Prihlásiť

U S M E R N E N I E

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zjednotenie preukazovania oprávnenia na využívanie lesných ciest a používania lesných pozemkov číslo 1971/2009-720/901 zo dňa 14. mája 2009

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), vydáva podľa § 58 ods. 1 písm. n) zákona o lesoch toto usmernenie. Účelom usmernenia je upravi formu oprávnenia, ktorým fyzické osoby a právnické osoby preukazujú oprávnenie využíva lesné cesty, alebo používa lesné pozemky podľa zákona o lesoch a vo vzahu k ustanoveniu § 305 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 


A. Preukazovanie oprávnenia na využívanie lesných ciest 

1. Lesné cesty je podľa § 25 ods. 3 zákona o lesoch oprávnený využíva každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch, alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území, a to po dohode s ich vlastníkom, správcom, alebo so združením (§ 51 ods. 2 zákona o lesoch), založeným za účelom spoločného využívania, zabezpečovania prevádzky a údržby lesných ciest v podielovom spoluvlastníctve (ďalej len „združenie“) o výške a o spôsobe úhrady za ich využívanie.

2. Hospodárením v lesoch sa podľa zákona o lesoch rozumie odborná činnos zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné činnosti potrebné na zabezpečenie funkcií lesov. Pritom nie je rozhodujúce, či túto činnos vykonáva vlastník, správca, alebo obhospodarovateľ lesa sám, alebo dodávateľsky prostredníctvom služieb poskytovaných inými právnickými, alebo fyzickými osobami.

3. Starostlivosou o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území sa podľa zákona o lesoch rozumie najmä starostlivos o iné nehnuteľnosti (pozemky, stavby, zariadenia), ktoré nie sú súčasou lesného majetku (§ 31 ods. 2 zákona o lesoch) a ku ktorým nie je možný iný prístup, ako po lesnej ceste.

4. Vlastníci, správcovia, alebo združenie uzatvárajú s oprávneným subjektom (ďalej len „dodávateľ prác a služieb“), písomnú dohodu na vykonávanie prác v lese, v ktorej mimo iného uvedú, že tento dodávateľ prác a služieb je oprávnený v nevyhnutnej miere využíva lesné cesty a používa lesné pozemky. Zároveň mu vydajú „oprávnenie“ vyhotovené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

5. Fyzickým osobám, alebo právnickým osobám, ktoré zabezpečujú starostlivos o dotknuté územie, alebo o stavby a zariadenia na tomto území podľa bodu 3, vydajú vlastníci, správcovia, alebo združenie „oprávnenie“ vyhotovené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

6. Podľa § 25 ods. 5 zákona o lesoch vlastník, správca, alebo združenie sú povinní na výkon ich činností umožni bezplatné využívanie lesných ciest zložkám integrovaného záchranného systému, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráže prírody, štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa zákona o lesoch a osobitných predpisov, ako aj fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú lesnícku ochranársku službu, vyhotovujú lesné hospodárske plány, alebo vykonávajú národnú inventarizáciu lesov, alebo monitoring lesov.

7. Pri používaní motorového vozidla, motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky, motocykla alebo skútra na lesných cestách sa preukazujú:

a) členovia lesnej stráže označením podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3a, ktoré im vydá príslušný obvodný lesný úrad,
b) zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva označením podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3b a 3c, ktoré im vydá príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva,
c) vyhotovovatelia lesného hospodárskeho plánu označením podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3d, ktoré im vydá krajský lesný úrad, v obvode ktorého bude vyhotovovateľ lesný hospodársky plán vyhotovova,
d) fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú národnú inventarizáciu lesov a monitoring lesov a lesnícku ochranársku službu označením podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3e a 3f, ktoré im vydá Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

B. Preukazovanie oprávnenia na používanie lesných pozemkov

1. Podľa § 31 ods. 2 zákona o lesoch je zakázané neoprávnene používa, alebo poškodzova lesné pozemky, lesné porasty, stromy, kry, stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu („ lesný majetok“).

V § 31 ods. 1 zákona o lesoch sú upravené činnosti, ktoré sú na lesných pozemkoch zakázané, pričom zákazy uvedené pod písm. a) až j) sa nevzahujú na obhospodarovateľa lesa pri zabezpečovaní hospodárenia v lese a využívaní ostatných produktov, ak nie sú tieto činnosti upravené osobitnými predpismi a pri činnostiach na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku.  
Zákaz uvedený v § 31 odsek 1 písm. d) až f) zákona o lesoch sa nevzahuje na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa zákona o lesoch a osobitných predpisov, na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti lesníckej ochranárskej služby, vyhotovujú lesné hospodárske plány, vykonávajú monitoring lesov a národnú inventarizáciu lesov, vykonávajú činnos lesnej stráže, stráže ochrany prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenia stráže prírody. Fyzické osoby, zamestnanci právnických osôb a pracovníci štátnej správy lesného hospodárstva sa pri pohybe po lesných pozemkoch preukazujú oprávnením, alebo označením podľa časti A, body 4, 5 a 7.2. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka, alebo správcu lesa povoli okrem iného výnimku zo zákazu uvedeného v § 31 odseku 1 písm. d) aj iným právnickým osobám, alebo fyzickým osobám. Povolenie výnimky sa vydáva formou rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Na základe právoplatnosti rozhodnutia orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydá právnickej osobe, alebo fyzickej osobe „oprávnenie“ podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.

3. Podľa § 31 ods. 8 zákaz uvedený v odseku 1 písm. d) sa so súhlasom vlastníka, alebo správcu lesa nevzahuje na výkon práva poľovníctva podľa zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ poľovného revíru vydáva pre užívateľa poľovného revíru na dobu platnosti Zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri „oprávnenie“ podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.


C. Umiestnenie oprávnenia a označenia na využívanie lesných ciest a používanie lesných pozemkov 

Oprávnenie a označenie sú neprenosné na inú fyzickú alebo právnickú osobu.

Oprávnenie alebo označenie podľa tohto usmernenia umiestňujú oprávnené osoby pri použití motorového vozidla v pravom dolnom rohu za predným čelným sklom tak, aby bolo viditeľné z vonkajšej strany vozidla.

V prípade použitia motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky, motocykla alebo skútra, oprávnené osoby oprávnenie alebo označenie na vozidle neumiestňujú, pričom toto nosia pri sebe za účelom preukázania príslušného oprávnenia.


D. Evidencia oprávnení a označení na využívanie lesných ciest a používanie lesných pozemkov 

Za účelom zabezpečenia kontroly správnosti a legálnosti vydaných oprávnení, ako i v záujme zamedzenia ich pozmeňovaniu, falšovaniu, alebo zneužitiu, fyzické osoby, právnické osoby a orgány štátnej správy lesného hospodárstva, ktoré tieto vydali, vedú evidenciu oprávnení v štruktúre údajov, ktoré sú uvedené na jednotlivých druhoch oprávnení. Za rovnakým účelom orgány štátnej správy lesného hospodárstva vedú evidenciu označení vydaných podľa časti A bod 7 v štruktúre: druh označenia, dátum vydania, meno a priezvisko osoby, ktorej bolo označenie vydané a dátum vrátenia označenia.


E. Vrátenie oprávnenia a označenia 

Po skončení platnosti oprávnenia, alebo po zániku oprávnenia na používanie označenia, fyzická alebo právnická osoba oprávnenie a označenie vráti tomu, kto príslušné oprávnenie alebo označenie vydal.

 

Usmernenie primerane platí aj pre vojenské lesy (§ 14 ods. 2 písm. h) zákona o lesoch).

 
Podľa tohto usmernenia sa postupuje od 15. mája 2009.  


  prof. Ing. Július Novotný, CSc.
 generálny riaditeľ sekcie lesníckej

 

(Súvisiace prílohy nájdete v časopise LES a LETOKRUHY 7-8/2009)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora