Prihlásiť

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME Môžeme by spokojní s transformáciou vlastníckych vzahov k lesných pozemkom?

Na otázky čitateľov odpovedá náš odborný poradca 
Ing. Milan Fischer.

Každoročnú polemiku neuspokojených vlastníkov a ich zástupcov zo združení vlastníkov spôsobuje správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzahov k lesným pozemkom, ktorú z podielov štátnych organizácií lesného hospodárstva (ŠOLH) vypracúva sekcia lesnícka a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva SR.

 

Cieľom správy je poukáza na stav usporiadania vlastníckych a užívacích vzahov k lesným pozemkom podľa reštitučných zákonov, najmä zákona č. 229/1991 Zb., zákona č. 282/1993 Z.z., zákona č. 161/2005 Z.z. a zákona č. 503/2005 Z.z. a poskytovania náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2005 Z.z. a ŠOLH rezortu pôdohospodárstva SR a rezortu obrany SR.

V oboch rezortoch bolo do 31.12.2008 z celkového počtu 102 447 prijatých žiadostí o usporiadanie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom s požadovanou výmerou 1 031 377 hektárov kladne vybavených 56 596 žiadostí s výmerou 927 065 hektárov.

 

V posledných rokoch dochádza k znižovanu počtu a výmery doriešených žiadostí. V roku 2008 bolo doriešených 1 319 žiadostí s výmerou 13 794 ha. Vybavovanie žiadostí sa zameriava na usporiadanie užívacích vzahov k lesným pozemkom po vydaní vlastníctva príslušným pozemkovým úradom a k pozemkom vo vlastníctve fyzických osôb s reálnym vlastníctvom, kde ostáva usporiada výmeru 194 836 ha, vlastníkov spoločenstevných útvarov 22 827 ha, nedoriešený majetok miest a obcí s výmerou 1 974 ha, majetok cirkví s výmerou 4 605 ha a výmera nedoriešeného iného vlastníctva s výmerou 9 815 ha, spolu treba vlastníctvo usporiada na výmere 234 057 ha.

 

Zo správy vyplýva, že od 1.1.2009 bolo treba dorieši 45 851 žiadostí, čo je 44,8 % z celkového počtu prijatých žiadostí za sledované obdobie, s požadovanou výmerou 104 312 ha, čo predstavuje 10,1 % z požadovanej výmery. Doriešené žiadosti boli najmä v prípadoch, kde neboli problémy s identifikáciou pozemkov, išlo o majetky s vyššou výmerou, tvoriace ucelený vlastnícky komplex a lesnými porastami, v ktorých je hospodárenie v súčasnosti ekonomicky výnosné.

Prečo sa riešenia žiadostí oprávnených osôb spomaľujú?

 

Riešenie žiadostí oprávnených osôb sa spomalilo v dôsledku viacerých príčin, z ktorých ide najmä o riešenie drobného individuálneho vlastníctva, ktoré nemožno identifikova v teréne; nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve, kde sa vlastníci odmietajú združi; vlastníci napriek vybavenej žiadosti odmietajú majetok prevzia; neprebehlo dedičské konanie; fyzické odovzdanie užívacích práv a zabezpečenie zmien v katastri nehnuteľností si vyžaduje identifikáciu a geometrické zameranie majetku; vlastníci odmietajú uhrádza tieto náklady, finančné náklady určené na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s identifikáciou parciel a vymeraním pozemkov podľa § 21 a zákona č. 229/1991 Zb. nie sú poskytované v dostatočnej výške na usporiadanie užívacích práv.

Finančné prostriedky, ktoré poskytuje štát prostredníctvom pozemkových úradov, sú vyčlenené na usporiadanie odňatých vlastníckych práv. Správa vcelku prehľadne oboznamuje s priebehom vlastníckych a užívacích vzahov podľa jednotlivých reštitučných zákonov a je doplnená tabuľkami ilustrujúcimi tento priebeh.

Nezohľadnené pripomienky Únie regionálnych združení vlastníkov lesov Slovenska

 

Únia regionálnych združení vlastníkov lesov Slovenska vo svojich pripomienkach k tejto správe ju požadovala stiahnu z programu rokovania vlády SR 2.12.2009. Podľa ich stanoviska správa iba konštatuje nepriaznivý priebeh procesu, nedostatočne analyzuje jeho príčiny a navrhuje opatrenia, ktoré nemôžu objektívne proces urýchli.

 

Za najväčšie považujú:
- základný problém celého tohto procesu je zákon č. 80/1998 Z.z., na základe ktorého sa z povinnej osoby (Lesy SR, š.p.) zároveň stala osoba, ktorá rozhoduje o výbavení žiadosti o vrátenie majetku,
- správa nedostatočne kvantifikuje počet prípadov, keď pre vydanie majetku je potrebné vyhotovenie geometrických plánov, ktoré je v zmysle zákona financované z verejných zdrojov a neuvádza ani potrebu finančných prostriedkov na tento účel,
- zásadný problém vydávania pozemkov v podielovom spoluvlastníctve s identifikovanými vlastníkmi pod 50 % sa v správe iba konštatuje, ale nenavrhuje riešeni, ktoré sú možné na základe platných právnych predpisov,
- v záujme odstránenia zdåhavosti a nedostatku finančných prostriedkov potrebných na vydávanie neidentických pozemkov využi zdroje z opatrenia 1.3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 „Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“ a uloži sekcii lesníckej a spracovania dreva MP SR zabezpeči realizáciu tohto opatrenia,
- v záujme doriešenia vydávania pozemkov v podielovom spoluvlastníctve prija opatrenia na urýchlenie pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Z.z. a uloži MP SR prija organizačné, technické a finančné opatrenia na zabezpečenie tejto úlohy.

 

Pre úplnos treba uvies, že predmetná správa bola prerokovaná na rokovaní vlády SR 2.12.2009 bez zohľadnenia uvedených pripomienok a návrhov.
Príčinou spomalenia transformačného procesu nie je správa o tomto procese, ktorú samozrejme možno spresni o lokalizáciu a kvantifikáciu príčin brzdiacich usporiadanie vlastníctva.

 

Iluzórne je aj urýchlenie procesu zrušením zákona č. 80/1998 Z.z., pretože pozemky, ktoré pred rokom 1989 patrili do vlastníctva štátu, okrem podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a pozemky s nezisteným vlastníkom nie sú podstatnou časou transformačného procesu. Podstatnú čas tvoria pozemky, kde vlastníctvo k pozemkom ostalo zachované, vracajú sa len užívacie práva a proces zabezpečuje organizácia, ktorá na nich hospodárila do roku 1991.
Akúkoľvek novelizáciu reštitučného zákona treba pripravi v súvislosti s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

 

V súčasnosti treba využi všetky legálne nástroje na urýchlenie transformácie, zabezpeči finančné prostriedky na vymeranie pozemkov, to platí pre pracovníkov ŠODL aj vlastníkov lesných pozemkov.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Zásahový tím usmrtil medvedicu pri Starých Horách: Bola nebezpečná pre ľudí

Zásahový tím usmrtil medvedicu pri Starých Horách: Bola nebezpečná pre ľudí

Aktuálne

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR pri Starých Horách v okrese Banská Bystrica usmrtil synantropnú medvedicu...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov v Malej Fatre držia pohromade: Prírodný park je pre všetkých, národný park nie

Vlastníci lesov v Malej Fatre držia pohromade: Prírodný park je pre všetkých…

Aktuálne

Projekt Prírodného parku Krivánska Malá Fatra tamojší urbárnici spoločne s ÚNIOU regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska označili ako pilotný. Nahráva...

Prečítajte si viac
Minister pôdohospodárstva Českej republiky: Meníme druhovú skladbu lesov – budú pestrejšie, zdravšie a odolnejšie

Minister pôdohospodárstva Českej republiky: Meníme druhovú skladbu lesov – budú pestrejšie, zdravšie…

Aktuálne

Rok 2020 bol pre lesné hospodárstvo nepriaznivý. Kvôli lykožrútovi bolo viac náhodných ťažieb, ktoré dosiahli rekordných 33,91 milióna m3, čo...

Prečítajte si viac
Správa o výskyte škodlivých faktorov v lesoch Česka: Najvýznamnejší biotický činiteľ – podkôrny hmyz na smreku

Správa o výskyte škodlivých faktorov v lesoch Česka: Najvýznamnejší biotický činiteľ –…

O čom sa píše

Rok 2020 bol pre lesy ešte stále obdobím krajne nepriaznivým. Situáciu príliš nezlepšil ani priaznivejší priebeh počasia na jar, kedy...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo