Prihlásiť

Ako sa vyhnú zbytočným problémom pri vývoze lesného reprodukčného materiálu?

Začlenením Slovenska do Európskeho Spoločenstva (ES) a prijatím národných právnych predpisov implementujúcich smernicu Rady (ES) č. 105/1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh sú vytvorené základné predpoklady pre vývoz lesného osiva a sadbového materiálu do iných členských krajín ES.

Potreba zalesňovanie rozsiahlych kalamitných plôch a zalesňovacie projekty zamerané na zmenu drevinovej štruktúry lesných porastov v niektorých oblastiach Európy sa v prejavili záujmom o lesný reprodukčný materiál (LRM) zo Slovenska. Máme vysoký podiel pôvodných zdrojov LRM i niektoré introdukované zdroje, ktoré pri pokusnom pestovaní alebo v provenienčných pokusoch v susedných krajinách preukázali svoju kvalitu. Národné lesnícke centrum – Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu (NLC – SKLRM) v Liptovskom Hrádku sa snaží v rámci spolupráce s výskumnými a kontrolnými pracoviskami v iných členských krajinách ES poskytova údaje a informácie, ktoré podporujú záujem o LRM zo Slovenska a prispievajú k odstráneniu prekážok obmedzujúcich jeho použitie.

Pri realizácii jednotlivých obchodných prípadov však môže dôjs k problémom, buď z nedostatku znalostí o fungovaní spoločného vnútorného trhu alebo úmyselným, či neúmyselným nedodržaním základných pravidiel korektných obchodných vzahov. Situáciu však môže skomplikova i neštandardný spôsob aplikácie niektorých článkov smernice Rady (ES) č. 105/1999 v našich právnych predpisoch a kontrolnom systéme.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI VÝVOZU?

Zalesňovanie reprodukčným materiálom neznámeho alebo nevhodného pôvodu môže by príčinou nestability a nízkej produkcie porastov. Preto sa väčšina lesnícky vyspelých štátov snaží motivova vlastníkov lesov k tomu, aby používali LRM, ktorý je na danom stanovišti pôvodný alebo prispôsobený. Usmernenie použitia LRM však nebýva súčasou právnych prepisov určených na implementáciu smernice Rady (ES) č. 105/1999, lebo by to odporovalo jej účelu. Slovensko je v tomto ohľade výnimkou. Regulácia použitia LRM má skôr charakter administratívnych usmernení alebo provenienčných odporúčaní. Vyslovené zákazy použitia LRM z iných štátov sa riešia v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1602/2002 z 9. septembra 2002. Toto nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 1999/105/ES o oprávnení určitého členského štátu zakáza konečnému užívateľovi uvádzanie určitého lesného množiteľského materiálu na trh na základe zdôvodnenej žiadosti členského štátu, o ktorej musí rozhodnú Stály výbor pre osivo a množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, ktorý je pracovným orgánom Komisie ES.

Niektoré pokusné výsadby rôznych pôvodov drevín v provenienčných pokusoch podporené v posledných desaročiach aj štúdiom genetickej štruktúry populácií a pozitívne praktické skúsenosti s introdukovanými drevinami však poukazujú i na to, že aj nepôvodný, ale kvalitný a adaptabilný reprodukčný materiál môže na vhodne zvolenom stanovišti realizova svoj vysoký výnosový potenciál. Na základe takýchto informácii a predpokladov je v súčasnej dobe možné v Nemeckej spolkovej krajine Sasko používa na rekonštrukciu smrekových monokultúr v Krušných horách jedľu pochádzajúcu z východnej časti Slovenska (zo semenárskych oblastí číslo 5 - východokarpatskej a číslo 4 - horehronsko-hnileckej). Na základe veľmi dobrých rastových parametrov a výsledkov genetických analýz proveniencie „Stará Voda“ v juhonemeckom provenienčnom teste s jedľou bol LRM z horehronsko-hnileckej semenárskej oblasti zaradený aj do provenienčných odporúčaní spolkovej krajiny Bavorsko,. Po rozsiahlejších kalamitách sa v Nemecku sa objavuje tiež záujem o dovoz sadeníc smreka, prípadne duglasky. Na základe výsledkov starších provenienčných pokusov je v niektorých európskych krajinách záujem o smrekovec z jeseníckej oblasti, ktorý vyniká ekologickou plasticitou. Vo Francúzsku je na základe novších testov semenných sadov takto akceptované i osivo a sadbový materiál pochádzajúci zo slovenských semenných sadov založených s vrúbľovancami z českých výberových stromov. Osivo z týchto sadov sa vyváža i do Írska.

Listnaté dreviny sa na zahraničnom trhu uplatňujú hlavne v rokoch lokálnej neúrody, alebo kvôli cenovým rozdielom medzi štátmi ES. Za takýchto podmienok je možné ráta so záujmom o osivo buka, dubov a cenných listnáčov. Pri semenách dubov je dôležité upozorni na skutočnos, že v súlade so Smernicou Rady (ES) č. 105/1999 by sa na trh mali uvádza iba oddiely s druhovou čistotou nad 99%, alebo ak je pri semenách blízko príbuzných druhov nižšia, treba uvies podiel druhu v zmesi. V dubových porastov na Slovensku sa často vyskytuje zmes druhov tohto rodu. Platí to i pre porasty, ktoré slúžia ako zdroje LRM a veľká čas uznávacích listov bola doteraz vystavovaná bez udania druhového mena (súhrnne pre duby). Osivo bez druhového označenia nie je vhodné z územia Slovenska vyváža, aby nevznikali následné problémy po distribúcii napestovaných sadeníc zo škôlok. Jedna z úloh, ktoré by malo NLC v dohľadnej dobe uskutočni je určenie druhovej príslušnosti dubov v uznaných porastoch a aktualizácia uznávacích listov. Lesné porasty v ktorých rastú zmesi blízko príbuzných druhov dubov sú prispôsobené lokálnym ekologickým podmienkam v pahorkatinných oblastiach Slovenska by mohli by vhodným zdrojom osiva pre miestnu potrebu. Reprodukčný materiál z takýchto porastov by sa napríklad mohol distribuova v kategórii identifikovaný , ale takéto riešenie nezodpovedá súčasnému zneniu paragrafu 5 zákona NR SR č. 217/2004 Z. z., o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.

OBCHODNÉ AKTIVITY

Začlenením Slovenska do Európskeho Spoločenstva a prijatím národných právnych predpisov implementujúcich smernicu Rady (ES) č. 105/1999 reprodukčným materiálom je spoločný trh ES k dispozícii i registrovaným slovenským producentom a obchodníkom s LRM. Okrem možnosti predáva do iných členských štátov materiál pochádzajúci zo slovenských zdrojov, majú možnos ponúknu partnerom zmluvné pestovanie sadbového materiálu z dodaného osiva, prípadne semenáčikov. Tento spôsob produkcie je bežne rozšírený v Belgicku a Holandsku, kde ročná produkcia výrazne prevyšuje domácu potrebu a veľa škôlkarských firiem je zameraných na vývoz LRM ale rozvíja sa i v nových členských štátoch – napríklad v Maďarsku. Ako obchodní partneri prichádzajú do úvahy najčastejšie producenti (škôlky), ktoré potrebujú doplni svoj sortiment materiálom ktorý nemajú k dispozícii a predávajú ho potom svojim zákazníkom. Ďalšou skupinou môžu by vlastníci alebo obhospodarovatelia lesov, ktorí si potrebujú zabezpeči nedostatkový materiál alebo hľadajú materiál za nižšie ceny. V Nemecku sa napríklad LRM obvykle predáva na základe verejných súaží, ale niektorí vlastníci (obhospodarovatelia) – aktívne vyhľadávajú možnos nákupu sadbového materiálu v susedných členských štátoch, pričom sa radia o jeho stanovištnej vhodnosti s pracovníkmi lesníckeho výskumu alebo kontrolných pracovísk v Nemecku a niektorí kontaktujú i slovenské kontrolné pracovisko NLC – SKLRM.

Na získanie informácii, zdrojoch LRM môžu využi buď Zoznam spoločenstva, ktorý je ako súbor programu MS Excel verejne prístupný na webovej adrese:

circa.europa.eu/Public/irc/sanco/comcatvar/library?l=/communityslistsofsapprov&vm=detailed&sb=Title alebo národný zoznam uznaných zdrojov LRM publikovaný na webovej stránke NLC, kde sú k dispozícii aj informácie o právnych predpisoch, semenárskych oblastiach a registrovaných pestovateľoch LRM na Slovensku v slovenskom jazyku:

www.nlcsk.org/produkty_sklrm.htm, pričom anglická verzia týchto informácií je na stránke NLC dostupná na týchto adresách: Národný zoznam: www.nlcsk.org/en/frm3.htm Semenárske oblasti: www.nlcsk.org/en/frm2.htm

Neoficiálny preklad národných právnych predpisov: www.nlcsk.org/en/frm1.htm

AKÝ JE ODPORÚČANÝ POSTUP?

Prvý kontakt so zákazníkom: V prípade prvého kontaktu so záujemcami o obchod z iných členských štátov ES je vhodné overi, či sú registrovanými producentmi LRM (v súlade s požiadavkou smernice Rady (ES č. 105/1999). Najjednoduchšie je vyžiada si od záujemcu webovú adresu kontrolného pracoviska pre LRM alebo priamy odkaz na publikovaný zoznam registrovaných producentov a obchodníkov s LRM v danej krajine a zisti, či je v ňom potenciálny zákazník uvedený. Odporúča možno (aspoň pred vystavovaním prvých faktúr) aj overenie IČ DPH v zozname platiteľov DPH cez rýchle voľby na portáli Daňového riaditeľstva SR:

www.drsr.sk/wps/portal alebo priamo na adrese:

ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=SK

Predmet dodávky: Zákazník obvykle presne prezentuje svoje požiadavky na druh, množstvo a kvalitu LRM. Pretože pri tejto komodite zohrávajú dôležitú úlohu informácie o pôvode, je treba otázkam vhodnosti použitia LRM na cieľovom stanovišti venova dostatočnú pozornos a záujem zákazníka podpori informáciami o kvalite zdroja LRM a o charaktere ekologických podmienok z ktorých pochádza. O pomoc pri poskytovaní takýchto údajov a stanovísk k vhodnosti použitia LRM na cieľovom stanovišti je možné požiada i pracovisko NLC – SKLRM. Parametre a kvalitu objednávaného materiálu a jeho zdrojov si mnohí záujemcovia zo zahraničia radi overia osobne. Ich prvé návštevy na Slovensku za môžu sta základom trvalejších obchodných i osobných kontaktov.

Kvalita LRM: Do roku 2000 (pred prijatím Smernice Rady (ES) č. 105/1999) platili pre oblas obchodu s lesným reprodukčným materiálom v ES dva právne predpisy: smernica Rady 66/404/EHS o uvádzaní na trh reprodukčného materiálu lesných drevín a smernica Rady 71/161/EHS o normách vonkajšej akosti reprodukčného materiálu lesných drevín uvedených na trh v rámci spoločenstva. Táto smernica bola základom pre národné predpisy a normy o vonkajšej kvalite LRM, ktoré sa v rôznych formách udržiavajú doteraz. Podobné normy sa používajú aj v nových členských štátoch ES, u nás STN 48 2211 Pestovanie lesov. Semenáčiky a sadenice lesných drevín.

Smernica Rady (ES) č. 105/1999 sa zameriava predovšetkým na zabezpečenie identity lesného reprodukčného materiálu pri jeho uvádzaní do obehu, teda opatrenia, ktoré majú i v tejto oblasti zaruči spotrebiteľovi „pravos mena“ kupovaného tovaru a „vystopovateľnos“ jeho pôvodu. Vonkajšiu kvalitu lesného reprodukčného materiálu už neupravuje. Táto oblas je v súčasnosti predmetom vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzahov, ktoré sa obvykle opierajú o spomenuté „domáce“ normy a odporúčania. Koneční zákazníci (väčšie subjekty – napr. lesné úrady v Nemecku) môžu ma pre nákup sadeníc vypracované vlastné interné usmernenia. Ako kvantifikovateľné parametre kvality osív sa obvykle udávajú čistota a klíčivos, prípadne i iné hodnoty stanovené skúškami kvality semien. Pre potreby vývozov do iných členských štátov ES je možné požiada Akreditované skúšobné laboratórium v NLC – SKLRM o vykonanie skúšok podľa Medzinárodných pravidiel pre skúšanie osív a vystavenie medzinárodného ISTA certifikátu o kvalite osiva. Pri sadbovom materiáli sa kvalita definuje merateľnými hodnotami (napr. výškou nadzemnej časti, hrúbkou koreňového krčka, odchýlkou koreňa od osi nadzemnej časti) a všeobecnými požiadavkami (napr. dobrý zdravotný stav, bez poškodenia).

Dohodnutie podmienok dodávky: Osivo a sadbový materiál sa najčastejšie predávajú na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv alebo ponúk a potvrdených objednávok. Lesné škôlky, ktoré sa uchádzajú o zákazky vo verejných súažiach takto obvykle potrebujú ma zabezpečené dodávky chýbajúceho materiálu s dostatočným predstihom. Je teda bežné, že budú po slovenských dodávateľoch chcie záväzné potvrdenie objednávok na jarné dodávky už v jeseni. Pri uzatváraní obchodu je potrebné so zákazníkom presne dohodnú nielen množstvá a kvalitatívne požiadavky na dodávaný materiál a aj všetky detaily dodávky (ceny, dodacie podmienky, realizáciu dodávky, dodacie doby, vlastnícke práva, reklamácie, záruky, spôsob platby a splatnos faktúr ako aj spôsob riešenia sporov). Ako podklad pre tieto dojednania môžu slúži všeobecné obchodné podmienky dodávajúcej firmy. Všeobecné obchodné podmienky majú na tento účel v starých členských štátoch vypracované i menšie škôlky, lebo sú pre ne základom bežných dodávok a štandardne uzatváraných obchodov. Slovenským producentom a obchodníkom s LRM možno tento spôsob ošetrenia podmienok predaja takisto odporúča. Pre zákazníkov z iných členských krajín je vhodné ma aj zrozumiteľnú cudzojazyčnú verziu takéhoto dokumentu. Ak všeobecné podmienky obchodu k dispozícii nie sú alebo sa pre konkrétny obchodný prípad zvolí iný postup, treba podmienky dodávky zdokumentova v zmluve prípadne uvies v ponukách a potvrdeniach objednávok.

Pri dojednávaní ceny je potrebné vzia do úvahy obvykle vyššie nároky na kvalitu ako pri predaji slovenským odberateľom a nutnos intenzívnejšieho triedenia. Ak dodávateľ znáša náklady na dopravu, je potrebné zahrnú ich do ceny. V prípade vzdialenejších odberateľov a objemnejších dodávok nie sú tieto náklady zanedbateľné. Ceny nemusia vychádza z domácich cenníkov, výhodnejšie môže by dohodnutie ceny na každú dodávku (alebo na sezónu) podľa aktuálnej situácie na trhu.

Realizácia dodávky: Dohodnuté množstvá, kvalitu i dodacie podmienky je potrebné v maximálnej možnej miere dodrža, aby nebol dôvod na reklamácie a spory, ktorých vybavovanie na veľkú vzdialenos môže by časovo a finančne veľmi náročné. Problémy pri realizácii dohodnutých dodávok a odchýlky od dohodnutých parametrov alebo podmienok odporúčame neodkladne oznámi zákazníkovi a prekonzultova s ním ďalší postup. V prípade neprevzatia dodávky z dôvodu nesplnenia dohodnutých parametrov alebo podmienok môže totiž dodávateľovi vzniknú nielen strata z nerealizovaného obchodu, ale i dodatočné prepravné náklady na vrátenie tovaru.

Administratívne náležitosti: Pri obchode s lesným reprodukčným materiálom v Európskom spoločenstve je potrebné dodržiava ustanovenia smernice Rady (ES) č. 105/1999 a súvisiacich právnych predpisov ES. K vývozu sa priamo vzahuje nariadenie Komisie (ES) č. 1598/2002 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatnenie smernice Rady (ES) č. 105/1999 vo vzahu k poskytovaniu vzájomnej administratívnej pomoci úradnými orgánmi. Toto nariadenie ukladá kontrolnému úradu pre LRM v členskom štáte, z ktorého sa určitý oddiel LRM vyváža vystavi informačný dokument obsahujúci podobné údaje ako potvrdenie o pôvode (master certificate) a doruči ho kontrolnému úradu v členskom štáte, do ktorého sa tento oddiel dováža, čím sa dosiahne vzájomná informovanos kontrolných úradov o pohybe LRM medzi členskými štátmi ES. O každom vývoze teda musia dodávatelia svoj národný kontrolný úrad informova. Zákon NR SR č. 217/2004 Z. z., o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v paragrafe 23 ukladá dodávateľom LRM pred vývozom požiada kontrolný úrad (NLC-SKLRM) o vydanie potvrdenia o pôvode v anglickom jazyku. Toto potvrdenie potom sprevádza dodávku. V rámci ES je toto opatrenie neštandardné, pretože potvrdenie o pôvode sa všeobecne považuje za „rodný list“ LRM a je to oficiálny doklad o pôvode LRM, ktorý vystavuje kontrolný úrad pri jeho získavaní. Vzahuje sa preto hlavne na plody a semená (semennú surovinu), odrezky alebo semenáčiky vyzdvihované v porastoch. Všetky ďalšie informácie o pohybe LRM sa evidujú na sprievodných listoch, ktoré vystavujú dodávatelia. Opakované vystavovanie potvrdení o pôvode na semenáčiky a sadenice pestované na škôlkach nie je v ostatných členských štátoch obvyklé. Preto je určite žiaduce informova odberateľov z iných členských štátov o slovenských administratívnych postupoch a naopak požiada o údaje o špecifických nárokoch na sprievodnú dokumentáciu zásielok LRM v štáte určenia. Takisto je vhodné akékoľvek nejasnosti ešte najlepšie pred dodávkou tovaru konzultova s pracovníkmi kontrolných úradov v oboch členských štátoch.

Štandardnou súčasou každej dodávky LRM je sprievodný list. I keď jeho obsah i forma sú stanovené prílohou č. 29 vyhlášky č. 571/2004 Z. z. o zdrojoch lesného reprodukčného materiálu, pre zákazníkov z iných členských štátov je veľmi vhodné použi cudzojazyčný alebo viacjazyčný variant sprievodného listu a v prípade potreby doplni údaje, ktoré má tento dokument obsahova v krajine, kam sa LRM dodáva. Podobne odporúčame postupova i pri označovaní zásielok etiketami.

ZÁVER

V súvislosti s rozsiahlymi kalamitami je trh s lesným reprodukčným materiálom v posledných rokoch pomerne rozkolísaný a potreba sadeníc na zalesňovanie sa zvyšuje. V tejto situácii vznikajú určité možnosti uplatni LRM zo Slovenska i v iných krajinách ES. Pre úspešnú realizáciu takýchto dodávok a dlhodobejšie obchodné vzahy je potrebný profesionálny prístup pri produkcii LRM i uzatváraní obchodov, primeraná orientácia na trhu a pripravenos operatívne komunikova so zákazníkmi.

KONTAKTNÉ ADRESY:

Ing. Elena Foffová, CSc., Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Stredisko lesníckej semenárskej kontroly, Dr. J. Gašperíka 598, SK-033 01 Liptovský Hrádok, e-mail: foffova@nlcsk.org

Ing. Vladimír Foff, LIA–Lesnícka informačná agentúra, ČSA 396, SK-033 01 Liptovský Hrádok, e-mail: foff@mag-net.sk

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Mimoriadne rokovanie ministrov pôdohospodárstva Európskej únie bude v pondelok v Bruseli: Agrosektor je v celej Európe zahlcovaný administratívou a byrokraciou

Mimoriadne rokovanie ministrov pôdohospodárstva Európskej únie bude v pondelok v Bruseli: Agrosektor…

Aktuálne

Český minister pôdohospodárstva Marek Výborný ocenil korektný priebeh štvrtkových protestov farmárov. Vníma ich ako podporu svojho mandátu pre rokovanie v...

Prečítajte si viac
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: Poľnohospodárstvo a ochrana prírody môžu ísť ruka v ruke

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: Poľnohospodárstvo a ochrana prírody môžu ísť ruka…

Aktuálne

Včera sa pred budovou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v Bratislave konal protest slovenských poľnohospodárov. Európska komisia pozorne počúva poľnohospodárov a...

Prečítajte si viac
O význame skenovania dreva v TA3: Pridaná hodnota reťazca od lesníctva po drevospracujúci priemysel

O význame skenovania dreva v TA3: Pridaná hodnota reťazca od lesníctva po…

O čom sa píše

Lesníctvo na Slovensku nečerpá len z bohatej histórie, ale aj najnovších vedeckých faktov a poznatkov. No a práve špičkovú vedu...

Prečítajte si viac
Borovica lesná je zastúpená v druhovej skladbe českých lesov 16-timi percentami: Drevina s vysokými adaptačnými schopnosťami, dôležitý je výber vhodnej proveniencie

Borovica lesná je zastúpená v druhovej skladbe českých lesov 16-timi percentami: Drevina…

O čom sa píše

V Českej republike je borovica lesná druhou najviac využívanou hospodárskou drevinou so zastúpením 16 % v druhovej skladbe našich lesov...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora