Prihlásiť

Názor: Ako je to s prekračovaním ťažby dreva

Nie je žiadnym tajomstvom, že celý obrovský objem práce lesníkov je dehonestovaný najmä zo strany ochranárskych extrémistov, rezortu životného prostredia a následne nimi ovplyvnenej, problematiku neznalej verejnosti. Je to už dosť obohraná platňa vŕšenia sa na tých, ktorí zabezpečili a napriek všetkému aj naďalej zabezpečujú stav našich lesov, objektívne hodnotený orgánmi EÚ ako stav s vysokou biodiverzitou a množstvom chránených území.

Doporučený Ing. Ján Švančara na Fabovej holi v bezzásahovom území Foto Jozef Marko Ing. Ján Švančara na Fabovej holi v bezzásahovom území

Pôvodne som nemal v úmysle opäť prikladať na oheň vzájomných „disproporcií“. Očakával som, že na novoročný príhovor nášho ministra v podnikovom časopise zareagujú aktívni lesníci v š. p. LESY SR, že sa budú snažiť oponovať pre mňa nepochopiteľnému a naviac verejne publikovanému názoru lesníka, citujem: „Ale jednu otázku predsa len dám: ani tých šesť miliónov kubíkov preťažených za posledné roky v štátnych lesoch nad bilancovaný etát naozaj nikomu nič lesnícky znepokojivé nepošepkalo...? Tento marazmus musí skončiť.“

Pre nezainteresovanú verejnosť, ktorá bola týmto tvrdením negatívne ovplyvnená treba povedať, že výška ťažby pre každý lesný celok, pre ktorý bol vypracovaný program starostlivosti o lesy (PSL), sa každoročne určuje na základe predpisu tohto plánu (platného obyčajne na 10 rokov) a bilancovaných úloh. Pre neznalých problematiky, ostávajúcich úloh v ťažbe dreva do konca decenálneho plánu.  

Najjednoduchšie a najpochopiteľnejšie sa dá tento princíp vyjadriť matematicky: decenálny predpis ťažby mínus doteraz vykonaná ťažba za obdobie od nadobudnutia platnosti PSL určí ostávajúce úlohy na zvyšný počet rokov do konca platnosti PSL. Takto zistený objem ťažby sa vydelí počtom ostávajúcich rokov a to je, veľmi zjednodušene povedané, základ pre určenie výšky ťažby na nasledujúci rok. Samozrejme, že skutočnosť je oveľa komplikovanejšia, pretože odborný lesný hospodár musí podobným spôsobom určiť výšku výchovných ťažieb, odhadnúť podiel náhodnej ťažby, rozdeliť ťažbu na ihličnatú a listnatú a vypočítať aj výmeru výchovných zásahov v prebierkach do 50 a nad 50 rokov.

Vzhľadom na skutočnosť, že š. p. LESY SR obhospodaruje okrem kmeňových lesov vo vlastníctve štátu aj lesy neštátne neodovzdané a lesy neštátne v prenájme, musí plán ťažby zohľadňovať aj túto skutočnosť. Teda ani suma ťažby podľa vlastníctva nesmie prekročiť stanovenú, záväznú výšku ťažby za lesný celok. Napokon každoročne vykonávané audity certifikačných schém PEFC a FSC, ako aj kontroly štátnej správy po ukončení platnosti PSL nezistili a nepotvrdili žiadne prekračovanie ťažby dreva.

Ak v priebehu roka vplyvom škodlivých činiteľov padne väčšia kalamita, ako bolo odhadnuté množstvo za príslušný lesný celok, je podľa zákona povinnosť spracovať ju do šiestich mesiacov (paragraf 23, zákon o lesoch), alebo požiadať príslušný orgán štátnej správy o schválenie harmonogramu spracovania. V takýchto prípadoch môže dôjsť k prekročeniu bilancovaných úloh pre konkrétny rok z dôvodu prednostného spracovania náhodnej ťažby, čo sa však v budúcom roku prejaví pri výpočte ostávajúcich úloh.

Vyššia skutočná náhodná ťažba na lesnom celku má za následok obmedzenie alebo úplné zastavenie ostatných úmyselných ťažieb. Preto by som sa rád dozvedel kde, v akých lesných celkoch a v ktorom roku za posledné roky došlo k prekročeniu bilancovaných ťažieb úmyselnou ťažbou. Ak existuje taký celok, kde odborný lesný hospodár uprednostnil úmyselnú ťažbu pred spracovaním kalamity, a takto prekročil bilancované úlohy, musí to vedieť zdôvodniť. V opačnom prípade je to hrubé porušenie základných predpisov s patričným sankčným dopadom na vinníkov. Zaujať objektívne stanovisko k prípadnému prekročeniu decenálneho plánu ťažby v PSL sa dá len po jeho celkovom prekročení úmyselnou ťažbou, ak aj napriek zvýšenej kalamite nebolo požiadané o zmenu ťažby alebo zmenu – obnovu PSL.

Evidencia bilancovaných úloh a plány ťažby dreva sú každoročne predmetom posudzovania zo strany ministerstva (zriaďovateľa), príslušné podklady sú od úrovne lesných správ cez odštepné závody až po generálne riaditeľstvo š. p. LESY SR k dispozícii ku kontrole. Bolo by vhodné pri takýchto zverejňovaných informáciách konkretizovať, kde sa stala chyba, kto nedodržal platnú legislatívu a pod. Už len z preventívnych dôvodov. Všeobecné konštatovanie zodpovedných lesníkov viac pobúrilo a určite nezjednalo nápravu u tých, ktorí sa teoreticky mohli chyby dopustiť. Nevidím jediný relevantný dôvod, prečo by si najvyšší predstaviteľ rezortu nemohol vyžiadať všetky potrebné podklady.

Markantným prípadom logického, vysoko odborného konania lesníkov bolo manažovanie spracovania veľkej veternej kalamity z 19. novembra 2004. V prípade takejto rozsiahlej kalamity boli pozastavené úmyselné ťažby aj na tých celkoch, kde žiadna kalamita nebola, technicko-hospodárski pracovníci boli z južných závodov presunutí na výpomoc na kalamitou najviac postihnuté odštepné závody z dôvodu čo najrýchlejšieho spracovania kalamity, zabránenia znehodnoteniu vetrom poškodených stromov, ako aj z dôvodov ochrany lesa pred následnými biologickými škodlivými činiteľmi.

Cieľom môjho príspevku preto bolo obhájiť poctivú prácu lesníkov, ktorí si nezaslúžia dehonestáciu ich  namáhavej práce.

Ing. Ján Švančara, emeritný lesník

 

Naposledy zmenené: streda, 14 apríl 2021 06:48
Prečítané: 658
(5 hlasov)

Komentárov   

+1 # Marián Jasík 2021-04-14 11:08
K téme vyberám toto zo zborníka vydaného TU Zvolen: Iveta Hajdúchová a kolektív FINANCOVANIE 2020 LESY – DREVO
LESY SR, š. p. podnikateľský, alebo verejnoprospešný správca lesného majetku štátu
Eduard Apfel, Rudolf Bruchánik, Jozef Bystriansky, Ľuboslav Mika

Z celkovo vyťaženého množstva dreva za toto obdobie predstavovala náhodná ťažba 58 %. LESY SR, š. p., obhospodarujú 146 440 ha neštátnych lesov, kde naopak dochádza k zašetrovaniu bilancovanej ťažby za rovnaké obdobie vo výške 5,7 mil. m3 z nasledovných dôvodov – rozdrobená vlastnícka štruktúra porastov, prácna identifikácia vlastníckych vzťahov v porastoch, prácne prepočítanie podielov vlastníkov, aby sa dosiahla majorita v prospech LESOV SR, š. p., vlastníci sa hlásia o svoje práva, keď už ťažba prebieha a do doby odovzdania blokujú ďalšie hospodárenie. Spolu za štátne a neštátne LP za roky 2011 až 2019 bola bilancovaná výška ťažby 37,754 mil. m3, skutočne vyťažené 38,312 mil. m3, čo predstavuje prekročenie len o 1,5 %. Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu PSL je pre lesný celok neprekročiteľný. Po jeho dosiahnutí je možné vykonať len zákonom definované ťažby, najmä naliehavú a náhodnú. Lesné hospodárstvo je v poslednom období výrazne ovplyvňované kalamitami veľkého rozsahu, pričom niektoré LC sú ovplyvnené veľmi výrazne a niektoré prakticky vôbec. V minulom období sa postupovalo v tejto situácii tak, že sa vykonávali na postihnutých územiach náhodné ťažby tak, aby si podnik v rámci svojich kapacitných možností
21
plnil svoje zákonné povinnosti a na LC, ktoré neboli kalamitami postihnuté nedochádzalo k takému obmedzeniu ťažby, aby nebol prekračovaný celopodnikový bilancovaný etát. Z uvedeného je zrejmé, že štátny podnik, aby splnil úlohu zadanú spoločnosťou, a to zabezpečiť odvody zo zisku do rozpočtu štátu za roky 2011 až 2019 vo výške 55,6 mil. € a dane z nehnuteľností 62 mil. €, pri rozhodovaní, ako hospodáriť v lesoch tak výrazne ovplyvnených kalamitami, uprednostnil zabezpečenie ekonomických a sociálnych funkcií a na štátnych pozemkoch v LC, ktoré neboli významne ovplyvnené náhodnými ťažbami, nepristúpil k razantnému obmedzovaniu ťažby a celkovo realizoval väčšie ťažby, ako bol bilancovaný predpis celého podniku.

Je to zložitá téma, ale tu je to pomerne dobre vysvetlené.

MJasík
-1 # xnat 2021-04-14 08:36
Osobne sa domnievam, že problém je skôr v tom, že Lesy SR preťažujú lesy v majetku štátu (vysporiadané lesy). Lesy tzv. nezistených vlastníkov, alebo je nazývajme nevysporiadanými lesmi (majú spravidla aj iné čísla dielcov) sú často neobhospodarované, alebo sa tam vykonáva len náhodná ťažba, pretože sa Lesy SR obávajú súdnych sporov. V týchto lesoch potom "narastá zásoba a plánované zásahy", ale ta sa potom ťaží na štátnych majetkoch a tam vzniká ten nevyrovnaný etát napriek tomu, že celkovo ťažba nie je prekročená...

A to si myslím, že je z dlhodobého hľadiska problém a mal by sa riešiť...

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Súkromní vlastníci lesov poprosili prezidentku Čaputovú, aby sa stala pomocníkom zraniteľného vidieckeho obyvateľstva

Súkromní vlastníci lesov poprosili prezidentku Čaputovú, aby sa stala pomocníkom zraniteľného vidieckeho…

Aktuálne

Zobrazenie:8281

V súvislosti s významnou politickou udalosťou európskeho významu, ktorá sa uskutoční na Slovensku v dňoch 14. – 15. apríla 2021...

Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Aktuálne

Zobrazenie:5664

Na začiatku bola stručná správa, že v pondelok 14. júna boli zamestnanci LESOV SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok políciou SR prizvaní...

Vedci o bezprecedentnej kalamite v strednej Európe: Bezzásahové územia sú ešte po 15 rokoch zdrojom oxidu uhličitého, obhospodarované plochy už uhlík viažu

Vedci o bezprecedentnej kalamite v strednej Európe: Bezzásahové územia sú ešte po…

Aktuálne

Zobrazenie:4793

Bezprecedentná podkôrniková kalamita, postupujúca strednou Európou, má potenciál zmeniť zásadným spôsobom nielen lesníctvo a lesnícko-drevársky sektor, ale vo svojom dôsledku...

Komentár: Kto sa bojí o lesnícku česť?

Komentár: Kto sa bojí o lesnícku česť?

Aktuálne

Zobrazenie:3541

Určite nie je náhoda, ako sa medializuje dianie okolo tzv. ochrany prírody. Najprv delostrelecká príprava a potom frontálny útok. Stačí zrekapitulovať...

Glosa: Vážený pán minister Budaj, je čas odísť!

Glosa: Vážený pán minister Budaj, je čas odísť!

Aktuálne

Zobrazenie:2709

Už dlhodobo upozorňujú obyvatelia nášho vidieka na to, že minister životného prostredia Ján Budaj nie je len nekompetentný, ale spôsobuje...

Vymenovaní riaditelia štrnástich odštepných závodov štátneho podniku LESY SR

Vymenovaní riaditelia štrnástich odštepných závodov štátneho podniku LESY SR

Aktuálne

Zobrazenie:2616

Vedenie štátneho podniku LESY SR zrušilo pred dvoma dňami poverenie riaditeľom štrnástich odštepných závodov – Smolenice, Levice, Považská Bystrica, Žilina...

Hlavné správy

V susednom Česku sa stavia stále viac drevostavieb: Každý šiesty rodinný dom je konštruovaný z dreva

V susednom Česku sa stavia stále viac drevostavieb: Každý šiesty rodinný dom…

O čom sa píše

Drevársky magazín na portáli Drevmag.com publikuje článok riaditeľky Asociácie dodávateľov montovaných domov (ADMD) Ing. Lenky Trandovej o tom, že Česi stavajú...

Prečítajte si viac
Koľko máme medveďov na Slovensku? Prvý exaktný údaj priniesol genetický výskum v roku 2014: 1 256 jedincov

Koľko máme medveďov na Slovensku? Prvý exaktný údaj priniesol genetický výskum v…

O čom sa píše

O populácii veľkých šeliem na Slovensku písali začiatkom roku 2018 v odbornom časopise Poľovníctvo, rybárstvo Ing. Jozef Bučko, PhD., riaditeľ Ústavu lesných...

Prečítajte si viac
Predseda parlamentu o reforme národných parkov: Nesmie poškodiť súkromných vlastníkov pôdy a ohroziť zamestnanosť

Predseda parlamentu o reforme národných parkov: Nesmie poškodiť súkromných vlastníkov pôdy a…

Aktuálne

Reforma národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody dominovali debate medzi poslancami parlamentu, ochranármi, lesníkmi, neštátnymi vlastníkmi lesov, ale aj vedcami...

Prečítajte si viac
Európska vesmírna agentúra: Na obežnú dráhu bude vypustený drevený satelit

Európska vesmírna agentúra: Na obežnú dráhu bude vypustený drevený satelit

O čom sa píše

Európska vesmírna agentúra (ESA) sa chystá v priebehu tohto roka umiestniť na obežnú dráhu drevený satelit. Informáciu zverejnil portál Drevmag.com...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo