Prihlásiť

Ako ďalej s novým zákonom o ochrane prírody a krajiny?

Prečo bolo zhromaždenie na podporu petície „Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu v Slovenskej republike“ odvolané a aký je ďalší postup?

Na otázky čitateľov odpovedá náš odborný poradca Ing. Milan Fischer.

Zhromaždenie na podporu petície bolo odvolané na základe rozhodnutia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov, po vyslovení nedôvery vláde Slovenskej republiky v NR SR. Ďalej sa rokuje o obsahu pripravovaného zákona o ochrane prirody a krajiny s generálnym riaditeľom sekcie ochrany prírody Ministerstva životného prostredia SR. Pripravená je aj prvá verzia paragrafového znenia, ku ktorej mali zástupcovia neštátneho sektora zasla pripomienky do 10. novembra 2011.

 

V navrhovanom zákone je zjavne prezentovaná ideológia environmentalizmu s cieľom vráti lesy predovšetkým vo vlastníctve štátu prírode samej, bez ohľadu na ďalšie dôsledky. Na ilustráciu treba uvies niektoré ustanovenia, ktoré by sa v prípade schválenia zásadne dotkli lesného hospodárstva v oblasti právnych predpisov, ekonomickej a sociálnej. Účelom zákona je prispie k zachovaniu a obnove biologickej rozmanitosti prostredníctvom ochrany biotopov a druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a ochrane prírodných procesov, utvára podmienky na trvale udržateľné využívvanie prírodných zdrojov, ochranu prírodného dedičstva a charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie prírodnej krajiny. Každý má právo pri rekreáii, turistike a obdobnom užívaní prírody na voľný prechod cez pozemky vo vlastníctve štátu, obce alebo iných osôb, ak tým nespôsobí škodu a majetku alebo zdraví inej osoby. Je pritom povinný rešpektova práva a oprávnené záujmy vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, ako aj podmienky ochrany prírody.

 

Režim s prísnou ochranou sa uplatňuje v chránenom území, kde ochrana sa zabezpečuje prostredníctvom ochrany prírodných procesov bez aktívných zásahov človeka. Cieľom je chráni nerušené interakcie ekosystému a prírodné dynamické procesy. V právne chránenom území sú zakázané akékoľvek ľudské zásahy do zložiek živej alebo neživej prírody, ktoré môžu ovplyvni prirodzený vývoj prírodných procesov bez ohľadu na charakter činnosti alebo intenzitu vplyvov. V chránenom území s aktívnou ochranou sa ochrana zabezpečuje spravidla protredníctvom aktívnych zásahov človeka, okrem množstva zákazov a obmedzení, ktoré možno z hľadiska cieľov ochrany uplatni, napr. aj zasahova do lesných porastov. Za návštevníka sa na účely tohto zákona považuje akákoľvek osoba, ktorá sa nachádza v chránenom území, okrem vlastníka (správcu, nájomcu). Krajský úrad životného prostredia môže vyda náštevný poriadok a rozhodnú o obmedzení alebo uzavretí pre verejnos.

Radu chráneného územia s cieľom prerokovania a posúdenia všetkých dokumentov môže zriadi orgán ochrany prírody pre národný park alebo prírodný park.

Európskou sústavou území Natura 2000 sa rozumie súvislá európska ekologická sústava chránených území zložená z lokalít, v ktorých sú zastúpené biotopy európskeho významu, biotopy druhov a sahovavých druhov s cieľom udrža alebo obnovi priaznivý stav týchto biotopov alebo druhov v ich prirodzenom prostredí.

S cieľom zabezpečenia priaznivého stavu chráneného územia môže štátna ochrana prírody uzatvori s vlastníkom pozemku zmluvu  o nájme pozemku v chránenom území, prednostne v chránených územiach s prísnou ochranou. Zámeny pozemkov a nadobúdanie nehnuteľností do vlastníctva štátu s ciečom sceli pozemky v lokalitách, na ktorých sú málo pozmenené biotopy európskeho a národného významu alebo biotopy druhov. Predkupné právo k pozemkom v chránených územiach za hranicami zastavaného územia obce, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu.

Správu pozemkov v chránených územiach, ako aj stavieb slúžiacich na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia vo vlastníctve Slovenskej republiky vykonáva štátna ochrana prírody.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný strpie obmedzenia a opatrenia vyplývajúce zo zákonov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených v zákone alebo na jeho základe. Ak dochádza v dôsledku obmedzení a opatrení k obmedzeniu bežného obhospodarovania nehnuteľností patrí mu náhrada vo výške zodpovedajúcej tomuto obmedzeniu bežného obhospodarovania, to neplatí pre vlastníka súkromného chráneného územia a jeho ochranného pásma, ak sa obmedzenie týka bežného obhospodarovania  tomto území a na nehnuteľnostiach vo vlastníctve štátu.

Na komplexné posúdenie návrhu zákona chýba dôvodová správa, dopad na štátny rozpočet, ekonomické dopady pre vlastníkov, správcov (nájomcov) lesných nehnuteľností, vrátane sociálnych vplyvov. Osobitnou úlohou je potreba analyzova dopady ustanovení tohto návrhu zákona na lesné hospodárstvo a s ním súvisiace právne predpisy.

Podľa vyjadrenia ministra životného prostredia, zákon majú dokonči do konca februára 2012.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Transparentné drevo: Zmenilo pohľad na tradičné stavebné materiály, je odolnejšie a ľahšie ako sklo

Transparentné drevo: Zmenilo pohľad na tradičné stavebné materiály, je odolnejšie a ľahšie…

O čom sa píše

Udržateľnosť a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu sú v súčasnosti predmetom diskusií o budúcnosti architektúry a dizajnu. Zatiaľ, čo niektoré otázky...

Prečítajte si viac
Svetový deň včiel: Význam včelích produktov vrátane medu je zásadný

Svetový deň včiel: Význam včelích produktov vrátane medu je zásadný

Aktuálne

V čase, keď sa zvyšujú dovozy potravín rôznej kvality vrátane falšovaných, je kľúčové, aby si spotrebitelia ešte viac uvedomili význam...

Prečítajte si viac
Revízia ochranného statusu vlka v Európskej únii: Prekategorizovanie z prísnej na jednoduchú ochranu šelmy je ohrozené

Revízia ochranného statusu vlka v Európskej únii: Prekategorizovanie z prísnej na jednoduchú…

O čom sa píše

Zástupcovia členských štátov nedospeli počas rokovaní 15. mája 2024 k dohode o revízii ochranného statusu vlka v Európskej únii, ako ho...

Prečítajte si viac
Lesy mesta Spišská Belá vysadili za 30 rokov 6,45 milióna stromčekov: Počas 10. ročníka dobrovoľníckej akcie Zasaď svoj strom bolo zasadených vyše 4 000 sadeníc

Lesy mesta Spišská Belá vysadili za 30 rokov 6,45 milióna stromčekov: Počas…

O čom sa píše

V lesoch mesta Spišská Belá vysadili v rámci 10. ročníka dobrovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom viac ako 4 000 stromčekov. Konateľ...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora