Prihlásiť

Analýza: Rozporuplné a zavádzajúce informácie o prerokovaní a obsahu návrhu na vyhlásenie Národného parku Muránska planina - stav biotopov sa od stola vyhlásením zonácie nezmení

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na portáli Slov-Lex nasledovné predbežné informácie:

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR

Materiál:           Predbežná informácia k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo

Konzultácie:     od 9.2. 2022 do 22.2.2022

Kontakt:            jana.durkosova@enviro.gov.sk, simona.bordigova@enviro.gov.sk

Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/26

 

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

21. februára som hľadal predmetný materiál podľa čísla, žiaľ, už som ho nenašiel. Išlo to až cez link uvedený vyššie. Za to zrejme predkladateľ nemôže, ale určite to nie je dobrá vizitka prípravy vládnych dokumentov. Podstatné ale je, že v zmysle §9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „ § 9 Predbežná informácia Predkladateľ pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu, v záujme informovania verejnosti a orgánov verejnej správy, zverejní na portáli predbežnú informáciu o   pripravovanom návrhu právneho predpisu. V predbežnej informácii predkladateľ najmä stručne uvedie základné ciele a tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu, zhodnotenie súčasného stavu a predpokladaný termín začatia pripomienkového konania.“

Vo zverejnenej Predbežnej informácii sú však rozporuplné informácie. Napr.: „V januári 2020 Okresný úrad Banská Bystrica zverejnil zámer na vyhlásenie národného parku s cieľom výrazne zmenšiť výmeru ochranného pásma, zjednotiť hranice národného parku a jeho ochranného pásma a Chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica a zvýšiť podiel bezzásahových území na 50 % výmery národného parku. K zámeru bol doručený vysoký počet pripomienok. Po dôslednej analýze doručených pripomienok a na základe výsledkov rokovaní s dotknutými subjektami v území bol pripravený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky pre vyhlásenie Národného parku Muránska planina a jeho zonáciu. Pri príprave materiálu bola tiež zohľadnená Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina, ktorú finalizuje Banskobystrický samosprávny kraj.“

A tak isto: „4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu: Zámer vyhlásiť Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo bol dotknutým subjektom oznámený Okresným úradom Banská Bystrica v januári 2020 v zmysle § 50 zákona č. 543/2002  Z. z., spoločne s návrhom programu starostlivosti o Národný park Muránska planina. Uvedený zámer bol spracovaný aj pre vyhlásenie prekrývajúcich sa území európskeho významu a to na základe projektu ochrany, ktorý pripravila ŠOP SR, Správa národného parku Muránska planina Projekt ochrany Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v roku 2021 dopracovala tak, aby bol odpoveďou na prerokovania pripomienok k zámeru realizované od roku 2020, ako aj ďalšie konzultácie s dotknutými subjektmi a aby súčasne zohľadnil aktuálne odborné a strategické podklady.“

Dovoľujem si uviesť, že zámer z roku 2020 bol predložený na konanie bez akejkoľvek diskusie resp. prerokovania s dotknutými stranami a z toho vyplynul uvedený vysoký počet pripomienok. Zo známych pandemických dôvodov boli prerokovania s pripomienkujúcimi odkladané a prebiehajú práve v tomto období. Preto je určite zavádzajúce, že pripravený návrh nariadenia vlády SR pre vyhlásenie Národného parku Muránska planina (NP MP) a jeho zonácie je na základe výsledkov rokovaní s dotknutými subjektami v území. Rokovania prebiehajú a sú naplánované až do marca 2022, ale zámer je zverejnený s uvedenými zavádzajúcimi informáciami od 9.2.2022.

Na prebiehajúcich prerokovaniach je v priebehu pár minút predstavená nová verzia zonácie NP MP. Keď som sa priamo na takomto rokovaní opýtal, či sa prerokované a dohodnuté úpravy ešte dostanú do zverejneného dokumentu, tak nám bolo oznámené, že už nie, ale vieme si ich znovu uplatniť v následnom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Je priam nehorázne, že rokovania prebiehajú a je bez možnosti úpravy zverejneného dokumentu sa odvolávať na to, že materiál je pripravený na základe výsledkov rokovaní s dotknutými subjektami v území. Tak isto odvolávať sa na Stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina, ktorú finalizuje Banskobystrický samosprávny kraj je nesystémové, nakoľko uvedená stratégia ešte nie je schválená. Tak isto k nej bolo preložených množstvo pripomienok a bude sa musieť s nimi najprv BB SK vysporiadať.

Po preštudovaní Projektu ochrany Národného parku Muránska planina, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa, zverejnenom na stránke ŠOP SR však musím znovu skonštatovať, že odvolávaním sa na kritériá IUCN je neopodstatnené. Sú vykladané účelovo, vytrhnuté z kontextu, pričom na prerokovaní pripomienok bolo ŠOP SR pripomenuté, že dôležitý je platný zákon o ochrane prírody a krajiny a nie kritériá mimovládnej organizácie. Národný park Muránska planina pri porovnaní s kritériami IUCN nikdy kategóriu „národný park“ neplnil a neplní. A nebude plniť ani po takto vyhlásenej zonácii len administratívnym zásahom, nakoľko kritériá sa nedajú zmeniť zonáciou. Kritériá sú dané a stav biotopov sa od stola vyhlásením zonácie nezmení. 

Potvrdila to aj štúdia samotnej ŠOP SR v roku 2016, v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch, podporeného cez Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rokoch 2011 – 2016. Hodnotenie sa uskutočnilo v záujme zavedenia efektívneho manažmentu chránených území v súlade s medzinárodnými štandardmi, ako aj pre získanie reálneho a analýzou podloženého obrazu o skutočnom postavení týchto chránených území v medzinárodnom systéme. Takže to nie je tvrdenie niekoho, kto sa tomu nerozumie.

Preto je potrebné, aby sa celý Projekt ochrany Národného parku Muránska planina, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa, rešpektoval všetky právne predpisy, ktoré na území Slovenska platia – okrem iného:  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006 Z. z. - Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát a Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 304/2013 Z. z. - Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát. Ustanovenia uvedených oznámení nie sú nijako v návrhu zonácie zohľadnené, nepostupovalo sa podľa uvedených oznámení a teda sa postupuje v rozpore s platnou legislatívou.

Účelovo zdržiavané zverejnenie Prognózy dopadov zonácie Národného parku Muránska planina na subjekty lesného hospodárstva pôsobiace v regióne Muránskej planiny, ktorú si ŠOP SR dala vypracovať TU vo Zvolene, malo za následok, že už pri schvaľovaní novely zákona o ochrane prírody a krajiny Národnou radou Slovenskej republiky v decembri 2021 neboli poslanci NR SR dostatočne informovaní o dopadoch novely a schválili novelu zákona, ktorej ani jeden z poslancov, ktorí hlasovali za jej prijatie, nerozumel. Preto žiadame, aby dopady zo štúdie boli premietnuté do Projektu ochrany Národného parku Muránska planina, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa, zverejnenom na stránke ŠOP SR, aby verejnosť bola informovaná o dopadoch realizácie uvedeného projektu.

Ing. Igor Viszlai

Predseda Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica

 

Prečítané: 1761
(5 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov. Po lesnom robotníkovi turisti hádzali kamene za to, že v poraste robil prerezávku...

TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov…

Aktuálne

Zobrazenie:13524

Tento týždeň som sa stretol v Kežmarských Žľaboch neďaleko Tatranskej Lomnice so zamestnancami spoločnosti Lesy mesta Kežmarok – konateľom Ing. Jurajom...

TÝŽDŇOVKA: Aby sa plány chovu a lovu konečne odvíjali nie od jarných kmeňových stavov, ale od stavu prostredia, v ktorom zver žije

TÝŽDŇOVKA: Aby sa plány chovu a lovu konečne odvíjali nie od jarných…

Aktuálne

Zobrazenie:5530

Keď Mestské lesy Košice zorganizovali odborný seminár pod názvom Štruktúra porastov na kalamitných plochách Lesného celku Košická Belá po víchrici...

Envirorezort: Klamstvo o masívnej ťažbe dreva v najprísnejšie chránenej zóne Národného parku Muránska planina

Envirorezort: Klamstvo o masívnej ťažbe dreva v najprísnejšie chránenej zóne Národného parku…

Aktuálne

Zobrazenie:5530

Vyjadrenia o masívnej ťažbe v najprísnejšej zóne Národného parku Muránska planina sú klamstvo. Pre agentúru SITA to uviedlo ministerstvo životného...

Názor: Rozum ostáva stáť nad dianím na Šumave, nečudujme sa obciam na Křivoklátsku, že nechcú národný park

Názor: Rozum ostáva stáť nad dianím na Šumave, nečudujme sa obciam na…

O čom sa píše

Zobrazenie:5016

Prvý český internetový denník Neviditelný pes, ktorý vychádza v spolupráci so serverom Lidovky.cz, uverejnil názor Tomáša Jirsu pod názvom Prečo...

Lesy mesta Brezno vybudovali protipožiarnu nádrž: Reakcia na zvýšenú frekvenciu a intenzitu extrémneho počasia

Lesy mesta Brezno vybudovali protipožiarnu nádrž: Reakcia na zvýšenú frekvenciu a intenzitu…

O čom sa píše

Zobrazenie:4225

Lesy mesta Brezno po vlaňajšej rekonštrukcii malej vodnej hrádze Brest v Michalovej dokončili v uplynulých dňoch výstavbu ďalšej protipožiarnej nádrže...

Na Donovaloch sa uskutočnil 18. ročník súťaže NAJ HORÁR: V šiestich disciplínach súťažilo 66 lesníkov a 12 lesníčiek

Na Donovaloch sa uskutočnil 18. ročník súťaže NAJ HORÁR: V šiestich disciplínach…

Aktuálne

Zobrazenie:3943

Štátny podnik LESY SR na sociálnej sieti informuje o výsledkoch 18. ročníka súťaže NAJ HORÁR, ktorý sa uskutočnil 24. mája...

Hlavné správy

Agrorezort a Zväz spracovateľov dreva SR rokovali: Ceny surového dreva, viacročné zmluvy so stabilnými odberateľmi a opätovné zavedenie rankingu

Agrorezort a Zväz spracovateľov dreva SR rokovali: Ceny surového dreva, viacročné zmluvy…

Aktuálne

Ceny surového dreva štátneho podniku LESY SR, opätovné zavedenie viacročných zmlúv so stabilnými odberateľmi, ako aj a opätovné zavedenie rankingu...

Prečítajte si viac
Envirorezort usmerňuje zjednodušený a zrýchlený postup pri ochrane ľudí pred medveďmi: Užívatelia poľovných revírov budú môcť žiadať o povolenie výnimky z druhovej ochrany

Envirorezort usmerňuje zjednodušený a zrýchlený postup pri ochrane ľudí pred medveďmi: Užívatelia…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR usmerňuje okresné úrady, štátnych ochranárov aj správy národných parkov ako postupovať v zmysle novej legislatívy pri vyhlasovaní...

Prečítajte si viac
Nariadenie Európskej únie o odlesňovaní povedie k rastu cien kávy v Európe: Vzťahuje sa na hovädzí dobytok, kakao, kávu, palmový olej, sóju a drevo a tisíckam farmárov zničí biznis

Nariadenie Európskej únie o odlesňovaní povedie k rastu cien kávy v Európe:…

O čom sa píše

Pripravované nariadenie Európskej únie (EÚ) o odlesňovaní povedie k rastu cien kávy v Európe a tisíckam farmárov zničí biznis. Povedal...

Prečítajte si viac
Konfederácia európskych vlastníkov lesov: Znížená miera ťažby dreva prináša riziká zvyšovania nestabilných zásob uhlíka v lesoch

Konfederácia európskych vlastníkov lesov: Znížená miera ťažby dreva prináša riziká zvyšovania nestabilných…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska aktuálne publikuje na webe a sociálnej sieti stanovisko Konferederácie európskych vlastníkov lesov (CEPF) k...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora