná väzba funguje v poradenstve a vzdelávaní Vášho ústavu s vlastníkmi lesov a podobne.
Dovolíme si položi otázku za našich čitateľov: Myslíte si, že Národné lesnícke centrum by sa mohlo sta pomyseľným lesníckym „chrámom“, z ktorého by znel konečne silný hlas obhajovania záujmov slovenského lesníctva v spoločnosti? Odbornej argumentácie a lobovania za lesnícku legislatívu v poslaneckých laviciach? Aby lesnícka prax, obhospodarovatelia i vlastníci lesov mali oprávnený a trvalý pocit, že za nimi stojí lesnícke centrum v lepších i horších časoch?

 

- Ako som už uviedol v predchádzajúcich odpovediach. Národné lesnícke centrum má trvalú ambíciu by „hlavným stanom“ slovenského lesníctva. Spomínam si na časy, keď sa na našej pôde stretávali reprezentanti všetkých lesníckych  zoskupení počnúc lesníckymi odborníkmi, cez vlastníkov a správcov lesného majetku, zástupcov lesníckych organizácii, inštitúcií a združení, lesníckej komory, akademickej obce, ale aj politici, či zástupcovia sektoru životného prostredia a spoločne sa snažili hľada riešenia pre ažiskové lesnícke otázky a problémy.  K tejto praxi by sme sa chceli vráti a znovu vytvori širokú platformu na riešenie všetkých strategických lesníckych otázok. Nie je to však len vec ochoty z našej strany. Je to predovšetkým otázka záujmu celej lesníckej komunity spoji sa a hľada riešenia pre svoje problémy v spoločnom dialógu na jednom mieste. Pre Národné lesnícke centrum bude cou vytvára pre takúto platformu potrebný priestor a odborné zázemie.
Zhováral sa Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora