Prihlásiť

PRÍHOVOR

Národné lesnícke centrum, ktoré poskytuje svoje služby lesníckej, ale aj nelesníckej verejnosti už ôsmy rok netreba nikomu osobitne predstavovať. Poznajú ho užívatelia výsledkov lesníckeho výskumu, hospodárskej úpravy lesov, lesníckej informatiky a  mapovania, či lesníckeho poradenstva a vzdelávania.

Počas svojej krátkej existencie sa stalo dôveryhodným a  v  niektorých oblastiach nenahraditeľným partnerom. V  súčasnosti realizujeme opatrenia na skvalitňovanie a  zefektívňovanie všetkých činností tak, aby sme úspešne naplnili základný cieľ vzniku NLC, to znamená zabezpečenie efektívneho prenosu nových poznatkov a  informácií získaných lesníckym výskumom a  monitoringom priamo do praxe. Silné pozície si budujeme tiež v  rôznych oblastiach medzinárodnej spolupráce. Sme jedným z  kľúčových hráčov pri zabezpečovaní cieľov lesníckej politiky. V  politických kruhoch sa  výsledky našej práce široko využívajú pri rozhodovaní a  tvorbe politík.


Dosahovanie úspešných výsledkov vo všetkých oblastiach a  činnostiach sa odvíja od primeraného finančného zabezpečenia. Ako väčšina príspevkových, či rozpočtových organizácií aj NLC má od začiatku krízového obdobia v  rokoch 2008/2009 problémy so získavaním dostatočných zdrojov na krytie všetkých svojich nákladov. Napriek tomu je aj v  súčasnosti ekonomicky stabilnou organizáciou, ktorá nemá existenčné finančné a  ekonomické problémy a všetky svoje záväzky uhrádza načas v lehotách splatnosti.


V  nadväznosti na pretrvávajúcu globálnu ekonomickú, či dlhovú krízu sa na Slovensku už niekoľko rokov uplatňujú vládne opatrenia na znižovanie nákladov na štátnu a  verejnú správu. V  dôsledku toho sa neustále znižuje objem finančných prostriedkov poskytovaných zriaďovateľom (Ministerstvom pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR) na zabezpečovanie činností Národného lesníckeho centra vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny. V porovnaní s  predkrízovým rokom 2008 sa objem finančných prostriedkov, ktoré zostanú na NLC po obstaraní programov starostlivosti o lesy, znížil na úroveň 46 percent. Za necelých päť rokov sa teda NLC muselo prispôsobiť viac než polovičnej redukcii zdrojov od svojho zriaďovateľa. V  porovnaní s  uvedeným rokom 2008 sa v  roku 2013 znížilo financovanie všetkých základných úloh: vzdelávanie na úroveň 12 %, výskum na 39 %, odborná pomoc na 47 % a rozvoj hospodárskej úpravy lesov na úroveň 69 %. Väčšina príspevkových organizácií rezortu ministerstva pôdohospodárstva, vrátane NLC sa dostala na hranu svojich možností.


Takéto drastické zoštíhľovanie sa nezaobišlo bez adekvátnych úsporných opatrení. Od roku 2009 sme znížili počet zamestnancov o  80 (z 315 na 235); v  ekonomickej a  finančnej oblasti zefektívňujeme všetky odborné i  podporné činností; uskutočnili sme aj niekoľko organizačných zmien. Hospodársky výsledok organizácie nepriaznivo ovplyvňujú najmä vysoké odpisy a  veľký rozsah ťažko predateľného prebytočného majetku. Na nepriaznivý stav hospodárskeho výsledku však majú negatívny vplyv aj ďalšie vonkajšie faktory, ktoré nevieme, respektíve nemôžeme ovplyvniť; sú to najmä inflačné trendy a v dôsledku toho zvyšovanie cien energií, pohonných hmôt, materiálov, služieb a podobne.


Výnosy organizácie poklesli aj z  dôvodu nižších tržieb z  predaja služieb. Dôvodom je aj zavedenie povinnosti verejného obstarávateľa a stanovenie odvodu zo zisku do štátneho rozpočtu pre š. p. LESY SR, ako nášho tradičného partnera. Nedostatok finančných prostriedkov na objednávanie lesníckych služieb v našej organizácii sa z  dôvodu hospodárskej krízy prejavuje aj u  ďalších lesníckych subjektov, vlastníkov a  obhospodarovateľov lesa. Tento pokles našťastie kompenzujeme vyšším výnosom z  projektov získavaných iniciatívnymi pracovníkmi najmä NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen a  NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a  vzdelávania Zvolen cez výzvy agentúr pod ministerstvom školstva (agentúra na podporu výskumu a  vývoja; agentúra pre štrukturálne fondy európskej únie).


Napriek všetkým uvedeným skutočnostiam je našim dlhodobým cieľom „Udržať ekonomickú životaschopnosť a  zvyšovať kvalitu výstupov organizácie“. Okrem realizácie opatrení na ďalšie zefektívňovanie činností, znižovanie režijných nákladov a  racionalizáciu stratových činností organizácie, treba zlepšovať kooperáciu a  koordináciu činností jednotlivých ústavov a  odstraňovať ich pretrvávajúcu atomizáciu. Postupne podľa priorít bude treba dopracovať a  realizovať stratégie rozvoja činnosti organizácie vrátane z toho vyplývajúcich organizačných úprav a  zmien.


V  uvedenej rámcovo opísanej situácii pôsobí aj 115-ročný oslávenec NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, ktorý ako organická zložka Národného lesníckeho centra v  súčasnosti komplexne zabezpečuje úlohy výskumu a vývoja pri riešení problematík súvisiacich s lesom, prírodným prostredím a  ľudskou činnosťou v ňom. NLC – LVÚ Zvolen rieši výskumné projekty na základe výziev národných či medzinárodných grantových agentúr a  výskumných programov a  v  zmysle zadaní zriaďovateľa. V  súčasnosti ťažiskovo rozvíja päť hlavných oblastí výskumu, zameraných na ekológiu a  biodiverzitu, pestovanie lesa a lesnícke technológie, ochranu lesa, manažment zveri, inventarizáciu a  manažment lesa, lesnícku politiku a  ekonomiku.


Ideovo sa zameriava na riešenie problémov lesníctva ako národno-hospodárskeho odvetvia. Lesníctvo chápe ako súbor prírodovedných, technických a  sociálno-ekonomických vedných odborov a  disciplín, ktorých predmet výskumu a  výstupy z  neho smerujú k  optimálnemu, trvalému a  udržateľnému využívaniu ekonomických, ekologických, environmentálnych a  spoločenských funkcií lesa v krajine. NLC – LVÚ Zvolen sa prednostne zameriava a  rozvíja aplikovaný lesnícky výskum. V  prípade potreby sa zapája aj do riešenia projektov základného výskumu, ktoré tvoria základnú poznatkovú bázu pre aplikačné projekty. Výskum orientujeme ku konkrétnosti, k  činnostiam, ktoré vedú k  dosiahnutiu praktickej použiteľnosti a  užitočnosti našich výstupov.


Pri príležitosti 115. výročia založenia predchodcu dnešného Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene sa chcem aj z  tohto miesta poďakovať všetkým zamestnancom ústavu za ich prácu pre zlepšovanie stavu lesov a  lesníctva na Slovensku, pre rozvoj organizácie a  za dobrú spoluprácu. Poďakovanie patrí tiež všetkým bývalým pracovníkom ústavu.


Ing. Martin Moravčík, CSc.

generálny riaditeľ

Národné lesnícke centrum vo Zvolene


Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Komentár: Ako predchádzať konfliktu medveďa a človeka? Správanie šelmy môže byť predvídateľné, prečítajte reč jej tela

Komentár: Ako predchádzať konfliktu medveďa a človeka? Správanie šelmy môže byť predvídateľné…

O čom sa píše

Ľudia sa obávajú stretu s medveďom a žiadajú tieto situácie urýchlene riešiť. Blíži sa tiež obdobie dovoleniek a horská turistika bude mať boom...

Prečítajte si viac
Lesy ČR: Koniec podkôrnikovej kalamity, zníženie ťažby a cien dreva = pokles zisku o 24 percent

Lesy ČR: Koniec podkôrnikovej kalamity, zníženie ťažby a cien dreva = pokles…

Aktuálne

Štátnemu podniku Lesy Českej republiky (LČR) vlani klesol čistý zisk o 24 percent na 3,84 miliardy českých korún z 5,03...

Prečítajte si viac
Transparentné drevo: Zmenilo pohľad na tradičné stavebné materiály, je odolnejšie a ľahšie ako sklo

Transparentné drevo: Zmenilo pohľad na tradičné stavebné materiály, je odolnejšie a ľahšie…

O čom sa píše

Udržateľnosť a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu sú v súčasnosti predmetom diskusií o budúcnosti architektúry a dizajnu. Zatiaľ, čo niektoré otázky...

Prečítajte si viac
Svetový deň včiel: Význam včelích produktov vrátane medu je zásadný

Svetový deň včiel: Význam včelích produktov vrátane medu je zásadný

Aktuálne

V čase, keď sa zvyšujú dovozy potravín rôznej kvality vrátane falšovaných, je kľúčové, aby si spotrebitelia ešte viac uvedomili význam...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora