Prihlásiť

Ako sa hospodári v lesoch Prešovského kraja?

Rozhovor s prednostom Krajského lesného úradu v Prešove

Ing. Pavlom MADZINOM

Lesníci a ochrancovia prírody majú rovnaký cieľ

V štátnej správe lesného hospodárstva pracuje od roku 1995. Na oblastnom a neskôr krajskom lesnom úrade zastával pozície referenta i vedúceho oddelenia lesného hospodárstva a poľovníctva. Ešte predtým si na dva roky odskúšal prácu taxátora a tieto skúsenosti mu v súčasnosti pomáhajú v procese schvaľovania lesných hospodárskych plánov. V štátnych lesoch pôsobil ako technik lesnej správy i dopravno-mechanizačného strediska. Má teda za sebou bohaté skúsenosti z lesníckej prevádzky. Prednostnom Krajského lesného úradu v Prešove je Ing. Pavol MADZIN od marca tohto roka. Ako hovorí na úvod nášho stretnutia, na novom mieste ho zatiaľ nič osobitne neprekvapilo. Spočiatku sa však musel vyrovna s tým, s čím sa po zmenách v štátnej správe stretávajú azda všetci noví vedúci pracovníci. Notorickí sažovatelia skúšajú pôsobi na nového prednostu, aby uhol z nastúpenej cesty. Neuhol. Zdôrazňuje, že od začiatku drží doterajšiu líniu. Pýtam sa ho, čo znamená v praxi drža líniu?

V prvom rade to znamená pohybova sa neustále v zákonných medziach. To je samozrejmos. Máme určitú predstavu o tom, ako má vyzera výkon štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva a tej sa snažíme drža, či sa to týka kontrolných akcií, styku s verejnosou a obhospodarovateľmi lesa, prenášania informácii o právach a povinnostiach, oboznamovania s novými právnymi predpismi a ďalších aktivít.

o Spomenuli ste oboznamovanie s právnymi predpismi, ktoré je súčasou poradenskej činnosti. Venujete jej podľa vášho názoru dostatočnú pozornos? Ako ju využívajú obhospodarovatelia lesa?

- Našou snahou je zareagova na každú právnu úpravu čo najpružnejšie. Pri každej zmene legislatívy máme zaužívaný systém stretnutí s vlastníkmi, obhospodarovateľmi lesa a odbornými lesnými hospodármi. Nové právne predpisy im vysvetlíme, porovnaním s doteraz platnými osobitne upozorníme na zmeny a na to, čo prinesú do praxe. Kladieme dôraz na nové pravidlá ich styku so štátnou správou a na to, čo sú povinní dodržiava. V týchto aktivitách chceme ďalej pokračova aj vzhľadom na pozitívny ohlas zo strany tých, ktorí ich využívajú.

o Venujete sa aj informovanosti vlastníkov a obhospodarovateľov lesa o možnostiach čerpania finančných prostriedkov formou dotácií zo štátneho rozpočtu alebo eurofondov?

- Áno, získavame informácie o poskytovaní týchto zdrojov a sprostredkovávame kontakty na kompetentných odborníkov. Aj v tomto roku máme rozbehnuté viaceré akcie v spolupráci s Národným lesníckym centrom, zamerané práve na túto oblas.

o O aké akcie ide?

- Ide o stretnutia, ktoré robí Národné lesnícke centrum s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov. Poskytuje im na nich všetky potrebné informácie o projektoch, ktoré sa môžu uchádza o financie z týchto zdrojov. My zabezpečujeme súčinnos v poskytovaní kontaktov, našich odborníkov, v technickom zabezpečení akcií a podobne.

o Spomenuli ste legislatívne zmeny. Teraz sú aktuálne diskusie okolo novely zákona o lesoch. Názory na predloženú novelu sa rôznia, niektoré hlasy volajú po predložení zgruntu novej základnej právnej normy v lesnom hospodárstve. Novele mnohí vyčítajú absenciu riešenia problémov ako je vyplácanie náhrad za obmedzenie hospodárenia v lesoch, či finančné kompenzácie pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa vo vzahu k prevádzkovaniu líniových stavieb na lesných pozemkoch. Aké názory zaznamenávate vy v procese vysvetľovania novely zákona o lesoch?

- Sme v štádiu, v ktorom ustanovenia zákona o lesoch dostávajú vlastníci a obhospodarovatelia lesov takpovediac do krvi. Je zrejmé, že sa v ňom vyskytujú určité nedostatky, ktoré bude potrebné časom odstráni. Priznám sa však, že som trochu skeptický čo sa týka noviel, mám na mysli ich vzah k vlastníkom a obhospodarovateľom lesa, pretože podľa môjho názoru nevyriešia všetky problémy, ktoré platný zákon priniesol. Hlavný nedostatok vidím v nedostatočnom poskytovaní prostriedkov - či už zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov - hlavne nevýnosovým subjektom a lesníckym subjektom postihovaným imisiami. K nim by mala smerova pomoc a podpora štátu práve prostredníctvom zákona o lesoch.

o Ak by ste mali zhrnú vaše skúsenosti so štátnymi a neštátnymi lesníckymi subjektmi, ktoré prednosti a ktoré nedostatky sú najvypuklejšie v týchto dvoch skupinách vlastníkov a obhospodarovateľov lesov?

- Čo sa týka štátnych lesov, myslím si, že v nich je disciplína aj vďaka vnútornej kontrole na dobrej úrovni. Jednoducho, nezaznamenali sme v nich vypuklý problém, ktorý by súvisel s nedodržiavaním zákona. Skôr chcem hovori a apelova na neštátny sektor. Ak v ňom pôsobia drobní, samostatne hospodáriaci vlastníci so vzahom k lesu, môžem hovori o tom, že tam je to hospodárenie viac-menej v poriadku. Isté problémy im spôsobuje zabezpečenie odborného obhospodarovania lesov a myslím si, že tu by mal štát prísnejšie trva na tom, aby aj v súkromných lesoch boli za hospodárenie zodpovední odborne zdatní lesníci s príslušnými skúškami a aby mala štátna správa právo delegova do týchto pozícií ľudí spåňajúcich požadované kritériá. Mnohým problémom a nezákonným postupom, končiacim sankciami, by sme tak mohli predís.

o Mala by štátna správa dostatok vhodných kandidátov na tieto posty, aby ich obsadila vo všetkých neštátnych lesníckych subjektoch, v ktorých dnes chýbajú?

- Myslím, že áno, pretože na trhu je dostatok odborných lesných hospodárov. Záleží od nástroja zvoleného štátom. Či by uskutočnil toto opatrenie cez odbornú organizáciu alebo ich priamym zamestnávaním.

o Neštátni lesníci sa zvyknú posažova na príliš podrobný obsah LHP a na povinnos spracováva ho aj pre malé lesnícke subjekty. Čo poviete na tieto výhrady?

- V súčasnosti na základe zákona o lesoch vykonávame verejné obstarávanie na vyhotovovanie LHP a v tomto procese tak trochu narážame na zákon o verejnom obstarávaní. Dochádza k predlžovaniu konaní a vznikajú určité zdržania, ktoré zneisujú súkromne hospodáriacich lesníkov. Som však presvedčený, že tieto nedostatky budú postupne eliminované. V kompetencii nášho úradu týmto problémom predchádzame tak, že máme zaškolených na túto problematiku dvoch pracovníkov, ktorí navyše efektívne komunikujú s Úradom pre verejné obstarávanie.

Čo sa týka tvorby, obsahu a rozsahu LHP som presvedčený o tom, že sú na veľmi dobrej úrovni a že máme v rukách nástroj, ktorý nám umožňuje pochopi procesy, ktoré sa dejú v lese a lepšie využíva ich potenciál.

o V štátnom lesníckom sektore sme svedkami toho, že čoraz väčší dôraz je kladený na prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesa. Vnímajú to podľa vás aj neštátni lesníci tak, že jemnejšími postupmi lepšie zhodnocujú svoj majetok možno nie pre seba, ale pre nasledujúce generácie určite?

- Pri schvaľovaní lesných hospodárskych plánov skutočne zaznamenávame a podporujeme presadzovanie týchto trendov i prostredníctvom modelov hospodárenia. V prípade konkrétnych neštátnych lesníckych subjektov záleží veľa od toho, či sú ich predsedami alebo členmi výborov ľudia znalí lesníckej problematiky, respektíve či zamestnávajú odborne zdatných hospodárov, ktorí nové trendy dokážu presadi a obháji. Mám pocit, že aj v neštátnych lesníckych subjektoch sami prichádzajú na to, že prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesa im prinášajú vyšší finančný efekt z hospodárenia.

o Domnievate sa, že už aj v neštátnom lesníckom sektore tento prístup prevažuje?

- Jednoznačne áno.

o Mohutne medializovaný spor o spracovanie kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline je iba špičkou ľadovca nedorozumení medzi lesníkmi a ochrancami prírody, ktoré sú generované už v platnej a v niektorých ustanoveniach antagonistickej či nejednoznačnej legislatíve. Ako vnímate tento problém? Ako vychádzate s ochrancami prírody vo sfére pôsobnosti úradu?

- V procese schvaľovania LHP prichádzame do kontaktu nielen s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov, ale aj s ochrancami prírody. Naša komunikácia s úradmi životného prostredia a orgánmi štátnej ochrany prírody je podľa môjho názoru na tejto úrovni dobrá. Dokážeme sa na spôsobe obhospodarovania lesov dohodnú. Samozrejme po prijatí určitých kompromisov a vzájomných ústupkov.

o Dokážete sa dohodnú aj so zástupcami mimovládnych organizácií, aj takých agilných ako je Lesoochranárske zoskupenie VLK?

- Vieme s nimi komunikova a nevnímame to ako nejaký problém. Zastávam však názor, že o spôsobe hospodárenia v lesoch v náväznosti na ochranu životného prostredia by mali rokova na jednej i druhej strane odborníci. Som presvedčený, že obom stranám ide o ten istý cieľ – zabezpeči stabilitu ekosystémov a zveľadenie lesov aj pre nasledujúce generácie. Preto by sme mali by schopní nájs spoločnú cestu, ako tento cieľ dosiahnu. Tým nechcem poveda, že z tohto procesu by sme mali vylúči ľudí z mimovládiek i keď mám pocit, že viac ako názor celej spoločnosti presadzujú iba úzke skupinové záujmy.

Jozef MARKO

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Názor: Keď si „demokrati“ príjmu zákon, ktorý sami nedodržiavajú...

Názor: Keď si „demokrati“ príjmu zákon, ktorý sami nedodržiavajú...

Aktuálne

...aj tak by sa dal nazvať proces, ktorého sme svedkami v súčasnosti na Slovensku. Trochu retrospektívy kvôli oživeniu pamäti. Bežal hektický...

Prečítajte si viac
Envirorezort predstavil v návrhu klimatického zákona nástroje dobrovoľnej motivácie: Žaloby a sankcie

Envirorezort predstavil v návrhu klimatického zákona nástroje dobrovoľnej motivácie: Žaloby a sankcie

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo prvý slovenský klimatický zákon. Návrh počíta napríklad s podaním klimatických žalôb na štát či so...

Prečítajte si viac
PPA upozorňuje na praktiky pochybných „vybavovačov“: Žiadnu zo svojich činností nerealizuje cez tretie osoby

PPA upozorňuje na praktiky pochybných „vybavovačov“: Žiadnu zo svojich činností nerealizuje cez…

Aktuálne

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že pre úspešné získanie dotácie alebo podpory, nie potrebné reagovať na ponuky osôb alebo firiem...

Prečítajte si viac
Lesnícky sektor zamestnáva 33 miliónov ľudí na celom svete: Za desať rokov ich počet klesol o 15 percent

Lesnícky sektor zamestnáva 33 miliónov ľudí na celom svete: Za desať rokov…

O čom sa píše

Kvantifikovať počet ľudí zamestnaných v lesnom hospodárstve nie je jednoduché. Napriek tomu Medzinárodná organizácie práce (MOP), Organizácia OSN pre výživu...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora