Prihlásiť

Ako sa uchádza o dotáciu na hynúce smrečiny?

Dynamizovanie fenoménu hynutia smrečín, najmä v horských oblastiach, prerástlo v posledných rokoch do rozmerov, ktoré zásadný spôsobom ohrozujú existenciu smrečín na Slovensku. Vláda schválila objemy finančných prostriedkov na podporu porastov s prevládajúcim zastúpením smreka. Ako sa o ne uchádza?

Zhodnotenie stavu

Zhoršovanie zdravotného stavu smrečín spôsobuje synergické pôsobenie škodlivých činiteľov ako je vietor, sneh, sucho, podkôrny hmyz, hubové ochorenia, poškodenie asimilačných orgánov a zmena chemizmu pôdy v dôsledku dlhodobého pôsobenia imisných záaží z minulosti. V poslednom období sa veľký význam prisudzuje pôsobeniu klimatickej zmeny na vitalitu lesných spoločenstiev.

Lesníci na Slovensku upozorňovali dlhšiu dobu na fakt, že zdravotný stav smrečín sa začal dramatický zhoršova po zavedení „pasívnej ochrany“ („bezzásahový režim“) v národných parkoch a chránených územiach. Ďalšie výrazné zhoršenie zdravotného stavu smrečín bolo zaznamenané najmä v okolí plôch poškodených vetrovou kalamitou z 19. novembra 2004, v ktorých sa kalamita nespracovala alebo spracovala neskoro v dôsledku obmedzení ochrany prírody a Natura 2000.

Dynamizovanie fenoménu hynutia smrečín, najmä v horských oblastiach, prerástlo v posledných rokoch do rozmerov, ktoré zásadný spôsobom ohrozujú existenciu smrečín na Slovensku. Hynutie smrečín vytvára nebezpečenstvo vážnych ekologických, ekonomických a sociálnych dôsledkov pre spoločnos. Výrazný pokles zastúpenia smrek v horských lesoch a redukcia ihličnatých lesných spoločenstiev, môžu ma katastrofálne dôsledky pre podhorské a horské regióny a pre vidiecke komunity. Preto sa lesníci rozhodli o tomto probléme podrobne informova Vládu Slovenskej republiky a požiada ju, aby sa touto témou zaoberala na svojom osobitnom zasadnutí.

Zapojenie vlády

Vláda Slovenskej republiky zvážila dôležitos tohto problému pre spoločnos a na svojom výjazdovom zasadnutí v Čiernom Balogu 21. novembra 2007 sa venovala problematike zdravotnému stavu lesov na Slovensku s osobitným dôrazom na hynutie smrečín. Konštatovala, že vzniknutú situáciu v smrekových lesoch možno charakterizova ako vážny problém, ktorý existenčne ohrozuje zabezpečovanie produkčných a mimoprodukčných funkcií smrekových lesov v mimoriadne dôležitých vidieckych regiónoch (Orava, Kysuce, Vysoké Tatry, Spiš, Horehronie, Gemer). Hynutie smrečín môže ma vážny dopad na zníženie ekologickej stability krajiny a môže reálne spôsobi vážne sociálno – ekonomické problémy.

Vláda SR prijala na svojom zasadnutí uznesenia, ktorými zaviazala MP SR realizova a financova sústavu opatrení na zmiernenie dôsledkov hynutia smrečín na Slovensku. MP SR prostredníctvom Sekcie lesníckej a NLC rozpracovalo tieto uznesenia a prijalo komplex opatrení na zlepšenie zdravotného stavu slovenských smrečín.

Hlavné opatrenia a ich rámcové financovanie

Zabezpeči zmiernenie a následné zastavenie hynutia smrečín na Slovensku a ich postupnú revitalizáciu si vyžaduje realizova ucelený systém opatrení, ktoré možno zhrnú do troch hlavných činností:

1. Konverzia (zmena drevinového zloženia) nepôvodných a nestabilných smrečín na lesy zmiešané a lesy druhovo, vekovo a výškovo diferencované.

2. Revitalizácia pôvodných, cenných alebo regionálne dôležitých smrekových spoločenstiev prostredníctvom hnojenia (zvyšovanie vitality) a vápnenia (úprava chemizmu pôdy).

3. Ochrana smrekových lesov proti podkôrnemu hmyzu (najmä proti lykožrútovi smrekovému a lykožrútovi lesklému) a proti hubovým ochoreniam (najmä proti podpňovke).

Konkrétne opatrenia sú uvedené v predmetnom materiáli na rokovanie vlády 21. novembra 2007 a sú podrobne publikované aj v zborníku zo seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa 2008 v Novom Smokovci 17. a 18. apríla tohto roku. Zborník referátov je možné si objedna na internetovej adrese www.los.sk/prez.html

Financovanie opatrení

Realizácia rozsiahlych opatrení zameraných na zmiernenie dôsledkov hynutia smrečín a zastavenie tohto procesu je časovo, organizačne a finančne mimoriadne náročná. Rozsah a charakter hynutia si však vyžaduje predovšetkým taký objem finančných prostriedkov, s akým jednotlivé skupiny vlastníkov a správcov lesného majetku nedisponujú. Preto je nereálne predpoklada, že bez aktívnej podpory štátu je možné súčasný kritický vývoj spomali, zastavi a postupne zdravotný stav smrečín zlepši.

Preto vláda SR predmetným uznesením schválila aj objemy finančných prostriedkov určených na podporu porastov s prevládajúcim zastúpením smreka.

Na rok 2008 je schválený objem finančných prostriedkov v celkovej výške 355 miliónov Sk, z toho 255 miliónov Sk z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 až 2013 („ďalej „PRV“) a 100 miliónov Sk z rozpočtu MP SR.

Zdroje financovania:

• Vlastné finančné zdroje vlastníkov a užívateľov lesa

• Program rozvoja vidieka (PRV)

• Rozpočet MP SR

Podporné zdroje financovania špecifikované a schválené vládou SR budú smerované nasledovne:

• konverzia a revitalizácia predmetných lesných porastov budú zabezpečované ako projektové financovanie prostredníctvom PRV,

• financovanie ochrany lesných porastov sa zabezpečí z rozpočtovej kapitoly MP SR projektovým financovaním opatrení prostredníctvom vlastníkov a správcov lesov cez štátnu pomoc.

Realizácia opatrení z uznesenia vlády SR bude zabezpečená nasledovne:

A. Opatrenia financované z PRV SR

Prostredníctvom PRV budú činnosti smerujúce na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu smrečín financované v rámci osi 2, Opatrenia „Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení“.

Toto opatrenie sa bude zameriava na obnovu smrekových porastov, zmenu drevinového zloženia, starostlivos o založené kultúry a rekonštrukciu smrečín. V porastoch, v ktorých je predpoklad vhodnou stimuláciou dosiahnu zvýšenie ich stability a odolnosti, bude aplikované hnojenie a vápnenie (revitalizácia). Na opatrenie sa v roku 2008 podľa uznesenia vlády SR počíta so sumou 255 miliónov Sk.

B. Opatrenia financované z kapitoly MP SR

Na opatrenia financované z kapitoly MP SR boli pre rok 2008 vyčlenené prostriedky v objeme 100 miliónov Sk. Opatrenia sa budú realizova tromi spôsobmi.

B.1. Opatrenia pre oblas Vysokých Tatier

Opatrenia budú zabezpečova Štátne lesy TANAP, ako príspevková organizácia MP SR. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie vykonávacích a podporných projektov ochrany lesa, realizáciu preventívnych, ochranných a obranných opatrení proti podkôrnemu hmyzu.

B.2. Podporné, implementačné a kontrolné aktivity na celom území Slovenska

Sústavu podporných, implementačných a kontrolných aktivít spadajúcich do kompetencie MP SR zabezpečí na celom území Slovenska Národné lesnícke centrum Zvolen ako príspevková organizácia MP SR.

B.3. Špeciálne opatrenia ochrany lesa.

Tieto opatrenia budú financované prostredníctvom Nariadenia vlády SR 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve, ktoré sa označuje aj pojmom „Štátna pomoc“.

Tieto finančné prostriedky sú Uznesením vlády SR č. 990/2007 účelovo viazané na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu lesných porastov s prevládajúcim zastúpením smreka. Z uvedeného dôvodu budú poskytované nasledovne:

a) žiados o účelovo viazané finančné prostriedky môže predloži len ten subjekt, ktorý dokladuje, že v dielcoch, ktorých sa žiados týka, bolo zastúpenie smreka vyššie než 51 %,

b) dotácia môže by použitá na tieto činnosti:

b.1. kladenie a evidencia klasických lapákov;

b.2. mechanická asanácia naletených stromov a klasických lapákov – odkôrňovanie;

b.3. stavbu lapačov, nákup feromónových odparníkov a lapačov na lykožrúta smrekového, lykožrúta lesklého a lykožrúta severského [v rámci monitoringu lykožrúta severského a prevádzkového nasadenia podľa usmernenia LOS pre rok 2008 (www.nlcsk.org/LOS/id.html)];

b.4. nákup a aplikáciu insekticídov, fungicídov, adhezív a pomocných farbív vrátane mzdy pracovníkom pracujúcich s prípravkami;

b.5. biologická ochrana lesa (nákup biopreparátov na báze Beauveria bassiana a ich pozemná aplikácia);

b.6. pálenie haluziny a zvyškov po ažbe;

b.7. štiepkovanie haluziny,

c) uchádzač o preplatenie nákladov bude musie:

c.1. vies v zápisníkoch evidenciu o lapačoch a odchytoch a to podľa druhu lapača, odparníka, čísla jednotky priestorového rozdelenia lesa, názvu subjektu, nadmorskej výšky a dátumu odberu;

c.2. vies evidenciu o lapákoch;

c.3. vies evidenciu o množstve odkôrneného dreva;

c.4. predloži kedykoľvek počas roku uvedenú evidenciu pracovníkom LOS a orgánom štátnej správy v prípade kontroly,

d) NLC v termíne do 31. 1. 2009 zabezpečí vyhodnotenie účinnosti realizovaných opatrení.

Súčinnos pri financovaní opatrení podľa časti B.3. poskytne NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, (Stredisko LOS) v nasledovnom rozsahu:

• pripraví príručku umožňujúcu identifikáciu najvýznamnejších škodlivých činiteľov zo skupiny húb a hmyzu;

• pripraví inštrukciu pre výkon priamych ochranných a obranných opatrení proti podkôrnemu hmyzu, zvl᚝ pre využitie feromónovej metódy, s tabuľkou na kontrolu lapačov, sledovanie a vyhodnocovanie odchytov;

• v priebehu roka bude vykonáva kontrolu realizácie obranných opatrení s prednostným zameraním na odkôrnenie a jeho evidenciu.

Záver

Slovenská lesnícka komunita dosiahla v roku 2007 veľký úspech tým, že presvedčila Vládu SR o vážnosti problému hynutia smrečín na Slovensku. Vláda SR prijala uznesenia, prostredníctvom ktorých zaviazala príslušné ministerstvá vytvori podmienky pre realizáciu a financovanie lesníckych opatrení v smrečinách. Podmienky na úrovni MP SR sú v súčasnosti vytvorené, vrátane finančnej podpory zo štátneho rozpočtu a SOP Program rozvoja vidieka. Teraz je na lesníckej komunite, hlavne na vlastníkoch lesov a správcoch štátneho lesného majetku, aby vytvorené podmienky efektívne zužitkovali na zmiernenie hynutia smrečín, jeho postupné zastavenie a revitalizáciu smrekových ekosystémov.

Pôvodne bol súčasou článku aj text výzvy „Schéma štátnej pomoci na rastlinolekársku starostlivos v lesoch“. Vzhľadom na to, že v čase prípravy článku (apríl 2008) stále prebiehajú rokovania týkajúce sa spresňovania výzvy, autori článku sa rozhodli ju z dôvodu predbežnej opatrnosti zatiaľ neuverejni. Prosíme, aby ste kontaktovali v prípade záujmu Lesnícku sekciu MP SR, regionálneho zástupcu PPA, prípadne Lesnícku ochranársku službu Banská Štiavnica. V čase publikovania článku bude zrejme už pripravená definitívna podoba výzvy a stanovený presný postup uvoľnenia finančných prostriedkov, o čom Vás budeme podrobne informova.

Prof. Ing. Július Novotný, CSc.;Ing. Milan Zúbrik, PhD.;Ing. Andrej Kunca, PhD., Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Ing. Alexander Čarný, Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž výstavy 30. marca

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž…

Aktuálne

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene informuje na internetovej stránke štátneho podniku LESY SR, že pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov...

Prečítajte si viac
Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a v lužných lesoch: Pripravuje Bratislavský dunajský park

Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a…

O čom sa píše

Hlavné mesto síce ešte nemá detailné informácie o pripravovanom Národnom parku Podunajsko z dielne envirorezortu, pozitívne však vníma záujem koncepčného...

Prečítajte si viac
Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý, borovica lesná a borovica limba

Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý…

O čom sa píše

Tatranský národný park poskytuje zázemie pre mnohé lesné spoločenstvá. Rozmanitosťou oplývajú vápencové substráty Belianskych a Západných Tatier, TANAP je i domovinou...

Prečítajte si viac
Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

O čom sa píše

Vyznačovali sme na pozemkoch - záhrada a ostatná plocha - prevažne agáty na výrub, pretože si tam ľudia zvykli vyvážať...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora