Prihlásiť

Sprísnenie podmienok vykonávania náhodnej ťažby

Agrorezort upozorňuje na najdôležitejšie zmeny v zákone o lesoch, platné od 1.1.2020.

Na najdôležitejšie zmeny v ustanoveniach novely zákona o lesoch a činnosti, ktoré sa týkajú vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ako aj odborných lesných hospodárov od 1. januára 2020, upozorňuje gestor tvorby zákona - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Záväznosť ťažieb podľa kategórii lesa

Záväznosť ťažieb za lesný celok síce ostala zachovaná a je neprekročiteľná ako doteraz, ale od 1. januára 2020 sa záväznosť a neprekročiteľnosť ťažieb bude sledovať aj podľa kategórií lesa.
V tabuľke v prílohe č. 1 programu starostlivosti o les, v ktorej sú uvedené rozhodnutia o záväznosti ťažieb aj podľa kategórií lesa, budú záväzné dva údaje – ťažby podľa kategórií lesa a celková výška ťažby na lesnom celku. Odporúčame obhospodarovateľom lesa v spolupráci so svojimi odbornými lesnými hospodármi urobiť - obrazne povedané - od začiatku tohto roka červenú čiaru a pozrieť sa na to, kde bol už naplnený celkový objem ťažby v danej kategórii lesa. V kategóriách lesa, v ktorých nebol celkový objem ťažby ešte naplnený, môžu pokračovať v ťažbe.

Zákon o lesoch umožňoval aj doteraz následné vykonávanie najmä naliehavej, náhodnej a mimoriadnej ťažby, čo sa novelou nemení. Zmenu predstavuje iba naviazanosť týchto činností na jednotlivé kategórie lesa. Ak obhospodarovateľ lesa chce alebo potrebuje pokračovať v danej kategórii lesa s lesníckou činnosťou, môže požiadať príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva o konanie vo veci povolenia naliehavej ťažby v danej kategórii lesa, prípadne o konanie o aktualizácii programu starostlivosti o lesy.

Aké drevo patrí do 15 percent nad objem ťažby

Možnosť prekročenia objemu ťažby v poraste nad 50 rokov o 15 percent sa novelou zákona o lesoch nezmenila. Novinkou je zadefinovanie toho, čo do týchto 15 percent patrí. Započítava sa do nich ten objem dreva, ktorý bol počas platnosti daného programu starostlivosti o les odumretý alebo ponechaný v poraste – napríklad drevo, ktoré bolo odevidované ako náhodná ponechaná alebo náhodná nevykonaná ťažba. To znamená, že tieto stromy na začiatku platného PSL žili a rástli.

Naopak, do celkového objemu ťažby dreva v poraste, konkrétne do 15 percent navyše sa nezapočítava objem dreva, ktorý bol pri obnove PSL popísaný ako ležanina. V nadväznosti na skutočnosť, že sa doplnilo aj ustanovenie o zásadách vykonávania ťažby v § 23 zákona o lesoch, v odseku 1 sa za ťažbu do tohto objemu dreva nezapočítava ani ťažba vykonaná na iných lesných pozemkoch, ako sú funkčné miesta, odvozné miesta a plochy označené v porastových mapách ako IP a ide o pozemky, ktoré nemajú opis porastov ani plán hospodárskych opatrení.

Súhlas na vykonanie ťažby na takýchto pozemkoch v prípade potreby po novom vydáva v stanovisku mimo správneho poriadku orgán štátnej správy lesného hospodárstva – pozemkový a lesný odbor okresného úradu.

Zmeny v nahlasovaní náhodných ťažieb a sprísnenie jej podmienok 

Počas tvorby zákona o lesoch a jeho novely v rokoch 2018 a 2019 rezonovala snaha o sprísnenie podmienok vykonávania náhodnej ťažby. V časti zákona o zásadách vykonávania ťažby sa táto snaha odzkadlila v zmene nahlasovania náhodnej ťažby, ktorá vznikla jednorazovo v nejakom objeme a na nejakej ploche, ako tomu bolo doteraz, na nahlasovanie náhodnej ťažby, ktorá nevznikla jednorazovo, ale vtedy, ak sa naplnilo podľa objemov zistených odborným lesným hospodárom v poraste 15 percent zásoby porastu, uvedenej v opise porastu v programe starostlivosti o les alebo 0,3 hektára súvislej holiny, ktorá by mohla vzniknúť spracovaním náhodnej ťažby.

Sprísnenie podmienok nahlasovania náhodnej ťažby spočíva v tom, že ak sa naplní objem 15 percent zo zásoby porastu a nemusí ísť o jednorazové, ale aj o kumulatívne naplnenie 15 percent objemu ťažby zo zásoby porastu, následne obhospodarovateľ lesa a treba zdôrazniť, že práve obhospodarovateľ lesa, má povinnosť nahlásiť dôvod vzniku každej náhodnej ťažby v určených termínoch. Jeho hlásenia sú podkladom pre štátnu správu lesného hospodárstva a štátnu správu životného prostredia.

Zákon o lesoch definuje nahlasovanie náhodnej ťažby dvoma spôsobmi. Písomne alebo prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, nie e-mailom. V čase publikovania týchto informácií by mala byť funkčná webová stránka informačného systému lesného hospodárstva k nahlasovaniu náhodnej ťažby, ktorá má fungovať na príncípe, že obhospodarovateľ lesa, alebo jeho splnomocnený zástupca príde na pozemkový a lesný odbor okresného úradu, ktorý mu vydá prístupové práva – prístupové meno a prístupové heslo, jedinečné pre daného obhospodarovateľa lesa.

Na základe prístupového mena a hesla sa obhospodarovateľ lesa alebo ním poverená osoba, napríklad odborný lesný hospodár, prihlási do systému nahlasovania náhodnej ťažby. Je predpoklad, že pre veľké lesnícke subjekty budú k dispozícii prístupové práva pre viacero oprávnených osôb. Po prihlásení sa do tohto systému sa v ňom automaticky objaví prihlásený subjekt. Cez interaktívnu mapu sa jeho zástupca dostane do príslušného JPRL. V danom poraste vypíše odhadnuté objemy náhodnej ťažby podľa drevín a klikne na odoslať. Informácie budú súčasne odoslané príslušnému pozemkovému a lesnému odboru, odboru starostlivosti o životné prostredie a organizácii ochrany prírody, teda Štátnej ochrane prírody SR.

Týmto činnosť obhospodarovateľa lesa pri nahlasovaní náhodnej ťažby skončila. Táto novinka nie je viazaná na evidenciu obhospodarovateľov lesa, ide o samostatný nástroj. Povinnosť nahlasovať náhodnú ťažbu do 7 dní od zistenia vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu sa vzťahuje na tú náhodnú ťažbu, ktorá vznikla po 1.1.2020. Ak obhospodarovatelia lesa nahlásili náhodnú ťažbu alebo ju majú zaevidovanú podľa predpisov platných do 31.12.2019, kým sa táto náhodná ťažba nespracuje, druhýkrát ju už nie je potrebné nahlasovať. Ak ale vznikne dôvod napríklad na ďalších 5 m3 a týchto päť kubíkov presiahne 15 percent z celkovej zásoby (objemu dreva) porastu, uvedeného v programe starostlivosti o les, v takom prípade obhospodarovateľ lesa nahlasuje túto skutočnosť a splní si tak svoju zákonnú povinnosť.

Ako treba žiadať o predĺženie lehoty na zabezpečenie porastu 

Ďalšia zmena sa týka obnovy lesa. Na základe aplikačnej praxe boli do zákona o lesoch doplnené podmienky, za akých sa má žiadať o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu. Vyplýva z nich, že najskôr je možné požiadať o predĺženie lehoty na zabezpečenie porastu po uplynutí polovice času, určeného v programe starostlivosti o les na zabezpečenie porastu a najneskôr šesť mesiacov pred jej ukončením. Zároveň zákon definuje náležitosti tejto žiadosti a vyžaduje nielen prehľad vykonaných opatrení, ale aj doklady, potvrdzujúce vykonanie týchto opatrení. Doteraz takáto povinnosť v zákone nebola. Doklady môžu byť aj z prvotnej výrobno – mzdovej evidencie.

Stupeň ochrany prírody v prípade zákazu náhodnej ťažby už nerozhoduje 

V zásadách o vykonávaní ťažby bolo aj v doterajšom znení zákona o lesoch uvedené, že v  záujme ochrany lesa je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať náhodnú ťažbu alebo iné opatrenie na ochranu lesa s cieľom zabrániť šíreniu škodlivých činiteľov. Táto povinnosť v zákone ostala. Do 31.12.2019 sa ale táto povinnosť nevzťahovala na prípady, ak nebola udelená výnimka v 5. stupni ochrany prírody orgánom štátnej správy životného prostredia. Tu ale nastala zmena, pretože v ustanovení zákona o lesoch, konkrétne v §23 ods.6 sa už žiadny stupeň ochrany nenachádza.

Preto upozorňujeme na skutočnosť, že táto povinnosť spracovania náhodnej ťažby je obmedzená alebo znemožnená v prípade, ak v chránených územiach došlo k vydaniu rozhodnutia orgánu štátnej správy životného prostredia o obmedzení, podmienkach alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby v chránenom území, alebo ak zákaz, obmedzenie alebo podmienky vyplývajú z vyhlášky, všeobecne záväzného predpisu alebo priamo zo zákona o ochrane prírody a krajiny. Takže zákaz vykonania náhodnej ťažby môže byť uplatnený aj v 1. stupni ochrany prírody.

Napriek tomu je obhospodarovateľ lesa povinný urobiť opatrenia, aby sa z územia so zákazom realizácie náhodnej ťažby, alebo zákazom realizácie ktoréhokoľvek opodstatneného opatrenia na ochranu lesov nešírili biotickí škodcovia do okolitých lesov. Tieto opatrenia špecifikujú ustanovenia zákona o lesoch, ktoré hovoria o ochrane lesa. Odborný lesný hospodár by mal v takomto prípade vypracovať projekt na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov.

Jozef Marko

Hlavné správy

Dvanásti ministri životného prostredia sú za zachovanie právnej ochrany vlka dravého: Prirodzená bariéra pred pandémiou AMO a premnožením raticovej zveri

Dvanásti ministri životného prostredia sú za zachovanie právnej ochrany vlka dravého: Prirodzená…

O čom sa píše

Ministri životného prostredia z 12 členských štátov Európskej únie sa zhodli na výzve Európskej komisii, aby uchovala súčasný stav ochrany vlka dravého...

Prečítajte si viac
Drevená stavba roka: Stavať z dreva má zmysel, s výhodami pre zákazníkov aj našu planétu

Drevená stavba roka: Stavať z dreva má zmysel, s výhodami pre zákazníkov…

O čom sa píše

Nadácia drevo pre život otvorila v januári tohto roka po 13-krát brány súťaže Drevená stavba roka, v ktorej sa architekti, dizajnéri a stavitelia...

Prečítajte si viac
Iniciatíva Čistý revír = čistá príroda: Poľovníci vyzbierali minulý rok z prírody 270 ton odpadu

Iniciatíva Čistý revír = čistá príroda: Poľovníci vyzbierali minulý rok z prírody…

Aktuálne

V roku 2022 vyhlásila Slovenská poľovnícka komora (SPK) spolu s redakciou Halali už 4. ročník iniciatívy Čistý revír = čistá príroda. Do...

Prečítajte si viac
Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora