Prihlásiť

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Hovoríme s našim odborným poradcom Ing. Pavlom Bútorom o tom, čo zaujíma vlastníkov lesov

Zákonník práce umožňuje od 1.1.2023 uzatvárať dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce aj v lesnom hospodárstve. Je tam pár vecí, ktoré sú komplikované, ako limit 520 hodín v roku, 8 mesiacov a týždenný priemer 40 hod. Tri pojmy na vysvetlenie. Ak robí pracovník v dvoch subjektoch, sčítava sa to? Viacerí čitatelia z urbárov a aj súkromných spoločenstiev by chceli vedieť viac podrobností pri aplikácii zákona v praxi.

     Parlament 15. júna 2022 schválil zákon č. 248/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý ustanovuje nový typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Hlavným cieľom novely Zákonníka práce je podľa dôvodovej správy zjednodušenie zamestnávania a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľov v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov vykonávajúcich sezónne práce v sektore poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu. Zároveň sa zavádza nová odvodová odpočítateľná položka pri sezónnych prácach.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a jej náležitosti

V prípade dohody o pracovnej činnosti sa novelou ustanovuje osobitný poddruh dohody, ktorá bude využívaná pri sezónnej práci. Zamestnávateľ bude mať v prípade zamestnania ľudí na krátkodobú prácu vykonávanú podľa potreby v závislosti od fluktuácie zamestnancov (napríklad v prípade privyrobenia si za zber úrody) možnosť uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce – musí byť takýmto názvom aj označená.

Sezónna práca sa má skutočne týkať sezóny – teda má ísť o vykonanie práce, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku. Preto bude dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce obmedzená na trvanie 8 mesiacov.

Limit hodín, ktoré možno na takýto druh dohody odpracovať, je stanovený na 520 ročne, pričom sa výkon sezónnej práce bude sčítavať. Maximálny týždenný pracovný čas je ustanovený na 40 hodín a najdlhšie počítanie priemeru je za obdobie 4 mesiace.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Vo všeobecnosti platí, že uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru musí mať výnimočný charakter, keďže dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú oproti pracovným pomerom založeným pracovnými zmluvami, atypické formy pracovnoprávnych vzťahov, ktoré je zamestnávateľ oprávnený uzatvárať len v prípade, ak je to nutné na plnenie jeho úloh alebo zabezpečenie jeho potrieb a výkon takýchto prác v pracovnom pomere by pre zamestnávateľa bol nehospodárny a neúčelný.

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na príležitostné práce, ktoré sú vymedzené druhom práce. Novelou Zákonníka práce dochádza k vytvoreniu určitého subtypu dohody o pracovnej činnosti, a to dohody na výkon sezónnej práce, ktorý umožňuje zamestnávateľom určité odchýlenie od vyššie popísaného charakteru výnimočnosti.

Rozsah vykonávanej sezónnej práce

Podľa Zákonníka práce do 1. 1. 2023 platilo, že pracovnú činnosť je možné vykonávať iba v rozsahu maximálne 10 hodín týždenne. Novela Zákonníka práce umožnila zamestnávateľom odkloniť sa od tohto časového obmedzenia a charakteru výnimočnosti, za predpokladu, že ide o pracovnú činnosť na výkon sezónnej práce. Sezónnou prácou na účely dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa § 228a ods. 1 písm. b) je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku. Zároveň ide o práce vymenované v Prílohe 1b k Zákonníku práce.

Takýmito prácami sú vybrané pracovné činnosti v oblasti cestovného ruchu, poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva. Napríklad pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní vybraných druhov ovocia, viniča, vybraných druhov zeleniny. Ďalej v cestovnom ruchu napríklad pri preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc, prevádzkovaní táborov, prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, prevádzke reštaurácií a pohostinstiev a ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností v rámci cestovného ruchu.

Po novom, na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, možno vykonávať sezónnu prácu v rozsahu 520 hodín v kalendárnom rokuDo tohto stanoveného limitu sa započítava aj pracovná činnosť, ktorú zamestnanec pre toho istého zamestnávateľa vykonáva na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Cieľom je zamedziť obchádzaniu stanoveného rozsahu tým, že bude dochádzať k uzatváraniu viacerých popi sebe platných dohôd o výkone pracovnej činnosti. Zároveň platí, že priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

Forma a obsah dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa vzťahujú rovnaké podmienky, ako je "klasická" dohoda o pracovnej činnosti. Táto musí mať obligatórne písomnú formu, a dohodnuté nasledovné:

  • vykonávaná práca (dostatočne určito definovaná),
  • odmena za vykonanú prácu,
  • dohodnutý rozsah pracovného času,
  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce môže byť uzatvorená maximálne na 8 mesiacov. Takáto kratšia doba je ustanovená z dôvodu charakteru samotnej vykonávanej práce, keďže ide o prácu, ktorá je sezónna a naviazaná na striedanie ročných období, a teda nemôže trvať celý kalendárny rok.                                

Zamestnanec pracujúci na dohodu musí plniť svoje pracovné povinnosti riadnezodpovedne a dodržiavať podmienky upravené dohodou.

Prácu vykonáva osobne, pričom je povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa BOZP, či iné predpisy vzťahujúce sa na vykonávanú prácu.

V prípade neprítomnosti na pracovisku, rovnako ako aj v prípade pracovného pomeru, má zamestnanec povinnosť túto včas oznámiť, resp. sa vopred so zamestnávateľom dohodnúť a neprítomnosť vydokladovať, napríklad potvrdením od lekára. Rovnako ako v prípade pracovného pomeru potom zamestnávateľ dočasnú absenciu zamestnanca - dohodára zo zdravotných dôvodov, či pre čerpanie rodičovskej, materskej, otcovskej dovolenky, pre ošetrovanie chorého člena rodiny a pod. ospravedlní. Za čas neprítomnosti v práci, teda za čas, kedy kvôli prekážkam zamestnanec neplnil pracovné povinnosti mu vyplývajúce z dohody, však nemá nárok na odmenu.

Na druhej strane, zamestnávateľ má povinnosť zamestnancovi vytvoriť primerané pracovné podmienkyoboznámiť ho s relevantnými predpismi vrátane tých o BOZP, poskytovať za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky.

S účinnosťou od 1.1.2023 bude zamestnávateľ rozlišovať medzi bežnou dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. V prípade výkonu sezónnych prác sa nebude uplatňovať podmienka výnimočnosti, ktorá je pre výkon práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru charakteristickou.

Za sezónne práce sa podľa prílohy č. 1b Zákonníka práce považuje pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každoročne sa opakuje a nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku. Ide napríklad o:

  • prácu v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení, skladovaní ovocia, viniča, zemiakov a pod.,
  • v cestovnom ruchu pri preprave osôb, prevádzkovaní reštaurácií, prevádzkovaní táborov a pod.,
  • v potravinárstve pri spracovaní sezónnych produktov či
  • v lesnom hospodárske pri produkcii lesného reprodukčného materiálu a zakladaní, obnove a výchove lesa.

Zákonná limitácia rozsahu výkonu prác na 520 hodín ročne umožní odpracovať za týždeň aj viac, ako 10 hodín určených pre bežnú dohodu o pracovnej činnosti. Sledovať sa tak bude celkový počet odpracovaných hodín za kalendárny rok. Aby však boli zachované základné pravidlá týkajúce sa ochrany zamestnancov platí, že priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za 4 mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

Do odpracovaného času sa započítava všetka pracovná činnosť vykonávaná pre toho istého zamestnávateľa, t. j. bez ohľadu na to, koľko dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce zamestnanec so zamestnávateľom uzatvoria.

Na rozdiel od bežnej dohody o pracovnej činnosti možno dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce uzatvoriť len na 8 mesiacov.

Písomná forma dohody, jej obsah a spôsob ukončenia zostáva rovnaký ako pri dohode o pracovnej činnosti. Rovnako odmena za vykonanú prácu je splatná najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po vykonaní práce, t. j. odmena za prácu vykonanú napríklad v decembri je splatná najneskôr do 31. januára.

Súčasťou zákona zákon č. 248/2022 Z. z. je aj úprava odvodovej odpočítateľnej položky. O tom ale nabudúce.

Hlavné správy

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc o novej lanovke v Jeseníkoch: Pri približovaní dreva iba minimálne poškodzuje lesný porast a pôdu, jej prevádzka je šetrná k životnému prostrediu

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc o novej lanovke v Jeseníkoch: Pri približovaní…

O čom sa píše

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) zaobstarali novú lanovku, vďaka ktorej môžu ich pracovníci zvážať vyrúbané stromy aj z veľmi...

Prečítajte si viac
Sklamanie poľnohospodárov zo schválenia zákona o obnove prírody: Odkiaľ budú finančné zdroje na obnovu biotopov?

Sklamanie poľnohospodárov zo schválenia zákona o obnove prírody: Odkiaľ budú finančné zdroje…

O čom sa píše

Poľnohospodári sú sklamaní z toho, že Slovenská republika na Rade EÚ odsúhlasila zákon o obnove prírody. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov. Po lesnom robotníkovi turisti hádzali kamene za to, že v poraste robil prerezávku...

TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov…

Aktuálne

Tento týždeň som sa stretol v Kežmarských Žľaboch neďaleko Tatranskej Lomnice so zamestnancami spoločnosti Lesy mesta Kežmarok – konateľom Ing. Jurajom...

Prečítajte si viac
Minister vysvetlil zákonný postup štátneho podniku LESY SR pri spracovaní kalamity: Rozhodujúca bola cena za lesnícke činnosti

Minister vysvetlil zákonný postup štátneho podniku LESY SR pri spracovaní kalamity: Rozhodujúca…

Aktuálne

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč vystúpil pred Výborom Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora