Prihlásiť

K novele zákona o pozemkových spoločenstvách

Na otázky čitateľov odpovedá náš odborný spolupracovník Ing. Milan Fischer.

Uspokojí predkladaná novela zákona o pozemkových spoločenstvách zástupcov vlastníkov lesov na Slovensku?

 

Znenie zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, kritizovalo najmä Liptovsko-Tatranské regionálne združenie vlastníkov lesov a požadovali odstúpenie predsedu Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov pre údajné chyby, ktorých sa malo dopustiť pri príprave tohto zákona a považujú ich ako neodpustiteľné. Zároveň podmienili svoje členstvo v únii jeho odstúpením. Predseda vysvetlil postupy a aktivity pri tvorbe zákona a z funkcie odstúpil. L-T združenie na základe rozhodnutia svojho snemu z únie vystúpilo k 01. 10. 2013. Či bola dôvodom vystúpenia z únie len príprava uvedeného zákona možno na základe ďalších indícií len pochybovať. Na ilustráciu treba uviesť návrh úpravy a doplnenia predložených úniou predkladateľovi (MPRV-SR) koncom augusta 2013.

 1. V § 4, ods. 1 druhú vetu zmeniť takto: O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Predkladá: región Kysucké Nové Mesto.

 2. V § 8 celý odsek 2 vypustiť. Odsek je zbytočný, pretože aj doterajšia legislatíva umožňuje vyvlastnenie časti spoločnej nehnuteľnosti z dôvodov uvedených v tomto odseku. Predkladá región Liptov.

 3. V § 9, ods. 7 vypustiť celú druhú vetu. Z ustanovenia musí byť jednoznačne zrejmé, že na prevod podielov spoločnej nehnuteľnosti sa vo všeobecnosti vzťahuje predkupné právo podľa § 140 Občianskeho zákonníka s jednou výnimkou, ktorou je prevod vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva. Predkladajú: regióny Liptov, Trenčín, Žilina, Kysucké Nové Mesto.

 4. V § 9 ods. 9, 10, 11 zrušiť. Odsek neprípustne obmedzuje právo spoločenstva nadobúdať majetok, odseky 10, 11 sú v súvislosti s navrhovanou zmenou zbytočné. Predkladajú: regióny Liptov, Žilina.

 5. V § 14, ods. 1 vypustiť časť vety ... v médiu s celoštátnou pôsobnosťou ... Predkladajú: regióny Trenčín, Orava, Kysucké Nové Mesto.

 6. § 15, odsek 3 – zrušiť. Toto ustanovenie je účelové zamerané iba na uľahčenie hlasovania SPF na valných zhromaždeniach. Predkladá región Liptov.

 7. V § 18, doplniť: V prípadoch, keď sú na spoločnú alebo spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť založené na príslušnej správe katastra listy vlastníctva, sú v nich všetky údaje o vlastníkoch, podieloch a dôvodoch ich nadobudnutia dostupné na katastrálnom portáli a akékoľvek vyhotovovanie zoznamov je zbytočné. Predkladajú regióny Liptov, Trenčín, Žilina, Orava.

 8. V § 26 doplniť: za prvú vetu doplniť vetu znenia: Obvodný lesný úrad vydáva rozhodnutie v prípadoch, keď postupuje podľa § 31, ods. 9, 10. Predkladá región Liptov.

 9. V § 28 doplniť nový odsek 3 znenia: Obvodný lesný úrad uloží členovi spoločenstva a fondu, ktorý si nesplní povinnosti ustanovené v § 9, ods. 3 a 18 pokutu od 100 – 3000 tisíc eur. Predkladajú regióny Liptov, Trenčín.

 10. V § 28 opraviť termíny ... do 30. 06. 2014. Predkladajú regióny Liptov, Trenčín, Žilina.

 11. V § 31 doplniť nový odsek znenia: Zrušuje sa zákon č. 80 zo 06. 02. 1998, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb., zákon č. 330/1991 Zb. a zákon č. 180/1996 Z. z.. Zákon o pozemkových spoločenstvách definuje dva druhy spoločenstiev, nerieši však závažný problém, ktorý vyplýva z toho, že v spoločných nehnuteľnostiach spravuje podiely štátu a nakladá s podielmi tzv. neznámych vlastníkov z SPF, a pri spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach túto povinnosť má podľa zákona č. 80/1998 Z. z. má štátna organizácia Lesy SR, š. p.

Pracovný návrh paragrafového znenia na zmenu a doplnenie zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorý vznikol na základe pracovného rokovania so zástupcom neštátnych vlastníkov lesov – 04. 11. 2013.

 

 1. V § 2, ods. 2 sa slová „7 až 10“ nahrádzajú slovami „8 – 10“. Odôvodnenie: legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4.

 2. Alternatíva 1: V § 4, ods. 1 v druhej vete sa vypúšťa slovo „všetci“ a nad slovo „nehnuteľnosti“ sa umiestňuje odkaz 5 a.

Alternatíva 2: V § 4 ods. 1 sa slová „všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou“. Ide o spresnenie ustanovenia o spôsobe rozhodovania spoluvlastníkov spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti pri zakladaní spoločenstva.

 1. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „nehnuteľnosť“ vkladajú slová „alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti“ a na konci sa pripájajú slová: „alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“.

 2. V § 9 ods. 7 znie: „Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj vlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru.“. Z doterajšej aplikačnej praxe vyplynula potreba zachovať predkupné právo aj pri prevode medzi členmi spoločenstiev, aby sa zabránilo špekulatívnemu prevádzaniu spoluvlastníckych podielov.

 3. V § 14 ods. 1 sa slová „v médiu s celoštátnou pôsobnosťou na svojom webovom sídle, alebo na obvyklom mieste uverejnia“, nahrádzajú slovami „na obvyklom mieste uverejnia, na svojom webovom sídle, alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou“. Z aplikačnej praxe vyplynula potreba zmeny poradia možnosti uverejnenia oznámenia po zasadnutí zhromaždenia podľa frekvencie ich doterajšieho využívania.

 4. V § 18 sa vypúšťa ods. 3. Vypustenie povinnosti, ktorého plnenie nemá vecné opodstatnenie z dôvodu neaktuálnosti takto poskytovaných informácií.

 5. V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b). Vypustenia ustanovenia o sankciách za porušovanie povinnosti zrušenej v bode 6.

 6. V § 28, ods. 2 sa vypúšťa písmeno b). Vypustenie ustanovenia o sankciách za porušovanie povinnosti zrušenej v bode 6.

 7. V § 31, ods. 5 a 6 sa slová „28. 02.“ Nahrádzajú slovami „do 30. júna“. Z dôvodu prevádzkových ťažkostí účtovných súvislostí a hospodárnosti, kedy zhromaždenia zasadajú prevažne v priebehu prvého polroka, sa presúva termín, do ktorého sú spoločenstvá povinné prispôsobiť svoje právne pomery zákonu na neskorší termín.

 8. V § 31, ods. 9 sa slovo „mája“ nahrádza slovom „októbra“. Z rovnakého dôvodu sa presúva i termín splnenia povinnosti podľa odseku 9.

Na záver treba poďakovať Ing. Vankovi a JUDr. Čiamporovi za vynaložené úsilie o presadenie návrhov vlastníkov lesov pri tvorbe novely zákona o pozemkových spoločenstvách tak, aby sa naplnili ciele, ktoré boli formulované na začiatku o jeho potrebe na skvalitnenie činnosti pozemkových spoločenstiev.

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Konzorcium AgroForestry získalo takmer 21 miliónov eur: Technická univerzita vo Zvolene z toho vyčerpá v najbližších dvoch rokoch vyše 10 miliónov eur

Konzorcium AgroForestry získalo takmer 21 miliónov eur: Technická univerzita vo Zvolene z…

Aktuálne

Konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene s názvom AgroForestry bolo úspešné v rámci výzvy Ministerstva...

Prečítajte si viac
Výzva na pripomienkovanie návrhu nových štandardov nákupu biomasy z obnoviteľných zdrojov: Konzultácie prebiehajú do 20. apríla 2024

Výzva na pripomienkovanie návrhu nových štandardov nákupu biomasy z obnoviteľných zdrojov: Konzultácie…

Aktuálne

PEFC pozýva záujmové skupiny na celom svete, aby zaslali spätnú väzbu a pripomienky k návrhu nových štandardov zameraných na nákup...

Prečítajte si viac
Výskum pohybu cyklistov po univerzitných lesoch: Riadená rekreácia má zmysel

Výskum pohybu cyklistov po univerzitných lesoch: Riadená rekreácia má zmysel

O čom sa píše

Či sa cyklisti na horských bicykloch skutočne pohybujú prevažne na území Singletrailu Moravský kras, alebo vyrážajú aj za jeho hranice...

Prečítajte si viac
V severnom Taliansku bojujú proti smogu: Zákaz zakladania otvoreného ohňa a používania niektorých druhov pecí na drevo

V severnom Taliansku bojujú proti smogu: Zákaz zakladania otvoreného ohňa a používania…

O čom sa píše

Talianske úrady prijali environmentálne opatrenia pre mesto Miláno a okolité provincie na severe krajiny v snahe bojovať proti smogu. Obmedzenia...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora