Prihlásiť

Štátna taxácia končí. Ako ďalej?

Na aktuálnu tému

s Prof. Ing. Júliusom Novotným, CSc.

generálnym riaditeľom Národného lesníckeho centra Zvolen

* Od letných mesiacov rezonuje v lesníckych, ale aj v laických kruhoch na Slovensku téma novely zákona o lesoch č.360/2007 Z.z., najmä v súvislosti s nespokojnosou cyklistov a eko-aktivistov. Táto legislatívna úprava však nepriniesla iba zmeny do marginálnych oblastí zákona o lesoch, ako sú cyklotrasy a podobne. Odštartovala aj nevyhnutné inovácie v oblasti lesných hospodárskych plánov. A to je práve tá téma, ktorá v súčasnosti najviac vyvoláva diskusie v odborných lesníckych kruhoch na Slovensku...

- Treba najskôr poveda, že lesné hospodárske plány majú na Slovensku svoju bohatú históriu a už v minulých storočiach bolo hospodársko-úpravnícke plánovanie základom riadenia lesníctva a lesníckych činností. V súčasnosti sú LHP rozhodujúcim nástrojom pre plánovanie, riadenie a kontrolovanie trvalo udržateľného obhospodarovanie lesov na Slovensku. LHP sú pre slovenské lesníctvo mimoriadnu dôležité. Preto je celkom prirodzené, že v obdobiach, keď prichádza k určitým zmenám ktoré sa dotýkajú LHP vzniká v odbornej lesníckej verejnosti napätejšia atmosféra než inokedy. Podobne je tomu aj v súčasnosti, keď sa mení spôsob verejného obstarávania LHP, kontrolingu ich kvality, posilňuje sa konkurenčné prostredie na trhu vyhotoviteľov LHP a zaniká „štátna taxácia“ ako jeden z historicky a dnes už v centrálnej Európe prežitých prístupov k vyhotoveniu LHP.

* Novodobú históriu existencie a zabezpečovania LHP na Slovensku poznačili rozsiahle zmeny, rovnako ako vo väčšine európskych krajín, ktoré prešli fázou prechodu od plánovaného hospodárstva po funkčnú trhovú ekonomiku a vstup do Európskej únie. Ako by ste charakterizovali v tomto smere vývoj za posledné roky na Slovensku?

- Po roku 1990 vyhotovenie lesných hospodárskych plánov zabezpečoval Lesoprojekt Zvolen cez priame zadanie od zriaďovateľa, ktorým bolo MLVH SR a neskôr MP SR. Vzhľadom na spoločenské zmeny a vznik súkromných taxačných kancelárií sa od roku 1993 začal na vyhotovovaní LHP podieľa aj súkromný sektor. Po 1. septembri 2005, čiže po nadobudnutí účinnosti nového zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. a v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ sa LHP stali tovarom, ktorý sa financuje z verejných zdrojov na základe „verejného obstarávania“. V rokoch 2005 a 2006 poverilo MP SR zabezpečením verejného obstarávania LHP Krajské lesné úrady v súlade s § 41 ods. 5 a § 59 ods. 2 písm. i) zákona o lesoch. Preto sa od jesene 2005 o zákazku „vyhotovova LHP“ uchádzali všetky taxačné spoločnosti, to znamená súkromné aj Lesoprojekt Zvolen, ako jediná štátna organizácia na princípe rovnoprávnosti. Od januára 2006, po vzniku Národného lesníckeho centra Zvolen, do ktorého splynul aj Lesoprojekt Zvolen, sa vo verejnom obstarávaní na vyhotovenie plán uchádzalo 9 súkromných taxačných firiem a jedna štátna organizácia, čiže NLC – Lesoprojekt Zvolen.

* Nový zákon o lesoch však dával Lesoprojektu Zvolen aj ďalšie úlohy súvisiace s úlohou štátu pri tvorbe LHP...

- Je tomu tak, čo od samého začiatku verejného obstarávania LHP spôsobovalo značné napätie pri verejnom obstarávaní. Keďže Lesoprojekt Zvolen ako právny subjekt mal zákonné povinnosti viažuce sa k problematike hospodárskej úpravy lesov a k vyhotoveniu plánov a súčasne sa zúčastňoval súaží o získanie zákazok na vyhotovovanie LHP, vznikala silná kritika vyhotoviteľov plánov a obavy zriaďovateľa, že Lesoprojekt môže ma v danej konštelácii nadštandardné podmienky pre vyhotovenie plánov a že vzniká riziko pre zabezpečenia objektívne nespochybniteľného a transparentného konkurenčného prostredia. Súčasne vznikal problém kontroly kvality LHP - Lesoprojekt nemohol sám seba kontrolova - a implementácie nových moderných prístupov a súvisiacich metodík k tvorbe LHP - Lesoprojekt nemohol nariadi súkromným taxačným spoločnostiam používa nové prístupy, či technológie pri tvorbe LHP.

* Dá sa poveda, že práve vznikom Národného lesníckeho centra sa otvorila možnos efektívne vyrieši tento problém?

- Určite. Ďalším krokom bolo, že v projekte splynutia lesníckych inštitúcií v pôsobnosti MP SR do Národného lesníckeho centra sa preddefinovalo ukončenie činnosti Lesoprojektu s prechodom vyhotovenia LHP do súkromnej sféry v horizonte rokov 2007-2008.

* Prečo sa tak udialo práve v rámci Národného lesníckeho centra?

- Proces ukončenia vypracovania LHP štátnou inštitúciou sa zaktivizoval aj v dôsledku skutočnosti, že NLC má pôsobnos v oblasti hospodársko-úpravníckeho plánovania podstatne širšiu než tomu bolo počas pôsobnosti Lesoprojektu Zvolen. NLC, ako právnická osoba zriadená MP SR, zabezpečuje znaleckú činnos v oblasti HUL a leso-hospodárskeho plánovania, vedu, výskum, poradenstvo a vzdelávanie v rámci hospodárskej úpravy lesa, ale zabezpečuje v zmysle § 38 ods. 2 zákona o lesoch aj rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov jej vykonávania, komplexné zisovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov, zisovanie a spracúvanie údajov pre štátnu správu lesného hospodárstva na sledovanie a hodnotenie výsledkov hospodárenia, ako aj tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva, na základe čoho pripravuje a poskytuje vyhotoviteľovi plánu informácie potrebné na vyhotovenie plánu.

* Zaväzoval vašu inštitúciu k tomuto kroku aj konkrétny termín?

- Keďže NLC ako právny subjekt má zákonné povinnosti viažuce sa k problematike hospodárskej úpravy lesov a vyhotovenia lesných hospodárskych plánov, jeho účas v súaží o získanie zákazok na vyhotovovanie LHP vytvárala mierne nejasné situácie vo väzbe na zabezpečenie nespochybniteľnej transparentnosti a rovnoprávnosti konkurenčného prostredia. Tento problém bolo nevyhnutné čo najrýchlejšie a najpragmatickejšie vyrieši. Preto sa zmena systému obstarávania a vypracovania LHP načasovala k dátumu začiatku platnosti novely zákona o lesoch, to znamená k 1. septembru 2007. Súčasne sa vymedzili rozhodujúce podmienky pre zmenu systému, a to garancia transparentnosti obstarávania a vyhotovenia LHP, garancia neprerušenia systému vypracovania LHP, zabezpečenie kontroly kvality tvorby LHP, objektivizácia získaných informácií o lese a ich zaradenia do Informačného systému lesného hospodárstva.

* Aké teda môže lesnícka odborná verejnos očakáva zmeny v systéme verejného obstarávania a kontroly kvality LHP?

- MP SR na základe schválenej novely zákona o lesoch č.360/2007 Z.z., ktorá začala plati od 1.9.2007 a v súlade s dokumentom „Vypustenie vyhotovovania lesných hospodárskych plánov z činnosti Národného lesníckeho centra“, ktorý schválilo vedenie MP SR v auguste 2007, vykonalo tri podstatné rozhodnutia súvisiace s verejným obstarávaním a vyhotovením LHP.

Po prvé, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, v zmysle platného zákona o lesoch č.326/2005 Z.z. a jeho novely č. 360/2007 Z.z. poverilo od 1. septembra 2007 Národné lesnícke centrum Zvolen, ako lesnícku inštitúciu vo svojej zriaďovacej pôsobnosti, vykonávaním jednotného verejného obstarávania lesných hospodárskych plánov pre všetky lesné celky na Slovensku.

Po druhé, ministerstvo pôdohospodárstva SR v záujme zvýšenia kvality LHP poverilo Národné lesnícke centrum vykonávaním komplexnej kontrolu kvality vyhotovenia LHP.

A po tretie, vzhľadom na fakt, že NLC bolo od 1. septembra 2007 poverené verejným obstarávaním LHP, nemôže by zároveň vyhotoviteľom LHP, pretože by išlo o konflikt záujmov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Preto zriaďovateľ uložil Národnému lesníckemu centru ukonči túto činnos. V tejto súvislosti sa NLC rozhodlo k 31. decembru 2007 zruší svoju organizačnú jednotu NLC Lesoprojekt, čiže ústav, ktorý sa zaoberal vyhotovením lesných hospodárskych plánov.

* Je prirodzené, že tieto rozhodnutia prinesú zmeny do systému vyhotovenia LHP. O aké konkrétne zmeny pôjde?

- Tieto rozhodnutia prinesú nasledovné zmeny do systému vyhotovenia LHP:

= Jednotné obstarávanie vyhotoviteľov LHP pre celé Slovensko vykoná v zmysle zákona o lesoch a zákona o verejnom obstarávaní Národné lesnícke centrum Zvolen, ako inštitúcia v zriaďovacej pôsobnosti MPSR. Vyhotoviteľmi lesných hospodárskych plánov budú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré budú ma pre takúto činnos živnostenské oprávnenie, odbornú a technickú spôsobilos v zmysle zákona o lesoch a uspejú vo výberovom konaní.

= Národné lesnícke centrum ako obstarávateľ LHP nebude vyhotoviteľom LHP počnúc rokom 2008, preto sa nezúčastní výberových konaní na vyhotoviteľa LHP, ktoré sa uskutočnia vo štvrtom štvrroku 2007.

= Na základe výsledkov výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, uzavrie NLC zmluvu na vyhotovenie LHP pre konkrétne lesné celky s vyhotoviteľmi LHP, ktorí uspeli vo výberovom konaní. Poskytne vyhotoviteľovi všetky vstupné dáta a informácie, v súlade s platným zákonom o lesoch, respektíve v súlade s jeho novelou.

= Financovanie LHP zabezpečí NLC v súlade s uzavretými zmluvami na vyhotovovanie LHP, na základe kontraktu medzi NLC a MP SR.

= NLC, na základe poverenia svojho zriaďovateľa, to znamená MP SR, zabezpečí komplexný systém kontroly kvality prípravy, spracovávania údajov a vyhotovenia LHP. Kontrolná činnos, prislúchajúca zo zákona o lesoch štátnej správe LH týmto nie je dotknutá.

= Vyhotovenie LHP pre lesné celky, ktoré NLC získalo vo výberových konaniach na jeseň 2006, zabezpečilo NLC - po dohode s krajskými lesnými úradmi - uzavretím zmlúv o subdodávkach s taxačnými spoločnosami. NLC dodá krajským lesným úradom LHP pre všetky vysúažené lesné celky v zmluvne dohodnutom termíne, čiže do marca 2008.

* Nebudú ma uvedené zmeny vplyv na schvaľovacie a kontrolne kompetencie obvodných a krajských lesných úradov, stanovených lesným zákonom vo väzbe na LHP?

- Nie, práve naopak, pozitívne ovplyvnia transparentnos výberových konaní, kvalitu LHP a posilnia konkurenčné prostredie.

* Môžete to presnejšie pomenova?

- Hlavné prínosy pre lesníctvo možno stručne zhrnú nasledovne: ide o zjednotenie a sprehľadnenie verejného obstarávania na vyhotovenie LHP, o vytvorenie a uplatňovanie mechanizmov kontroly a štandardizácie LHP, o podporu kontrolných mechanizmov uplatňovaných štátnou správou pri LHP, o vytvorenie nástroja kontroly kvality dát hospodárskej úpravy lesa premietajúcich sa do lesníckeho informačného systému, ale rovnako aj o optimalizácia nadväzujúcich činností v oblasti HÚL a v neposlednom rade o podporu konkurenčného prostredia pri vypracovávaní LHP a tým vytváranie tlaku na zvyšovanie ich kvality.

* Uskutočnenie zmien vo väzbe na LHP významne ovplyvní aj činnos a organizačnú štruktúru Národného lesníckeho centra. Nemýlime sa?

- Prirodzene, v súvislosti s komplexnou zmenou prístupu k zabezpečovaniu lesných hospodárskych plánov a kontroly ich kvality, musí NLC zabezpeči niekoľko nových činností a úloh a v tejto súvislosti vykona organizačné zmeny.

Predovšetkým hovorme o vytvorení podmienok na zabezpečovanie jednotného verejného obstarávania LHP a kontroly ich kvality...

NLC vytvorilo od 1. septembra 2007 Ústav hospodárskej úpravy lesov, ktorý zabezpečuje nové činnosti stanovené zriaďovateľom v súvislosti so zmenami pri vyhotovení LHP. Jeho hlavnými aktivitami bude verejné obstarávanie LHP a súvisiace činnosti, komplexný systém kontroly kvality prípravy, spracovávania dát a vyhotovenia LHP, ako aj metodické riadenie HÚL, vrátane modernizácie metód zisovania stavu a zariaďovania lesov.

Súčasou organizačných zmien je ukončenie činnosti ústavu, ktorý v rámci NLC zabezpečoval vyhotovenia LHP...

NLC ukončí k 31. decembru 2007 činnos ústavu NLC Lesoprojekt Zvolen, ktorého hlavnou náplňou bolo vyhotovenie LHP. Dôvodom ukončenia činnosti Lesoprojektu je fakt, že podľa rozhodnutia zriaďovateľa bude NLC zabezpečova verejné obstarávanie LHP a preto vyhotovenie LHP nemôže od 1. januára 2008 vykonáva.

* Vieme, že ukončenie činnosti ústavu Lesoprojekt je spojené aj s hromadným prepúšaním viac než 100 zamestnancom tohto ústavu. Ako riešite túto citlivú problematiku?

- Národné lesnícke centrum ponúklo svojim zamestnancom komplexné riešenie možností ďalšieho zamestnania pozostávajúce z nasledovných alternatívy:

= Prechod na iné pracoviská NLC, kde boli voľné pracovné miesta.

= Prechod na nové pracovné miesta, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením nového ústavu NLC ÚHÚL pre nové činnosti, to znamená verejné obstarávanie LHP a kontrola kvality LHP.

= Ukončenie pracovného pomeru taxátorov, geodetov a kartografov dohodou s vyplatením odstupného a podporovaným prechodom do súkromných taxačných spoločností.

Ak zamestnanec nevyužil ani jednu z uvedených možností, jeho pracovný pomer skončil štandardnou dohodou s vyplatením odstupného, alebo výpoveďou s výpovednou lehotou 3 respektíve 4 mesiacov.

Vzhľadom na priebeh dohodovacích rokovaní medzi zamestnávateľom a zamestnancami možno konštatova, že k 31. decembru 2007 nebude na NLC Lesoprojekt zamestnaný ani jeden zamestnanec. Vedenie NLC sa s väčšinou zamestnancov dokázalo dohodnú na jednej z troch vyššie uvedených alternatív.

* Akú bude ma Národné lesnícke centrum organizačnú štruktúru po ukončení celého procesu súvisiaceho s uvedenými organizačnými zmenami?

- Útvary generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho riaditeľa: pôvodný stav.

NLC - Lesnícky výskumný ústav: vedecko-výskumné aktivity a ich aplikácia v praxi, tvorba koncepčných, prognostických a strategických dokumentov, služby pre zriaďovateľa, konkrétne Lesnícka ochranárska služba, Semenárska kontrola a podobne.

NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania: lesnícke poradenstvo, odborné vzdelávanie po skončení stredných a vysokých škôl, lesnícka pedagogika, práca s verejnosou, propagácia lesníctva a masmediálne aktivity.

NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky: informačný systém LH, komplexné zisovanie stavu lesa, certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, tematické štátne mapové dielo, dáta, a vstupy pre vypracovávanie LHP.

NLC – Ústav hospodárskej úpravy lesov: verejné obstarávanie LHP a súvisiace činnosti, komplexný systém kontroly kvality prípravy, spracovávania a vyhotovenia LHP, metodika HÚL.

V novej organizačnej štruktúre bude NLC schopné efektívne poskytova zriaďovateľovi a celému lesníckemu sektoru ešte širšie služby než tomu bolo doteraz.

* Neočakávate problémy pri výberových konaniach a samotnej realizácii LHP?

- Existujúce taxačné spoločnosti disponujú dostatočnými personálnymi aj odbornými kapacitami, aby v transparentných trhových podmienkach vytvárali silné konkurenčné prostredie pre dodávku LHP. V súčasnosti pôsobí na lesníckom trhu viac než desa taxačných súkromných spoločností a ich počet každý rok rastie. To je dostatočná garancia konkurencie aj kapacít pre vyhotovovanie LHP.

* Ako bude zabezpečované verejné obstarávanie LHP a kontrola ich kvality?

- Bude zabezpečované jednotne prostredníctvom Národného lesníckeho centra, ako organizácie v zriaďovacej pôsobnosti MP SR. Národné lesnícke centrum má dostatočné skúsenosti s procesom verejného obstarávania tovarov a služieb, pričom disponuje aj primeranými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na svoje kapacity a know-how má NLC aj exkluzívne predpoklady pre efektívne zabezpečovanie kontroly kvality LHP. Týmto riešením sa odstránia problémy so zabezpečením transparentného trhového prostredie pre vyhotovovanie LHP, čo bude ma pozitívny vplyv na zvyšovanie kvality vyhotovovaných LHP, ekonomickú efektívnos tohto procesu a zabezpečenie systematickej kontroly kvality procesov spracovania a výstupov lesohospodárskeho plánovania.

* Neobávate sa, že táto reorganizácia môže negatívne ovplyvni doterajšiu kontinuitu lesníckej taxácie?

- Nie, uvedené zmeny nevytvárajú riziko prerušenia procesu lesohospodárskeho plánovania, alebo straty kontinuity informácií o lese, či zhoršenia prehľadu o hospodárení v lesoch. Treba zdôrazni, že novými opatreniami dochádza k posilneniu hospodársko-upravníckeho plánovania a k zvýšeniu kvality finálneho diela hospodárskej úpravy lesa, čiže lesného hospodárskeho plánu. Okrem toho, všetky dáta a informácie súvisiace so stavom lesa a s LHP financuje štát a sú majetkom štátu. Preto sú tieto informácie spracovávané a uchovávané v štátnej inštitúcii na to určenej, to znamená v Národnom lesníckom centre Zvolen.

Samotný výkon štátneho dozoru a kontrolne mechanizmy zverené zo zákona štátnej správe lesného hospodárstva nad hospodárením v lesoch, vrátane schvaľovania LHP je v zmysle platného zákona o lesoch stále v kompetencii lesných úradov.

Zhováral sa Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora