Prihlásiť

O ČOM SA /NE/HOVORÍ? Prezenty nahradili peniaze

Dlhoročný lesník si posažoval na nekalé praktiky v obchodovaní s drevom.

V lesníctve pracuje takmer dvadsa rokov. Prešiel rôznymi pracovnými pozíciami vo viacerých lesníckych subjektoch. Do jeho kompetencií patrilo a patrí mimo iného aj rokovanie s obchodnými partnermi, dohadovanie podmienok kontraktov a zabezpečenie realizácie zazmluvnených zákaziek. Zažil všakovaké situácie vo vzahu ku kolegom i pracovníkom externých spoločností. Z vlastnej praxe i z počutia od ľudí z brandže si na obchodovanie s drevom utvoril vlastný názor. Chce hovori o tom, čomu sa zvykne hovori verejné tajomstvo, ktoré veľmi dobre poznajú minimálne všetci tí, ktorí priamo prichádzajú do styku s drevom od jeho vyaženia a priblíženia v poraste, cez manipuláciu na odvoznom mieste alebo expedičnom sklade, nakládku, odvoz a prebratie obchodným partnerom. Rozhovor s ním zverejňujeme ako vážny dôvod na zamyslenie všetkých tých, ktorí môžu ovplyvni tento proces. Nezverejňujeme však jeho meno, pretože chce ďalej pracova v odvetví, ktorému rozumie a na ktorom mu profesne i ľudsky záleží. A záleží mu i na tom, aby fungovalo štandardne, bez nekalých praktík, deformácií, odborného a morálneho úpadku. 

 

„Žiaľ, obchodovaniu s drevom, napriek tomu aký má význam pre lesníctvo, pretože vytvára rozhodujúci zisk, sa vo všeobecnosti nevenuje dostatočná pozornos na všetkých úrovniach vykonávania lesníckych činností. Zaoberajú sa ním len ľudia na určitých úrovniach riadenia – riaditelia, odbytári. Práve tí sú spolu s výdajcami dreva v lese alebo na skladoch dreva vystavovaní tlaku rôznych nekalých praktík. Netvrdím, že im podľahnú všetci. Drevo je však komodita, za ktorou sú veľké peniaze. Sú za každým kubíkom dreva. No a práve peniazmi sa snažia záujemcovia o drevo získa si obmedzený počet ľudí, ktorí o ňom rozhodujú. Pritom ešte pred pár rokmi sa o to isté snažili predovšetkým budovaním si „kamarátskych“ vzahov s prispením prezentov typu káva, prípadne fľaška a podobne. Takto to už ale dávno nefunguje. Aj teraz sa tomuto snaženiu hovorí „káva“, ale ide väčšinou o peniaze. Čas kolegov si už peniaze za drevo priamo, či nepriamo vyžaduje.“

 

O Akými spôsobmi, respektíve akou formou je takto uvedená skupina lesníkov pokúšaná a v niektorých prípadoch aj korumpovaná?

 

„Zvykne sa ponúknu provízia za každý dodaný kubík. Tá sa vypláca zvyčajne na ruku v hotovosti. Pravdepodobne sú aj iné možnosti, ako sa dostanú tieto peniaze k svojmu adresátovi.“

 

O Lenže drevo je tovar, ktorý môže by zneužitý na sebaobohatenie už v lese, pri jeho vydávaní. Je to tak? 

 

„Určite. Drevo vydáva lesník, nie riaditeľ alebo odbytár. Takže aj lesníci sú vystavení pokusom o korupciu. Viete, ono je to tak, že niektorí záujmemcovia o drevo, si „ošetria“ jeho kúpu na úrovni lesníka, niektorí na vyšších úrovniach. Takže s korumpovaním sa môžete stretnú v priereze celého spektra odhora dole a naopak. V takomto prostredí je potom veľkým problémom vybudova si seriózne a korektné obchodné vzahy. Avšak stále sa to ešte dá. Obchodníci s drevom pokiaľ viem, stále uprednostňujú tam, kde je to možné, seriózne a štandardné vzahy. Na druhej strane, mnohí sa radšej prispôsobili situácii, aby nestratili to, čo ich živí. Ale ešte raz zdôrazňujem, mnohí našastie, keď nemusia, neuchyľujú sa k nekorektným metódam.“

 

O akých prípadoch uplácania pracovníkov lesníckych subjektov ste počuli a akých pozícií sa týkali? 

 

„Týkali sa hlavne vedúcich a majstrov expedičných skladov, radových lesníkov pri výdaji dreva a v neštátnom sektore aj riaditeľov, odbytárov a odborných lesných hospodárov lesníckych sujektov. Neviem sa zodpovedne vyjadri k tomuto problému v štátnych lesoch, pretože som v štátnom podniku pracoval len veľmi krátko a osobne som so štátnymi lesmi neobchodoval, ale domnievam sa, že tam súvisí táto problematika so silným uplatňovaním politického vplyvu. Skrátka, prostredie o ktorom hovoríme, je zdeformované. Ale nemusí to tak by. Pôsobil som naposledy v súkromnom subjekte, kde sme si v rámci pracovného kolektívu na začiatku povedali, že odmietneme akékoľvek pokusy o zvýhodňovanie niektorých obchodných partnerov a poskytnutie úplaty za toto zvýhodňovanie. Že nám všetkým spoločne musí ís o to, aby sa darilo celej firme a potom sa bude dari každému jednotlivcovi v nej. Preto sme išli cestou vytvárania dobrých vzahov so spoľahlivými obchodnými partnermi, ktorí boli radi, že naša spolupráca takto fungovala. Išlo buď priamo o spracovateľov dreva, alebo často aj o obchodníkov s drevom z radov kolegov – lesníkov. Teda odborníkov, ktorí chceli normálne podnika a existova v prostredí štandardného obchodu s drevom. Osobne som spolupracoval, až na pár výnimiek, ktoré som oľutoval, len s takýmito ľuďmi. Z ich rozprávania však viem, že tam, kde sa nedalo inak, používali aj nekorektné metódy, vychádzajúce z toho, že drevo je špecifický tovar, ktorý nie je jasne zadefinovaný ako napríklad komodita zabalená a uložená v regále predajne potravín. Drevo je subjektívne zaraďované do sortimentov a čo sa týka jeho množstva, každý lesník ho zmeria inak. Toto je ten priestor pre manipulovanie lesníkov obchodníkmi, ale aj priestor pre ovplyvňovanie preberačov dreva vo veľkých spracovateľských firmách. Z počutia od podnikateľov v tomto sektore viem, že aj tam sa dejú nekorektné veci vo veľkom a koordinovane. Podrobnosti samozrejme nepoznám, ale pointa spočíva v tom, že jedna firma profituje v takýchto prípadoch na úkor inej.“

 

O Takže ide o rozbehnutú mašinériu, v ktorej jednotliví účastníci podľa dohodnutej miery profitujú a aby tento profit nestratili, tak sa navzájom kryjú. A všetci sú spokojní, veď každý v reazci niečo z obchodu s drevom, zdeformovaného korupciou pre seba má...

 

„Nemyslím si, že všetky články tohto reazca o sebe vedia. Ide len o to, ako si to na jednotlivých úrovniach zaobchádzania s drevnou hmotou subjekt na špičke ľadovca pre seba zariadi.“

 

O Ako sa dá podľa vášho názoru v týchto podmienkach obchod s drevom znormalizova, alebo lepšie povedané štandardizova? Vylúči z neho tých, ktorí si zvykli používa nekorektné a nežiaduce metódy? Zabráni korumpovateľnosti samotných lesníkov. Je to v týchto podmienkach vôbec ešte možné? 

 

„Myslím, že je to možné. Demokratická spoločnos predsa vytvára možnosti kontroly tohto procesu zdola. Umožňuje ztransparentni vzahy. Dosta ich na bázu korektnosti. Už samotný lesník má predsa možnos a právo vyžadova transparentné a korektné vzahy s odberateľom dreva a so svojím nadriadeným v štruktúre firmy, v ktorej pracuje. Takú istú možnos a právo majú aj ľudia na ďalších, vyšších úrovniach reazca zhodnocovania dreva. Samozrejme, zároveň musia by odbúrané politické zásahy do trhového prostredia a neodborný diktát zhora.“

 

O Nepomohol by tomuto očistnému a ozdravnému procesu inštitút, ktorý už fungoval a následne bol zákonodarcami zrušený, kedy agenti koordinovane s políciou účinne pomáhali odhaľova jednotlivé súčasti korupčného prostredia? 

 

„Iste, aj to je jedna z možností, ako tento vážny problém rieši. Ide ale o spôsob, ktorý sa nedá uplatni celoplošne po celom Slovensku Jedinou efektívnou cestou je vyžadovanie transparentných obchodných vzahov na všetkých úrovniach, ktoré sú do procesu obchodovania s drevom nejakým spôsobom zapojené.“

 

O Hovorili ste o tom, že - obrazne povedané – schody treba zača zameta zdola. Teda od lesníkov. Logické by však bolo zača s upratovaním od tých horných schodíkov, nie? Lesníci si po prečítaní vašich slov určite povedia, že oni sú príliš malí páni na to, aby ovplyvnili zmenu celého prostredia. Predsa len, nebolo by efektívnejšie prija nejaké systémové riešenie v zákonodarných orgánoch a orgánoch výkonnej moci? 

 

„Súhlasím s tým, že ak najväčší hráči na trhu s drevom nebudú podlieha politickým a iným vplyvom, respektíve nebudú sa na ne spolieha a využíva ich vo svoj prospech, potom aj ďalší účastníci na nižších úrovniach budú môc presta kalkulova a kona nečestne, na úkor iných.“

 

O Nedá mi neopýta sa, či si po tom všetkom, čo ste povedali myslíte, že medzi lesníkmi prevažujú tí slušní, ktorí doteraz nepodľahli pokušeniam a nestali sa súčasou nečestných praktík? 

 

„ažko mi je odpoveda na túto otázku. Obzvl᚝ preto, že vnímam tento problém vo svojom bezprostrednom okolí v jeho takpovediac miernejšej podobe. Nepohybujem sa totiž v kruhoch, v ktorých ide o veľké peniaze. Každopádne vnímam, a nielen ja, deformáciu prostredia ako určitý štandard, na ktorý si človek zvykne a chápe ho nesprávne tak, že malé podvody vlastne ani podvodmi nie sú. Výsledkom tohto morálneho stavu je v podstate chaos, v ktorom je ažké nájs nejaké pravidlá alebo hodnoty. Každý sa s ním vysporiadava ako vie a ten prah únosnosti má každý z nás nastavený niekde inde vo svojom svedomí.“

 

O Nepredstavuje táto situácia návrat do čias relatívne nedávno minulých, keď sebemenšia príležitos robila z človeka zlodeja a ľudia žili v mylnej filozofii, založenej na známom: čo si neukradneš, nemáš? 

 

„Asi sa zhodneme na tom, že v Slovákoch stále prežíva akýsi Jánošíkovský zbojnícky syndróm, ktorý ich láka ľahko sa dosta k peniazom. Obchod s drevom by však nemal by na ňom postavený. Užitočnejšie pre nás všetkých bude, ak ho postavíme na tom, že obchodník s drevom sa posnaží ma viac relevantných informácií ako producent dreva a poskytne mu na základe tohto poznania prospešnú službu so zabezpečením celého procesu a finančným ručením, za ktorú si vypýta peniaze v podobe primeranej marže.“

 

O Nenapomohlo by minimalizovaniu miery korupcie a eliminovaniu škodlivých politických a skupinových vplyvov, keby sa štát prestal snaži podnika na lesnom majetku a prenajal by ho neštátnym subjektom?

 

„Určite by došlo k oslabeniu politických vplyvov na fungovanie lesníckeho a drevárskeho sektora a celé prostredie by bolo viac o trhových princípoch, ekonomickej efektivite a hospodárskej súaži. V podnikateľskom prostredí by zdravé nad chorým prevážilo, i keď v plnej miere sa nepodarí uchráni podnikanie pred politikou nikdy, taký naivný asi nikto nie je. Ale obmedzenie vplyvu politiky je osobitne dôležité, pretože politika pôsobí na vzahy aj deformačne bez akejkoľvek kontroly zdola. Bežní ľudia si na politikov netrúfajú a firmy, ak chcú preži a ma zákazky, radšej sa im prispôsobia. A snažia sa by medzi politicky vyvolenými. Avšak toto je začarovaný kruh, zlá cesta. Vhodnejšou je cesta štandardne fungujúceho trhu, otvoreného korektnej súaži, bez zásahov zvonku, z prostredia mimo predmetu podnikania. Iba tak sa podarí vyčisti to, čo je zanešvárené.“


Zhováral sa: Jozef Marko

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Lesy ČR: Využívame najmodernejšie spôsoby ochrany dreva pred krádežami

Lesy ČR: Využívame najmodernejšie spôsoby ochrany dreva pred krádežami

O čom sa píše

Na náklad drevnej guľatiny prevážanej kamióny sa zameriavajú dopravní policajti. Ich kontroly už druhý rok uľahčuje mobilná aplikácia Lesov ČR...

Prečítajte si viac
ZMOS: Navrhujeme vytvoriť register profesionálnych poľovníkov, u ktorých by si mestá a obce objednali služby

ZMOS: Navrhujeme vytvoriť register profesionálnych poľovníkov, u ktorých by si mestá a…

Aktuálne

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o poľovníctve 15 zásadných pripomienok. V tlačovej správe o tom...

Prečítajte si viac
Podľa ministra Budaja spôsobuje strety medveďov s ľuďmi ich vnadenie a podnikanie s fotografovaním zveri: Vraj sú do toho zapojení aj samotní ochranári

Podľa ministra Budaja spôsobuje strety medveďov s ľuďmi ich vnadenie a podnikanie…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR chce pre útoky medveďov legislatívne upraviť nelegálne vnadenie a prikrmovanie divej zveri. Na Podpoľaní (okres Detva a...

Prečítajte si viac
Veľká predplatiteľská súťaž časopisu LES & Letokruhy 2022: Výhercom srdečne blahoželáme

Veľká predplatiteľská súťaž časopisu LES & Letokruhy 2022: Výhercom srdečne blahoželáme

O čom sa píše

Všetci, ktorí uhradili predplatné časopisu LES & Letokruhy do 30. apríla, boli zaradení do žrebovania našej Veľkej predplatiteľskej súťaže. To...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora