Prihlásiť

HORÚCI DIALÓG: „Ďakujem Bohu, že som našiel silu odola ponúkam...“

O kauze Slánske vrchy sa popísalo už dos. Avšak málokto vie, že aktérom prípadu je v istom zmysle aj náš kolega-lesník Pavol JAKAB.

 

Ani 11 rokov po otvorení majetkového sporu a pä rokov po začatí trestného konania v známej kauze Slánske vrchy nie je nič rozhodnuté. Jedna dôležitá zmena sa však predsa len udiala. V auguste bolo vytýčené prvé súdne pojednávanie v trestnej veci. Obvinení sú tí, ktorí sa postarali o to, aby sa 8 tisíc hektárov štátneho lesa ocitlo vo vlastníckom vzduchoprázdne. Popísalo sa o tom už dos. Avšak málokto vie, že aktérom prípadu je náš kolega-lesník, ktorému táto nepochopiteľná kauza poriadne vstúpila nielen do pracovného života, ale výrazne zasiahla aj do jeho súkromia. Bývalý riaditeľ OZ Slanec, neskôr OZ Košice, dnes ažbár na Lesnej správe Slanec, Pavol JAKAB

 

O Ako tvoju angažovanos v celom prípade vníma najbližšia rodina?

"Poviem pravdu, manželka mi to často vyčíta a žiada ma aby som s tým prestal. A ani sa jej nedivím. Už niekoľko krát zdvihla telefón, kde sa ozval hlas s neuveriteľne zlými vyhrážkami. Keď som požiadal políciu, aby náš telefón odpočúvali, vysvetľovali mi, že to nie je také jednoduché. Ba začas som nosil pri sebe aj revolver. Ale chodievaj celé dni s kusom železa za pásom..."

 

O Bolo to naozaj tak vážne? 


"Cítil som, že áno. Často som mal v lese nepríjemné stretnutia s nepríjemnými ľuďmi. Poviem príklad, jeden z dôležitých účastníkov prípadu zahynul pri poľovačke. Za neveľmi objasnených okolností. Pritom ide o človeka, ktorý vlastnil z pohľadu objasnenia prípadu mimoriadne dôležité dokumenty..."

 

O Prepáč, ale ak prípad zachádza do takýchto rozmerov, nebolo by lepšie manželku poslúchnu...?


"Možno áno, ale zároveň si vravím, prestaň, keď si priamym svedkom všetkého diania, poznáš podstatu, poznáš ľudí, ktorí to všetko „spískali“. Konal som si od počiatku, ako riaditeľ dotknutého závodu, vždy len svoju povinnos – chráni zverený štátny majetok. A myslím, že aj pri mojej terajšej funkcii je to rovnaké, hoci to vnímam už nielen ako pracovný, ale aj ako občiansky postoj. Ako by som vysvetlil sebe aj iným, ak by som na okolnosti prípadu odrazu „zabudol“ a svoje stanoviská zmenil? A ver, že boli na to možnosti..."

 

O Žiadal to niekto od teba? 


"Myslím si, že som už mohol by o nejaký milión bohatší.. Ďakujem Bohu, že som našiel silu odola ponukám a premôc vlastný strach. Mnohých, ktorí sa do prípadu dostali, som považoval za čestných ľudí. Dnes si to už o viacerých nemyslím."

 

O Prepáč, vráme sa ešte k tej zlovestnej skúsenosti s účastníkom prípadu, ktorý zahynul na poľovačke. Aká bola jeho rola?


"Bol to bývalý spoločník tých, ktorí stoja za kauzou. Dobre som ho poznal. Mal u seba dokumenty, ktoré dokazovali, že stránky z grundbuchu, ktoré sa mali strati a ktoré potvrdzujú, že sporný majetok od roku 1934 vlastnil štát, existujú. Ibaže ich niekto z pozemkovej knihy vytrhol! ažko poveda, čo všetko sa medzi spoločníkmi stalo. Nebohý vraj tvrdil, že rozhodujúce dokumenty spálil, dnes sú však našastie súčasou súdneho spisu."

 

O Napomohol si tomu?


"To nie je dôležité. Podstatné je to, že celý sporný majetok bol riadne od grófa Karolyiho československým štátom v súlade s prvou pozemkovou reformou v roku 1934 vykúpený. Existujú o tom zápisnice. Na druhej strane neexistuje nič, čo by dokazovalo, že príbeh, ktorý predostrel náš bývalý zamestnanec Milan I., je pravdivý."

 

O Prepáč, údajne však pravdivos toho príbehu potvrdil Ladislav Károlyi, vnuk pôvodného majiteľa...


"Áno, kedysi potvrdil. Bol však uvedený do omylu, nerozumel slovenskému textu, ktorý podpísal. Domnieval sa, že v ňom ide o niekoľko árov, ktoré mu naozaj patria. Dnes už vie, že bol zneužitý a vypovedá podľa pravdy. Bol tu aj nedávno, je to anglický občan, pričom nám objasnil aj to, že tá čas sporných lesov, ktorá prešla na štát od grófa Forgácha a o ktorých druhá strana tvrdí, že ich Forgách prehral s Karolyim v kartách je nezmysel. Po prvé - nič, čo by to dokazovalo sa nezachovalo, ani na papieri, ani v pamäti ich rodu. Po druhé - ak by sa už aj takáto neobvyklá vec udiala, bola by o tom najneskôr na druhý deň spísaná pred notárom zápisnica a hneď aj vykonaný zápis v grundbuchu."

 

O Ak tomu teda dobre rozumiem, za jedenás rokov odporca - spoločnos Slánske vrchy, s.r.o., nepredložila o svojich nárokoch iný dôkaz, len notársku zápisnicu, ktorá nepotvrdzuje nič iné, len to, že za notárom prišiel pán I. a prehlásil, že stará mama jeho manželky je nemanželským dieaom grófa Károlyiho, ktorá dostala obrovský majetok do daru ešte pred svojim narodením? 


"Presne tak, nič iné! Tá notárska zápisnica však stačila na to, aby správa katastra vystavila pre Slánske vrchy, s.r.o. na sporný majetok listy vlastníctva, ktoré sú stále platné. Tento chorý mechanizmus umožnil to, že štát musel bojova o svoj majetok vo viacerých podobných prípadoch..."

 

O ...to musím potvrdi aj z vlastnej skúsenosti, keď sme sa v Humennom roky sporili o lesy vo Vyšnej Jablonke. Tiež stačila jedna notárska zápisnica. Tamojšie lesy sú dnes už opä v plnej držbe štátu, ale poľovný revír o ktorý od začiatku asi išlo viac než o samotné lesy, je stále prenajatý...


"...aj v tomto prípade je poľovačka významnou súčasou prípadu. Lesy SR dostali predbežným opatrením súdu povinnos riadne v nich hospodári až do právoplatného rozhodnutia súdu, a to komplexne, teda vrátane poľovníctva. Príslušný lesný úrad si však takéto rozhodnutie súdu neosvojil a právo poľovníctva nám nepriznal. Vznikajú nám na porastoch veľké škody, a tak lesný úrad dáva povolenia na mimoriadny odstrel, avšak na prekvapenie nie nám, ale - druhej strane!"

 

O V pamäti ostávajú tvoje televízne vyjadrenia v Paľbe i v Reportéroch, kde spomínaš, že do sporných lesov Slanca chodia poľova vplyvní ľudia, sudcov nevynímajúc. Nie sú to prisilné tvrdenia?


"Sú to pravdivé tvrdenia, nič som si nevymyslel. A čo sa týka médií, tým by sme sa mali v podniku len poďakova. Keby nebolo ich myslím, že spor by už bol dávno uzatvorený – v neprospech štátu i podniku. No ani v televízii to nebolo až také jednoznačné. Už spracovaná relácia bola ešte ráno zaradená v programe, no na obed mi volala roztrpčená redaktorka, že tomu nerozumie, ale vysiela sa to nebude.... Neskôr to predsa len odvysielali, dokonca ešte lepšie vyargumentované. Myslím, že cúvnu pred takýmto obrovským prípadom sa vlastne ani nedá. Ak by som povedal, že ide o existenciu celej našej Lesnej správy Slanec, mohol by to niekto vníma len ako obavy o pracovné miesta. A preto je potrebné až do konca sporu zdôrazňova podstatu - ide o poškodenie štátu v neuveriteľnej sume vyše dvoch miliárd korún. Veď je to takmer polročná hodnota produkcie celého nášho veľkého podniku! Čiastka, ktorú si ažko čo len dokážeme predstavi."

 

O Asi sa pri takomto prípade stretáš s mnohými, aj protichodnými reakciami?


"Niektorí naši ľudia prešli na druhú stranu, otvorene, iní skôr potichu. Som z toho sklamaný. Iní naopak, zabojovali v náš prospech. Satisfakcie sa im však zatiaľ nedostalo. Ale radšej spomeniem tých, ktorí sa zachovali čestne. Nemôžem obís bývalého generálneho riaditeľa Vinša, ktorého som osobne o veci podrobne informoval a ktorý vtedy závodu poskytol všestrannú podporu, vrátane finančnej, aby sme mohli zabezpeči ochranu sporného majetku a v spore účinne pokračova. Neskôr som už takú podporu nezískal. Myslím, že vo veci veľmi dobre postupuje JUDr. Sopková, ktorej pred časom mal by prípad odobratý, našastie sa tak nestalo. Som presvedčený, že jej konanie vo veci je vysoko kvalifikované. Už navštívila aj nového ministra Vladimíra Chovana a informovala ho o podstate sporu. Je to potrebné, lebo – netajme si to – oproti nám nestojí len konateľ spoločnosti Slánske vrchy, ale aj viacerí vplyvní ľudia."

 

O Aký výsledok očakávaš?


"Prinavrátenie majetku do rúk štátu. Na najbližšie pojednávanie / konalo sa 12. októbra – poznámka redakcie/ príde do Banskej Bystrice vypoveda aj spomínaný Károlyiho vnuk. Verím, že jeho výpoveď vyznie jednoznačne v náš prospech. Dôležité je, že k tomu obrovskému počtu dôkazov pridáme na tomto pojednávaní nový, ktorý jednoznačne preukáže, že štát od roku 1934 oprávnene a trvalo vlastnil a spravoval predmetné lesy! Ak by sa preukázal opak, nie som ochotný uveri v spravodlivos tohto štátu. Na druhej strane vidíme okolo seba veľa nepochopiteľných verdiktov, takže naozaj som veľmi zvedavý. Môžem verejne prehlási, že nič z toho, čo som doposiaľ vo veci povedal a vykonal neodvolám a nezmením. A spravodlivos s váhami a mečom, tá nech len váži a stína. Dúfam, že jej tá šatka na očiach nezabráni vidie pravdu."

 

O Sporíme sa o lesný majetok a zároveň je tu trestné konanie voči konkrétnym osobám za podozrenie z podvodu. Čelí mu nielen pán I., ale aj notár, ktorý rozhodujúcu zápisnicu spísal a šéf katastra, ktorý na jej základe dal zapísa sporné lesy na Slánske vrchy, s.r.o. Akí sú to ľudia? 


"Pre mňa je rozhodujúci výsledok v majetkovom spore a nie ľudia, ktorí pochybili. Tým, nech stoja už na jednej, či druhej strane, neželám nič zlé. Nech si to vybavia so svojim svedomím. Myslím si, že pravda je ozaj ako tekvica – možno ju tlači pod vodu, no vždy vyjde na povrch. Alebo po našom - pánbožko je nenáhlivý, ale spravodlivý. Máme predsa presne zdokumentovaných a zidentifikovaných 2600 parciel, ktoré patria štátu. Prosím teda štát a všetkých jeho zástupcov, aby nepripustili neuveriteľnú nespravodlivos. V opačnom prípade by sme prišli nielen o majetok, ale mnohí možno aj o vieru, že naša práca pre štátne lesy nemá zmysel. A to určite nik nechce."


Zhováral sa: Ján Mičovský

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Minister Richard Takáč: Analýza nezmyselných zmien organizačnej štruktúry štátneho podniku LESY SR

Minister Richard Takáč: Analýza nezmyselných zmien organizačnej štruktúry štátneho podniku LESY SR

Aktuálne

Na brífingu po stredajšom výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu v Michalovciach minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč okrem iného...

Prečítajte si viac
Zdokonalenie práce odborného lesného hospodára vo využívaní Informačného systému lesného hospodárstva: Nové funkcie vo vedení Lesnej hospodárskej evidencie

Zdokonalenie práce odborného lesného hospodára vo využívaní Informačného systému lesného hospodárstva: Nové…

Aktuálne

Odborný lesný hospodár (OLH) vo viacerých lesníckych subjektoch na Slovensku Ing. Róbert Gombárik v aktuálnom statuse na sociálnej sieti upozornil na...

Prečítajte si viac
LESY SR: Obnova lesnej cesty na Poľanu nad Detvou za 1,4 milióna eur bude trvať vyše roka

LESY SR: Obnova lesnej cesty na Poľanu nad Detvou za 1,4 milióna…

O čom sa píše

Obnova lesnej cesty na Poľanu nad Detvou bude trvať vyše roka. Je to pre nevyhnutnosť riešiť komplexne aj odvodňovacie a...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene otvorili Welcome Hub: Prvý model interakcie so študentami tohto druhu na Slovensku

Na Technickej univerzite vo Zvolene otvorili Welcome Hub: Prvý model interakcie so…

Aktuálne

Prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť bude študentom ako miesto neformálneho stretávania...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora