Prihlásiť

Zmeny vo vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

V zbierke zákonov bola uverejnená vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.176/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopaňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.232/2006 Z. z. o vyznačovaní ?ažby dreva, označovaní vy?aženého dreva a dokladoch o pôvode dreva (ďalej len „novela vyhlášky“).

Nadobúda účinnosť 1. júla 2011 a prináša do praxe lesného hospodárstva viaceré zmeny a zjednodušenie práce pri vyznačovaní ?ažby dreva, označovaní vy?aženého dreva a v dokladoch o pôvode dreva.

Problematiku označovania vy?aženého dreva a vystavovania dokladov o pôvode dreva pri preprave a skladovaní všeobecne upravuje zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a na základe jeho § 66 písm. d) vydaná vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ?ažby dreva, označovaní vy?aženého dreva a dokladoch o pôvode dreva (ďalej len „vyhláška“).

Skúsenosti s uplatňovaním vyhlášky v praxi ukázali na nevhodnos? uplatňovania niektorých jej ustanovení a nadmernú prácnos?, nezodpovedajúcu ich cieľu a účelu. Na základe týchto skúseností sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva pripravila novelu vyhlášky.

Zmena pri harvesterovej technológii

Prvou podstatnou zmenou je úprava spôsobu vyznačovania ?ažby pri použití harvestorovej technológie. Ruší sa vyznačovanie jednotlivých stromov určených na výrub farebným pásom vo výške 130 centimetrov nad zemou a zavádza sa vyznačovanie jednotlivých stromov určených na výrub nezmazateľným farebným znakom alebo čitateľnou ciachou na kmeni a na koreňovom nábehu tak, aby boli tieto viditeľné z pracoviska harvestora. Doterajší spôsob vyznačovania si vyžadoval zvýšenú spotrebu farieb a tým aj vyššie náklady na vyznačenie ?ažby a taktiež neumožňoval kontrolu vyznačenia vykonanej ?ažby, pretože sa jednotlivé stromy určené na výrub neoznačovali na koreňovom nábehu.

Novela vyhlášky upravuje aj rozsah označovania vy?aženého dreva ciachou alebo iným povoleným označením. Jednotlivé druhy sortimentov vy?aženého dreva, ktoré sa označujú, zostávajú zachované [vy?ažené drevo v celých dažkach, priečne rozrezané výrezy I., II., a III. triedy kvality, drevo určené na výrobu drevoviny (brúsne drevo), banské výrezy, vlákninové drevo a ostatné priemyslové drevo V. triedy kvality dlhšie ako dva metre, palivové drevo VI. triedy kvality dlhšie ako dva metre], mení sa však minimálny požadovaný rozsah označovania.

Odstránenie znevýhodnenia domácich v porovnaní so zahraničnými

V zmysle novely vyhlášky sa vy?ažené drevo najneskôr pred odvozom z odvozného miesta označí tak, aby na dopravnom prostriedku alebo jeho samostatnej časti bolo označené najmenej jednou ciachou alebo iným povoleným označením každého obhospodarovateľa alebo nákupcu dreva, od ktorého prepravované drevo pochádza. Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva môže vy?ažené drevo označi? ďalšími údajmi o vy?aženom dreve alebo iným označením bez poškodenia ciachy alebo iného povoleného označenia, pričom sa za poškodenie považuje taký zásah do ciachy alebo iného povoleného označenia, ktorý by zhoršoval ich čitateľnos? alebo viditeľnos?. Úpravou najmenšieho požadovaného rozsahu označovania dreva sa odstraňuje znevýhodnenie domácich obhospodarovateľov lesa alebo nákupcov dreva oproti zahraničným subjektom, pretože v okolitých krajinách nie je ciachovanie povinné a nie je upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ciachovanie sa v týchto krajinách používa skôr ako nástroj nákupcu, respektíve odberateľa na označovanie ním prebraných sortimentov dreva.

Do praxe vstupuje elektronické preberanie dreva u odberateľa

Ďalšou zmenou je úprava formy a rozsahu údajov uvádzaných v dokladoch o pôvode dreva. Dôvodom na túto zmenu bola skutočnos?, že zavádzaním nových technológii u spracovateľov dreva prišlo k zmene určovania množstva, ale aj kvality dreva pri jednotlivých dodávkach. V súčasnosti sa v čoraz väčšej miere využíva v prípade guľatinových sortimentov III. kvalitatívnej triedy elektronické preberanie dreva u odberateľov, ktoré je presnejšie a menej prácne než ručné meranie jednotlivých kusov dreva na odvozných miestach, respektíve na expedičných skladoch. V prípade vlákninových sortimentov sa objem stanovuje vážením u odberateľa (tzv. ATRO, respektíve LUTRO váha dodaného dreva). Požadova? od obhospodarovateľov lesa alebo nákupcov dreva používanie len doterajšieho spôsobu merania, označovania vy?aženého dreva a vystavovania dokladov o pôvode dreva znižuje v zmenených dodávateľsko-odberateľských podmienkach ich konkurencieschopnos? a znevýhodňuje ich na trhu s drevom v rámci Európskej únie, aj v porovnaní s tretími krajinami.

Novela vyhlášky obhospodarovateľom lesa alebo nákupcom dreva umožňuje uvádza? v dokladoch o pôvode dreva také údaje o prepravovanom dreve, ktoré sú podľa spôsobu určovania objemu dodaného dreva dostačujúce na preukázanie jeho pôvodu.

Mení sa rozsah požadovaných údajov v doklade o pôvode dreva

Z uvedených dôvodov sa mení rozsah požadovaných údajov v doklade o pôvode dreva, v ktorom v hlavičke pribudol údaj o čase nakládky a ďalej sa uvádzajú nasledovné skutočnosti:

a/ číslo kusa, drevina, kvalitatívna trieda, dažka a priemer kusa, objem kusa v m3 a celkový objem v m3, alebo

b/ drevina, kvalitatívna trieda, celkový objem v priestorových metroch a celkový objem v m3 určený prepočtom z priestorových metrov, alebo

c/ pri preprave žrďoviny počet kusov v jednotlivých triedach žrďoviny a objem jednotlivých tried žrďoviny podľa slovenských technických noriem, ak sa neuvedú údaje podľa písmen a) alebo b).

Pri preprave dreva od viacerých obhospodarovateľov lesa alebo nákupcov dreva na jednom dopravnom prostriedku alebo jeho samostatnej časti musí by? doklad o pôvode dreva vystavený každým z nich osobitne. Vzor nového dokladu o pôvode je súčas?ou novely vyhlášky.

Pod číslom kusa sa rozumie buď číslo uvedené na čele jednotlivých kusov, alebo len poradové číslo uvedené v doklade podľa poradia zápisu jednotlivých kusov (1, 2, 3, 4, .... atď.). Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva teda nie sú povinní tento údaj uvádza? na jednotlivých kusoch dreva.

Aplikovanie ustanovení novely vyhlášky v praxi výrazne znižuje prácnos? a tým zvyšuje efektivitu práce pri expedovaní vy?aženého dreva, čím sa odstraňuje znevýhodnenie domácich obhospodarovateľov alebo nákupcov dreva oproti zahraničným, ale zároveň sa zachováva možnos? dostatočnej kontroly prepravovaného dreva.

Ing. Tibor Jančok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

3. marec je Svetovým dňom divej prírody: Vedcom sa doteraz podarilo identifikovať 1,7 milióna druhov žijúcich organizmov

3. marec je Svetovým dňom divej prírody: Vedcom sa doteraz podarilo identifikovať…

Aktuálne

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 20. decembra 2013 na svojom zasadaní 3. marec za Svetový deň divej prírody (World...

Prečítajte si viac
Vedci skúmali najstaršie horské smrečiny v oblasti Pradědu: Dlhodobá kontinuita lesného prostredia

Vedci skúmali najstaršie horské smrečiny v oblasti Pradědu: Dlhodobá kontinuita lesného prostredia

O čom sa píše

Najstaršie stromy na najvyššom vrchole Jeseníkov Pradědu a na Králickém Sněžníku sú staré viac ako 400 rokov. Ukázali to výskumy...

Prečítajte si viac
Diskusie o znížení ochranného statusu problémových vlkov v Európskej únii pokračujú: Smerovanie k revízii Bernského dohovoru

Diskusie o znížení ochranného statusu problémových vlkov v Európskej únii pokračujú: Smerovanie…

O čom sa píše

Diskusie medzi Európskou komisiou a členskými štátmi o znížení ochranného statusu problémových vlkov v Európskej únii (EÚ) pokračujú pred dôležitým rokovaním...

Prečítajte si viac
Minister Richard Takáč: Analýza nezmyselných zmien organizačnej štruktúry štátneho podniku LESY SR

Minister Richard Takáč: Analýza nezmyselných zmien organizačnej štruktúry štátneho podniku LESY SR

Aktuálne

Na brífingu po stredajšom výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu v Michalovciach minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč okrem iného...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora