Prihlásiť

Pozitívny obrat v smerovaní lesného hospodárstva

Zhovárame sa s Ing. Mariánom ONDREJČÁKOM,

povereným generálnym riaditeľom Sekcie lesníckej MP SR

* Na prelome rokov nastáva vždy čas zastavenia sa, obzretia sa za seba, ale predovšetkým dôležitá chvíľa na to, aby sme si povedali – ako ďalej? V našom odvetví sa nahromadili viaceré témy, ktoré zaujímajú lesnícku verejnos. Začnime bilancovaním. Zrkadlom stavu nášho lesníctva je Zelená správa. Ak sa do tohto zrkadla pozrieme a spýtame sa na to, kde sme a kam smerujeme, čo nám odpovie?

- Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2005 (Zelená správa 2006), ktorú schválila vláda SR uznesením číslo 738/2006 zo 6. septembra 2006 a Národná rade SR uznesením číslo 128 z 24.októbra 2006 predovšetkým analyzuje a hodnotí výsledky lesného hospodárstva Slovenskej republiky za rok 2005, uvádza predpokladané plnenie zámerov v roku 2006 a naznačuje výhľadové tendencie plnenia niektorých ukazovateľov pre rok 2007.

Plnenie sledovaných ukazovateľov v roku 2005 ovplyvnil najmä nárast ažby dreva oproti roku 2004 o takmer 3 mil.m3 . V roku 2005 sa na Slovensku vyažilo 10,2 mil. m dreva, z toho 6,9 mil. m3 ihličnatého dreva. Nárast ažby dreva spôsobilo najmä spracovanie drevnej hmoty pochádzajúcej z vetrovej kalamity z novembra 2004, ale aj nárast kôrovcovej kalamity v oblasti Kysúc, Spišskej Magury a Oravy. Podiel náhodných ažieb dreva tvoril až 64 percent z celkovej ažby dreva. Trend zvyšovania podielu náhodných ažieb bude pokračova aj v nasledujúcich rokoch.

Nárast ažieb dreva ovplyvnil aj obchod s drevom. V roku 2005 na domáci trh prišlo 8 414 tis. m3 dreva, čo je o 1 973 tis. m3 dreva viac než v roku 2004. Na zahraničný trh sa vyviezlo 1815 tis. m3 dreva.

V pestovnej činnosti možno pozitívne hodnoti pokles umelej obnovy lesa a nárast prirodzenej obnovy lesa. Pokles výkonu prečistiek a prebierok v porovnaní s rokom 2004 spôsobilo spracovanie veľkého rozsahu kalamitnej drevnej hmoty tak v rubných, ako aj predrubných lesných porastoch. Trend znižovania objemu celkových nákladov na pestovnú činnos, ktorý zaznamenávame v posledných rokoch sa zastavil, keď v porovnaní s rokom 2004 vzrástli náklady vynaložené na pestovnú činnos o 165 mil. Sk a celkové náklady na pestovnú činnos predstavovali 1890 mil. Sk.

Podpora lesného hospodárstva z verejných zdrojov klesla v porovnaní s rokom 2004 o 27 mil. Sk a predstavovala celkovú čiastku 198 mil. Sk. Zo štátneho rozpočtu dostalo lesné hospodárstvo čiastku 323 mil. Sk. Celkovo bolo teda lesnému hospodárstvu poskytnutých 521 mil. Sk.

Hospodársky výsledok v roku 2005 predstavoval hodnotu 718 mil. Sk, čo je v porovnaní s rokom 2004 menej o 134 mil. Sk. Na poklese hospodárskeho výsledku sa podpísalo najmä nižšie speňaženie predaného dreva z dôvodu spracovania kalamitného dreva pochádzajúceho z vetrovej kalamity z novembra 2004.

* Prejdime však od týchto isto zaujímavých údajov hneď k najaktuálnejšej téme, ktorou je Programové vyhlásenie vlády SR...

- Programové vyhlásenie súčasnej vlády SR očakávala lesnícka verejnos s veľkým záujmom, nakoľko predchádzajúce vlády vo svojich programových vyhláseniach venovali lesnému hospodárstvu minimálnu pozornos. Čo sa týka obsahu programového vyhlásenia súčasnej vlády SR môžu by lesníci spokojní. Do programového vyhlásenia sa dostalo 16 opatrení, ktorých naplnenie môže výrazne priaznivo ovplyvni rozvoj lesného hospodárstva v nasledujúcich rokoch. Pozitívne možno hodnoti aj skutočnos, že na vypracovaní programového vyhlásenia vlády sa podieľali všetky významné lesnícke inštitúcie a zástupcovia tak štátnych, ako aj neštátnych subjektov obhospodarujúcich lesy. Za najvýznamnejšie z programového vyhlásenia vlády považujem záväzok vlády Slovenskej republiky:

- prija novú štátnu lesnícku politiku vo forme Národného lesníckeho programu v súlade s akčným plánom EÚ vo väzbe k Národnému programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

- zabezpeči neprivatizovanie lesného majetku štátu,

- vytvorenie legislatívnych, technických a finančných predpokladov na hradenie ujmy, ktorá vzniká vlastníkom lesov v dôsledku obmedzenia ich vlastníckych práv,

- zosúladi všeobecne záväzne právne predpisy ovplyvňujúce trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch najmä zákona o lesoch, zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o poľovníctve,

- zabezpeči rozpracovanie a realizáciu stratégie vzdelávania a poradenstva v rezorte pôdohospodárstva a prenos vedeckých poznatkov inovačného charakteru do praxe.

Programové vyhlásenie vlády SR bolo rozpracované na podmienky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky do 31 vládnych úloh a 51 rezortných úloh. Na základe diskusných fór (Diskusné fórum na tému „Možnosti rastu vidieckej ekonomiky a zamestnanosti v odvetví lesného hospodárstva“ sa uskutočnilo v Nitre 17. októbra 2006, o čom prinášame podrobnejšie informácie v dnešnej prílohe časopisu – poznámka redakcie) bude dopracované o ďalšie konkrétne úlohy. Treba len dúfa, že nezostane len v polohe prehlásenia bez naplnenia jeho obsahu. Je to však úloha nielen pre vládu Slovenskej republiky, ale aj pre celý lesnícky sektor.

* Zmení sa niečo v štýle spolupráce s Ministerstvom životného prostredia SR? A podarí sa zosúladi zákon o lesoch so zákonom o ochrane prírody a krajiny?

- Zosúladenie zákona o lesoch, zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o poľovníctve sa objavilo aj v programovom vyhlásení vlády SR. Ministerstvo pôdohospodárstva SR má v pláne predloži návrh zákona o lesoch na rokovanie vlády SR v apríli 2007 a návrh zákona o poľovníctve v decembri 2007. Ministerstvo životného prostredia SR plánuje predloži návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny až vo štvrtom štvrroku 2007. V záujme odstránenia možných rozporov by bolo vhodné, keby návrhy na novelu týchto zákonov, ktoré významne ovplyvňujú trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, boli prerokované vo vláde SR a v Národnej rade SR spoločne.

V súvislosti s nevyhnutnosou systémového prístupu k riešeniu racionálneho využívania prírodných zdrojov bola z iniciatívy Ministerstva pôdohospodárstva SR zriadená vládou SR medzirezortná expertná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR. Komisia by mala by tým orgánom, ktorý by mal odstraňova trecie plochy medzi ochranou prírody a inými orgánmi štátnej správy a vlastníkmi lesov. Výsledkom činnosti komisie by malo by predkladanie takých materiálov na rokovanie vlády SR, ktoré budú vypracované na základe konsensu všetkých záujmových skupín a nebudú bez náhrady obmedzova vlastníkov lesa pri racionálnom využívaní lesov.

* Strategickým dokumentom určujúcim orientáciu, zásady a priority lesníckej politiky na Slovensku je Národný lesnícky program. Jeho prijatím sa očakáva zásadný obrat v „pohybe“ na našej domácej lesníckej scéne. V akom stave sa dnes nachádza? A kedy môžeme očakáva jeho vstup do života?

- Áno, Národný lesnícky program predstavujúci štátnu lesnícku politiku pre najbližšie obdobie je najvýznamnejším dokumentom, ktorý by mala schváli vláda SR a Národná rada SR v budúcom roku. Jeho prípravou a koordináciou bolo poverené Národného lesnícke centrum Zvolen, ktoré na jeho vypracovanie vytvorilo pracovnú skupinu zloženú zo všetkých dotknutých lesníckych organizácií. V súčasnej dobe sa tento návrh dolaďuje a následne bude predložený na prerokovanie a schválenie v porade vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR najneskoršie do februára 2007. Vláda SR by mala tento materiál prerokova v marci 2007.

Ambíciou Národného lesníckeho programu je, aby to bol program medzirezortný, rešpektujúci nielen potreby lesného hospodárstva, ale aj iných odvetví a zdôrazňujúci veľký význam lesov, ako základnej zložky životného prostredia a jedinečného prírodného obnoviteľného zdroja.

* Ako dlhoročný pracovník štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva od roku 1977 ste prežili niekoľko organizačných zmien tak v štátnej, ako aj vo verejnej správe. Z tohto dôvodu si môžete dovoli porovnáva pôsobenie štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva v období, keď bola začlenená vo všeobecnej štátnej správe a keď pôsobila a v súčasnej dobe aj pôsobí ako špecializovaná štátna správa...

- Vzhľadom na špecifiká štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva vyplývajúce zo zákonov, ktoré uplatňuje vo svojej činnosti, považujem model špecializovanej štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva za najoptimálnejší. Špecifikom štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva je, že popri rozhodovacej činnosti vykonáva aj štátnych dozor nad hospodárením v lesoch a nad výkonom práva poľovníctva a poradenstva pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov a pre užívateľov poľovných revírov. Túto pôsobnos zakotvoval už lesný zákon (zák.čl. XXXI.) z roku 1879 pre lesných inšpektorov, ktorých pre lesné okresy vymenúval prezident republiky. Najvyššou lesopolicajnou vrchnosou bolo v tomto období Ministerstvo zemìdìlství, ktoré vydávalo pre výkon dozoru v lesoch nariadenia a úpravy. Význam štátneho dozoru a poradenstva nestratil na význame ani v tomto období a tvorí významnú súčas výkonu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.

V poslednom období zarezonovali vo verejnosti snahy vlády SR o zrušenie krajských úradov a o presun ich kompetencií na vyššie územné celky. V tomto smere schválila vláda SR uznesením č. 791/2006 z 28. septembra 2006 analýzu postavenia a pôsobnosti krajských úradov. Podľa tohto uznesenia, vykonanie analýzy vývoja a súčasného stavu verejnej správy podľa odvetvových úsekov štátnej správy sa vzahuje aj na ostatné ústredné orgány štátnej správy, vrátane Ministerstva pôdohospodárstva SR. Na základe vypracovanej analýzy vláda SR rozhodne o novom usporiadaní činnosti orgánov štátnej správy v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky

* Vráme sa však ešte k Programovému vyhláseniu vlády SR. V tejto súvislosti máme poruke nemenej dôležitú otázku súčasnosti: zmení sa spôsob financovania lesného hospodárstva v rokoch 2007 až 2013?

- Počas programovacieho obdobia 2006 až 2013 v zásade nedôjde k závažným zmenám vo financovaní lesného hospodárstva. I naďalej bude možné podporu lesného hospodárstva z verejných zdrojov poskytova podľa zdroja finančných prostriedkov z domácich zdrojov, respektíve z fondov Európskej únie.

Poskytovanie dotácií v lesnom hospodárstve z domácich zdrojov, čiže z prostriedkov štátneho rozpočtu upravuje zákon č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Účelom dotácií v lesnom hospodárstve je podľa § 15 tohto zákona podpori hospodárenie v lesoch, obnovu, ochranu a výchovu lesných porastov a tým zabezpeči trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a rozvoj lesného hospodárstva.

Dotácie možno poskytnú na: trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a dlhodobo udržateľný rozvoj lesného hospodárstva a na zalesňovanie poľnohospodárskych pozemkov, na odborné obhospodarovanie lesov, na obnovu lesov poškodených škodlivými činiteľmi a na zavedenie ochranných, ozdravných a preventívnych opatrení, na investície na rozvoj produkcie a spracovanie surového dreva pred priemyselným spracovaním a realizáciu lesnej produkcie, na združovanie vlastníkov lesov do výmery 50 hektárov do združení s právnou subjektivitou, na poradenstvo a vzdelávanie, vznik a činnos regionálnych združení užívateľov a vlastníkov lesa, na účas na veľtrhoch, výstavách a súažiach a pre súažiacich, na platenie poistného a na zachovanie ohrozeného genofondu lesných drevín.

Poskytovanie podpory z fondov Európskej únie sa bude odvíja z Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR (NSPRV SR) na roky 2007-2013, ktorý je základným dokumentom, na základe ktorého bude možné čerpa finančné prostriedky na lesnícke opatrenia v rámci podpory rozvoja vidieka v rokoch 2007 až 2013.

V rámci jednotlivých osí budú podporované tieto opatrenia:

V rámci Osi 1 to bude pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (pozemkové úpravy), zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov, odborné vzdelávanie a informačné aktivity v lesníctve a využívanie poradenských služieb.

V rámci Osi 2 ide o program Natura 2000 na lesnej pôde, lesnícko–environmentálne platby (zachovanie ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou), prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy a o obnovu potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Obsah aktivít jednotlivých opatrení je volený tak, aby bol zabezpečený hladký prechod opatrení podporovaných v predchádzajúcom programovacom období, ktoré boli zavedené prostredníctvom Aktu o pristúpení.

* Ako vnímate súčasnú situáciu v lesnom hospodárstve z pohľadu dlhoročného a skúseného pracovníka štátnej správy, ktorý dôverne pozná „terén“ a ktorý je dnes poverený najvyššou odbornou lesníckou pozíciou generálneho riaditeľa Sekcie lesníckej MP SR?

- Každá zmena vlády a parlamentu sa dotýka všetkých odvetví, vrátane lesného hospodárstva. Nie je to nič nové a prekvapujúce a ide len o to, aby tieto zmeny boli pozitívne a prispeli k stabilite toho-ktorého odvetvia. Na základe prijatého Programového vyhlásenia vlády SR možno právom očakáva, že lesné hospodárstvo opätovne získa pozíciu, ktorú si zaslúži. Lesy tvoria najvýznamnejšiu zložku prírodného prostredia, sú nenahraditeľným stabilizátorom rovnováhy krajiny, plnia pre človeka životne dôležité funkcie, sú životným prostredím rozličných druhov flóry a fauny a súčasne sú producentom našej popri potravinách najvýznamnejšej trvalo obnoviteľnej suroviny – dreva. Aby lesy plnili uvedené úlohy podľa potrieb spoločnosti je potrebné zladi prístupy, záujmy a úlohy jednotlivých nárokových skupín pri ich obhospodarovaní a využívaní. Uvedomujem si, že ide o veľmi náročné úlohy, ktoré si budú vyžadova úzku spoluprácu všetkých lesníckych inštitúcií, ale aj iných rezortov a zástupcov tretieho sektora.

Zhováral sa Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Košickí mestskí lesníci odstraňujú, orezávajú a ošetrujú poškodené duby v lesoparku: V záujme bezpečnosti návštevníkov a po odbornej expertíze zdravotného stavu stromov

Košickí mestskí lesníci odstraňujú, orezávajú a ošetrujú poškodené duby v lesoparku: V…

Aktuálne

Mestské lesy Košice dnes začali v záujme bezpečnosti návštevníkov lesoparku na základe výsledkov odbornej expertízy zdravotného stavu stromov a súhlasu...

Prečítajte si viac
Vládne návrhy zákonov o lesoch a poľovníctve majú v Česku podporu lesomajiteľov: Posun poľovníctva do 21. storočia, dôraz na ochranu lesov

Vládne návrhy zákonov o lesoch a poľovníctve majú v Česku podporu lesomajiteľov:…

Aktuálne

Súkromní vlastníci lesov na valnom zhromaždení SVOL - komory súkromných lesov, ktorá prebehla 22. februára 2024 v Křtinách, deklarovali podporu...

Prečítajte si viac
Kormorány spôsobili za roky 2010 – 2021 škody vo výške takmer 41 miliónov eur: Prísne podmienky jeho lovu

Kormorány spôsobili za roky 2010 – 2021 škody vo výške takmer 41…

O čom sa píše

Na Laborci majú švédske stoly. Tak vidia rybári nálety kormoránov, ktoré podľa nich denne z našich vôd vyžerú tony rýb...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

Aktuálne

Ing. Michal Kravčík, CSc. je medzinárodne uznávaný hydrológ, environmentalista, spoluautor Novej vodnej paradigmy, držiteľ Goldmanovej environmentálnej ceny, zakladateľ spoločnosti WaterHolistic...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora