Prihlásiť

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového kníhkupectva lesmedium.sk, ako aj fyzický predaj a distribúciu tovaru zabezpečuje vydavateľstvo LESMEDIUM SK s.r.o. prostredníctvom redakcie časopisu LES & Letokruhy:

redakcia časopisu LES & Letokruhy
P.O.BOX 92 
974 04 Banská Bystrica

Popis publikácií predávaných na stránkach internetového obchodu www.lesmedium.sk je len základný, preto ak máte záujem dozvedieť sa viac o obsahu konkrétnej publikácie, prosím pošlite nám e-mail na adresu uvedenú v kontaktoch.

OBCHODNÉ PODMIENKY
platné od 1.8. 2018

LESMEDIUM SK s.r.o., IČO: 36690911, obchodný register Okresného súdu Trenčín, vložka 32982/R, tel.:0918 444 444, e-mail:inzercia@lesmedium.sk

Telefonická infolinka slúži pre poskytovanie doplnkových informácií o výrobkoch. Pre objednávanie používajte vždy objednávkový formulár, prípadne e-mail, nie telefón. Urýchlite tak vybavenie Vašej objednávky a zjednodušíte nám jej spracovanie. Ďakujeme.

1. Dodacie podmienky:

Objednaný tovar doručujeme ako dobierku, doručovanú prostredníctvom Slovenskej pošty š.p.. Dodacia lehota je 1 - 21 dní.
K objednávke účtujeme balné vo výške 0,50 € a poštovné v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty.
Objednávku si môžete v prípade záujmu taktiež vyzdvihnúť osobne v redakcii časopisu LES & Letokruhy v Národnej ulici v Banskej Bystrici, po predchádzajúcom telefonickom dohovore. V tomto prípade poštovné neúčtujeme.

2. Platobné podmienky:

Objednaný tovar zaplatíte pri obdržaní dobierky.

V prípade individuálneho záujmu je možné zaplatiť aj bankovým prevodom na účet.
Platbu bankovým prevodom je potrebné dohodnúť vopred.

3. Potvrdzovanie objednávok:

V okamihu keď uskutočníte nákup,  obdržíte od nás e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky. V e-maile je uvedený nakúpený tovar spolu s cenou Vášho nákupu a obchodnými podmienkami.
Pri objednávkach väčšieho rozsahu nezabudnite uviesť pri registrácii aj telefonický kontakt na Vás. Každá objednávka je vybavovaná individuálne na základe osobného telefonického rozhovoru predávajúceho a kupujúceho.

4. Práva a povinnosti predávajúceho, viazanosť ponukou:

Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať a dodať objednaný tovar na adresu objednávateľa v termíne uvedenom v dodacích podmienkach. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť v dodacej lehote 1 - 21 dní dní od jej uskutočnenia objednávateľom. Prevažnú väčšinu objednávok doručujeme do 14 dní. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednanú publikáciu nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok ak ho už spotrebiteľ zaplatil a ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

5. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy, vrátiť tovar v pôvodnom obale a zabezpečiť vrátenie tovaru v nepoškodenom stave. V opačnom prípade nie je možné odstúpiť od zmluvy zo strany kupujúceho.

Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače
f) lotérie a iné podobné hry

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy na adrese predávajúceho IM Plus zásielková služba, P.O.Box 64, 960 01 Zvolen 

Pokiaľ kupujúci uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, vráti predávajúcemu tovar, ktorý podľa zmluvy dostal.

Tovar odporúčame vrátiť v takom stave a množstve, v akom ho spotrebiteľ podľa zmluvy dostal. Tovar neodporúčame vrátiť na dobierku. Tovar odporúčame zaslať na adresu IM Plus s.r.o., P.O.BOX 64, 960 01 Zvolen doporučene, zabalený v takom druhu obalu, v akom Vám bol doručený, pričom do balíka odporúčame vložiť podpísaný list oznamujúci Vaše odstúpenie od zmluvy, doklad o kúpe a číslo Vášho bankového účtu. Pokiaľ chcete vymeniť tovar za iný tovar, je potrebné uviesť za aký. Pri splnení zákonných náležitostí odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľovi vrátená finančná čiastka za vrátený tovar alebo tovar vymenený, ak spotrebiteľ výmenu tovaru požaduje. Pri nesplnení zákonných náležitostí odstúpenia nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť. Vyššie uvedené informácie v tomto odstavci majú charakter odporúčaní pre spotrebiteľa ako postupovať pri odstúpení od zmluvy a nijak neupierajú jeho právo na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie alebo právo odstúpiť od zmluvy iným zákonným spôsobom ako je uvedený v tomto odporúčaní. 

Predávajúci je oprávnený v zmysle Občianskeho zákonníka po spotrebiteľovi požadovať náhradu škody spočívajúcu v prípade vzniknutej zníženej hodnoty vrátenej veci spôsobenej najmä jej poškodením alebo znehodnotením spotrebiteľom. Tým nie je upierané právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. 

6. Stornovanie objednávok:

Svoju objednávku môžete stornovať do 24 hodín od jej uskutočnenia. Stornovanie objednávky nám prosím oznámte na tel. čísle 0918 444 444

7. Bezdôvodné neprevzatie zásielky:

Za bezdôvodné neprevzatie zásielky je automaticky považovaná taká zásielka, ktorú dopravca alebo Slovenská pošta vráti s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, alebo jej prevzatie bezdôvodne odmietol. 

8. Informácie o záruke a záručných podmienkach:

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o výrobky, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po ich prevzatí v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare , jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na jeho výmenu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený.

9. Reklamačný poriadok:

Adresa pre uplatnenie reklamácie: Redakcia časopisu LES & Letokruhy, P.O.BOX 92, 974 04 Banská Bystrica. 
Ak kupujúci zistí, že tovar má vady, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu predávajúcemu.
Pri podaní reklamácie je nutné predložiť: 
- reklamovaný tovar pokiaľ je to možné v originálnom obale
- kópiu predajného dokladu 
- stručný popis závady. 
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Reklamácie sa riadia platnými zákonmi SR /Občiansky zákonník/

10. Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje slúžia výhradne len pre potreby vybavenia objednávky. Osobné údaje nezhromažďujeme ani neposkytujeme iným osobám.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.

Hlavné správy

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc o novej lanovke v Jeseníkoch: Pri približovaní dreva iba minimálne poškodzuje lesný porast a pôdu, jej prevádzka je šetrná k životnému prostrediu

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc o novej lanovke v Jeseníkoch: Pri približovaní…

O čom sa píše

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) zaobstarali novú lanovku, vďaka ktorej môžu ich pracovníci zvážať vyrúbané stromy aj z veľmi...

Prečítajte si viac
Sklamanie poľnohospodárov zo schválenia zákona o obnove prírody: Odkiaľ budú finančné zdroje na obnovu biotopov?

Sklamanie poľnohospodárov zo schválenia zákona o obnove prírody: Odkiaľ budú finančné zdroje…

O čom sa píše

Poľnohospodári sú sklamaní z toho, že Slovenská republika na Rade EÚ odsúhlasila zákon o obnove prírody. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov. Po lesnom robotníkovi turisti hádzali kamene za to, že v poraste robil prerezávku...

TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov…

Aktuálne

Tento týždeň som sa stretol v Kežmarských Žľaboch neďaleko Tatranskej Lomnice so zamestnancami spoločnosti Lesy mesta Kežmarok – konateľom Ing. Jurajom...

Prečítajte si viac
Minister vysvetlil zákonný postup štátneho podniku LESY SR pri spracovaní kalamity: Rozhodujúca bola cena za lesnícke činnosti

Minister vysvetlil zákonný postup štátneho podniku LESY SR pri spracovaní kalamity: Rozhodujúca…

Aktuálne

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč vystúpil pred Výborom Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora