Prihlásiť

Aplikovaný lesnícky výskum a význam jeho výsledkov pre prax

Zavádzanie výsledkov výskumnej činnosti do lesníckej prevádzky, ale aj do sektora životného prostredia a drevárskeho priemyslu je tradične jednou z priorít a poslaní lesníckeho výskumu.

Celkom prirodzene sme sa preto pri písaní tohto príspevku inšpirovali našimi predchodcami a ich hodnotením tejto činnosti lesníckeho výskumu v publikáciách vydaných k predchádzajúcim výročiam založenia Výskumného ústavu lesného hospodárstva, teda inštitúcie ktorej NLC - Lesnícky výskumný ústav je priamym pokračovateľom. Z tohto časového odstupu sa potvrdzuje, že aj evolúcia lesníckeho výskumu prebieha po akejsi špirále. Napríklad v prenose výsledkov výskumu do praxe nachádzame mnoho spoločného so situáciou spred 20. či 40. rokov, ale aj mnoho rozličného. K tým spoločným patria formy a spôsoby akými sa výsledky výskumu transformujú do podoby využiteľnej pre prax.

 

 

Aj v súčasnosti ide o realizačné projekty, ktoré sa spravidla vypracúvajú pre ucelené problémy definované prevádzkou. Ďalšou skupinou sú materiály, akými sú návrhy noriem, smerníc, pokynov a metodík.

 

 

Samostatnú časť tvoria práce realizované na objednávku v rámci zmlúv o dielo, ktoré pracovníci výskumu realizujú na objednávku pre lesnícke subjekty prípadne ďalších užívateľov zo štátnej aj súkromnej sféry.

 

 

Súčasťou prenosu poznatkov do praxe je organizácia konferencií, seminárov, inštruktáží a iných podujatí, na ktorých výskumní pracovníci oboznamujú pracovníkov prevádzky s novými technológiami. Poslednú, ale nie nevýznamnú skupinu aktivít, tvoria rozličné rozbory, expertízy, posudky a stanoviská, v ktorých výskumní pracovníci zúročujú poznatky získané pri výskume a transformujú ich do podoby realizačného produktu.

 

 

Po určitej stagnácii sme sa v posledných piatich rokoch spoločne s lesnou prevádzkou a naším zriaďovateľom MPRV SR vrátili aj k budovania spoločných demonštračných objektov. Výskumno-demonštračné objekty Kysuce a Kozie chrbty slúžia od roku 2010 na prenos nových poznatkov získaných pri riešení výskumných úloh zameraných na rekonštrukcie hynúcich smrečín v podmienkach štátnych aj súkromných lesov.

 

 

K týmto štandardným postupom prenosu poznatkov sa významne pridal nový nástroj, a to  informačné technológie. NLC pripravilo za posledných päť rokov viaceré aplikácie, prostredníctvom ktorých môže lesnícka prevádzka, štátna správa a odborná verejnosť efektívne využívať informácie pre zefektívnenie a skvalitnenie svojej činnosti. Dôkazom sú tisíce prístupov na  mapový server našej inštitúcie, ktorý je dostupný na adrese http://lvu.nlcsk.org/uvod/

 

 

V koncepčnom materiáli Stratégia smerovania a rozvoja vedy, výskumu a vývoja na NLC-LVÚ Zvolen v období do roku 2015 ako strategický cieľ NLC uvádza zachovať objem úloh v odborných činnostiach realizovaných zmluvnou činnosťou so subjektmi podnikajúcimi v lesníctve a životnom prostredí. To potvrdzuje dlhodobú snahu NLC-LVÚ rozvíjať užitočnú spoluprácu s partnermi z lesníckej prevádzky, riadiacimi orgánmi a ďalšími užívateľmi a zvýšiť tak ekonomický efekt lesníckeho výskumu, posilniť jeho význam pri riešení aktuálnych, ale aj dlhodobých úloh. V porovnaní s minulosťou nachádzame výrazný posun v zameraní výskumu, cieľoch, ale aj formách spolupráce s odberateľmi a užívateľmi našich výstupov.  Zmyslom terajšej činnosti NLC-LVÚ vo vede je realizovať základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými partnermi, poskytovať jeho výsledky všetkým kľúčovým odberateľom s cieľom zachovania a manažmentu lesa poskytujúceho všetky produkty a služby na princípe trvalosti a udržateľnosti.

 

 

Filozofia smerovania výskumu je založená na princípoch pragmatizmu. Výskum orientujeme konkrétne k činnostiam, ktoré vedú k dosiahnutiu praktickej použiteľnosti a užitočnosti našich výstupov. Preferencia pragmatizmu oproti ostatným filozofickým smerom vychádza jednak z existenčnej nutnosti zabezpečiť dostatok zdrojov, jednak z uvedomenia si súčasnej pozície lesníctva ako celku a v jeho rámci lesníckej vedy v spoločnosti. Výskum si kladie za cieľ poskytnúť dostatok argumentov a informácií na riešenie environmentálnych a spoločenských problémov, v ktorých zohrávajú lesy dôležitú úlohu. Okrem iného ide o presadenie systémových zmien vo financovaní lesníctva vyplývajúcich z rôznorodosti funkcií lesov, ktorých využívanie spoločnosťou či jednotlivcom lesný hospodár zabezpečuje. Naliehavá je potreba presadiť zmenu v ponímaní lesníctva ako ekonomického a zároveň environmentálneho odvetvia (zmena paradigmy). Tieto zmeny sú zásadného charakteru, na mnohé z nich nie je spoločnosť a ani výkonná moc pripravená, chýbajú najmä zdroje na realizáciu potrebných opatrení. Pri presadzovaní cieľov preto preferujeme cestu pragmatizmu, cestu primeranosti a postupnosti, cestu vhodného časovania našich požiadaviek a návrhov pri hľadaní vhodných cieľových skupín prostredníctvom ktorých budeme schopní stanovené ciele zrealizovať.

 

 

Tomuto ponímaniu úloh lesníckeho výskumu zodpovedá súčasné zameranie a organizačná štruktúra NLC-Lesníckeho výskumného ústavu. Ústav v súčasnosti ťažiskovo rozvíja 5 hlavných oblastí výskumu, ktoré sú zamerané na: ekológiu a biodiverzitu, ochranu lesa a manažment zveri, pestovanie lesa a lesnícke technológie; inventarizáciu a manažment lesa a lesnícku ekonomiku a  politiku.

 

 

Správnosť nášho smerovania potvrdzuje aj aktuálne programové vyhlásenie Vlády SR, ktoré v časti pôdohospodárstvo - oblasť rezortnej vedy a výskumu, hovorí o podporovaní verejno-súkromných partnerstiev zameraných hlavne na inovácie v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve. V časti výskum a vývoj sa vláda SR zaväzuje podporovať spoluprácu výskumnej sféry s hospodárskou praxou a s inštitúciami európskeho výskumného priestoru a prispievať tak účinnejšie k rozvoju prepojenosti domáceho výskumu s technologickým a inovačným pokrokom a rozvojom výskumu Európskej únie a v ďalších vyspelých štátoch sveta. Treba poznamenať, že v realite sa zatiaľ len pripravujú v tomto smere koncepčné materiály v súvislosti s novým programovacím obdobím 2014–2020, naďalej klesá priama podpora výskumu zo zdrojov zriaďovateľa MPRV SR a rozrastá sa byrokracia, ktorá pod rúškom transparentnosti a efektívneho vynakladania verejných zdrojov brzdí toky financií a s nimi aj transfer poznatkov a vedomostí tak potrebných pre naplnenie deklarovaného cieľa zavádzania inovácií do hospodárskej praxe.

 

 

Na druhej strane, oproti minulosti sa otvorili širšie možnosti získavať finančné prostriedky na výskum, a to z medzinárodných a národných agentúr. Viaceré grantové agentúry na podporu vedy a výskumu vo svojich aktuálnych výzvach vyžadujú spolufinancovanie výskumných projektov. Trhový aspekt realizácie výsledkov výskumu sa takto stáva pomyselným lakmusovým papierikom potvrdzujúcim účelnosť a potrebnosť výskumu. Napriek súčasnému obdobiu ekonomickej krízy a limitovanému objemu disponibilných zdrojov s našimi partnermi sa NLC-LVÚ darí uzatvárať zmluvy v ročnom objeme ~150 tisíc eur, čo významne prispieva k udržaniu NLC ako ekonomickej stabilnej organizácie, schopnej ponúkať výsledky výskumu ako trhovo zaujímavý produkt. Zároveň však pozorne vnímame ekonomické možnosti našich partnerov a napriek načrtnutým ťažkostiam, mnohé informácie a know-how, napríklad aplikácia Lesnícky GIS, STALES, Poľovnícky GIS a ďalšie sú naďalej poskytované bezplatne.

 

 

Podrobnejšie s realizačne orientovanou činnosťou NLC-LVÚ je možné oboznámiť sa vo Výročných správach NLC uverejnených na stránke www.nlcsk.org . V tejto stati uvádzame len stručný prehľad najvýznamnejších výstupov do praxe realizovaných za posledných 5 rokov, čiže v období 2008-2012, a to podľa jednotlivých odborov NLC-LVÚ v organizačnom členení do 31.12. 2012.

 

 

 

Odbor pestovania, inventarizácie a manažmentu lesa

K materiálom s najvýznamnejším prínosom do lesného hospodárstva, ktoré vypracovali pracovníci odboru, patrilo 30 projektov ozdravných opatrení pre odštepné závody  Lesov SR, š. p., Banská Bystrica a 6 projektov pre neštátne subjekty v rokoch 2008–2010.

 

 

K dlhodobo rozvíjaným témam na odbore patrí problematika využitia biomasy. Riešenie úlohy Optimalizácia produkcie palivovej dendromasy v podniku Lesy SR. š. p. zahrňovalo problematiku intenzifikácie produkcie a výťažnosti drevnej biomasy pre výrobu štiepok v porastoch rýchlorastúcich drevín, vypracovanie opatrení na podporu produkcie lesných štiepok a návrh regionálneho projektu produkcie a energetického využívania biomasy.

 

 

V úlohe Vypracovanie projektov pre energetické porasty  sa založili modelové plochy intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín a hodnotili sa ich produkčné možnosti.

 

 

V rámci úlohy Zakladanie a obhospodarovanie porastov osiky s cieľom plnenia ich stabilizačnej a produkčnej funkcie sa navrhli postupy zberu semien, produkcie sadbového materiálu a zakladanie porastov a na hodnotenie vhodnosti stanovištných podmienok pre zakladanie porastov.

 

 

V monitoringu a inventarizácii sa pre Lesy SR š. p. v roku 2009 vypracovala metodika monitorovacieho systému pre hodnotenie stavu lesných biotopov a zrealizovalo sa mapovanie a monitorovanie stavu lesných biotopov v modelovom území (Jasenie). Významné bolo aj riešenie problematiky vyhodnocovania leteckých revitalizačných opatrení v chradnúcich a odumierajúcich smrekových porastoch. V rokoch 2008-2009 sa založil rozsiahly monitorovací systém na územiach s aplikáciou leteckého prihnojovania na výmere takmer 2000 ha (modelové územia Šaling, Habovka, Ľadová) a s leteckou aplikáciou vápnenia na výmere 1500 ha (modelové územia Smolník, Liptovská Teplička, Čadca).Výskumný záber na ďalšie územia neštátnych vlastníkov o výmere vyše 1000 ha sa rozšíril v rokoch 2011–2012 (Námestovo, Jasov). Ďalej sa vypracovala metodika tzv. podnikovej výberovej inventarizácie pre potreby vlastníka a v pravidelnej sieti 200x200 m sa zrealizovalo zisťovanie a zhodnotenie údajov na modelovom území Uľanka (2009). Špecifický návrh výberovej inventarizácie v hustej sieti 100x100 m sa založil v roku 2009 v oblastiach ohrozených odumieraním smrečín na Výskumno-demonštračnom objekte Kysuce, lokality Husárik a Polom.

 

 

V škôlkarstve a zalesňovaní sa v spolupráci s PRO POPULO Poprad, s.r.o. overovala účinnosť nových produktov v škôlkarských technológiách v umelej obnove, účinnosť mikorízneho biopreperátu Vambac pri rekonštrukciách smrekových porastov a organominerálneho hnojiva ROKOSAN v kombinácii s hydroabsorbentom Aquaholder pri umelej obnove na extrémnych a kalamitných holinách.

 

 

Významná bola aj spolupráca s MPRV SR, a to pri príprava vyhlášky k zákonu o lesnom reprodukčnom materiáli.

 

 

V rámci obhospodarovania porastov sa v projektoch Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok na ekologicky stabilnejšie ekosystémy a Návrh zásad rekonštrukcií smrekových porastov vrátane návrhu praktických postupov zabezpečenia procesu reprodukcie lesa komplexne spracoval aktuálny problém lesníctva – veľkoplošné odumieranie smrekových porastov a ich následných rekonštrukcií. Výstupom bol návrh (i) systému a rozhodovacích kritérií na určenie potreby a naliehavosti rekonštrukcie nepôvodných smrekových porastov; (ii) návrh vybraných zložiek diferencovaných modelov hospodárenia nepôvodných smrečín a rekonštruovaných lesných porastov a (iii) finančné a ekonomické hodnotenie obhospodarovania a využívania nepôvodných destabilizovaných smrečín a rekonštruovaných lesov podľa modelov cieľového drevinového zloženia.

 

 

Ďalším významným prínosom pre prax bolo spracovanie Zásad diferencovaného pestovania lesa v rozdielnych ekologických podmienkach (vo forme publikácie), ktoré zohľadnili aktuálne prírodné podmienky (prebiehajúcu klimatickú zmenu) pri určení postupov výchovy a obnovy lesných porastov, respektíve určení adekvátneho obnovného i cieľového drevinového zloženia lesných porastov.

 

 

Dôležitá bola pomoc ministerstva pri uplatnení výsledkov uvedených 3 projektov, konkrétne pri zakladaní výskumno-demonštračných objektov (VDO) v štátnom (VDO Husárik na Kysuciach -  http://dors.nlcsk.sk/) aj neštátnom sektore (VDO Kozie Chrbty). Tieto boli založené v roku 2010 priamo v oblastiach odumierajúcich smrečín. Ich hlavným účelom je prenos poznatkov výskumu pri realizácii všetkých činností spojených s rekonštrukciou lesných porastov od používania sadbového materiálu rôzneho genetického pôvodu, autochtónnych či alochtónnych druhov drevín, prirodzenej, umelej a  kombinovanej obnovy s využitím tradičných aj netradičných zalesňovacích postupov, cez výchovné opatrenia v starších porastoch rôznej rastovej fázy až po ekonomické zhodnotenie efektívnosti vynaložených opatrení.

 

 

Súčasťou odboru sú Výskumná stanica Juh (do roku 2012 VS Gabčíkovo) a do 1. 5. 2012 Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu (SKLRM).
V zmysle rozhodnutia súdneho dvora v Haagu a dohovoru s maďarskou stranou participujú pracovníci výskumnej stanice na monitorovaní prírodného prostredia ovplyvneného prevádzkou vodného diela Gabčíkovo. V rámci projektov Monitorovanie lesných ekosystémov v roku 2008 pre potreby plnenia medzivládnej dohody z 19. apríla 1995 a Monitorovanie prírodného prostredia v rámci vplyvu VD Gabčíkovo – monitorovanie lesných ekosystémov zabezpečovali meranie a vyhodnotenie biometrických charakteristík lesných porastov na TMP a spolupracovali pri celoplošnom hodnotení zdravotného stavu lužných lesov na základe údajov DPZ.

 

 

V rámci projektu Rajonizácia topoľov, vŕb a agáta bieleho sa vypracoval zoznam rajonizovaných klonov pre prírodné podmienky Slovenska a klonový archív pri VS Gabčíkovo sa doplnil o nové rajonizované klony. V rokoch 2011 a 2012 sa klonový archív presunul do areálu škôlkarského strediska Lesov SR, š.p. v Trsticiach.

 

 

Vo vzťahu k lesníckym subjektom je významná odborná činnosť a poradenstvo, ktoré poskytovalo SKLRM a od 1.5. 2012 pracovníci odboru v zmysle zákona NR SR č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z. a Vyhláška MPRV SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh. Z najdôležitejších aktivít uvádzame:

- Schvaľovanie zdrojov LRM a vystavovanie uznávacích listov.

- Fenotypové hodnotenie rodičovských - výberových stromov, výber a popis nových rodičovských - výberových stromov a vystavenie uznávacích listov.

- Vedenie a aktualizácia národného registra zdrojov a databáz listov o pôvode osiva, oznámení o produkcii osiva a sadbového materiálu, hlásení o skladovanom zostatku osiva.

- Zriaďovanie génových základní a semenných porastov.

- Kontrola dodržiavania zásad obhospodarovania semenných zdrojov, nakladania so semenáčikmi z prirodzeného zmladenia, dodržovania provenienčných zásad, zásad prenosu LRM, kontrola kariet pôvodu obnovovaných lesných porastov a produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach a obchodovania s LRM.

- Certifikácia a vystavenie ISTA certifikátov kvality osiva.

- Vystavenie listov o pôvode osiva a sadbového materiálu pre obchodnú výmenu a súhlasov na zalesňovanie LRM z obchodnej výmeny v rámci krajín EÚ alebo z dovozu z tretích krajín.

 

 

 

Odbor ekológie lesa a krajiny

Prevažná časť výsledkov výskumu realizovaných na odbore bola a je súčasťou realizačných výstupov, ktoré sú súčasťou riešených výskumných projektov.

 

Realizačné výstupy z 3 najvýznamnejších vedecko-výskumných projektov riešených za posledných 5 rokov sú nasledovné:
-    Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska:
-    Návrh systému monitorovania dôsledkov zmien klímy pre potreby rozhodovacieho procesu v lesnom hospodárstve.
-    Návrh stratégie, adaptačných a mitigačných opatrení z hľadiska dopadov klimatických zmien na lesné ekosystémy Slovenska.
-    Ekonomická analýza nákladovosti a ziskovosti adaptačných opatrení v LH.
-    Národná metodika bilancovania emisií skleníkových plynov pre sektor využívania krajiny a lesníctva.
Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine:
-    Experimentálna poznatková báza hodnotenia funkcií lesov v krajine .
-    Metodika hodnotenia funkcií lesov v rámci komplexného zisťovania stavu lesa.
-    Príručka pre identifikáciu, obhospodarovanie a monitoring  lesov s vysokým spoločenským významom na Slovensku.
-    Klasifikačný systém funkcií lesa.
Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku (EPOL):
-    Projekcie zmien produkcie hlavných drevín Slovenska, rozšírenia a populačnej dynamiky vybraných škodcov a návrh adaptačných opatrení.
Z mnohých ďalších realizovaných foriem spolupráce s lesnou prevádzkou je možné uviesť:
- Vypracovanie krátkodobých a strednodobých prognóz hynutia smrečín a kvantifikácia strát v produkcii dreva pre regióny Centrálnych Karpát, Kysúc a Oravy, Rudohoria  a Spiša.
-    Vypracovanie zásad a rámcových smerníc pre revitalizáciu a tvorbu projektov pre revitalizáciu smrečín.
-    Hodnotenie výsledkov analýz pôd v škôlkárskych strediskách, lesných škôlkach, plantážach a semenných sadoch.
-    Hodnotenie vlastností organických hnojív, kalov a iných materiálov.
-    Hodnotenie zdravotného stavu lesa zo satelitných a leteckých snímok – webová aplikácia STALES:  www.nlcsk.sk/stales
-    Dopadová štúdia pre projekt stavby Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine.

 

Pod odbor prináleží Výskumná stanica Košice so zameraním na aplikovaný výskum v  ekológii lesa a monitoringu vplyvu antropogénnych aktivít na prírodné prostredie. Jej pracovníci poskytovali poradenstvo pre lesnícke subjekty, samosprávu a priemyselné podniky v oblasti lesníctva a životného prostredia. Vypracovali viacero expertíz zameraných na oblasť využívania drevného popola ako hnojiva, štúdií týkajúcich sa vplyvu zimnej údržby ciest na lesné porasty v chránených územiach a realizovali monitoring a posúdenie vplyvu výroby MONDI Ružomberok na stav okolitých lesných porastov.

 

 

Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri

Ide o odbor, ktorého činnosť sa vyznačuje intenzívnou spoluprácou s lesnou prevádzkou a štátnou správou. Pre potreby špecializovanej štátnej správy na úseku LH a poľovníctva sa vypracovávali odborné stanoviská a podklady pre rozhodovanie.

Išlo najmä o vypracovanie či spoluprácu pri vypracúvaní návrhov a realizácii:
-    Správ na rokovanie vlády SR, napríklad: Informácia o opatreniach na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku (2008); Návrh legislatívnych, inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie  a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách Slovenska (2008).
-    Správ o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska a prognózy na budúci rok (každoročne).
- Zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Vyhlášky č. 344/2009 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.
- Vyhlášky č. 125/2012 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.
- Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike.
- Manažmentu zveri vo zverniciach Teplý vrch, Malá zvernica Topoľčianky, Trnava. Organizovania inštruktáží, školení a usmerňovaní manažmentu raticovej zveri vo voľných revíroch a vo zverniciach.
- Informačného systému poľovníctva pre potreby štátnej správy a subjektov obhospodarujúcich poľovné revíry.

 

 

Významnou činnosťou odboru je skúšanie biologickej účinnosti a návrhy na registráciu prípravkov na ochranu lesa. Z posledných aktivít možno spomenúť skúšky biologickej účinnosti prípravkov: Mavrik 2F (insekticíd); Vaztak Forst (insekticíd); Boverol (bioinsekticíd), Woodnet/Trinet (insekticídne siete), Kaiso Sorbie (insekticíd); herbicídu s pracovným názvom „CA 2705“; registračné skúšky insekticídov Proteus a Biscaya; skúšky entomopatogénnej huby Beauveria bassiana a skúšky repelentov Neoponit L a Flugol.

 

 

Organizačnou zložkou odboru je Stredisko lesníckej ochranárskej služby. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie, prognostickej a expertíznej činnosti v oblasti ochrany lesa a riešenie praktických problémov ochrany lesa na Slovensku. Z mnohých aktivít LOS ako príklad uvádzame pravidelne uverejňované signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov, o prognóze ich vývoja a o obranných metódach. Na stránke LOS http://www.los.sk sú umiestnené aj webové aplikácie, ako napríklad on-line varovný systém podkôrneho hmyzu na územiach obhospodarovaných Lesmi SR, š. p. Banská Bystrica. Pre potreby štátnej správy sa pripravila informácia o stave početnosti mníšky veľkohlavej.

 

 

Ďalšou význačnou činnosťou je príprava stanovísk, posudkov, návrhov opatrení a poskytovanie poradenstva. Objem týchto úloh najlepšie dokumentuje fakt, že len v poslednom roku 2012 pracovníci LOS realizovali 43 akcií poradenstva k stavu lesných porastov, 14 akcií k škodlivým činiteľom v lesných škôlkach, 32 vyjadrení a posudkov k realizácii opatrení okolo území v 5. stupni ochrany a 8 stanovísk k pesticídom a skúšaniu prípravkov na ochranu lesa

 

 

Odbor lesníckej politiky a ekonomiky

Odbor je hlavným garantom spolupráce so zriaďovateľom, orgánmi Štátnej správy LH a ostatnými ústrednými orgánmi. Spolupráca s MPRV SR sa týka viacerých oblastí. Odbor sa podieľal na príprave vyhlášok, realizovali sa odborné činnosti v rámci zabezpečovania koncepčných prác ako súhrnný lesnícky účet a zelená správa. Pracovníci odboru spolupracovali na príprave strategických materiálov – Program rozvoja vidieka SR, Inovačná stratégia, Koncepcia poľovníctva, Národný program využitia potenciálu dreva SR, Národný plán budovania infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej republike – SK Roadmap, návrh nového zákona o lesoch a Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013-2016.

 

 

Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR a jemu podriadenými organizáciami (SAŽP, ŠOP SR) sa v roku 2012 orientovala najmä problematika implementácie NATURA 2000 a prípravu nového zákona o ochrane prírody.

 

 

Spolupráca s Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zamerala na materiál Horizont 2020 a prípravu podkladov pre Stratégiu výskumu a vývoja v SR do roku 2020.

Ďalšími príkladmi spolupráce sú nasledovné aktivity:
* V kooperácii so Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava sa realizovalo zavedenie medzinárodných noriem (európskych noriem a noriem ISO) do činnosti LH na Slovensku a spolupráca pri vypracúvaní a revíziách Slovenských technických noriem v triede 48 – Lesníctvo.
* Vypracovanie podnikových noriem spotreby pohonných hmôt a mazadiel pre stroje a zariadenia používané v š. p. Lesy SR, VLM, š. p. Pliešovce, ŠL TANAPu a VšLP TU vo Zvolene, ich priebežná aktualizácia a dopĺňanie pre nové stroje.
* Rozdelenie územia Tatranského národného parku na zóny ochrany.
* Kvantifikácie ekonomických dopadov obmedzenia bežného hospodárenia v chránených územiach s vyšším stupňom ochrany (3-5).
* Zabezpečovanie súdno-znaleckej činnosti, poradenstva a lektorstva v oblasti oceňovania lesného majetku, oceňovania škôd na zložkách lesného majetku a kvantifikácia náhrady z obmedzenia realizácie vlastníckych práv k lesnému majetku. Išlo napríklad o určenie škôd spôsobených imisiami na lesných porastoch OZ Liptovský Hrádok, OZ Čadca a OZ Slovenská Ľupča; Určenie výšky  sadzby odvodu za trvalé vyňatie v katastrálnom území Liptovská Osada;
* Ekonomické analýzy a kalkulácie výnosov a nákladov obhospodarovania lesov.
* Spracovanie podnikateľských zámerov vlastníkov lesa a ich združení, vrátane marketingu.

 

 

Organizácia podujatí a publikačná činnosť

Jednou z foriem prenosu poznatkov užívateľom je organizácia konferencií a seminárov a publikovanie výsledkov výskumu v odbornej literatúre. Uvedeným aktivitám prikladá NLC-LVÚ mimoriadny význam, keď každoročne organizuje konferenciu „Aktuálne problémy v ochrane lesa“, seminár „Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa“ a odborný seminár orientovaný na oblasť lesníckej ekonomiky  politiky „Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR“. Početná účasť odbornej lesníckej verejnosti na všetkých podujatiach je najlepším dôkazom významu tejto formy transferu najnovších výsledkov výskumu do praxe, ale aj vhodnou formou komunikácie s lesníckou praxou a získania spätnej väzby pre ďalšiu smerovanie výskumu.
Poslednou, ale významovo dôležitou aktivitou výskumných pracovníkov NLC – LVÚ Zvolen je publikovanie informácií o výsledkoch výskumu v celom spektre odborných a vedeckých časopisov. K najviac využívaným je publikovanie článkov a príloh v časopise LES & Letokruhy a Lesnícky časopis – Forestry Journal.

 

 

V spolupráci s ďalšími ústavmi NLC sa počas bilancovaného obdobia 2008–2012 podarilo vybudovať nové formy poskytovania služieb pre lesnícku prevádzku, akými sú uverejňovanie informácií cez Forestportál: http://www.forestportal.sk/ a publikovanie mapových služieb, vrátane vedenia lesnej hospodárskej evidencie vo webovej aplikácii  http://lvu.nlcsk.org/LGIS/. Významné ocenenia LGIS aplikácie, a to ITAPA 2010 a Special achievement in GIS 2012, potvrdili vysokú úroveň našich riešení.

 

 

V kontexte aktuálnych koncepčných európskych a vládnych materiálov týkajúcich sa smerovania vedy a výskumu je zrejmé, že v novom programovacom období 2014–2020 bude realizácia výsledkov výskumu prioritou, na ktorú musí výskum v celom svojom spektre promptne reagovať. Z načrtnutého prehľadu aktivít vyplýva, že NLC-LVÚ Zvolen si svojou doterajšou činnosťou vytvorilo vhodné východiská pre úspešné zvládnutie tejto priority.

 

TOMÁŠ BUCHA,  Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Odbor ekológie lesa a krajiny

Kontakt: Dr. Ing. Tomáš Bucha, bucha@nlcsk.org

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Takzvané Tarabove čistky v envirorezorte vraj ohrozujú miliardy z EÚ: Podľa ministra je to nezmysel, Slovensko bude mať tento rok 600 miliónov eur

Takzvané Tarabove čistky v envirorezorte vraj ohrozujú miliardy z EÚ: Podľa ministra…

O čom sa píše

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba robí spomedzi ministrov zrejme najväčšie čistky. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že...

Prečítajte si viac
Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní: Často kladené otázky aj súvisiace odkazy

Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní: Často kladené otázky aj súvisiace odkazy

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR včera zverejnilo na svojom webe aktuálnu informáciu, ktorá sa týka NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY...

Prečítajte si viac
Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce sa v ostatnom období pohybuje viacero medveďov, samospráva eviduje 36 podnetov

Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce…

O čom sa píše

V katastrálnom území obce Poniky v okrese Banská Bystrica ochranári odstránili problémovú medvedicu. Zastrelené boli aj jej tri mláďatá, s...

Prečítajte si viac
Komentár: Keď sa prestane loviť...

Komentár: Keď sa prestane loviť...

O čom sa píše

Dnešný svet prechádza neustále zmenami a každý človek môže mať slovo. Na jednej strane je to dobré, ale na druhej strane...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora