Prihlásiť

K novele zákona o pozemkových spoločenstvách

Na otázky čitateľov odpovedá náš odborný spolupracovník Ing. Milan Fischer.

Uspokojí predkladaná novela zákona o pozemkových spoločenstvách zástupcov vlastníkov lesov na Slovensku?

 

Znenie zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, kritizovalo najmä Liptovsko-Tatranské regionálne združenie vlastníkov lesov a požadovali odstúpenie predsedu Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov pre údajné chyby, ktorých sa malo dopustiť pri príprave tohto zákona a považujú ich ako neodpustiteľné. Zároveň podmienili svoje členstvo v únii jeho odstúpením. Predseda vysvetlil postupy a aktivity pri tvorbe zákona a z funkcie odstúpil. L-T združenie na základe rozhodnutia svojho snemu z únie vystúpilo k 01. 10. 2013. Či bola dôvodom vystúpenia z únie len príprava uvedeného zákona možno na základe ďalších indícií len pochybovať. Na ilustráciu treba uviesť návrh úpravy a doplnenia predložených úniou predkladateľovi (MPRV-SR) koncom augusta 2013.

 1. V § 4, ods. 1 druhú vetu zmeniť takto: O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Predkladá: región Kysucké Nové Mesto.

 2. V § 8 celý odsek 2 vypustiť. Odsek je zbytočný, pretože aj doterajšia legislatíva umožňuje vyvlastnenie časti spoločnej nehnuteľnosti z dôvodov uvedených v tomto odseku. Predkladá región Liptov.

 3. V § 9, ods. 7 vypustiť celú druhú vetu. Z ustanovenia musí byť jednoznačne zrejmé, že na prevod podielov spoločnej nehnuteľnosti sa vo všeobecnosti vzťahuje predkupné právo podľa § 140 Občianskeho zákonníka s jednou výnimkou, ktorou je prevod vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva. Predkladajú: regióny Liptov, Trenčín, Žilina, Kysucké Nové Mesto.

 4. V § 9 ods. 9, 10, 11 zrušiť. Odsek neprípustne obmedzuje právo spoločenstva nadobúdať majetok, odseky 10, 11 sú v súvislosti s navrhovanou zmenou zbytočné. Predkladajú: regióny Liptov, Žilina.

 5. V § 14, ods. 1 vypustiť časť vety ... v médiu s celoštátnou pôsobnosťou ... Predkladajú: regióny Trenčín, Orava, Kysucké Nové Mesto.

 6. § 15, odsek 3 – zrušiť. Toto ustanovenie je účelové zamerané iba na uľahčenie hlasovania SPF na valných zhromaždeniach. Predkladá región Liptov.

 7. V § 18, doplniť: V prípadoch, keď sú na spoločnú alebo spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť založené na príslušnej správe katastra listy vlastníctva, sú v nich všetky údaje o vlastníkoch, podieloch a dôvodoch ich nadobudnutia dostupné na katastrálnom portáli a akékoľvek vyhotovovanie zoznamov je zbytočné. Predkladajú regióny Liptov, Trenčín, Žilina, Orava.

 8. V § 26 doplniť: za prvú vetu doplniť vetu znenia: Obvodný lesný úrad vydáva rozhodnutie v prípadoch, keď postupuje podľa § 31, ods. 9, 10. Predkladá región Liptov.

 9. V § 28 doplniť nový odsek 3 znenia: Obvodný lesný úrad uloží členovi spoločenstva a fondu, ktorý si nesplní povinnosti ustanovené v § 9, ods. 3 a 18 pokutu od 100 – 3000 tisíc eur. Predkladajú regióny Liptov, Trenčín.

 10. V § 28 opraviť termíny ... do 30. 06. 2014. Predkladajú regióny Liptov, Trenčín, Žilina.

 11. V § 31 doplniť nový odsek znenia: Zrušuje sa zákon č. 80 zo 06. 02. 1998, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb., zákon č. 330/1991 Zb. a zákon č. 180/1996 Z. z.. Zákon o pozemkových spoločenstvách definuje dva druhy spoločenstiev, nerieši však závažný problém, ktorý vyplýva z toho, že v spoločných nehnuteľnostiach spravuje podiely štátu a nakladá s podielmi tzv. neznámych vlastníkov z SPF, a pri spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach túto povinnosť má podľa zákona č. 80/1998 Z. z. má štátna organizácia Lesy SR, š. p.

Pracovný návrh paragrafového znenia na zmenu a doplnenie zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorý vznikol na základe pracovného rokovania so zástupcom neštátnych vlastníkov lesov – 04. 11. 2013.

 

 1. V § 2, ods. 2 sa slová „7 až 10“ nahrádzajú slovami „8 – 10“. Odôvodnenie: legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4.

 2. Alternatíva 1: V § 4, ods. 1 v druhej vete sa vypúšťa slovo „všetci“ a nad slovo „nehnuteľnosti“ sa umiestňuje odkaz 5 a.

Alternatíva 2: V § 4 ods. 1 sa slová „všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou“. Ide o spresnenie ustanovenia o spôsobe rozhodovania spoluvlastníkov spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti pri zakladaní spoločenstva.

 1. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „nehnuteľnosť“ vkladajú slová „alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti“ a na konci sa pripájajú slová: „alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“.

 2. V § 9 ods. 7 znie: „Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj vlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru.“. Z doterajšej aplikačnej praxe vyplynula potreba zachovať predkupné právo aj pri prevode medzi členmi spoločenstiev, aby sa zabránilo špekulatívnemu prevádzaniu spoluvlastníckych podielov.

 3. V § 14 ods. 1 sa slová „v médiu s celoštátnou pôsobnosťou na svojom webovom sídle, alebo na obvyklom mieste uverejnia“, nahrádzajú slovami „na obvyklom mieste uverejnia, na svojom webovom sídle, alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou“. Z aplikačnej praxe vyplynula potreba zmeny poradia možnosti uverejnenia oznámenia po zasadnutí zhromaždenia podľa frekvencie ich doterajšieho využívania.

 4. V § 18 sa vypúšťa ods. 3. Vypustenie povinnosti, ktorého plnenie nemá vecné opodstatnenie z dôvodu neaktuálnosti takto poskytovaných informácií.

 5. V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b). Vypustenia ustanovenia o sankciách za porušovanie povinnosti zrušenej v bode 6.

 6. V § 28, ods. 2 sa vypúšťa písmeno b). Vypustenie ustanovenia o sankciách za porušovanie povinnosti zrušenej v bode 6.

 7. V § 31, ods. 5 a 6 sa slová „28. 02.“ Nahrádzajú slovami „do 30. júna“. Z dôvodu prevádzkových ťažkostí účtovných súvislostí a hospodárnosti, kedy zhromaždenia zasadajú prevažne v priebehu prvého polroka, sa presúva termín, do ktorého sú spoločenstvá povinné prispôsobiť svoje právne pomery zákonu na neskorší termín.

 8. V § 31, ods. 9 sa slovo „mája“ nahrádza slovom „októbra“. Z rovnakého dôvodu sa presúva i termín splnenia povinnosti podľa odseku 9.

Na záver treba poďakovať Ing. Vankovi a JUDr. Čiamporovi za vynaložené úsilie o presadenie návrhov vlastníkov lesov pri tvorbe novely zákona o pozemkových spoločenstvách tak, aby sa naplnili ciele, ktoré boli formulované na začiatku o jeho potrebe na skvalitnenie činnosti pozemkových spoločenstiev.

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Takzvané Tarabove čistky v envirorezorte vraj ohrozujú miliardy z EÚ: Podľa ministra je to nezmysel, Slovensko bude mať tento rok 600 miliónov eur

Takzvané Tarabove čistky v envirorezorte vraj ohrozujú miliardy z EÚ: Podľa ministra…

O čom sa píše

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba robí spomedzi ministrov zrejme najväčšie čistky. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že...

Prečítajte si viac
Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní: Často kladené otázky aj súvisiace odkazy

Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní: Často kladené otázky aj súvisiace odkazy

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR včera zverejnilo na svojom webe aktuálnu informáciu, ktorá sa týka NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY...

Prečítajte si viac
Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce sa v ostatnom období pohybuje viacero medveďov, samospráva eviduje 36 podnetov

Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce…

O čom sa píše

V katastrálnom území obce Poniky v okrese Banská Bystrica ochranári odstránili problémovú medvedicu. Zastrelené boli aj jej tri mláďatá, s...

Prečítajte si viac
Komentár: Keď sa prestane loviť...

Komentár: Keď sa prestane loviť...

O čom sa píše

Dnešný svet prechádza neustále zmenami a každý človek môže mať slovo. Na jednej strane je to dobré, ale na druhej strane...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora