Prihlásiť

* NÁŠ ROZHOVOR: Dopady súčasnej krízy znásobujú dlhodobo neriešené problémy

S Prof. Ing. Júliusom Novotným, CSc., generálnym riaditeľom Lesníckej

sekcie Ministerstva pôdohospodárstva SR, aj o tom, že dopady súčasnej krízy znásobujú dlhodobo neriešené problémy.

* Finančná a hospodárska kríza dramaticky zasiahla lesné hospodárstvo na Slovensku a tým aj súvisiace odvetvia - drevospracujúci a celulózopierenský priemysel. Jej prvoradou príčinou je krajne nepriaznivá situácia na trhu s drevom a s výrobkami z dreva. Výrazne sa znížil jeho odbyt tak doma ako aj v zahraničí. Radi by sme sa mýlili, ale posledné výsledky nie sú určite povzbudivé. Takže, čo prezrádzajú?

- Obchod s drevom poklesol na Slovensku v prvom štvrroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 o 46 percent. Negatívny vývoj majú aj ceny dreva. Tieto sa znížili na svetových trhoch o 15 až 20 percent. Na Slovensku poklesla priemerná cena 1 m3 dreva v prvom štvrroku 2009 v priemere o 24 percent. Drevo sa hromadí na skladoch, ktorých kapacitné možnosti sú obmedzené. Problémom je zhoršovanie kvality dlhodobo skladovaného dreva a potreba spracovania kalamitného dreva v čo najkratšom čase. Navyše, v dôsledku obmedzovania ažby dreva a výrazného poklesu tržieb z predaja dreva, dochádza k znižovaniu objemu výkonov aj v obnove, pestovaní a ochrane lesov, čo bude ma negatívne dôsledky na stav lesov a plnenie ich funkcií v budúcnosti.

* Dôsledky globálnej krízy znásobuje aj fakt, že niektoré problémy lesného hospodárstva na Slovensku sa dlhodobo neriešili, je tomu tak?

- Áno, ide o také problémy ako rozpor medzi súkromnými a verejnými záujmami v lese, uplatňovanie trhového mechanizmu bez rešpektovania špecifík lesníctva, neúmerné zdaňovanie lesných pozemkov zo strany miest a obcí, neriešenie úhrad majetkovej ujmy za obmedzenia vlastníckych práv či vysporiadanie líniových stavieb na lesných pozemkoch. Vážnym problémom je aj vplyv vysokých objemov náhodných ažieb spôsobených kalamitami na ekonomiku lesného hospodárstva, ako aj nedostatočné využívanie drevnej biomasy na energetické účely. V neposlednom rade sú vážnymi neriešenými problémami aj obmedzovanie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v dôsledku neprimeraného priorizovania záujmov ochrany prírody a ekologicky orientovaných mimovládnych organizácií.

* Avšak, ak chceme by spravodliví a hodnotíme dlhodobejší vývoj, ani spracovatelia dreva ako priami obchodní partneri lesníkov sa dodnes príliš nevyznamenali. Skôr naopak...

- Treba otvorene poveda, že svetová finančná a hospodárska kríza odhalila aj chyby v smerovaní slovenského drevárskeho priemyslu po roku 1990. Drevospracujúci priemysel na Slovensku bol zdecimovaný, čo negatívne ovplyvňuje aj efektívne využívanie dreva ako domácej obnoviteľnej suroviny. V súčasnosti na Slovensku ažíme v priemere 7 miliónov m3 dreva ročne, pričom viac než 20 percent tohto dreva, čo je zhruba 1,5 milióna m3, sa na Slovensku nedá spracova. Chýbajú domáce spracovateľské kapacity najmä na bukovú guľatinu a ihličnatú vlákninu. V drevárskom priemysle klesá výroba v dôsledku zníženia dopytu na polovýrobky a výrobky z dreva v zahraničí.

Všetky uvedené skutočnosti vyvolávajú silné sociálne napätie v reazci lesného hospodárstva, drevárskeho a celulózového priemyslu. Dochádza k celkovému úbytku pracovných príležitostí. Pritom na lesné hospodárstvo Slovenska a jeho priame služby je napojených 39 tisíc zamestnancov a nadväzne na drevospracujúci a celulózový priemysel ďalších 62 tisíc ľudí. Znamená to, že od tohto reazca je ekonomicky závislých takmer 100 tisíc obyvateľov! Následkami krízy je v lesníctve ohrozených takmer 15 tisíc pracovných miest, z toho v štátnom podniku Lesy SR približne 2 tisíc zamestnancov. Okrem toho v rámci celého drevospracujúceho priemyslu je podľa odhadov v súčasnosti ohrozených 30 percent pracovných miest.

* Žiaľ, to už nie sú dnes len mimoriadne varujúce signály. Na rad prichádza tvrdá realita! Otázka teda znie: Ako ďalej? Dá sa tento mrazivý vývoj vôbec zmierni?

- Tieto skutočnosti si vyžadujú prija strategické rozhodnutie, systémové a ažiskové opatrenia, aby dôsledky krízy nespôsobili vážne ekonomické a sociálne dopady na vidiecke komunity.

Dopady globálnej krízy odhalili nutnos strategických rozhodnutí, smerujúcich k efektívnejšiemu využívaniu dreva ako domácej, trvalo obnoviteľnej suroviny a k podpore budovania spracovateľských kapacít na Slovensku. Preto lesníctvo navrhuje vypracova a prija národný program „Trvalo udržateľné využívanie domácich obnoviteľných surovinových zdrojov (najmä dreva ako strategickej suroviny)“.

Pre celý reazec lesy-drevo-celulóza je dôležité, aby sa naštartoval celý blok systémových opatrení a programov na zvýšenie domácej spotreby dreva v stavebníctve, kde sú veľké rezervy, či podpora domácich spracovateľov dreva, ktorí vyrábajú produkty s vyššou pridanou hodnotou. V stavebníctve treba nadefinova vládne opatrenia zamerané na využívanie dreva pre verejné projekty zahàňajúce novú bytovú a nebytovú výstavbu, rekonštrukcie a modernizácie. Samostatnou kapitolou by mala by podpora výstavby sociálnych drevených domov, ekologických drevených stavieb a domov s nízkou energetickou náročnosou, ktoré sú zvýhodňované napríklad vo Veľkej Británii. Z porovnania Plánu hospodárskej obnovy Európy a Návrhu opatrení vlády SR vyplynulo, že opatrenia na národnej úrovni nepokrývajú európske opatrenie 9 Rozvoj čistých technológií pre autá a stavby, ktorého cieľom je zvyšovanie podielu zelených technológií, systémov a materiálov v stavebníctve. Podpora výstavby ekologických drevených stavieb a domov môže stimulova domácu spotrebu dreva.

Tieto opatrenia sa podceňovali aj v minulosti, a aj preto sa lesnícky a drevársky komplex ocitol na Slovensku v zlej situácii.

* Spomínate národný program. Na čo by bol konkrétne orientovaný?

- Navrhovaný národný program by bol orientovaný na spracovanie dreva do finálnych výrobkov na Slovensku, vrátane využitia v energetike, v biopalivách a podobne, s osobitným dôrazom na využívanie a rozvoj biotechnológií. Zvýšila by sa tým zamestnanos obyvateľstva, najmä v zaostávajúcich regiónoch, zvýšil by sa vývoz tovarov s vyššou pridanou hodnotou. Lesné hospodárstvo by tak získalo svojich strategických odberateľov na Slovensku a Slovensko by neexportovalo surovinu, ale tovary s pridanou hodnotou. Zároveň by sa posilnil rozvoj vidieka...

* ... a práve na zamestnanos vidieka súčasná kríza najtvrdšie dopadá.

- Máte pravdu. Z tohto dôvodu sú mimoriadne dôležité systémové opatrenia, ktoré je nutné vykona na zmiernenie vážnych sociálnych a ekonomických dopadov krízy na reazec lesné hospodárstvo – drevospracujúci priemysel - celulózový priemysel. Preto je nevyhnutné vykona v sociálnej sfére opatrenia na „Udržanie existujúcich pracovných miest“. Je prvoradou nevyhnutnosou zachova zamestnanos na vidieku formou podpory existujúcich pracovných miest. Na rade je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde by mal vzniknú program udržania existujúcich pracovných miest v lesnom hospodárstve, drevospracovateľskom priemysle a v celulózárskom priemysle.

* Hovorí sa o „Revitalizácii trhu s drevom“. O čo konkrétne ide?

- Ide rovnako o dôležité systémové opatrenie, najmä o využívanie dreva a výrobkov z neho v projektoch a programoch financovaných z národných a európskych finančných fondov. Týka sa to napríklad využitia dreva v stavebníctve, v prípade sociálnych domov, drevených strešných konštrukcií a drevených okien pri programe zatepľovania domov a podobne, ale aj využitia dreva pri výstavbe diaľnic, oprave železničných tratí a podobne.

* Vráme sa však k sociálnym dopadom globálnej ekonomickej krízy na reazec lesy-drevo-celulóza.

- Žiaľ, ako som už povedal, toto je mimoriadne vážny problém. Veď na tento segment je, znovu opakujem, naviazaných až 100 tisíc pracovných miest a lesníctvo spolu s drevárskym priemyslom je jedným z najväčších zamestnávateľov na vidieku a to hlavne v regiónoch, kde je minimálna ponuka voľných pracovných miest. Ministerstvo pôdohospodárstva SR sa preto tejto problematike venuje veľmi intenzívne. Koncom apríla tohto roka sa vo Zvolene uskutočnila ažisková celoslovenská konferencia s názvom „Zmierňovanie následkov globálnej krízy v sektore lesného hospodárstva, drevospracujúceho a celulózového priemyslu, s podnázvom „Drevo ako strategická surovina“, ktorá môže zmierni dôsledky krízy na celý uvedený reazec. O význame konferencie svedčí fakt, že sa na nej sa zúčastnil predseda vlády Robert Fico, minister pôdohospodárstva Stanislav Becík, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, minister výstavby a regionálneho rozvoja Ivan Štefanov a takmer 500 zástupcov všetkých zainteresovaných odvetví. Na tomto podujatí boli prijaté odporúčania v podobe strategického rozhodnutia, systémových opatrení a operatívnych ažiskových opatrení. Tieto odporúčania (prinášame ich v nasledovnej prílohe nášho rozhovoru – poznámka redakcie) budú základným dokumentom pre rokovania Ministerstva pôdohospodárstva SR a zástupcov lesnícko-drevárskeho komplexu s ostatnými rezortmi či odvetviami. Cieľom je realizova čo najviac navrhnutých odporúčaní a tak zmierni dôsledky globálnej ekonomickej krízy na sektor lesného hospodárstva, drevárskeho a celulózového priemyslu.

Za rozhovor ďakuje Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora