Prihlásiť

Ako ďalej v LESOCH SR?

Píše Ing. Ján Švančara, rozvojovo-technický riaditeľ

LESY SR, š.p., Banská Bystrica

Aj pre štátny podnik LESY SR je prirodzené, že po vyhodnotení uplynulého roka si stanovuje úlohy, plány a ciele pre roky budúce. Ich naplánovanie, kvantifikácia a stanovenie poradia dôležitosti je limitované nielen našimi možnosami, ale najmä požiadavkami spoločnosti deklarovanými v programe vlády. Ďalšími kritériami boli očakávané zmeny v legislatíve, dlhodobo neriešené problémy v obhospodarovaní neštátnych neodovzdaných lesov, v správe drobných vodných tokov a podobne.

 

Systémové opatrenia v záujme transparentnosti

V porovnaní s nedávnou minulosou a s takmer polročnými skúsenosami v riadení štátneho podniku treba s plnou vážnosou a neodškriepiteľnou pravdou konštatova, že systémové opatrenia uskutočnené v rámci dodávateľsko-odberateľských vzahov z hľadiska zvýšenia ich transparentnosti priniesli svoje ovocie už v závere roku 2010. Aj preto je na prvom mieste medzi strategickými úlohami príprava komplexného predaja dreva, nákupu tovarov a služieb formou internetových aukcií. Všetky špekulácie o tom, či si štátny podnik dokáže svojou činnosou zadováži dostatok prostriedkov na trvaloudržateľné obhospodarovanie našich lesov, či vôbec dokáže preukázateľne deklarova svoju životaschopnos – nárok na existenciu - sa stali neopodstatnenými už po polročnej snahe nášho podniku správa sa trhovo. Je pochopiteľné, že nie všetkým zainteresovaným takáto situácia vyhovuje, ale ak táto spoločnos vyžaduje trvaloudržateľné hospodárenie v lesoch pod prísnou kontrolou certifikačného systému, iný spôsob na dosiahnutie tohto cieľa neexistuje.

 

Optimalizácia organizačnej štruktúry

V poradí druhou existenčne dôležitou úlohou bude optimalizácia organizačnej štruktúry podniku s cieľom zníži nepriame náklady výroby (réžiu). V priebehu uplynulých 10 rokov od založenia š. p. LESY SR sme boli svedkami mnohých pokusov o zmenu organizačnej štruktúry podniku. Všetky pokusy stroskotali buď na nedokonalej príprave, prepracovaní a odskúšaní nového modelu, alebo na politickej neochote pristúpi k reštrukturalizácii podniku. Každé racionalizačné opatrenie vyvoláva prvopočiatočný odpor,a to zvl᚝ v rezorte, kde určitá stabilita a najmä dlhá výrobná doba predpokladá nemennos podmienok počas dlhšieho obdobia, čo však nemôže by prekážkou na nastúpenej ceste reštrukturalizácie podniku. Vyžaduje si to len dokonalú prípravu a odskúšanie plánovaných zmien, aby nás potom ich celoplošné zavedenie neprekvapilo neočakávanými nedostatkami, prípadne zlyhaním celého systému riadenia.

 

Zvýšenie diverzifikácie príjmov

Ďalšou veľmi dôležitou úlohou, ktorá  stojí pred novým vedením štátneho podniku, je zvýšenie diverzifikácie príjmov, jednoducho povedané zabezpeči aj iné zdroje príjmov než je predaj dreva. Bolo by zbytočné vraca sa do minulosti k chybám, ktoré sa v tejto oblasti stali, či už v  poľovníctve, turistike, pridruženej drevárskej výrobe a podobne. Uvažovanie tzv. manažérov v tom zmysle, že ak je niečo neziskové, treba sa toho za každú cenu zbavi, neprinieslo š. p. LESY SR očakávaný výsledok. Rozpreda majetok, prepusti ľudí z práce a čaka na hospodársky zázrak je v súčasnej dobe nemožné. Práve naopak, ak niečo nefunguje, treba nájs príčiny, ochotných a veci oddaných manažérov, ktorí z neefektívnej  výrobnej jednotky spravia aspoň nestratovú. Napriek zdedenej, nie veľmi optimistickej situácii, sa ukazujú aj v tejto oblasti určité možnosti. Jednou z najaktuálnejších je produkcia biomasy zakladaním energetických porastov rýchlorastúcich drevín. LESY SR, š. p. boli medzi prvými, ktorí začali s ponukou biomasy na trhu SR, ale aj susedných krajín (Maďarsko, Rakúsko). V súčasnej dobe dokážeme garantova požadovaný pôvod a kvalitu sadbového materiálu dopestovaného v rámci nášho závodu Semenoles. V prípade, že v krátkej budúcnosti dôjde k zmenám v platnej legislatíve a otvoria sa možnosti napestovanie rýchlorastúcich drevín na nevyužitej poľnohospodárskej pôde, očakávame záujem aj iných producentov biomasy (drobných vlastníkov pôdy).

 

Podiel lesníckych činností vykonávaných vlastnými kapacitami

Zatiaľ nepreskúmanou a vedecky nepodloženou, aj keď veľmi dôležitou informáciou pre koncepčné riadenie celého podniku, je podiel lesníckych činností, ktoré by sme mali vykonáva vlastnými kapacitami. Riešenie tejto úlohy je nielen veľmi citlivou záležitosou, ale aj veľmi komplikovanou úlohou, od vyriešenia ktorej do značnej miery závisí aj hospodársky výsledok a čiastočne aj diferenciácia príjmov z predchádzajúcej úlohy. Približné „mantinely“, medzi ktorými by sa mal štátny podnik pohybova sú známe: na jednej strane je to určitá bezpečnos a reakcieschopnos pri zvládaní mimoriadnych situácií, na strane druhej sú to náklady spojené so znovu zavádzaním systému prác, ktorý v štátnych lesov fungoval v minulosti. Optimálnym riešením sa javí pokračova a zdokonaľova model prostredníctvom závodu lesnej techniky. Už v minulom príspevku som spomínal, že akýkoľvek extrém, ani absolútny návrat k vlastným prostriedkom, ale ani ich celkové vylúčenie z lesníckej výroby by neprinieslo požadovaný efekt. Očakávame, že kvalifikovaným spôsobom sa na riešení tejto problematiky môže podieľa aj Národné lesnícke centrum Zvolen.

 

Využívanie eurofondov

Jednou z ďalších a v súčasnej dobe stále zaujímavejších úloh sa stáva možnos využívania prostriedkov z eurofondov cez nárokovateľné programy. Spoluprácu, aj keď svojim spôsobom pre štátne podniky značne limitovanú, sme  nadviazali už pred troma rokmi. LESY SR, š. p. v minulosti, ale aj v súčasnej dobe, čerpali prostriedky na výstavbu zvážnic, čiastočne boli kompenzované povodňové škody a v poslednom období sa rozvíja aj cezhraničná spolupráca (Projekt revitalizácie Beskydských lesov). Čerpanie prostriedkov z eurofondov vidíme ako jednu z možností pri financovaní, alebo čiastočnom financovaní akcií cez nárokovateľné programy eurofondov.

 

Systém odmeňovania

Dlhodobo neriešeným, alebo odkladaným problémom je systém odmeňovania. Jeho hlavný nedostatok tkvie v princípe odmeňovania podľa odslúžených rokov a nezohľadňuje množstvo, kvalitu a dôležitos vykonávanej práce v plnej miere. S cieľom zachova trvalos záujmu o lesnícke povolanie, najmä pre mladých lesníkov je potrebné vypracova nový systém hodnotenia, ktorý by garantoval obsadzovanie voľných miest aj v menej atraktívnych lokalitách Slovenska.

 

Okrem už uvedených úloh, ktoré sú v kompetencii a možnostiach vedenia štátneho podniku, existuje celý rad problémov riešiteľných na najvyššej úrovni. Je samozrejmé, že LESY SR, š. p. sú ochotné podieľa sa na ich riešení, iniciatívne podporíme zmeny v platnej legislatíve, sme ochotní zúčastni sa na tvorbe nových zákonov, alebo ich zásadných zmien. V podstate od roku 2002 chýba jednoznačný legislatívno-právny pohľad na hospodárenie v lese, teda na našu základnú činnos, ktorou nás spoločnos poverila(zákon o lesoch versus zákon o ochrane prírody).Aj po permanentnom prinavracaní lesného majetku jeho právoplatným vlastníkom, stále tu visí problém neštátnych neodovzdaných lesov. Na jednej strane sme povinní ich obhospodarova a na strane druhej naša činnos závisí od súhlasu vlastníka. Je to jeden z dôvodov šírenia podkôrnikovej kalamity, ale aj neplnenia bilancovaných úloh v ažbe dreva. Podobná situácia, ktorá vyvrcholí vždy po povodňových škodách ja aj v správe drobných vodných tokov. Za posledných 5 rokov nedostal š. p. LESY SR žiadne prostriedky na údržbu, čistenie, či výstavbu nových zariadení na vodných tokoch, ktoré spravuje. Začatá delimitácia drobných vodných tokov bola prerušená a ani participácia na ziskoch za obchodovanie s vodou nie je doriešená. O uplatňovaní  náhrad za celospoločenské funkcie lesov, ktoré všetci využívame akoby automaticky, sa v dnešnom stave legislatívy nedá ani uvažova. Podobná situácia nedostatočne riešená v platnej legislatíve je daň z nehnuteľností, ktorú samospráva vzhľadom na vlastné finančné možnosti zneužíva bez ohľadu na možný zisk z obhospodarovaných porastov.

 

Dokážeme odpoveda na otázky o odštátnení lesného majetku?

V súvislosti s plnením úloh, ktoré spoločnos berie ako samozrejmé zo strany š. p. LESY SR, treba uvažova o začínajúcich snahách o odštátnenie lesného majetku. Automaticky vznikajú otázky:„Ktorý podnikateľský subjekt bude vykonáva tieto činnosti na úkor vlastného zisku tak ako to bolo doteraz? Ktorý podnikateľský subjekt bude rešpektova platnú legislatívu a odporúčané ukazovatele, najmä v plánovaní ažby dreva, ak sa to negatívne prejaví na jeho zisku? Kto v tomto štáte zabezpečí a zároveň preukáže trvaloudržateľnos hospodárenia v lesoch,ak to nebude spojené s okamžitým ziskom?“.

 

LESY Slovenskej republiky, š. p. nikdy nemali technické alebo vedomostné problémy s transparentnosou. Dôkazom toho je aj druhý polrok minulého roku. Ak vznikli problémy a následné škody, vždy to bolo spôsobené nastaveným systémom, ktorý produkoval tieto chyby akoby zámerne aj výberom manažérov ochotných takto zvolený systém uplatňova. Preto najdôležitejšou úlohou vedenia š. p. LESY SR pri akomkoľvek systéme riadenia je nájs účinné mechanizmy a spôsoby, ako eliminova systémové nedostatky na prijateľnú mieru tak, aby trvaloudržateľné hospodárenie v lesoch bolo nielen deklarované, ale odbornosou a finančným zabezpečením aj garantované.

 

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Lesy mesta Spišská Belá vysadili za 30 rokov 6,45 milióna stromčekov: Počas 10. ročníka dobrovoľníckej akcie Zasaď svoj strom bolo zasadených vyše 4 000 sadeníc

Lesy mesta Spišská Belá vysadili za 30 rokov 6,45 milióna stromčekov: Počas…

O čom sa píše

V lesoch mesta Spišská Belá vysadili v rámci 10. ročníka dobrovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom viac ako 4 000 stromčekov. Konateľ...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Angažovaným lesníkom v stavovskej komore pribúdajú šediny, volajú po omladení členskej základne

TÝŽDŇOVKA: Angažovaným lesníkom v stavovskej komore pribúdajú šediny, volajú po omladení členskej…

Aktuálne

Tento týždeň sa uskutočnilo jubilejné 30. valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory, na ktorom zarezonoval okrem iných aj vážny, generačný problém...

Prečítajte si viac
Lesnícki vedci: Jedľa môže byť kľúčovou drevinou v porastových zmesiach, lepšie odolávajúcich klimatickým extrémom

Lesnícki vedci: Jedľa môže byť kľúčovou drevinou v porastových zmesiach, lepšie odolávajúcich…

O čom sa píše

Jedľa má v regióne strednej Európy značný historický i hospodársky význam, ktorý prevyšuje jej súčasné zastúpenie v lesných porastoch, ktoré...

Prečítajte si viac
Fórum o lesoch OSN: Vo svete sa nedarí zastaviť trend odlesňovania, strategickým cieľom je nárast výmery lesov o 3 percentá do roku 2030

Fórum o lesoch OSN: Vo svete sa nedarí zastaviť trend odlesňovania, strategickým…

O čom sa píše

V New Yorku sa minulý týždeň skončilo devätnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 19). Jednou z hlavných tém bolo vyhodnotiť...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora