Prihlásiť

Aké budú ďalšie kroky najsilnejšej lesníckej inštitúcie?

Rozhovor

s doc. Ing. Romanom Réhom, CSc.,

generálnym riaditeľom Národného lesníckeho centra

* Je tomu práve dva a pol roka, čo zlúčením nosných lesníckych inštitúcií vzniklo jedno silné a spoločné Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene. Zrodila sa takto príležitos vytvori dynamické centrum pre lesnícku vedu, výskum, vzdelávanie, poradenstvo a služby pod jednou strechou. Aj napriek rôznym turbulenciám tak v slovenskej spoločnosti, ako aj na lesníckej scéne si toto centrum vytvorilo pomerne úzke väzby na celú lesnícku komunitu a vybudovalo si národnú i medzinárodnú akceptáciu. S akými predstavami prichádzate na najvyšší post tejto najväčšej lesníckej inštitúcie? Stotožňujú sa Vaše odborné ambície s jej súčasným organizačným stavom a hlavnými cieľmi?

- Áno, plne si uvedomujem, že Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene je najväčšou lesníckou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa zameriava na takú širokú paletu lesníckych oblastí, akými sú lesnícky výskum, veda, poradenstvo a vzdelávanie v lesníctve, zber a spracovanie údajov o lese a zabezpečovanie kvality lesných hospodárskych plánov. Centrum vzniklo zlúčením troch organizácií, ktoré v lesníctve hrali významnú úlohu už desaročia. Lesnícky výskumný ústav Zvolen, ktorý je nasledovníkom predchádzajúcich výskumných inštitúcií, oslavuje tohto roku v septembri už 110. výročie organizovaného lesníckeho výskumu na Slovensku. Aj pre Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, ktorý nadviazal na činnos Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky je rok 2008 jubilejný. Oslavuje 30. výročie existencie celoživotného vzdelávania v lesnom hospodárstve na Slovensku. Z bývalého Lesoprojektu Zvolen vznikli dve inštitúcie NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen a Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, ktoré rozvíjajú viac ako pädesiatročnú tradíciu hospodárskej úpravy lesov na Slovensku a v bývalej Československej republike.

Post generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra Zvolen je preto veľmi zaväzujúci a náročný. Mojim zámerom je nadviaza na historické tradície a korene týchto lesníckych inštitúcií a pokračova v rozvíjaní cieľov a stratégií, ktoré si bývalé vedenie vytýčilo v záujme zveľadenia lesov a lesníctva na Slovensku. Vo funkcii generálneho riaditeľa som krátko, niektoré otázky si vyžadujú dôkladnejšie analýzy súčasného stavu. V každom prípade, v pozitívnych trendoch národného lesníckeho centra budem pokračova, v niektorých oblastiach bude možno potrebné urobi korekcie.

* Medzi najvýraznejšie aktivity lesníckeho centra v rámci služieb poskytovaných lesníctvu je priama pomoc pri budovaní spoločnej lesníckej platformy. Rukolapným príkladom toho je Národný lesnícky program, ktorý sme uverejnili ako osobitnú prílohu v tohtoročnom novoročnom vydaní nášho časopisu. Tento však nie je len „lesníckym“ dokumentom, ale ovplyvňuje vzahy lesného hospodárstva s viacerými odvetviami a rezortmi, akými sú životné prostredie, hospodárstvo, výstavba a regionálny rozvoj, financovanie... Aký je Váš pohľad na multifunkčnos Národného lesníckeho programu, ktorý ide ďaleko za rámec lesníctva? Myslíte si, že v súčasnej dobe bude pre spoločnos, ktorú rozdeľujú rôzne záujmové skupiny, či už radikálni „zelení“, alebo drevárske „loby“, prijateľný?

.

- Multifunkčnos Národného lesníckeho programu, ktorý Národné lesnícke centrum Zvolen rozpracovalo ako medzirezortný program je veľmi významná z hľadiska ekonomiky Slovenskej republiky. Program kladie dôraz a upozorňuje na význam lesov v životnom prostredí, ich mimoprodukčné funkcie, vyzdvihuje lesy ako zdroj ekologicky prijateľnej obnoviteľnej suroviny a zároveň poukazuje na význam využitia a spracovania dreva. Národný lesnícky program je založený na princípe trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Tento princíp definovala 2. ministerská konferencia pre ochranu lesov v Európe, ktorá sa konala v Helsinkách v roku 1993 ako systém spravovania a využívania lesov a lesnej pôdy spôsobom a v rozsahu, ktorý zachováva ich biodiverzitu, produkčnú schopnos, regeneračný potenciál a vitalitu a ich schopnos plni v súčasnosti a budúcnosti významné ekologické, ekonomické a sociálne funkcie. Prijateľnos Národného lesníckeho programu závisí od jeho kvalitného rozpracovania, zdôvodnenia, načasovania a trvalého hodnotenia. Program je prierezový, vyzdvihuje medzirezortný princíp, ktorý presadzuje aj Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe. Ako nadčasový nástroj štátnej lesníckej politiky a riadenia nielen lesného hospodárstva by mal by prijateľný pre všetkých, ktorých zaujímajú riziká možnej zmeny klímy, či skvalitnenie drevospracujúceho priemyslu. Je nutné si uvedomi, že lesné hospodárstvo je jedným z odvetví s najsilnejšou medzisektorovou previazanosou. Niektoré členské krajiny EÚ považujú za najefektívnejšie schváli Národný lesnícky program na úrovni národných parlamentov. Na Slovensku zatiaľ nie je rozhodnuté, či Národný lesnícky program bude prijatý na vládnej alebo parlamentnej úrovni. Návrh Akčného plánu Národného lesníckeho programu schválila vláda v uplynulých dňoch, presne 11. júna 2008. Ako strategické ciele materiál definuje podporu ekologického obhospodarovania lesov, zlepšenie a ochranu životného prostredia, zlepšovanie kvality života, zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti a posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie.

* Najhorúcejším problémom, ktorý slovenské lesy prežívajú v novodobej histórii najažšie, je záchrana hromadne odumierajúcich smrečín. Jej odborným garantom je v rámci Národného lesníckeho centra Lesnícky výskumný ústav. Ste v súčasnosti personálne i finančne disponovaní na to, aby ste výrazne zasiahli do riešenia tak zložitej situácie, ktorá už dávnejšie prekonala hranice prežitia týchto lesov a ktorá už nie je len problémom lesníckym?

- Hynutie smrečín nie je na Slovensku novým problémom. Prvé správy o zhoršovaní zdravotného stavu smrekových lesov na Slovensku sa objavili už pred pädesiatimi rokmi. Dôvodom bol rozvoj priemyslu a následný vplyv znečistenia ovzdušia. Príznaky poškodenia lesov sa zaznamenali koncom 60. rokov minulého storočia. Hynutie smrekových porastov zapríčinili nepriaznivé faktory vyvolané klimatickými extrémami, znečistením ovzdušia, zmenou chemizmu pôdy a doterajším manažmentom smrečín. Zníženie odolnosti lesných ekosystémov spôsobilo následné premnoženie podkôrneho hmyzu a napadnutie lesných porastov. Vláda SR 21. novembra 2007 na svojom výjazdovom rokovaní v Osrblí a v Čiernom Balogu podala pomocnú ruku a odsúhlasila finančné prostriedky v sume 1 555 mil. Sk na roky 2008 až 2010 na záchranu a zabránenie zhoršovaniu zdravotného stavu slovenských smrečín. Pri tomto procese je potrebné využi doterajšie poznatky, skúsenosti odborníkov a zainteresovaných zo všetkých oblastí. Národné lesnícke centrum spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene, štátnym podnikom Lesy SR, neštátnymi lesmi a orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva je dostatočne vybavené odborníkmi, ktorých znalosti budú využité pri realizácii opatrení na ochranu lesa.

Objem finančných prostriedkov získaných v záujme cieľa nie je možné posúdi z momentálneho, ale najmä perspektívneho plnenia zámerov, pretože nie je možné nebra do úvahy súčasný predpokladaný nárast cien, ktorý sa nevyhýba ani servisným prácam. Našim cieľom však bude čo najväčšia snaha o zabezpečenie takého množstva finančných prostriedkov, zo všetkých možných zdrojov, aby sme plánované ciele zvládli.

Pri návrhoch revitalizačných opatrení v smrečinách vychádzame z dostupných znalostí a informácií. Účinnos realizovaných opatrení budeme priebežne monitorova tak, aby mohli by sformulované odporúčania do budúcnosti. Ide o synergické pôsobenie viacerých faktorov, včítane vyhodnotenia doterajších manažérskych postupov s jasným cieľom: spomali hynutie smrečín. Riešenie v súčasnosti vidíme najmä v pestovaní lesných porastov, ktoré budú ma štruktúru prírode blízkym lesom.

Čo sa týka súčasného personálneho obsadenia v národnom lesníckom centre, špecialisti na dané problémy pracujú na vysokej odbornej úrovni, a preto je možné vyslovi predpoklad, že zabezpečíme plnenie cieľa na takej úrovni, ktorá bude spåňa zároveň aj časové hľadiská. Pretože tento problém nie je rýdzo národným problémom, ale je problémom celoeurópskym, bude nutné do budúcnosti uvažova s medzinárodnou profesionálnou spoluprácou.

* Akú formu komunikácie vo svojej práci uprednostňujete?

- Snažím sa čo najčastejšie komunikova s mojimi spolupracovníkmi, počúvam ich názory a námety. Pre mňa je dôležitý tím odborníkov, ktorí sú profesionálmi vo svojom odbore. Moje dvere sú otvorené pre každého. Snažím sa počúva a vytvára si obraz celoslovenskej inštitúcie, ktorá pod predchádzajúcim vedením dosiahla dobré hospodárske výsledky. Mojim cieľom je pokračova v prijatej stratégii a vízií riadenia Národného lesníckeho centra Zvolen.

* Môžete už dnes pomenova hlavné témy a ciele, kam by Národné lesnícke centrum malo smerova v najbližšom období?

- Národné lesnícke centrum vo Zvolene si v priebehu svojej existencie a po viacerých zmenách organizačnej štruktúry upevnilo svoje postavenie v lesníckom sektore. Jeho trvalým cieľom je by dôveryhodným a užitočným partnerom a poskytova odvetviu lesného hospodárstva širokospektrálne služby. Zámerom tiež je pozdvihnú profesiu lesníka na úroveň, ktorá mu patrí, a neustále presviedča verejnos, že lesy sú v dobrých rukách a lesníci sú odborníci, ktorí nadväzujú na dlhoročnú tradíciu lesníctva na Slovensku. Ak máme na mysli poskytovanie širokospektrálnych služieb, tak tu v pravom zmysle pôjde o zabezpečenie plnenia všetkých funkcií lesa, teda od produkčných cez ekologické až po environmentálne funkcie. Národné lesnícke centrum má štyri ústavy, každý ústav plní svoje hlavné ciele a tým prispieva k výsledkom celého lesníckeho centra na Slovensku.

* Koho v tomto smere považujete za najdôležitejších partnerov?.

- Naši strategickí partneri boli už definovaní pri vzniku Národného lesníckeho centra Zvolen v januári roku 2006. Sú nimi Ministerstvo pôdohospodárstva SR, štátny podnik Lesy SR, Štátne lesy TANAP-u, Vojenské lesy a majetky SR, štátna ochrana prírody, neštátni vlastníci lesov, orgány štátnej správy lesného hospodárstva, organizácie rezortu životného prostredia, vysoké a stredné školstvo. Už vo februári 2006 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov národného lesníckeho centra so svojimi strategickými partnermi, kde boli informovaní o poslaní centra, strategických zámeroch a možnostiach vzájomnej spolupráce. Odvtedy so všetkými partnermi úzko spolupracujeme. Pochopiteľne, vzhľadom na to, že problémy lesníctva nie sú iba našimi národnými problémami, budeme musie zintenzívni spoluprácu aj s partnerskými profesijnými organizáciami v zahraničí.

Za rozhovor ďakuje Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Takzvané Tarabove čistky v envirorezorte vraj ohrozujú miliardy z EÚ: Podľa ministra je to nezmysel, Slovensko bude mať tento rok 600 miliónov eur

Takzvané Tarabove čistky v envirorezorte vraj ohrozujú miliardy z EÚ: Podľa ministra…

O čom sa píše

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba robí spomedzi ministrov zrejme najväčšie čistky. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že...

Prečítajte si viac
Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní: Často kladené otázky aj súvisiace odkazy

Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní: Často kladené otázky aj súvisiace odkazy

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR včera zverejnilo na svojom webe aktuálnu informáciu, ktorá sa týka NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY...

Prečítajte si viac
Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce sa v ostatnom období pohybuje viacero medveďov, samospráva eviduje 36 podnetov

Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce…

O čom sa píše

V katastrálnom území obce Poniky v okrese Banská Bystrica ochranári odstránili problémovú medvedicu. Zastrelené boli aj jej tri mláďatá, s...

Prečítajte si viac
Komentár: Keď sa prestane loviť...

Komentár: Keď sa prestane loviť...

O čom sa píše

Dnešný svet prechádza neustále zmenami a každý človek môže mať slovo. Na jednej strane je to dobré, ale na druhej strane...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora