Prihlásiť

DISKUSNÉ FÓRUM Podkôrnik smrekový ako trvalý problém...

V zimnom období podkôrnik smrekový chránený vrstvou kôry zdanlivo odpočíva. V skutočnosti robí všetko preto, aby s príchodom vegetačnej se-zóny mohol odštartova rojenie a pokračova v invázii na porasty. Ide o pravidelne sa opakujúci cyklus, ktorý by nás nemal prekvapi nepriprave-ných, tak ako to občas vyvedie zima cestárom...

Všeobecne sa vie, že výskyt tohto podkôrnika má stále rastúcu tendenciu. Tú sa zatiaľ nepodarilo zastavi. Na webovej stránke www.lesmedium sk konštatujú lesníci zo štátneho podniku Lesy SR, že v roku 2009 ho do kontrolných lapačov odchytili asi o pätinu viac než v roku 2008. Konkrétne uvádzajú, že v roku 2007 odchytili v priemere na jeden lapač 21 tisíc kusov, v roku 2008 už 34 tisíc kusov a v roku 2009 až 40 tisíc kusov. Ide o relatívne exaktné údaje, ktoré pre odborníkov z ochrany lesa môžu ma významnú výpovednú hodnotu. Bolo by chy-bou, keby mali slúži len na potvrdenie všeobecne známej a nespochybniteľnej skutočnosti, že výskyt lykožrúta naďalej graduje.

 

Lesnícka prax má v systéme integrovanej ochrany lesa viacero čiastkových metód, ktorými môže účinne zasahova proti lykožrútovi, avšak každá z nich má aj svoje obmedzenia (najmä z hľadiska pohotovosti, operatívnosti, nákladnosti, ekologickej akceptovateľnosti, či perso-nálneho zabezpečenia). Okrem týchto obmedzení jej nie zriedka zväzujú ruky aj neodborné a zavádzajúce aktivity zvonku. Pri riešení kalamitného výskytu môžu by obmedzenia ešte výraznejšie. 

Počas troch rokov sa populácia strojnásobila!

 

Vráme sa však k spomínaným uvedeným údajom získaným z aplikácie feromónových lapa-čov. Publikované údaje potvrdzujú, že v priebehu troch rokov sa početnos populácie lyko-žrúta strojnásobila, ale aj to, že sa strojnásobil odchyt pripadajúci na jeden lapač. Feromónové lapače monitorujúce výskyt lykožrúta poskytujú, okrem iného, údaje o dynamike vývoja po-pulácie, jej denzite a podobne., ale aj o potrebe nasadenia ďalších ochranných opatrení. Ak na základe týchto údajov nebudú nasledova aj v rámci samotnej feromónovej metódy adekvátne opatrenia, mohlo by to vyvola zdanie, že táto, i keď len pomocná metóda, nemôže ma žiad-ny praktický efekt. Zatiaľ dokazuje len to, že slúži na účinný a presvedčivý monitoring.

 

Pokiaľ ide o jej aplikáciu a nasadenie na hromadný odchyt, trpí doslova podvýživou. Okol-nosti vyžadujú kona a použi všetky dostupné prostriedky tak a v takom rozsahu, aby pri-niesli konečný efekt. Nevynímajúc insekticídy. Pre priamu ochranu metódou feromónových lapačov (bariér a podobne) ide o pokyn „zhusti“ ich nasadenie a doslova zvýši počet ich pozícií. Konkrétne hodnoty zvyšujúceho sa priemerného úlovku na lapač naznačujú aj to, s akým zvýšením počtu lapačov by sa malo uvažova. Poznatky z obhliadky niektorých loka-lít, v ktorých sa používa aj feromónová metóda naznačujú, že počty nasadených lapačov aj v dobre obhospodarovaných lokalitách sú skôr na úrovni monitoringu. 
Aj nezasvätený čitateľ vidí jednoznačný vzah medzi početnosou populácie a počtom odchy-tených lykožrútov. Toto je bezpochyby zaujímavý a nie celkom docenený parameter feromó-nových lapačov. Ako sa dá táto vlastnos využi? Samozrejme, že prax potrebuje teraz okamžité riešenia. S ich aplikáciou treba okamžite zača. Niet odkladu.

 

Napriek tomu, lykožrút tu zostane s nami aj v budúcnosti. Zostane rovnako naliehavým problémom aj na budúcu sezónu. Treba pokračova aj vo vývoji toho, čo je najbližšie k doriešeniu a čo posunie lesnícku prax do výhodnejšej pozície. Nemožno však unáhlene a neuvážene ponúka nové prostriedky a postupy bez toho, aby sme mohli súčasne da záruky, že nedôjde ešte k väčším následným škodám. Úspech sa rodí pomaly a vyžaduje si systémový prístup.

 

Treba si uvedomi, že zo strohých veľkoplošných údajov vyplýva aj to, že existujú mnohé ohniská s extrémnym výskytom, ktorý ďaleko prevyšuje uvedený priemerný odchyt. Nemožno ich ignorova a dostupné prostriedky odborne zdôvodnené treba radikálne nasadi, vrátane cieleného postreku insekticídov. Spôsob, ako ho odborne a ekologicky akceptovateľne realizova, má lesníctvo dávno prepracovaný. Najvážnejšou, i keď veľmi ažkou a zložitou úlohou je dosiahnutý účinok, zredukovanie premnoženej populácie udrža a postara sa o to, aby opä nenaštartovala gradáciu. Tu často chýbajú aj exaktné údaje o následnom stave populácie škodcu i porastu, ktoré by presvedčili o úspešnosti zásahu aj tých, ktorí sústavne spochybňujú schopnos lesníctva vysporiada sa s kauzou lykožrút.

Vyvarujme sa neoverených biologických foriem likvidácie  

 

Pokiaľ ide o blízku budúcnos, už nie raz sme zdôrazňovali, že by sme sa mali vyvarova neoverených a nedopracovaných tzv. nádejných biologických foriem likvidácie lykožrúta. Lykožrúta nezlikvidujeme nikdy. Nie je to v silách a ani v záujme človeka, ani prírody. Kon-štatova, že napríklad infikovaním entomopatogénnou hubou pomocou otvorených feromó-nových lapačov ho oslabíme a usmrtíme, v dobe, keď ide do tuhého, je prinajmenšom ne-miestne a zavádzajúce. To môže by takým výkrikom do prázdna, ako exaktne nedopracova-ný relatívne rozsiahly postrek preparátom na jeho báze v uplynulej sezóne. Také počiny ne-môžu ís do stratena. Pritom o následných dôsledkoch v konkrétnej lokalite niet adekvátnych podkladov.

 

Ktoré „alternatívy“ prichádzajú v najbližšej budúcnosti do úvahy? Treba jasne poveda, že zatiaľ ich niet. Na ochranu proti lykožrútovi síce budú v blízkej budúcnosti k dispozícii „no-vé“, ale samostatne nepoužiteľné metódy, ktoré budú skôr zahrnuté do integrovaného systému ochrany ako jeho prvky, ktoré môžu významnou mierou zlepši výsledky existujúcich zása-hov a najmä ich stabilizova. V predchádzajúcich príspevkoch sme ich už avizovali a v súčasnosti sa už zaznamenal aj určitý posun k ich realizácii.

 

V sezóne 2009 sa vykonali niektoré experimentálne práce ako ďalší krôčik k ich zreálneniu. Predregistračný experiment realizovaný LVÚ Zvolen s antiatraktantami opodstatňuje úsilie o zlepšenie ochrany porastových stien proti náletu lykožrúta. Bez súčasného odchytu odpude-ných lykožrútov feromónovými lapačmi by využitie týchto účinkov nemalo zmysel. Naopak, v tomto systéme sú odchyty lykožrúta ďaleko vyššie, čo posúva účinnos samotných feromó-nových lapačov na kvantitatívne inú úroveň. Výsledky potvrdzujú prakticky využiteľný do-sah. Otázkou však bude, podobne ako v ostatných obdobných prípadoch, kvalifikovaná ob-sluha a riešenie nákladov.

 

V sezóne 2010 by sa mohli vykona veľkoprevádzkové experimenty s týmto systémom, ktorý by sa opieral o doterajšie exaktné pokusy výskumu a vývoja tejto v praxi realizovateľnej apli-kačnej metódy.

 

V sezóne 2009 sa realizovali aj terénne pokusy so spomínanou entomopatogénnou hubou B. bassiana pomocou feromónových lapačov. V praxi už existuje nová modifikácia bariérového štrbinového lapača na toto požitie. Ten v prijateľnom rozsahu zabezpečuje podmienky pre dlhodobejšie zachovanie infekčnosti mikrobiálneho prípravku i dostatočnú kontamináciu časti lykožrútov a ich návrat do lokality, ako selektívnych vektorov infekcie. Ešte jednoduchším spôsobom sa dá tento preparát aplikova pomocou bariérového krížového lapača so strieškou. V oboch prípadoch nepôjde o infikovanie všetkých odchytených lykožrútov, ale len časti úlovku. Doterajšie experimenty dovoľujú uvažova o tejto metóde opä nie ako o samostatnej, ale ako o pomocnej v rámci systému antiatraktanty – feromóny – entomopato-gény, pričom jej hlavným prínosom by malo by oslabenie populácie lykožrúta a postupná stabilizácia výsledku. Bude zaujímavé odskúša z tohto hľadiska uvedený postup následne aj v lokalitách, v ktorých by sa použili insekticídy. Zdanlivo nelogický zámer, ale z hľadiska potreby stabilizova výsledok, môže ís prinajmenšom o celkom užitočný prieskum.

 

Hospodárska kríza je do určitej miery synergizujúcim faktorom krízy, kto-rú v ochrane lesa spôsobuje podkôrnik smrekový. Nedostatok finančných prostriedkov nedáva veľké šance na jej úspešné zvládnutie. Sústredi sa asi treba na zásadné odborné zvládnutie dostupných metód, vyhnú sa formál-nym zásahom, aby sa námaha lesníkov i vynaložených prostriedkov nemi-nula cieľom.

RNDr. Štefan Varkonda, CSc.
 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Zásahový tím usmrtil medvedicu pri Starých Horách: Bola nebezpečná pre ľudí

Zásahový tím usmrtil medvedicu pri Starých Horách: Bola nebezpečná pre ľudí

Aktuálne

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR pri Starých Horách v okrese Banská Bystrica usmrtil synantropnú medvedicu...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov v Malej Fatre držia pohromade: Prírodný park je pre všetkých, národný park nie

Vlastníci lesov v Malej Fatre držia pohromade: Prírodný park je pre všetkých…

Aktuálne

Projekt Prírodného parku Krivánska Malá Fatra tamojší urbárnici spoločne s ÚNIOU regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska označili ako pilotný. Nahráva...

Prečítajte si viac
Minister pôdohospodárstva Českej republiky: Meníme druhovú skladbu lesov – budú pestrejšie, zdravšie a odolnejšie

Minister pôdohospodárstva Českej republiky: Meníme druhovú skladbu lesov – budú pestrejšie, zdravšie…

Aktuálne

Rok 2020 bol pre lesné hospodárstvo nepriaznivý. Kvôli lykožrútovi bolo viac náhodných ťažieb, ktoré dosiahli rekordných 33,91 milióna m3, čo...

Prečítajte si viac
Správa o výskyte škodlivých faktorov v lesoch Česka: Najvýznamnejší biotický činiteľ – podkôrny hmyz na smreku

Správa o výskyte škodlivých faktorov v lesoch Česka: Najvýznamnejší biotický činiteľ –…

O čom sa píše

Rok 2020 bol pre lesy ešte stále obdobím krajne nepriaznivým. Situáciu príliš nezlepšil ani priaznivejší priebeh počasia na jar, kedy...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo