Prihlásiť

Aké sú skúsenosti s lesnícko-environmentálnymi platbami?

V roku 2008 na základe nariadenia vlády č.499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, novelizovanom v roku 2010 pod č.128/2010 a vykonávacieho metodického pokynu bolo prvý krát možné požiada o zaradenie územia obhospodarovaných lesných pozemkov do záväzku Lesnícko – environmentálne platby (LEP) s dobou viazanosti na 5 rokov.

Cieľom je podpora lesníckych výrobných postupov na zlepšenie životného prostredia, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem. V rámci nich bolo možné vstúpi do záväzku buď zachovania priaznivého stavu lesných biotopov, alebo ochranu biotopov vybraných druhov vtákov.

V uvedenom roku sme vyhodnotili nariadenie vlády, ako aj metodický pokyn pre realizáciu LEP platieb za nevyhovujúci pre akýkoľvek lesnícky subjekt na Slovensku. Dôvodov bolo viac, ale hlavné boli dva. 1. Platba bola viazaná výhradne na realizovanú ažbovú plochu. Výška možnej podpory, pri zohľadnení zvýšených nákladov a znížených tržieb, ktoré vznikli pri dodržaní stanovených podmienok hospodárenia bola veľmi nízka. A to aj pre subjekt, ktorý obhospodaruje relatívne veľkú výmeru lesných porastov, ako Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica. 2. Metodický pokyn bol nečitateľný, nejasný, teda ažko realizovateľný a tým pádom aj ažko kontrolovateľný zo strany Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Vznikalo riziko uplatnenia sankcií pri chybnom výklade vtedy platného nariadenia vlády.   Preto koncom roku 2008 sme v spolupráci s Ing. Mathém a NLC ÚLPV Zvolen vypracovali návrh znenia nového metodického pokynu pre realizáciu LEP opatrení, ktorý bol schválený a bol zahrnutý v novom metodickom pokyne č.1569/2009-920.

 

Podstatná zmena pre žiadateľa bola v jednoznačnom definovaní, kto má nárok na platbu, čo má predloži a v rozšírení činností na ktorých realizáciu môže žiada o platbu na zasiahnutej ploche – ochrana mladých lesných porastov, výchova mladých lesných porastov – prečistky, úmyselné výchovné aj obnovné zásahy realizované v danom roku. Dokladovanie realizovaných činností za uplynulý rok sa realizuje predložením tlačiva L146 na PPA. V lesnom hospodárstve sa nedajú výkony naplánova dopredu s presnosou na 100 %, preto je potrebné predloži spolu s L146 aj „Žiados o stiahnutie“ tých výkonov v dielcoch, ktoré boli pre daný rok síce naplánované, ale neboli z rôznych dôvodov realizované.

 

Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica vstúpili do záväzku zhruba na polovici výmery obhospodarovaného územia,čiže 3883 ha porastovej pôdy  so zasahovanou plochou za decénium 1923 ha (z nej len ½ bude uplatnená na platbu z dôvodu päročného záväzku). Dôvodom že sme nevstúpili s celou výmerou bola neistota, ako budú obmedzenia vplýva na prevádzku firmy a akým spôsobom sa budú realizova kontroly zo strany PPA.

 

Podľa § 21 nariadenia vlády č.499/2008 Z.z. musí žiadateľ o poskytovanie podpory na zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov spåňa tieto podmienky:

 

a) ponecha pri obnovnej ažbe lesných porastov najmenej pä živých stojacich stromov na 1 ha, ktorých objem dosahuje priemerný objem konkrétnej dreviny v obnovovanej jednotke priestorového rozdelenia lesa uvedenej v lesnom hospodárskom pláne,

b) realizova pri obnove lesného porastu len maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu najviac do 1,5 ha, prípadne hospodársky spôsob výberkový alebo účelový,

c) ponecha najmenej 10 m3 drevnej hmoty/ha ako màtve drevo,

d) zvýši alebo udrža podiel prirodzenej obnovy drevín zo semena na najmenej 50 %,

e) nepoškodzova a neodstraňova hniezdne a dutinové stromy vyznačené Štátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch,

f) ponecha čas prípravných drevín, a to topoľ osiku, rod breza, vàbu rakytu a jarabinu vtáčiu, na dožitie a neodstraňova ich v rámci výchovnej ažby, pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 20 %,

g) vylúči na lesných pozemkoch používanie prípravkov na ochranu rastlín podľa Zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín vydanom pre konkrétny rok ÚKSUP Bratislava,

h) používa biologicky odbúrateľný olej,

i) vylúči na území európskeho významu ažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov v čase od 1. marca do 31. júla v hniezdnych lokalitách ohrozených druhov dutinových hniezdičov a lesných kurovitých druhov vyznačených Štátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch.

 

Za rok 2009 sme si uplatnili platbu za zasiahnutú plochu na výmere 98  ha a získali sme 5362 €. K celkovej ploche záväzku, ako aj vzhľadom k zložitej administratíve to predstavuje veľmi malé finančné ohodnotenie plnenia záväzkov. Napríklad za kosbu lúk na výmere 11 ha ročne získavame 3314 €. Pri čom všetky podklady k ŽOP (žiados o platbu) poskytuje PPA automaticky. Administratíva tejto žiadosti trvá maximálne 1 hod. Dôvodom k uplatneniu nízkej výmery za rok 2009 bolo aj zastavenie pestovných prác z dôvodu hospodárskej krízy vo svete. V podstate boli úvahy na firme, aby sme záväzok ukončili a vrátili finančné prostriedky za 1. rok záväzku. Našastie vedenie firmy sa rozhodlo pokračova v záväzku ďalej a za rok 2010 sme získali platbu už vo výške 9885 € na realizovanej výmere 181 ha. Dôvodom boli realizované zvýšené výkony v pestovnej činnosti.

 

Nielen zvýšený finančný príjem je pozitívny, ale v podstate aj to, že novelizáciou certifikačných kritérií v PEFC systéme v októbri 2010 sa niektoré záväzky certifikácie stali totožnými s podmienkami pre LEP platby. Mestské lesy s.r.o.  Banská Bystrica sú certifikované v systéme PEFC.

 

Na základe praktických skúseností z dvojročného uplatňovania záväzkov LEP platieb môžem definova nasledovné pozitíva a negatíva, ale aj ciele ku  ktorým by sa táto platba mala ubera v období 2014 – 2020.

Pozitíva

 

Finančné ohodnotenie tých subjektov, ktoré chcú hospodári prírode blízkym spôsobom. Platbu dostane len ten, kto dosiahne podiel prirodzeného zmladenia na odkrytej ploche nad 50% a používa jemnejšie spôsoby obnovy.

 

Čiastočné financovanie nákladov pestovnej činnosti.

 

Zvyšovanie biodiverzity ponechaním 5 stromov materského porastu na odkrytej ploche, ponechaním minimálne 10 m3 hmoty hrúbia (PEFC požaduje 20 m3), ponechaním prípravných drevín na ploche výchovy pokiaľ nepresahuje podiel nad 20 % plochy.

 

Ochrana ekosystému pred znečisovaním povinnosou používa ekologické oleje do motorových píl a obmedzením používania chemických látok poškodzujúcich ekosystém.

 

Zvyšovanie biologickej ochrany lesných ekosystémov ponechávaním a ochranou stromov s hniezdami dutinových hniezdičov.

Negatíva

 

Celá príprava a realizácia LEP platieb navodzuje dojem, že rezort MPSR túto agendu nechcel, čoho dôkazom je aj fakt, že za prvé dva roky realizácie bolo z pridelených finančných prostriedkov 25,160 mil € vyčerpaných celkovo 0,126 mil €, čo predstavuje 0,5 % z celkovo alokovaných prostriedkov (Správa pre MOV čerpanie prostriedkov PRV za roky 2008 – 2009).

 

Obrovská administratívna náročnos pri predkladaní žiadostí o zaradenie, ako aj žiadostí o platbu. Napr. z akého dôvodu sa musia každoročne poskytova výpisy z LHP (PSoL) a plochová tabuľka, keď už raz tieto údaje boli poskytnuté na PPA spolu so žiadosou o zaradenie?

 

Platba na plochu realizovaného zásahu výrazne diskriminuje najjemnejšie spôsoby obnovy. Dôvodom je fakt, že platba sa poskytuje za vypočítanú redukovanú plochu holiny, ktorá je len matematickým výpočtom podľa platnej vyhlášky o LHE a výrazne (niekoľkonásobne) podhodnocuje skutočne zasiahnutú plochu, za ktorú by mala by platba.

 

Prečo je výška platby na ha taká nízka, len 54,47 €/ha (CHVU 57,92 €/ha), keď smernice EÚ dávajú možnos poskytnú až do  200 €/ha?

 

Prečo je rovnaká platba na ha, alebo len s minimálnym rozdielom pre všetky tri kategórie územia  a to CHVU, ÚEV a nezaradené?

 

Chýba rozdiferencovanie výšky platieb v závislosti od druhu vykonávaných činností. Kým pri úmyselných obnovných zásahoch sú podstatne vyššie obmedzenia vyplývajúce z podmienok platby, pri niektorých činnostiach v mladších porastoch sú obmedzenia minimálne. Platba je však vo všetkých prípadoch rovnaká – 54,47, resp. 57,92 €/ha. V súčasnosti sa tak určitým spôsobom kompenzujú (vyrovnávajú) platby. Toto však môže zvádza k špekuláciám a rozhodne nejde o spravodlivé riešenie.   

 

Neakceptovanie zákonného práva odborného lesného hospodára robi úpravy predpisu LHP (PSoL) pre vyplácanie platby počas trvania záväzku.

 

Nemožnos zmeny zaradenia do kategórii v priebehu plnenia záväzku. Našej firme v priebehu plnenia záväzku v druhom roku na celom území do ktorého sme sa prihlásili vyhlásili CHVÚ Veľká Fatra, ale nebolo nám  povolené  presunú sa  do vyššej kategórie s vyššou platbou za ha.

 

Nemožnos rozšírenia záväzku v priebehu plnenia. Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica po dvoch rokoch uplatňovania obmedzujúcich opatrení z LEP platieb si vyhodnotili, že má zmysel vstúpi s celým obhospodarovaným územím do záväzku. Toto nám nebolo umožnené z dôvodu, že sa jedná o rozšírenie záväzku počas plnenia v priebehu 5 rokov a LEP platby neumožňujú takúto možnos. Pokúsili sme sa to rieši variantom podania cez vlastníka pozemkov - mesto Banská Bystrica, toto tiež nebolo povolené z dôvodu, že nejde o obhospodarovateľa lesných pozemkov.

Aký je záver?

 

Je škoda pre lesnícke subjekty uplatňujúce prírode blízke princípy obhospodarovania lesa, že sa výrazne obmedzil prístup k takýmto finančným zdrojom EÚ.

Myslím si, že keďže v roku 2011 bola vyhlásená posledná výzva na zaradenie do LEP platieb, toto finančné obdobie do roku 2013 už len v minimálnej miere vyčerpá alokované prostriedky. Preto je veľmi dôležité pripravi pre roky 2014 – 2020 v tejto oblasti kvalitnú právnu normu, ktorá výrazne zjednoduší a tým sprístupní tieto finančné zdroje. Tiež by bola škoda pre tie lesnícke subjekty, ktoré chcú spravova lesný majetok prírode blízkym spôsobom, aby sa táto platba úplne zrušila k čomu môže dôjs, tým že sa tam nepridelia žiadne prostriedky z PRV.

Cieľom by malo by poskytnú finančné prostriedky za prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesného majetku, ktoré by tiež súčasne spåňali požiadavky environmentálne, zadefinované Ministerstvom životného prostredia SR na celé obhospodarované územie, ktoré bude prihlásené do záväzku. Dôvodom je fakt, že to k čomu sa zaväzujem je určitá filozofia, ktorú ja uplatňujem na celom obhospodarovanom území, nie len tam, kde zasahujem. Malo by ís o obdobu pripravovanej platby pre poľnohospodárov „Platba na farmu“, respektíve o každoročnú platbu na celú plochu lesných porastov.

Ing.Eduard Apfel

hlavný inžinier Mestských lesov s.r.o. Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

LES & Letokruhy JÚL 2024

LES & Letokruhy JÚL 2024

Aktuálne

Vychádza časopis LES & LETOKRUHY JÚL 2024, kliknite na odkaz a dozviete sa viac o jeho obsahu.

Prečítajte si viac
Raticová zver je jednou z hlavných prekážok obnovy pestrých lesných ekosystémov: Odhadovaná výška škôd v Česku presahuje 1,1 mld. českých korún za rok

Raticová zver je jednou z hlavných prekážok obnovy pestrých lesných ekosystémov: Odhadovaná…

O čom sa píše

Najmä u raticovej zveri je dlhodobo evidovaný výrazný nárast populácií, s čím je spojený tomu zodpovedajúci nárast škôd na lesoch. Všeobecne...

Prečítajte si viac
Mŕtve a odumierajúce lesy na Muránskej planine: Rozhodujúce slovo budú mať podľa šéfa envirorezortu odborníci, nie mimovládky

Mŕtve a odumierajúce lesy na Muránskej planine: Rozhodujúce slovo budú mať podľa…

O čom sa píše

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba na sociálnej sieti zverejnil fotografie lesov na Muránskej planine. „Všetko mŕtve a umierajúce,“ skonštatoval. Informáciu uverejnil...

Prečítajte si viac
Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre odstrel čo i len jedného vlka

Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre…

O čom sa píše

Európsky súd rozhodol, že strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre odstrel čo i len jedného vlka. Udelenie výnimky na...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora