Prihlásiť

Príhovor

Ing. Marián Ondrejčák, generálny riaditeľ Sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR

Vážení čitatelia,

každý z nás vo svojom živote prežívame v určitých intervaloch udalosti, ktoré postupne hodnotíme a bilancujeme. Tak je to aj pri ročnom pôsobení súčasnej vlády Slovenskej republiky. V uplynulých dňoch vyhodnotila plnenie svojho Programového vyhlásenia. Čitateľom časopisu pripomínam, že Programové vyhlásenie vlády v rámci lesníctva obsahuje 16 opatrení, ktoré smerujú k zvýšeniu efektívnosti a konkurencie schopnosti lesného hospodárstva. Niektoré z týchto opatrení sú zaradené do programu rokovaní vlády SR na rok 2007 a do plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007.

A aký je odpočet ich priebežného plnenia?

Jednou z priorít vlády SR je uplatňovanie a podporovanie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch na zabezpečenie ekologickej rovnováhy a stability krajiny pri racionálnom využívaní produkčných, ako aj mimoprodukčných funkcií lesov. Preto sa vláda SR zaviazala prija novú štátnu lesnícku politiku vo forme Národného lesníckeho programu, ktorý schválila na svojom rokovaní 27. júna 2007. Základným princípom Národného lesníckeho programu je obhospodarovanie lesov trvalo udržateľným spôsobom, pričom program definuje 5 strategických cieľov: Podpora ekologického obhospodarovania lesov, Zlepšovanie a ochrana životného prostredia, Zlepšovanie kvality života, Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti a Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie. V rámci týchto strategických cieľov sú definované priority a rámcové ciele jednotlivých priorít. V súčasnosti je už Národný lesnícky program zaradený na prerokovanie na septembrové zasadnutie Národnej rady SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v súlade s pripravovanou novelou zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktorého predkladateľom bolo Ministerstvo hospodárstva SR uplatnilo zásadné pripomienky, ktorých cieľom je zabezpeči, aby štátne organizácie lesného hospodárstva, to znamená Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. boli zaradené medzi prirodzené monopoly a zároveň, aby lesný majetok vo vlastníctve štátu a akcie obchodných spoločností podnikajúcich v lesnom hospodárstve nemohli by predmetom privatizácie. Návrh novely zákona je v prebiehajúcom legislatívnom procese.

Ďalšou dôležitou úlohou je riešenie pozemkov neznámych vlastníkov. Tak, aby sa vytvorili predpoklady pre rozvoj trhu s pôdou. Sekcia lesnícka MP SR vypracovala „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåňa zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách“, ktorý okrem iného rieši problematiku správy podielov neznámych vlastníkov lesných pozemkov a zároveň umožňuje nakladanie s podielmi spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.

Ďalej sa sekcia lesnícka podieľa na príprave zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, ktorý priamo upravuje možnos nakladania s pozemkami tzv. neznámych vlastníkov a na príprave novely zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, ktorej hlavným cieľom je urýchlenie pozemkových úprav. Všetky návrhy právnych noriem sú už zaradené do legislatívneho prerokovania.

Čo sa týka problematiky poľovníctva, MP SR má v tomto roku predloži návrh nového zákona o poľovníctve. V súvislosti s tým pôsobí osobitná expertná komisia, ktorej cieľom je príprava nového zákona o poľovníctve. V súčasnej dobe je návrh zákona rozpracovaný a v IV. štvrroku bude predložený do ďalšieho legislatívneho procesu.

Vari najviac pozornosti vyvoláva návrh zákona, ktorým sa mení a dopåňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z. Tento schválil parlament na svojom júlovom zasadnutí a nadobudol účinnos 1. septembra 2007. Novela zákona o lesoch obsahuje 113 novelizačných bodov a rieši 5 základných okruhov a to : odstránenie deformácii pri zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch vlastníkov lesa malej výmery, hospodárske spôsoby a ich formy, výber vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu a s tým súvisiace činnosti, vrátane spôsobu ich úhrad, ochranu lesných pozemkov a podmienky výkonu odbornej správy lesov.

Najväčšiu pozornos si novela zákona o lesoch vyslúžila od niektorých opozičných politikov a paradoxne aj od zástupcov neštátnej neziskovej ochranárskej organizácii Ekoforum týkajúca sa úpravy jazdenia bicyklami a koňmi po lesných cestách a vyznačených trasách. Akoby sa na Slovensku ani po 18 rokoch od zmeny spoločensko-ekonomických pomerov nebrali do úvahy zmeny vlastníctva, právo a jeho ochrana, ako aj ochrana záujmov iných skupín obyvateľov Slovenska, ktorí v súlade so zákonom využívajú lesy na uspokojovanie svojich potrieb (turisti, poľovníci, rybári).

Zákon o lesoch vo svojich ustanoveniach definuje niekoľko kontrolných mechanizmov. ažba dreva sa môže vykona len po jej vyznačení a udelení súhlasu odborného lesného hospodára, ktorý má povinnos upozorňova obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú činnos, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi lesného hospodárstva.

Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva ustanovuje lesnú stráž. Medzi povinnosti lesnej stráže, okrem iného, patrí oznamova trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispieva k ich objasneniu, ako aj spolupracova s policajnými zložkami a orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva pri riešení prípadov porušenia zákona.

Oprávnenie vykonáva kontrolu ažby dreva a hospodárenia v lesoch majú aj orgány štátnej správy lesného hospodárstva, ktoré vykonávajú štátny dozor v lesoch, pričom sú zo zákona o lesoch oprávnené uklada opatrenia na odstránenia zistených nedostatkov a prípadné sankcie.

Vážení čitatelia, v tomto krátkom výpočte plnenia úloh som Vám chcel priblíži stav plnenia Programového vyhlásenia vlády SR prijatého na jej funkčné obdobie. Chcem vyslovi presvedčenie, že v nasledujúcich troch rokoch sa nám spoločne podarí naplni všetky ciele, ktoré si vláda SR stanovila ako prioritné a medzi, ktoré patrí aj zabezpečenie stability a rozvoj lesného hospodárstva.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Primátor mesta Zvolen: Lesnícke dni premenili námestie na les

Primátor mesta Zvolen: Lesnícke dni premenili námestie na les

Aktuálne

Primátor mesta Zvolen Vladimír Maňka na sociálnej sieti komentuje včerajšie slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2024 na Námestí SNP slovami, že...

Prečítajte si viac
Štátni lesníci zakladajú ďalšie ovocné lesné cesty: V tomto roku ich má pribudnúť 24 v rôznych regiónoch Slovenska

Štátni lesníci zakladajú ďalšie ovocné lesné cesty: V tomto roku ich má…

O čom sa píše

Štátny podnik LESY SR na sociálnej sieti informuje, že štátni lesníci ani túto jar nezabudli na zakladanie nových ovocných lesných...

Prečítajte si viac
Riešenie eliminácie medveďov: Vláda schválila novely zákonov o ochrane prírody a krajiny a civilnej ochrane obyvateľstva

Riešenie eliminácie medveďov: Vláda schválila novely zákonov o ochrane prírody a krajiny…

Aktuálne

Otázky vyriešenia eliminácie medveďa hnedého, ktorý svojím výskytom môže predstavovať ohrozenie života, zdravia a majetku sa pohli vpred. Vláda SR...

Prečítajte si viac
Technická univerzita vo Zvolene predstavila inovatívne postupy v boji proti lesným požiarom: Kamerové systémy a monitoring územia

Technická univerzita vo Zvolene predstavila inovatívne postupy v boji proti lesným požiarom:…

Aktuálne

Technická univerzita vo Zvolene predstavila verejnosti počas Lesníckych dní projekt SILVANUS, ktorý je zameraný na manažment požiarov, vznikajúcich v prírodnom...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora