Prihlásiť

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Na otázky čitateľov odpovedá odborný spolupracovník redakcie Ing. Milan Fischer

Ako možno usporiada obmedzenie vlastníctva pri elektrovodoch a iných líniových stavbách?

Ochrana súkromného vlastníctva je atribútom právneho štátu. Obmedzenie vo vlastníckom práve je podľa Ústavy Slovenskej republiky čl. 20 možné len za primeranú náhradu.

Podľa zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnos 1. januára 2005, si vlastník môže uplatni svoje právo postupom podľa

§ 10 ods. 3 tohto zákona, ktorý znie: „Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia (na podnikanie v energetike) alebo ním poverenej fyzickej osobe alebo právnickej osobe majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorázovú náhradu škody alebo nárok na primeranú jednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na náhradu škody alebo nárok na primeranú jednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania možno uplatni u držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorí túto škodu alebo obmedzenie vlastníckych práv spôsobili, do 6 mesiacov odo dňa, keď sa o tom poškodený dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku škody alebo od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo poškodeného na náhradu alebo na primeranú jednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká“.

Pri príprave a schvaľovaní právnej úpravy o energetike vzhľadom na históriu a tradíciu bolo zrejmé, že určité právne vzahy v oblasti energetiky vznikli v minulosti podľa zákonov z roku 1957 (tzv. elektrizačný zákon) a zákona z roku 1998, preto bolo nevyhnutné aby zákonodarca v prechodných ustanoveniach upravil režim týchto právnych vzahov vo vzahu k novému zákonu. Zákonodarca v § 69 ods. 10 upravil, že oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosou tohto zákona, zostávajú nedotknuté.

V tejto súvislosti treba odpoveda na otázku, či nová právna úprava môže zasiahnu do právnych vzahov, ktoré vznikli podľa predchádzajúcej právnej úpravy a či môže zmeni právne následky, ktoré podľa práva nastali pred jej účinnosou? Pravdepodobne prevládol názor, že nie, pretože takáto úprava by odporovala princípu právneho štátu podľa čl.1 ods. 1 ústavy a že nie je prípustné, aby práva (oprávnenia), ktoré niekto nadobudol podľa predchádzajúcej právnej úpravy, mu boli novým zákonom, jeho novelou alebo iným osobitným zákonom odňaté a so spätnou platnosou zmenený právny stav, resp. o tento právny stav sa opierajúci právny dôvod, o ktorý sa nadobudnutie práva opiera.

Tento návrh v plnej miere neodstraňuje úvahy a pochybnosti o ústavnosti § 69 ods. 10 zák. č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a je pre dotknutých vlastníkov nespravodlivý. Do úvahy sa nezobrala zmena spoločenských pomerov po roku 1989, zmena ústavy s ochranou vlastníctva ani tzv. reštitučné zákony.

Ďalším zákonom, podľa ktorého aj keď nie špeciálne pre elektrovody možno rieši, resp.bolo možné rieši, je zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, náhradami za porovnateľné porasty podľa § 15 (tam, kde bolo odňaté vlastníctvo) alebo § 24 (v prípadoch, kde boli odňaté len užívacie práva).

Problematika líniových stavieb sa rieši aj podľa novelizovaných ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v § 68 a – prechodné ustanovenia ods. 4 a 5, podľa ktorých prevádzkovatelia líniových stavieb, ktoré boli vybudované do 31. augusta 2007, sú povinní usporiada právne pomery k nim do 1. júla 2012. Ak k rozhodnutiu o obmedzení využívania vydaného do 1. septembra 2005 nie je uzavretá dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, postupuje sa pri poskytovaní náhrady za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35 tohto zákona.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž výstavy 30. marca

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž…

Aktuálne

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene informuje na internetovej stránke štátneho podniku LESY SR, že pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov...

Prečítajte si viac
Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a v lužných lesoch: Pripravuje Bratislavský dunajský park

Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a…

O čom sa píše

Hlavné mesto síce ešte nemá detailné informácie o pripravovanom Národnom parku Podunajsko z dielne envirorezortu, pozitívne však vníma záujem koncepčného...

Prečítajte si viac
Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý, borovica lesná a borovica limba

Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý…

O čom sa píše

Tatranský národný park poskytuje zázemie pre mnohé lesné spoločenstvá. Rozmanitosťou oplývajú vápencové substráty Belianskych a Západných Tatier, TANAP je i domovinou...

Prečítajte si viac
Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

O čom sa píše

Vyznačovali sme na pozemkoch - záhrada a ostatná plocha - prevažne agáty na výrub, pretože si tam ľudia zvykli vyvážať...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora