Prihlásiť

* O ČOM SA HOVORÍ? Ako chcú Lesy SR použi a splati štátnu pôžičku?

Prečo Lesy SR požiadali o návratnú finančnú výpomoc a ako ju chcú použi a splati? Len pä dní po tom, ako Rada vlády pre hospodársku krízu schválila pre štátny podnik Lesy SR návratnú finančnú výpomoc, zorganizovali štátni lesníci v Bratislave tlačovú konferenciu nazvanú NAŠA ZODPOVEDNOS – VAŠA BUDÚCNOS alebo návratná štátna výpomoc pre š.p. Lesy SR, jej dôvody a využitie.

Zúčastnili sa jej generálny riaditeľ sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR prof. Július Novotný a generálny riaditeľ š.p. Lesy SR doc. Jozef Minďáš. Novinári dostali hneď na začiatku stretnutia s oboma lesníckymi predstaviteľmi tlačovú správu, obsahujúcu celú genézu dopadov krízy na hospodárenie štátneho podniku. V jej úvode sa snažili lesníci vysvetli prostredníctvom masmédií verejnosti, prečo je dôležité, aby aj v čase hospodárskej krízy a všeobecného nedostatku finančných prostriedkov les dostal, čo mu patrí.

Citujeme z tlačovej správy: Vedenie a zamestnanci š.p. Lesy SR cítia zodpovednos za súčasný a budúci stav obhospodarovaných lesných porastov. Štátni lesníci sa snažia, aby v čase hospodárskej krízy, ale aj v čase po nej, lesy plnohodnotne plnili všetky, v prvom rade mimo produkčné funkcie. Teda funkcie životne dôležité pre spoločnos ako celok, ale aj pre každého jej jednotlivca. Pôdoochranná, vodoochranná, retenčná, protierózna, relaxačná a ďalšie funkcie lesa nie sú samozrejmosou, ale výsledkom cieľavedomého obhospodarovania a profesionálnych lesníckych postupov, vykonávaných v súlade s medzinárodne uznávanými kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Lesy SR ich prísne dodržiavajú, o čom svedčí aj skutočnos, že celá výmera, obhospodarovaná štátnym podnikom, je certifikovaná podľa celosvetovo uznávanej certifikačnej schémy PEFC a čas aj podľa certifikačnej schémy FSC.

Dopady krízy , úsporné opatrenia a redukcie plánu

A aký bol teda vývoj dopadov krízy na hospodárenie š.p. Lesy SR, ako sa ich snažili štátni lesníci zmierni a ako mienia použi štátne financie? Konkrétne argumenty, údaje a čísla opä chronologicky uvádza materiál pripravený pre masmédiá. Uvádza sa v ňom, že štátny podnik Lesy SR vysúažil ešte v novembri 2007 vo verejnom obstarávaní projekty hradené z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a s ich realizáciou začal na jar 2008. Išlo o projekty ozdravných opatrení na kalamitných plochách, projekty revitalizácie hynúcich smrečín a projekty na výstavbu protipožiarnych lesných ciest vo výške 690 mil. Sk. Už v apríli 2008 začal podnik pociova následky hypotekárnej krízy – zníženie záujmu o drevo, tlak na znižovanie jeho cien, zhoršenie platobnej disciplíny odberateľov. Výsledkom bolo citeľné zníženie príjmov z predaja dreva. Na prefinancovanie rozbehnutých projektov, ktorých ukončenie bolo plánované ešte v roku 2008 a následne uhradené z PPA, bol preto š.p. Lesy SR rokova a dohodol s financujúcou bankou výhodný kontokorentný úver vo výške 700 mil. Sk.

O tom, ako dramaticky sa začala situácia na trhu s drevom zhoršova a kam až dospela v I. štvrroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím rokov 2007 a 2008 vypovedajú priložené tabuľky. Na doplnenie vyššie uvedených údajov uvádzame ešte porovnanie ďalšieho dôležitého ukazovateľa – priemerného speňaženia dreva, ktoré v I. štvrroku 2008 pokleslo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 o 74 Sk/m³ (z 1 655 na 1 581 Sk/m³). O rok neskôr, teda v I. štvrroku 2009, predstavoval pokles v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 až 413 Sk/m³ (z 1 581 na 1 168 Sk/m³).

Úsporné opatrenia zaviedol podnik už v lete 2008, teda znížil náklady na výrobu

1 m³ dreva o 25 Sk (dosiahnuté bolo celkové zníženie nákladov na úrovni 115 mil. Sk). Boli znížené náklady na opravy a údržby o 80 mil. Sk, režijné náklady o 100 mil. Sk, atď. Stále to ale nestačilo na vykrývanie výpadkov v tržbách za drevo. V hospodárskom zámere vyhotovenom v decembri 2008 na rok 2009 boli prijaté opatrenia na minimalizáciu nákladov a plán s kladným HV. Vývoj na trhu s drevom nás ale donútil už v marci 2009 rebilancova výrobno-finančný plán, v ktorom sa podľa súčasného a prognózovaného vývoja trhu s drevom podnik dostáva do červených čísel. Priemerná predajná cena dreva je pod úrovňou vlastných nákladov výroby. Príjmy z predaja dreva nepostačujú na pokrytie ani najnevyhnutnejších výdavkov na chod firmy.

Ďalšie priložené tabuľky (prezrie si ich môžete v časopise) dokumentujú, ako dramaticky musel podnik redukova v pláne na rok 2009 náklady na pestovateľskú činnos, teda aj na ochranu lesa v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi. Návratná finančná výpomoc pre š.p. Lesy SR vo výške 67 mil. € (cca 2 mld. Sk) umožní v roku 2009 a 2010 prejs na požadovaný výkon v pestovaní a ochrane lesa – reálna potreba zvýšenia nákladov predstavuje sumu 25 mil. €. Tým podnik následne zabezpečí prácu pre približne 2 tisíc pracovníkov v externom prostredí. Štátny podnik bude môc naďalej vďaka podpore štátu spravova 230 tisíc ha neštátnych neodovzdaných lesov (ročne vynakladá podnik na tento účel takmer 8 mil. €, čiže 240 mil. Sk) a vykonáva majetkové usporiadanie lesných pozemkov v nákladovom vyjadrení asi 15 mil. € za dva roky. Ďalej podnik potrebuje vykry náklady na odstraňovanie povodňových škôd vo výške 5 mil. €.

Ako uviedol na tlačovej konferencii J. Minďáš „splácanie návratnej finančnej výpomoci bolo Radou vlády pre hospodársku krízu stanovené tak, že začne rokom 2011. Zdroje na splácanie plánujeme tvori postupným upravovaním cien dreva po oživení trhu a úsporou nákladov na základe pripravovanej reštrukturalizácie podniku. Ďalej zmenou technológie výroby a obchodu zväčšením podielu predaja dreva z odvozných miest priamo z lesa.“

Potrebujeme preklenú dvoj, možno trojročné obdobie

„Výpomoc štátu tiež umožní ďalej spravova 230 tisíc hektárov neštátnych neodovzdaných lesov a vykonáva majetkové usporiadanie lesných pozemkov v náklade 15 miliónov eur (451,89 milióna Sk).“ – informoval J. Novotný. "Ako zníži dane z lesných pozemkov v obciach, to je ďalšia diskutovaná otázka na stlmenie krízy. Tieto dane, ktoré výrazne ovplyvňujú ekonomiku lesníkov patria do kompetencie Združenia miest a obcí Slovenska, s ktorým sa pokúša Ministerstvo pôdohospodárstva SR nájs spoločné riešenie“.

Na otázku, akú má štát záruku, že štátny podnik včas splatí požičané finančné prostriedky J. Novotný odpovedal, že „keď je lesníctvo v normálnej situácii v obchode s drevom a v cenách dreva, dokáže existova bez toho, aby malo nejaké dramatické ekonomické výhody, takže potrebujeme preklenú možno dvoj alebo trojročné obdobie a to sa týka tak štátnych aj neštátnych lesov.“

Zaznamenal Jozef Marko

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska: Reforma ochrany prírody vedie k absolútnej nedôvere v právny, spravodlivý a slušný štát

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska: Reforma ochrany prírody vedie k…

Aktuálne

Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov bol zaslaný prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej list so spoločnými rezolúciami z regiónov Turca, Dolného...

Prečítajte si viac
Zväz spracovateľov dreva SR: Bez dreva to nepôjde! Popularita drevostavieb na Slovensku rastie, do súťaže Drevostavba roka bolo nominovaných 23 diel

Zväz spracovateľov dreva SR: Bez dreva to nepôjde! Popularita drevostavieb na Slovensku…

Aktuálne

Bez dreva to nepôjde! Ani na Slovensku. A to aj napriek komplikovanej situácii na stavebnom trhu. Od roku 2008 do roku...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum: Zdravé lesy pomáhajú udržať globálne otepľovanie pod kontrolou

Národné lesnícke centrum: Zdravé lesy pomáhajú udržať globálne otepľovanie pod kontrolou

Aktuálne

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky pripravilo aj tohto roku kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov...

Prečítajte si viac
Technická univerzita vo Zvolene: Pohľad do histórie očami budúcnosti

Technická univerzita vo Zvolene: Pohľad do histórie očami budúcnosti

Aktuálne

Umelá inteligencia a strojové učenie dnes poskytujú riešenia aj v oblastiach, ktoré doposiaľ boli vyhradené hlavne pre ľudí s tvorivým...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora