Prihlásiť

Na pulze dňa s novým generálnym riaditeľom š.p. Lesy SR

Zhovárame sa s Doc. RNDr. Ing. Jozefom Minďášom, PhD

* Aké sú Vaše prvé kroky na pôde Lesov SR?

- Moje manažérske aktivity v počiatočnom období sa zamerajú najmä na aktuálne úlohy súvisiace s ukončením hospodárskeho roku 2006 a plynulého rozbehu činností v roku 2007. Paralelne s týmito aktuálnymi prevádzkovými úlohami začnem aj s prípravou koncepčných materiálov rozvoja nášho podniku so zameraním na riešenie postavenia odborného lesného hospodára v podmienkach podniku, zabezpečenie ekonomickej stability podniku založenej na transparentnom hospodárení a rozvoji predaja tovarov a služieb ako aj zvyšovanie efektivity hospodárskej činnosti a udržanie primeranej miery zamestnanosti. V najbližšom období sa v činnosti štátnych lesov objavia aj nové aktivity súvisiace s implementáciou Národného strategického plánu rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013, ktorý ponúka príležitos „využi“ finančné prostriedky z fondov EÚ a zo schém štátnej pomoci aj v podmienkach š.p. Lesy SR. Na základe realizovaného personálneho a organizačného auditu možno očakáva aj určité personálne a štrukturálne zmeny na všetkých riadiacich úrovniach tak, aby sme efektívne zabezpečili fungovanie podniku a naplnenie koncepčných cieľov a zámerov.

* Lesnícka verejnos Vás vníma ako profesionála z vedecko-výskumného prostredia. Ako chcete tieto Vaše skúsenosti využi v prevádzke štátnych lesov?

- Lesnícky výskumný ústav a Národné lesnícke centrum, kde som doteraz pôsobil vždy úzko spolupracovali s lesníckou prevádzkou najmä v rámci riešenia aktuálnych problémov v lesníctve, ako boli vplyv znečistenia ovzdušia na lesy, pôsobenie škodlivých činiteľov, zmeny klímy, strategické otázky rozvoja lesníctva a poľovníctva. V rámci týchto aktivít som mal možnos úzko kooperova s viacerými štátnymi aj neštátnymi subjektmi, čo v súčasnosti môžem zúroči vo svojej práci. Predovšetkým riešenie problematiky zmien klímy, pričom tohoročná zima je toho dobrým príkladom, a novodobého odumierania smrečín v podmienkach š.p. Lesy SR bude dobrou príležitosou realizova v praxi doteraz získané poznatky s cieľom ich efektívneho riešenia.

* Programové vyhlásenie vlády pre lesné hospodárstvo venuje osobitnú pozornos š.p. Lesy SR, respektíve štátnemu vlastníctvu lesov. Ktoré z priorít vlády považujete za najdôležitejšie a časovo najnaliehavejšie?

- Ako nový generálny riaditeľ chcem presadzova princípy štátnej lesníckej politiky v podmienkach š.p. Lesy SR, čo môžeme zhrnú do jedného všeobecného cieľa, ktorým je, zdôrazňujem zabezpečovanie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, založeného na primeranom využívaní ich ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií. Tento všeobecný cieľ môžeme podrobnejšie špecifikova vo vzahu k nášmu podniku v niekoľkých prioritných oblastiach.

V oblasti konkurencie schopnosti a trvalej udržateľnosti lesného hospodárstva bude treba rozpracova opatrenia a výkony na zabezpečovanie funkcií lesov, najmä ako „schopnos vytvára vhodné podmienky na výrobu a predaj tovaru, hmotných produktov a nehmotných úžitkov lesa, to znamená verejnoprospešných služieb.“

Zvyšovanie efektívnosti a konkurencieschopnosti lesného hospodárstva, tak ako iných odvetví možno realizova uplatňovaním výkonnejších technológií, znižovaním spotreby práce, materiálu a energie, zvyšovaním smennosti, zvyšovaním kvality výrobkov, zlepšovaním ergonomiky a organizácie práce, pracovného a životného prostredia a motivačnou a personálnou prácou. Ďalej obmedzením predávania dreva na pni a pri pni, respektíve len za predpokladu objektivizácie štruktúry sortimentov, vymanipulovaním cenove najvýhodnejších sortimentov, pri zle predajných sortimentoch, alebo drevinách vytváraním vlastných ziskových výrobní na nehromadné, lepšie povedané atypické produkty, organizovaním služieb, ako je turistický ruch, poľovníctvo, potočné rybárstvo, jazdectvo, prenájom priestorov na školenia, obchodné rokovania, kurzy v atraktívnom prostredí, atď.

V oblasti ochrany lesného pôdneho fondu bude snahou š.p. Lesy SR dôsledne uplatňova najmä ustanovenia Zákona o lesoch. Našou snahou bude aj ďalšie pokračovanie v procese reprivatizácie pozemkového vlastníctva, kde by však bolo potrebné tento proces podpori aj legislatívnymi normami.

V súčasnosti sa podieľame na príprave Národného lesníckeho programu ako základného dlhodobého programového dokumentu lesníctva, ktorý rozpracujeme aj pre podmienky nášho podniku ako jeden z hlavných východiskových bodov pre definovanie ďalšieho rozvoja Lesov SR.

V súvislosti s kontrolnou činnosou najmä vo vzahu k ažbe dreva a hospodáreniu v lesoch bude našou snahou úzka spolupráca najmä so štátnou správou lesného hospodárstva s dôrazom na preventívne aktivity. V tomto smere prehodnotíme aj systém vnútornej kontrolnej činnosti tak, aby sme zvýšili jej preventívnu účinnos a efektívny výkon.

Pre zvyšovanie úrovne obhospodarovania lesov v správe a užívaní š.p. Lesy SR chceme efektívne spolupracova aj s ďalšími, najmä lesníckymi organizáciami ako sú Národné lesnícke centrum, Technická univerzita vo Zvolene a ďalšie, a to najmä vo väzbe k uplatňovaniu progresívnych metód v rámci inovácií, vzdelávania, vedy a výskumu.

Priorita jednotlivých opatrení vyplynie z analýzy možností ich uplatniteľnosti v prevádzkových podmienkach š.p. Lesy SR, ako aj vo väzbe na plánované legislatívne zmeny.

* Hneď po Vašom nástupe do funkcie sa objavili obavy domácich spracovateľov dreva z toho, že podľahnete tlakom lobistov. Veríte, že sa podarí vnies do obchodných vzahov podniku s drevospracujúcim priemyslom korektný systém bez toho, aby sa zároveň nespochybnila transparentnos a neobmedzili sa zásady voľného trhu v rámci EÚ?

- Lesy SR majú záujem na rozvíjaní dobrých obchodných vzahoch s drevospracujúcimi firmami. Náš podnik má vypracovanú vnútornú obchodnú smernicu pre uzatváranie kontraktov na dodávky dreva, zároveň máme zavedený interný „ratingový“ systém hodnotenia našich odberateľov, ktorý nám poskytuje integrované informácie o našich klientoch. Našou snahou je uspokoji, čo najviac klientov, tak aby sme zabezpečili dodávky pre našich top klientov, ale zároveň uplatňovali aj flexibilný regionálny princíp, nakoľko lesnícko-drevársky reazec predstavuje dôležitý článok rozvoja vidieckej ekonomiky a prispieva k stabilizácii socioekonomického prostredia vidieka. V súčasnosti je hlavným problémom nedostatok dreva na trhu, pretože objednávky na drevo sú približne 2,5-krát vyššie než sú naše ažbové možnosti. Preto, ani pri najlepšej vôli nemôžeme uspokoji všetkých spracovateľov dreva.

* Vari najčastejšou témou medzi pracovníkmi lesnej prevádzky sú nedávne reorganizačné zmeny, kedy sa zväčšili výmery lesných obvodov pre jedného lesníka. Paradoxne, namiesto hláseného posilnenia lesnej prevádzky nastal pravý opak... Dajú sa očakáva v tomto smere výraznejšie zmeny?

- Hneď po svojom nástupe som začal kreova skupinu expertov, ktorej úlohou bude analyzova postavenie odborného lesného hospodára v štruktúre Lesov SR a navrhnú riešenie pre optimálny výkon tejto, pre lesníctvo rozhodujúcej, činnosti. Na základe tohto analytického materiálu prijmeme vo vedení štátneho podniku opatrenia, ktoré by mali posilni výkon lesníckych činností na lesníckych obvodoch. Samozrejme, že do tohto procesu chcem zapoji priamo aj lesníkov, pracovníkov lesných správ a odštepných závodov, či už prostredníctvom priamych stretnutí, alebo trebárs aj riadenou diskusiou na stránkach časopisu LES/Slovenské Lesokruhy.

Zhováral sa Mgr. Ján Fillo

______________________________________________

Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD. sa narodil 13.10.1963 v Levoči. V roku 1986 promoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave /odbor meteorológia-klimatológia/. V roku 1992 ukončil externé štúdium na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. V roku 1999 ukončil doktorandské štúdium v odbore ekológia na Lesníckej fakulte Technickej univerzity. V roku 2004 habilitoval na docenta na technickej univerzite vo Zvolene.

Od roku 1990 pôsobil v Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene ako samostatný výskumný pracovník, od roku 2003 na poste riaditeľa LVÚ Zvolen. V odborných kruhoch sa prezentoval bohatou vedecko-výskumnou, publikačnou i pedagogickou činnosou. Je renomovaným expertom, ktorý sa podieľal na mnohých medzinárodných výskumných projektoch a konferenciách, kde okrem odbornej erudície osvedčil i svoje jazykové znalosti.

Je ženatý a má dve dcéry.

________________________________________________________________

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora