Prihlásiť

WoodPoP – európska platforma na podporu lesníkov aj drevárov

Ing. Pavol Harmaniak, MPRV SR, vedúci Oddelenia spracovania dreva, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Úvod

V súčasnosti je lesné hospodárstvo na Slovensku, ale aj v iných štátoch vystavené nebývalému záujmu zo strany verejnosti, ktorá tak reaguje na mnohé aktivity rôznych štátnych a hlavne neštátnych ochranárskych organizácií zameraných na prísnejšie pravidlá pri ochrane prírody, ale volajúcich aj po zvýšenej ochrane životného prostredia, zmierňovaní následkov klimatických zmien a dôslednej kontrole až znižovaní ľudských aktivít v prírode. Niekedy tieto požiadavky vedú až k tomu, že my, lesníci sme nútení obhajovať základné princípy svojej práce, ktorou je starostlivosť o lesné porasty od zalesňovania holín, zakladania a výchovy lesných porastov, ich ochrana a odborné obhospodarovanie až po ich obnovu. Niekedy musíme vysvetľovať dokonca v odborných kruhoch, že lesná ťažba je bežnou súčasťou odborných lesníckych zásahov v lesoch, že holiny po ťažbe budú znova zalesnené, a to všetko v rámci plánovaného a kontrolovaného trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, tak ako nám to ukladá lesnícka legislatíva. Pri ťažbe dreva dodávame na trh navyše obnoviteľnú surovinu pre priemysel aj obyvateľstvo, čo je absolútne v súlade s kritickým postojom k drastickému čerpaniu prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia pre nás všetkých.

Čo je WoodPoP

Na základe tejto pre lesníkov i drevárov nepríjemnej situácie, ktorej čelia v rôznych európskych štátoch, vznikla potreba pozitívnej propagácie využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny, v nadväznosti na správne a udržateľné hospodárenie v lesoch zabezpečujúce trvalý prísun drevnej suroviny a jej širšie využívanie. Je známe, že propagácia vlastnej práce a lepšia komunikácia smerom k verejnosti je zo strany lesníkov často zanedbávaná, a to nielen u nás na Slovensku. Túto skutočnosť určite vzali do úvahy tvorcovia a zakladatelia európskej iniciatívy - platformy orientovanej na podporu dreva ako obnoviteľnej suroviny – European Wood Policy Platform, v skratke WoodPoP. Platforma vznikla ako mimovládne fórum pre expertov z oblasti lesníctva a drevospracujúceho priemyslu v krajinách Európy, pracovníkov firiem, záujmových organizácií aj zamestnancov štátnej správy pracujúcich s príslušnou legislatívou. Prvotnú myšlienku na založenie tejto platformy iniciovala dvojica expertov – riaditeľov z partnerských ministerstiev Fínska a Rakúska, ako zástupcovia dvoch významných európskych krajín v oblasti lesníctva a drevárskeho priemyslu. Sú to páni Petri Heino, programový riaditeľ Divízie drevených stavieb na fínskom Ministerstve životného prostredia, a pán Georg Rappold, riaditeľ Divízie hodnotového reťazca v drevárstve na rakúskom Federálnom ministerstve pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, regióny a vodné hospodárstvo. Ako sa uvádza v zakladajúcich dokumentoch platformy, v kontexte boja s klimatickými zmenami sa rastúci počet krajín, regiónov, miest a spoločenstiev v Európe ako aj v iných častiach sveta zameriava na rozširovanie trvalého využívania dreva a iných obnoviteľných materiálov s podporou biohospodárstva na báze lesníctva. Obnoviteľné zdroje dreva a iných materiálov na báze dreva hrajú kľúčovú úlohu pri umožnení transformácie smerom k uhlíkovo neutrálnemu obehovému hospodárstvu a klimaticky pozitívnej spoločnosti. Fínsko aj Rakúsko majú dlhú tradíciu vo využívaní dreva ako stavebného materiálu, ako aj rozvíjaní drevárskej politiky. Obe krajiny spojili svoje sily na zvýšenie kvality činnosti drevárskych aktivít na európskej aj globálnej úrovni. WoodPoP tak poskytuje fórum zamerané na výmenu multilaterálnych politík, znalostí a skúseností medzi verejnými a súkromnými hráčmi z drevárskeho sektora na národnej aj regionálnej úrovni a podieľanie sa na najlepších postupoch a príležitostiach pre koordinovanie prístupov pre podporu politických riešení zameraných na nepretržitú produkciu a spotrebu dreva a jeho prínos k inovatívnemu obehovému biohospodárstvu.

Účastníkmi platformy sú:

  • Vládni a štátni predstavitelia a zástupcovia celoeurópskeho regiónu pracujúci s politikou v oblasti dreva a záležitosťami súvisiacimi s drevom
  • Zástupcovia medzinárodných, regionálnych, záujmových a výskumných organizácií súvisiacich s drevom
  • Experti v príslušnom odbore a predmetných technických oblastiach
  • Záujemcovia z iných regiónov sa môžu pripojiť ako pozorovatelia na základe prejaveného záujmu

Na začiatku a v priebehu roka 2022 zakladajúci tím oslovoval vyššie uvedené skupiny záujemcov, v prípade ich záujmu boli posielané návrhy a úvodná dokumentácia pripravovanej platformy. Platforma je otvorenou iniciatívou a doteraz pribúdajú záujemcova z vyššie uvedených oblastí. Za slovenskú stranu bolo oslovené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, konkrétne sa tejto aktivite začalo venovať Oddelenie spracovania dreva v rámci Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.

1. zasadanie WoodPoP na vysokej úrovni Innsbruck, december 2022

Predstavitelia WoodPoP rozvíjali spoluprácu medzi účastníkmi aj formou online stretnutí a zasadaní, na ktorých boli predstavené viaceré informácie, analýzy, programy a prednášky na tému spracovania dreva v Európe. Na online mítingu dňa 26. apríla 2022 za účasti 19 krajín vrátane Slovenska to boli napríklad štúdia Európskeho lesníckeho ústavu EFI o drevárskych politikách v Európe prezentovaná P. Gerhardom Weissom, Európske programy a iniciatívy podporujúce význam dreva v stavebníctve zase vyhodnotil p. Kleinschmit von Lengefeld z organizácie Homo silvestris Europae. Ostatní účastníci týchto stretnutí prezentovali situáciu vo svojich krajinách v rámci výmeny poznatkov a odborných diskusií. Tieto aktivity vyvrcholili zorganizovaním 1. stretnutia WoodPoP na vysokej úrovni (s účasťou ministrov), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 1. – 2. decembra 2022 v Kongresovom centre v Innsbrucku.

Súbežne s týmto stretnutím prebiehala v daných priestoroch aj medzinárodná drevárska výstava 26. International Holzbau Forum, na ktorú mali účastníci WoodPoP platformy zabezpečený voľný vstup (výstava sa konala v termíne 30.11. – 2.12.2022, bohužiaľ bez účasti slovenských drevárskych firiem).

1. stretnutie WoodPoP na vysokej úrovni (1st High Level Meeting of the European Wood Policy Platform) otvoril minister poľnohospodárstva, lesníctva, regiónov a vodného hospodárstva Rakúska p. Norbert Totschnig, ktorý privítal účastníkov a vyjadril spokojnosť s tým, že túto pripravovanú iniciatívu sa podarilo doviesť do úspešného založenia medzinárodnej platformy slúžiacej na podporu drevospracujúceho priemyslu v Európe. Rakúsko ako krajina s vysokým podielom lesov výrazne podporuje využívane dreva vo svojom priemysle pri zachovaní trvalo udržateľného potenciálu lesov. Vyzdvihol aj prácu prípravného výboru platformy a poďakoval iniciátorom vzniku platformy p. Georgovi Rappoldovi z Rakúska a p. Petri Heinovi z Fínska. Perspektívu lepšieho využívania dreva a jeho podpory ako obnoviteľnej suroviny vyzdvihol vo svojej prednáške p. Teppo Lehtinen, generálny riaditeľ oddelenia budovania životného prostredia z Ministerstva životného prostredia Fínskej republiky. Uvedenie do problematiky lepšieho využívania dreva predniesol vo svojej prednáške s názvom Globálny rozvoj ohľadne zvýšenia trvalo udržateľnej cesty dreva profesor Ewald Rametsteiner z FAO. Nasledovala prednáška p. riaditeľky Anne-Christine Ritschkoff z Technického výskumného centra Fínska na tému nových koncových technológií a inovácií zvyšujúcich využitie v bioekonómii. V ďalšom bode predstavili iniciátori vzniku platformy WoodPoP p. Petri Heino a p. Georg Rappold súčasný stav, výzvy, možnosti a akcie, ktoré by platforma mohla realizovať. Po týchto vystúpeniach bola voľná diskusia pre ostatných účastníkov. V mene Európskej komisie svoju podporu pre WoodPoP tlmočil námestník českého ministra poľnohospodárstva pre lesníctvo p. Patrik Mlynář, ako zástupca krajiny v tom čase predsedajúcej Európskej komisii. Svoje názory, skúsenosti a podporu pre platformu WoodPoP prezentovali aj prizvaní predstavitelia z medzinárodných a európskych organizácií a inštitúcií z danej oblasti.

Po ukončení diskusie a vystúpení bol organizátormi prezentovaný text Výzvy WoodPoP na vysokej úrovni na zvýšenie spolupráce v oblasti politiky na báze dreva v Európe, ktorá znie:

- UMOŽŇOVAŤ dialóg platformy o politike zameranej na trvalo udržateľnú produkciu a spotrebu dreva a jeho prínos pre inovatívne obehové biohospodárstvo

- PODPOROVAŤ spoluprácu a spoločné aktivity v otázkach súvisiacich s drevom ako aj rozvoj a implementáciu politiky v oblasti dreva v celoeurópskom regióne

- PROPAGOVAŤ pridanú hodnotu dreva, materiálov na báze dreva a najmä drevené výrobky s dlhou životnosťou z trvalo udržateľného obhospodarovania lesov ako kľúčové faktory pre inkluzívny zelený rast, ktorý prispieva k ochrane a zmierňovaniu klímy cez znižovanie emisií skleníkových plynov

- ZD?RAZŇOVAŤ početné prínosy polyfunkčných lesov a potrebu transformačnej zmeny, aby sa podporilo využívanie dreva ako riešenia na prírodnej báze, podporovať jeho potenciál pre zmierňovanie klímy a adaptácie a prispievať k zastaveniu globálnej straty prírody

- UZNÁVAŤ široké odborné expertízy a rozsiahle vedomosti v oblasti lesného hospodárstva v Európe ako kľúčový faktor umožňujúci rozvíjanie efektívnej, na budúcnosť orientovanej cesty na báze dreva

(pokračovanie)

Celý článok si môžete prečítať v novembrovom čísle časopisu LES & Letokruhy.

Hlavné správy

Dnes začína komunikačná kampaň Lesnícko-drevárskej komory ČR: Hospodárime so zodpovednosťou

Dnes začína komunikačná kampaň Lesnícko-drevárskej komory ČR: Hospodárime so zodpovednosťou

Aktuálne

Lesnícko-drevárska komora Českej republiky začala celoštátnu komunikačnú kampaň s názvom Hospodárime so zodpovednosťou. Jej súčasťou budú diskusné stretnutia lesníkov a...

Prečítajte si viac
Ciele schváleného zákona Európskej únie o obnove prírody: Prednosť dostanú chránené územia Natura 2000

Ciele schváleného zákona Európskej únie o obnove prírody: Prednosť dostanú chránené územia…

O čom sa píše

Cieľom zákona Európskej únie o obnove prírody, ktorý bol tento týždeň schválený v Európskom parlamente je obnoviť poškodené ekosystémy v Európe...

Prečítajte si viac
Národný park De Hoge Veluwe v Holandsku: Chceme, aby park zostal bez vlkov, ktorí boli nezákonne a so zlým úmyslom zavlečení do parku

Národný park De Hoge Veluwe v Holandsku: Chceme, aby park zostal bez…

O čom sa píše

Teraz, keď sa vlk vrátil do Národného parku De Hoge Veluwe, čelíme vážnym dilemám, týkajúcim sa manažmentu voľne žijúcich živočíchov...

Prečítajte si viac
Slovensko bude mať po prvýkrát samostatný zákon o krajinnom plánovaní: Envirorezort vytvoril pracovnú skupinu aj zo zástupcov odborných a stavovských organizácií

Slovensko bude mať po prvýkrát samostatný zákon o krajinnom plánovaní: Envirorezort vytvoril…

Aktuálne

Poslanci poslali do druhého čítania zákon o krajinnom plánovaní, o ktorom poslanci rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Tento zákon má...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora