Prihlásiť

Aká je situácia v implementácii lesníckych opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013?

V časopise LES a LETOKRUHY oboznamujeme s implementáciou lesníckych opatrení, ako i s pravdepodobnosou vypísania výziev na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 na nasledovné lesnícke opatrenia: Opatrenie 122    Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Opatrenie 221   Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Opatrenie 224   Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda

Opatrenie 225   Lesnícko-environmentálne platby

Opatrenie 226  Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

O tomto a o celkovej situácii v implementácii lesníckych opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013  sme sa rozprávali s Ing. DRAHOŠOM BREZULOM z Odboru riadenia lesného hospodárstva Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

 

O Pán inžinier, máme za sebou štyri a pol roka  implementácie jednotlivých opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (PRV SR 2007-2013). Aká je situácia v implementácii lesníckych opatrení tohto programového dokumentu?

 

- Ako správne konštatujete, máme za sebou štyri a pol roka  implementácie PRV SR 2007-2013. Počas tohto obdobia Pôdohospodárska platobná agentúra vypísala  na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa opatrenia  Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov jednu výzvu a to v roku 2008, podľa opatrenia Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení dve výzvy. Jednu na jar v roku 2008 a druhú na jeseň roku 2009. Výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa opatrení Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda a Lesnícko-environmentálne platby boli  vypisované priebežne od roku 2008 v termínoch tak, ako sú stanovené v ustanoveniach Nariadenia vlády SR č. 499/2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.

 

Hodnotenie úspešnosti realizácie tohto programového dokumentu vo vzahu k lesnému hospodárstvu nie je možné urobi úplne jednoznačne. Zatiaľ, čo záujem obhospodarovateľov lesa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z nosných lesníckych opatrení Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, respektíve Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení je vysoký, v prípade  opatrení Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda a Lesnícko-environmentálne platby je záujem minimálny.

Samotné podávanie žiadostí bolo vo všetkých výzvach bezproblémové. Škoda, že takto jednoznačne nie je možné zhodnoti i ďalšie administrovanie podaných žiadostí, kde pri spracovávaní žiadostí podávaných na základe druhej výzvy na opatrenie   Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení došlo k schváleniu žiadostí , ktoré vo finančnom vyjadrení zhruba o 10 mil. EUR prekračujú disponibilné finančné prostriedky alokované na toto opatrenie v programovacom období 2007-2013. Táto skutočnos spôsobila, že do dnešného dňa nie je uzavreté administrovanie  žiadostí na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry  uvedených úspešných žiadateľov podaných v rámci druhej  výzvy a to najmä kontrahovanie týchto žiadostí  .

V záujme riešenia nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na opatrenia Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení vypracovala sekcia lesnícka návrh presunu finančných prostriedkov z opatrení, kde je čerpanie nízke a nie je predpoklad poskytnú príspevky v takej výške,  ako boli na tieto opatrenia alokované do opatrenia Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Ako je zrejmé z predchádzajúceho textu sú to opatrenia Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda a Lesnícko-environmentálne platby. Celkovo by malo by presunutých 27,5 mil. EUR.

 

 

K 31.12 2010 bola implementácia opatrení Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, respektíve Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (kumulovane) nasledovná:

 

Opatrenie č.1.2.2 – Počet podaných žiadostí: 212. Žiadaný príspevok: 20 688 604 EUR. Limit verejných výdavkov: 41 040 000 EUR. Schválené projekty: 185. Schválený príspevok:  16 219 085 EUR. Zostatok limitu verejných výdavkov: 24 820 915 EUR. Vyplatený príspevok: 6 294 956 EUR.

Opatrenie č. 2.2.6 – Počet podaných žiadostí: 626. Žiadaný príspevok: 265 152 618 EUR. Limit verejných výdavkov: 126 583 600 EUR. Schválené projekty: 345. Schválený príspevok: 119 097 809 EUR. Zostatok limitu verejných výdavkov: 7 485 791 EUR. Vyplatený príspevok: 62 004 020 EUR.

 

K 31.12.2010 bola implementácia opatrení Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda a Lesnícko-environmentálne platby nasledovná:

 

Opatrenie č. 2.2.1 -  Počet prijatých žiadostí 2010: 13. Počet schválených žiadostí 2010: 12. Limit verejných výdavkov: 0. Vyplatené prostriedky: 82 376,33 EUR.

Opatrenie č. 2.2.4 – Počet prijatých žiadostí 2010: 95. Počet schválených žiadostí 2010: 12. Limit verejných výdavkov v EUR: 0. Vyplatené prostriedky: 761 033,51 EUR.

Opatrenie č. 2.2.5 – Počet prijatých žiadostí 2010: 66. Počet schválených žiadostí  2010: 65. Limit verejných výdavkov EUR: 0. Vyplatené prostriedky: 105 465,10 EUR je predpoklad otvorenia ďalších výziev na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z lesníckych opatrení PRV SR 2007-2013 v nadchádzajúcich  dvoch rokoch platnosti  tohto programového dokumentu? Môžeme očakáva výzvu na  podávanie žiadostí na niektoré z týchto opatrení ešte tento rok?

 

Otázka, ktorú ste mi položili, je na prvý pohľad veľmi jednoduchá. Odpoveda na ňu tak, aby som čitateľov časopisu LES& LETOKRUHY nezavádzal, bude trochu ažšie.

Začnem z toho jednoduchšieho konca.  Výzvy na podávanie žiadostí podľa opatrení Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy a Lesnícko-environmentálne platby už nebudú otvorené okrem iného i z dôvodu časového nesúladu vstupu žiadateľa do záväzku a blížiaceho sa konca programového obdobia. Naďalej bude možné žiada o príspevok v rámci  opatrenia Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda.

Pravdepodobnos vypísania výziev na podávanie žiadostí v prípade opatrenia Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov ešte v tomto roku je nízka. Vzhľadom na vysoký zostatok finančných prostriedkov z verejných zdrojov alokovaných na toto opatrenie (60% limitu), ako i veľký záujem obhospodarovateľov lesa o toto opatrenie, môžem s určitosou poveda, že výzva na podávanie žiadostí o príspevok v rámci tohto opatrenia bude ešte  vypísaná a to najpravdepodobnejšie začiatkom roku 2012.

Pri tejto príležitosti  by som čitateľom časopisu LES&LETOKRUHY pripomenul, na čo môžu v tomto opatrení žiada poskytnutie nenávratného finančného prostriedku. Sú to tieto činnosti:

·          obstaranie strojov a zariadení na obnovu lesa, výchovu a ošetrovanie mladých lesných porastov, ažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva, zber nedrevných produktov lesa, ochranu lesa vrátane protipožiarnej ochrany s obmedzením na špeciálne zariadenia;

·            obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest (cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov, vrátane ich nosičov);

·           výstavba, dostavba a rekonštrukcia ostatných zariadení priamo slúžiacich lesníckej prevádzke (napríklad sklady lesného reprodukčného materiálu, manipulačno-expedičné sklady, budovy a zariadenia manipulačno-expedičných skladov), vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);

 ·  obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia s cieľom zefektívnenia činností súvisiacich s obhospodarovaním lesov a marketingom lesnej produkcie.

 

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 50 percent. Bohužiaľ, z časového hľadiska budú oprávnené len tie výdavky, ktoré vzniknú po podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 Odporúčam prípadným záujemcom o podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa tohto opatrenia, aby sa už teraz rozhodli, na aké činnosti budú žiada príspevok a prípadne už s dodávateľmi predrokovali dodanie konkrétnych mechanizmov tak, aby maximalizovali svoju šancu na získanie príspevku.

 

O No a teraz to, čo ste naznačili, že je komplikovanejšie...

- V týchto dňoch pracovníci Sekcie rozvoja vidieka a Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spracovávajú materiál, ktorý bude predmetom schvaľovania Európskej komisie v Bruseli. V prípade odsúhlasenia presunu predmetných 27,5 mil. EUR do opatrenia Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení budú v prvom rade uzatvorené žiadosti z druhej výzvy. Následne sa uvažuje s vyhlásením tretej výzvy na podávanie žiadostí o príspevok v rámci tohto opatrenia v celkovej výške finančných prostriedkov cca. 17,5 mil. EUR.

Za rozhovor ďakuje Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora