Prihlásiť

Od konfrontácií k verejnej diskusií

Zhovárame sa s Ing. Tiborom Lebockým,

prezidentom Slovenského poľovníckeho zväzu a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

o Platný zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve nezodpovedá súčasným potrebám a podmienkam. Jeho zmeny a doplnenia zákonom NR SR č.99/1993 Z.z. boli len dočasným riešením, ktoré si vyžiadali zmeny vo vlastníckych vzahoch. Odvtedy uplynulo veľa času. Vydanie nového zákona sa z roka na rok odkladá. Zdá sa, že to niekomu aj vyhovuje...

"Proces tvorby nového zákona a turbulencie, ktoré ho najmä v uplynulom volebnom období sprevádzali, možno vytvorili dojem, že odklady transformácie legislatívneho rámca poľovníctva sú skôr cieľom ako prostriedkom na racionálne riešenie problémov tohto odvetvia v meniacich sa spoločenských podmienkach. Nehovoril by som pravdu, keby som tvrdil, že v celom tomto procese nechýbal ten akýsi tajomný fenomén, ktorý býva často prezentovaný ako „politická vôľa“. Ale nezabudnime, že v prípade zákona o poľovníctve sme boli v nedávnej minulosti svedkami aj inej vôle. Vôle veľkej skupiny tých, ktorí sa v petícii zaslúžili o to, aby sme sa z extrému hektických noviel prežitého zákona nedostali do extrému unáhlenej liberalizácie pod rúškom likvidácie „poslednej bašty“(rozumej Slovenského poľovníckeho zväzu, SPZ) Národnej fronty z čias spred novembra 1989. Z tohto aspektu považujem ten posledný odsun, ktorým dokázal Slovenský poľovnícky zväz demokratickým spôsobom ovplyvni politické rozhodnutie bývalého vedenia rezortu pôdohospodárstva za prínos.

Toľko k minulosti. Dnes, keď máme na stole zákon, ktorý nebráni ani štátnym lesom ani inej právnickej osobe založi si vlastnú poľovnícku organizáciu a prostredníctvom modernej poľovníckej samosprávy komorového typu sa zúčastňova na zveľaďovaní slovenského poľovníctva v súlade so záujmami štátu a na princípe presadzovania priorít väčšiny, sme v diametrálne odlišnej pozícii než vtedy, keď myšlienka tvorby vlastnej profesionálnej poľovníckej organizácie štátnych lesov vznikla ako jedno z možných východísk pri riešení praktických dôsledkov aplikácie zákona č.23 z roku 1962 v platnom znení."

o Z rozhovoru so štátnym tajomníkom MP SR Ing. Jozefom Turským v predchádzajúcom vydaní nášho časopisu vyplýva, že snahou ministerstva je predloži taký návrh zákona, ktorý by nadviazal na bohaté poľovnícke tradície a pozitíva poľovníctva na Slovensku, reagoval by na rozdrobenos vlastníctva pozemkov, zjednodušil uznávanie poľovných revírov a schvaľovanie zmlúv o postúpení práva poľovníctva a eliminoval by komerčné vzahy v poľovníctve. Za týmto účelom ministerstvo ustanovilo expertnú skupinu. Aké je jej zloženie a ako sa jej darí rieši spomínané rébusy?

"Musím poveda, že z rozhovoru s pánom štátnym tajomníkom v zásade vyplýva, že ciele, ktoré vo svojich odpovediach prezentoval, sú rámcovo v súlade s cieľmi, ktoré vo vzahu k tvorbe novej poľovníckej legislatívy schválil IX. Snem Slovenského poľovníckeho zväzu v októbri minulého roka v Nitre. To je prvá dobrá správa. Druhou dobrou správou je pragmatický prístup komisie expertov, zloženej zo zástupcov dotknutých ministerstiev, mienkotvorných odborných inštitúcií, organizácií a združení, vlastníkov poľovných pozemkov nevynímajúc.Treou dobrou správou je konštruktívna spolupráca prezídia Slovenského poľovníckeho zväzu s Lesníckou sekciou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Najmä posledné rokovanie, konané na Odštepnom závode Smolenice ma presvedčilo, že aj zložité rébusy sú riešiteľné. Vôbec sa totiž nezakladalo na pravde tvrdenie jedného z bývalých členov prezídia SPZ na už spomínanom IX. Sneme Slovenského poľovníckeho zväzu, že zákon o poľovníctve je pripravený v stave, keď “stačí získa v parlamente pár poslancov“ a bude bez problémov schválený. Keby sa profesionalita a tímová komunikácia bývalým ministrom Jureňom starostlivo vybraných odborníkov nestala hlavným krédom pri tvorbe spoločnej verzie paragrafovaného znenia, určite by sme dnes ešte návrh zákona nemali pripravený k verejnej diskusii a pripomienkovému konaniu. Na tomto mieste, ak dovolíte, sa chcem poďakova aj štátnemu tajomníkovi Turskému, generálnemu riaditeľovi Ondrejčákovi, ale aj ostatným „profíkom“ z Lesníckej sekcie MP SR a z legislatívnej komisie SPZ za korektný prístup pri riešení problémov, na ktoré sme mali rozdielny právny názor. Verím, že rok 2008 bude pre poľovníkov aj lesníkov rokom ďalších dobrých správ, že sa v rámci verejnej diskusie o potrebe nového zákona o poľovníctve navzájom podporíme, a že napriek všetkým očakávaným aktivitám nám všetkým dobre známych aktivistov, dokážeme verejnos presvedči o našej pozícii lídra v starostlivosti o ochranu a zveľaďovanie genofondu zveri."

o Nový návrh zákona o poľovníctve vypracovalo ministerstvo v auguste minulého roku a prerokovala ho osobitná komisia ministra pôdohospodárstva v októbri minulého roku. Pri jeho prerokovaní nedošlo k zhodne v niektorých otázkach medzi MP SR a SPZ. O čo konkrétne išlo a aké to má pokračovanie?

"Čím dlhšiu dobu sa zákon riešil a nedoriešil, tým viac verzií sa medzi zainteresovanými objavovalo. Najznámejšie boli dve: „ministerská“ a „zväzová“. Samotný tento fakt som nikdy nepovažoval za šastný prístup. Zbytočne navodil atmosféru akejsi konfrontácie, úbytok konštruktívnej komunikácie a čo je najdôležitejšie - spôsobil zbytočnú stratu času. Kým sa riešili a pritom nevyriešili komunikačné problémy, štátna správa lesného hospodárstva a poľovníctva sa na všetkých úrovniach trápila s narastajúcim počtom napadnutých rozhodnutí, súdnych pojednávaní a predbežných opatrení.

Zákon o poľovníctve bol v pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2007, teda na minulý rok, pôvodne zaradený na december. Je potrebné objektívne prizna, že vzhľadom na stav, ktorý v názorových rozdieloch medzi MP SR a SPZ panoval do októbra 2007 (do IX. Snemu SPZ – pozn. red.), sa dva mesiace do konca roka ukázali ako príliš krátka doba na serióznu konsolidáciu a zodpovednú prípravu právnej normy. Za najproblematickejšie sa považovali ustanovenia o tom, kto si môže prenaja a kto obhospodarova poľovné revíry, o uznávaní hraníc poľovných revírov s podmienkou súvislosti poľovných pozemkov, o nájomnom na základe dohody, o prednostných právach doterajších bezúhonných užívateľov poľovných revírov, o rozsahu prenosu kompetencií štátnej správy na jednotnú poľovnícku organizáciu, o samotnej definícii a charakteristike jednotnej poľovníckej organizácie. Ako som už uviedol, po rokovaní na pôde Odštepného závodu Smolenice sme dokázali naformulova spoločnú paragrafovanú verziu - a to považujem za úspech. Isteže, som si vedomý, že sme len na štartovej čiare legislatívneho procesu a návrhov na zmeny a doplnky môže by ešte neúrekom. Dôležité však v tomto čase je, že navrhovateľ nového zákona má podporu, ktorá mu ešte prednedávnom chýbala a ktorej váhu oprávnene nepodceňoval."

o Je reálne, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom pripraví návrh tak, aby mohol by predložený na rokovanie vlády SR už v týchto dňoch?

"Z kontextu uvedených skutočností vyplýva, že jednoznačne áno. Podľa plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2008 má by návrh zákona o poľovníctve predložený na rokovanie vlády v júli 2008. Tento časový posun nepovažujem za významný a súhlasím s názorom pani ministerky Kramplovej, aby sa poskytol dostatočný časový priestor pre verejné pripomienkové konanie. Skúsenosti z nedávnej minulosti potvrdzujú, že interaktívne pôsobenie niektorých ustanovení tohto zákona na slovenské spoločenské a politické prostredie je významné a nebolo by správne ohrozi prijatie tak dlho očakávanej právnej normy pre formálnu chybu alebo zbytočne neriešený rozpor. SPZ je pripravený aktívne sa na tomto procese zúčastni. Do programu každého významného poľovníckeho podujatia, aktuálneho najmä teraz v období konania chovateľských prehliadok poľovníckych trofejí, sme s cieľom dosiahnutia verejnej diskusie zaradili prezentáciu návrhu nového zákona. V krátkej dobe teda vystúpia zástupcovia MP SR a SPZ na Poľovníckych dňoch v Muráni, na Zemplínskych poľovníckych dňoch, na Levických poľovníckych dňoch a ďalších podujatiach, na ktorých sa k informáciám o novom zákone dostane široká odborná i laická verejnos."

Za rozhovor ďakuje Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

V USA sa rozmohli drevostavby z lisovaného lepeného dreva: Do roku 2030 sa má celosvetový objem predaja dreva strojnásobiť

V USA sa rozmohli drevostavby z lisovaného lepeného dreva: Do roku 2030…

O čom sa píše

Až Portland v Oregone otvorí v roku 2025 nový letiskový terminal Port of Portland miestneho medzinárodného letiska s letiskovým kódom...

Prečítajte si viac
LES & Letokruhy APRÍL 2024

LES & Letokruhy APRÍL 2024

Aktuálne

Vychádza časopis LES & LETOKRUHY APRÍL 2024, kliknite na odkaz a dozviete sa viac o jeho obsahu.

Prečítajte si viac
O týždeň sa vo Zvolene začnú Lesnícke dni 2024: Lesníctvo ako moderný sektor, založený na dlhoročných tradíciách

O týždeň sa vo Zvolene začnú Lesnícke dni 2024: Lesníctvo ako moderný…

O čom sa píše

Už o týždeň, v piatok 19. apríla 2024, sa na Námestí SNP vo Zvolene uskutoční slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2024. Program podujatia...

Prečítajte si viac
Greenpeace verzus IKEA: Ide o drevo z pralesov v Rumunsku

Greenpeace verzus IKEA: Ide o drevo z pralesov v Rumunsku

O čom sa píše

Environmentálna organizácia Greenpeace včera obvinila švédsku spoločnosť IKEA z podieľania sa na likvidácii pralesov v Rumunsku. Vyšetrovanie Greenpeace zistilo, že...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora