Prihlásiť

Aká je situácia v implementácii lesníckych opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013?

V časopise LES a LETOKRUHY oboznamujeme s implementáciou lesníckych opatrení, ako i s pravdepodobnosou vypísania výziev na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 na nasledovné lesnícke opatrenia: Opatrenie 122    Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Opatrenie 221   Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Opatrenie 224   Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda

Opatrenie 225   Lesnícko-environmentálne platby

Opatrenie 226  Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

O tomto a o celkovej situácii v implementácii lesníckych opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013  sme sa rozprávali s Ing. DRAHOŠOM BREZULOM z Odboru riadenia lesného hospodárstva Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

 

O Pán inžinier, máme za sebou štyri a pol roka  implementácie jednotlivých opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (PRV SR 2007-2013). Aká je situácia v implementácii lesníckych opatrení tohto programového dokumentu?

 

- Ako správne konštatujete, máme za sebou štyri a pol roka  implementácie PRV SR 2007-2013. Počas tohto obdobia Pôdohospodárska platobná agentúra vypísala  na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa opatrenia  Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov jednu výzvu a to v roku 2008, podľa opatrenia Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení dve výzvy. Jednu na jar v roku 2008 a druhú na jeseň roku 2009. Výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa opatrení Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda a Lesnícko-environmentálne platby boli  vypisované priebežne od roku 2008 v termínoch tak, ako sú stanovené v ustanoveniach Nariadenia vlády SR č. 499/2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.

 

Hodnotenie úspešnosti realizácie tohto programového dokumentu vo vzahu k lesnému hospodárstvu nie je možné urobi úplne jednoznačne. Zatiaľ, čo záujem obhospodarovateľov lesa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z nosných lesníckych opatrení Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, respektíve Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení je vysoký, v prípade  opatrení Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda a Lesnícko-environmentálne platby je záujem minimálny.

Samotné podávanie žiadostí bolo vo všetkých výzvach bezproblémové. Škoda, že takto jednoznačne nie je možné zhodnoti i ďalšie administrovanie podaných žiadostí, kde pri spracovávaní žiadostí podávaných na základe druhej výzvy na opatrenie   Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení došlo k schváleniu žiadostí , ktoré vo finančnom vyjadrení zhruba o 10 mil. EUR prekračujú disponibilné finančné prostriedky alokované na toto opatrenie v programovacom období 2007-2013. Táto skutočnos spôsobila, že do dnešného dňa nie je uzavreté administrovanie  žiadostí na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry  uvedených úspešných žiadateľov podaných v rámci druhej  výzvy a to najmä kontrahovanie týchto žiadostí  .

V záujme riešenia nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na opatrenia Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení vypracovala sekcia lesnícka návrh presunu finančných prostriedkov z opatrení, kde je čerpanie nízke a nie je predpoklad poskytnú príspevky v takej výške,  ako boli na tieto opatrenia alokované do opatrenia Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Ako je zrejmé z predchádzajúceho textu sú to opatrenia Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda a Lesnícko-environmentálne platby. Celkovo by malo by presunutých 27,5 mil. EUR.

 

 

K 31.12 2010 bola implementácia opatrení Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, respektíve Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (kumulovane) nasledovná:

 

Opatrenie č.1.2.2 – Počet podaných žiadostí: 212. Žiadaný príspevok: 20 688 604 EUR. Limit verejných výdavkov: 41 040 000 EUR. Schválené projekty: 185. Schválený príspevok:  16 219 085 EUR. Zostatok limitu verejných výdavkov: 24 820 915 EUR. Vyplatený príspevok: 6 294 956 EUR.

Opatrenie č. 2.2.6 – Počet podaných žiadostí: 626. Žiadaný príspevok: 265 152 618 EUR. Limit verejných výdavkov: 126 583 600 EUR. Schválené projekty: 345. Schválený príspevok: 119 097 809 EUR. Zostatok limitu verejných výdavkov: 7 485 791 EUR. Vyplatený príspevok: 62 004 020 EUR.

 

K 31.12.2010 bola implementácia opatrení Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda a Lesnícko-environmentálne platby nasledovná:

 

Opatrenie č. 2.2.1 -  Počet prijatých žiadostí 2010: 13. Počet schválených žiadostí 2010: 12. Limit verejných výdavkov: 0. Vyplatené prostriedky: 82 376,33 EUR.

Opatrenie č. 2.2.4 – Počet prijatých žiadostí 2010: 95. Počet schválených žiadostí 2010: 12. Limit verejných výdavkov v EUR: 0. Vyplatené prostriedky: 761 033,51 EUR.

Opatrenie č. 2.2.5 – Počet prijatých žiadostí 2010: 66. Počet schválených žiadostí  2010: 65. Limit verejných výdavkov EUR: 0. Vyplatené prostriedky: 105 465,10 EUR je predpoklad otvorenia ďalších výziev na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z lesníckych opatrení PRV SR 2007-2013 v nadchádzajúcich  dvoch rokoch platnosti  tohto programového dokumentu? Môžeme očakáva výzvu na  podávanie žiadostí na niektoré z týchto opatrení ešte tento rok?

 

Otázka, ktorú ste mi položili, je na prvý pohľad veľmi jednoduchá. Odpoveda na ňu tak, aby som čitateľov časopisu LES& LETOKRUHY nezavádzal, bude trochu ažšie.

Začnem z toho jednoduchšieho konca.  Výzvy na podávanie žiadostí podľa opatrení Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy a Lesnícko-environmentálne platby už nebudú otvorené okrem iného i z dôvodu časového nesúladu vstupu žiadateľa do záväzku a blížiaceho sa konca programového obdobia. Naďalej bude možné žiada o príspevok v rámci  opatrenia Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda.

Pravdepodobnos vypísania výziev na podávanie žiadostí v prípade opatrenia Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov ešte v tomto roku je nízka. Vzhľadom na vysoký zostatok finančných prostriedkov z verejných zdrojov alokovaných na toto opatrenie (60% limitu), ako i veľký záujem obhospodarovateľov lesa o toto opatrenie, môžem s určitosou poveda, že výzva na podávanie žiadostí o príspevok v rámci tohto opatrenia bude ešte  vypísaná a to najpravdepodobnejšie začiatkom roku 2012.

Pri tejto príležitosti  by som čitateľom časopisu LES&LETOKRUHY pripomenul, na čo môžu v tomto opatrení žiada poskytnutie nenávratného finančného prostriedku. Sú to tieto činnosti:

·          obstaranie strojov a zariadení na obnovu lesa, výchovu a ošetrovanie mladých lesných porastov, ažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva, zber nedrevných produktov lesa, ochranu lesa vrátane protipožiarnej ochrany s obmedzením na špeciálne zariadenia;

·            obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest (cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov, vrátane ich nosičov);

·           výstavba, dostavba a rekonštrukcia ostatných zariadení priamo slúžiacich lesníckej prevádzke (napríklad sklady lesného reprodukčného materiálu, manipulačno-expedičné sklady, budovy a zariadenia manipulačno-expedičných skladov), vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);

 ·  obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia s cieľom zefektívnenia činností súvisiacich s obhospodarovaním lesov a marketingom lesnej produkcie.

 

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 50 percent. Bohužiaľ, z časového hľadiska budú oprávnené len tie výdavky, ktoré vzniknú po podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 Odporúčam prípadným záujemcom o podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa tohto opatrenia, aby sa už teraz rozhodli, na aké činnosti budú žiada príspevok a prípadne už s dodávateľmi predrokovali dodanie konkrétnych mechanizmov tak, aby maximalizovali svoju šancu na získanie príspevku.

 

O No a teraz to, čo ste naznačili, že je komplikovanejšie...

- V týchto dňoch pracovníci Sekcie rozvoja vidieka a Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spracovávajú materiál, ktorý bude predmetom schvaľovania Európskej komisie v Bruseli. V prípade odsúhlasenia presunu predmetných 27,5 mil. EUR do opatrenia Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení budú v prvom rade uzatvorené žiadosti z druhej výzvy. Následne sa uvažuje s vyhlásením tretej výzvy na podávanie žiadostí o príspevok v rámci tohto opatrenia v celkovej výške finančných prostriedkov cca. 17,5 mil. EUR.

Za rozhovor ďakuje Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

LES & Letokruhy JÚL 2024

LES & Letokruhy JÚL 2024

Aktuálne

Vychádza časopis LES & LETOKRUHY JÚL 2024, kliknite na odkaz a dozviete sa viac o jeho obsahu.

Prečítajte si viac
Raticová zver je jednou z hlavných prekážok obnovy pestrých lesných ekosystémov: Odhadovaná výška škôd v Česku presahuje 1,1 mld. českých korún za rok

Raticová zver je jednou z hlavných prekážok obnovy pestrých lesných ekosystémov: Odhadovaná…

O čom sa píše

Najmä u raticovej zveri je dlhodobo evidovaný výrazný nárast populácií, s čím je spojený tomu zodpovedajúci nárast škôd na lesoch. Všeobecne...

Prečítajte si viac
Mŕtve a odumierajúce lesy na Muránskej planine: Rozhodujúce slovo budú mať podľa šéfa envirorezortu odborníci, nie mimovládky

Mŕtve a odumierajúce lesy na Muránskej planine: Rozhodujúce slovo budú mať podľa…

O čom sa píše

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba na sociálnej sieti zverejnil fotografie lesov na Muránskej planine. „Všetko mŕtve a umierajúce,“ skonštatoval. Informáciu uverejnil...

Prečítajte si viac
Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre odstrel čo i len jedného vlka

Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre…

O čom sa píše

Európsky súd rozhodol, že strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre odstrel čo i len jedného vlka. Udelenie výnimky na...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora