Prihlásiť

Budúcnos lesníckej informatiky v praxi

Na stene kancelárie vedúceho Oddelenia informačných technológií š.p. Vojenské lesy a majetky Ing. Jána Juricu visí zarámované Ocenenie na GIS konferencii 2007 za unikátny projekt GIS s prepojením na on-line mobilný zber dát. Nie je jediné. Na veľtrhu Lignumexpo dostali slovenskí vojenskí lesníci za projekt Evidencie vyaženého dreva (EVD), Integrovaného informačného systému (ITIS) a už spomenutý projekt GIS cenu za projekt európskeho významu.

Vďaka podpore vedenia štátneho podniku, správnym voľbám použitých informačných technológií a efektívnej komunikácii s lesníkmi na lesných správach a lesných obvodoch štyroch odštepných závodov – Malacky, Pliešovce, Kežmarok a Kamenica nad Cirochou pri dolaďovaní systému, vytvoril tím Ing. Juricu, v ktorom pracujú ešte Miroslav Čongrady a Milan Porubovič, za dva roky skutočne unikátny systém práce s lesníckymi dátami. Ing. Jurica ho prirovnáva k otvorenej knihe, pretože sa v ňom otvárajú neustále nové a progresívne možnosti, ako ho využíva a v štátnom podniku VLM ich ešte stále len objavujú. Poďme s nimi v tejto pomyselnej knihe listova aj my.

Ing. Jurica: „Vrátili sme lesníka na pozíciu, ktorá mu patrí“

Na začiatku bola snaha o maximálne spresnenie sledovania technických jednotiek a finančných nákladov čerpaných v pestovnej, ažbovej činnosti a doprave dreva v priebehu mesiaca a kontrolova pohyb drevnej hmoty na základe presných informácií, získavaných on-line, v reálnom čase. Vojenskí lesníci si povedali, že v prvom rade idú robi lesníctvo a potom ekonomiku. Zodpovednos za plánovanie zdrojov dreva v lese a manipuláciu sortimentov na odvozných miestach v plnej miere preniesli na lesníkov, ktorých považujú za rozhodujúci článok fungovania celého podniku. Lesníkom postupne vytvorili aj zodpovedajúce technické zázemie. Výsledok? Ing. Jurica, ktorý bol do 1. februára minulého roka riaditeľom Odštepného závodu Kežmarok spomína, že len na tomto závode sa podarilo v krátkom čase zvýši priemernú cenu dreva o 350 Sk za kubík, zníži zásoby dreva na odvoznom mieste na minimálne množstvá, priaznivo zmeni sortimentáciu s 83-percentným podielom sortimentov III.A, III.B a III.C, 16-percentným podielom vlákniny a jedným percentom palivového dreva.

„Najskôr sme mali spracovanú databázu evidencie vyaženého dreva, ale potrebovali sme ma presnejšie podchytené náklady na ažbovú, pestovnú činnos i odvoz dreva, takže bol vytvorený integrovaný informačný systém. Naším cieľom bolo vytvori tlak na lesníkov, aby zadávali do plánu hodnoverné údaje, ktoré budú v priebehu roka reálne plni. Systém sme postupne prepojili na GIS, ktorý umožňuje lesníkom ďalej spresňova ich prácu priamo v teréne. Najpodstatnejšou zmenou, ktorej prispôsobujeme fungovanie systému, je delegovanie právomocí na lesníka. Vrátili sme ho na pozíciu, na ktorej v minulosti bol a na ktorú patrí aj dnes. Na svojom lesnom obvode je „Pán Niekto“. No a manažéri nášho podniku majú zasa denne prístup k všetkým potrebným informáciám, to znamená, že majú denný prehľad o výške ažby dreva, odvoze dreva a zásobách dreva, podľa drevín a sortimentov v rámci lesného obvodu, lesnej správy, odštepného závodu, štátneho podniku, čo im umožňuje efektívne riadi lesnícku prevádzku a operatívne reagova na požiadavky trhu s drevom,“ sumarizuje v krátkosti prínosy zásadnej zmeny Ing. Jurica.

Svoje slová dokumentuje konkrétnym príkladom. Prišiel za ním zákazník, ktorý súrne potreboval 300 kubíkov guľatiny a mal už pristavené vagóny na jej nakládku, zmluvný dodávateľ drevnú hmotu nedodal.. Jednoduchým pohybom v databáze EVD v rámci závodu bol zistený skutočný stav zásob potrebného sortimentu a na požiadavku zákazníka bolo možné okamžite reagova, čo je veľmi dôležité, údaj potrebný pre rozhodovanie riaditeľa bol presný a rýchly. Riaditeľ nemusel vyvoláva telefonicky lesníkov, kto z nich má takýto objem požadovanej hmoty k dispozícii. Netrvalo ani desa minút a mohol ako riaditeľ OZ podpísa so spokojným zákazníkom zmluvu o dodávke dreva. Samozrejme s cenou o 30 percent vyššou, s čím bol aj klient spokojný, pretože vojenskí lesníci mu boli schopní expresne vyrieši jeho problém.

M. Čongrady: „Dokážeme spracova štatistiku za každý porast, čo má veľký význam pri plánovaní“

Čo sa týka technického vybavenia, podnik získal najskôr známy a overený hardwarový systém firmy Latschbacher. Nasledovalo rozhodnutie sa pre software, ktorý by vyhovoval požiadavkám na spracovanie dát z lesníckej prevádzky. Vo VLM zvolili program EVD od firmy Sense Slovakia, ktorý sa najviac približoval potrebám podniku. Ale to bol iba začiatok. Bolo potrebné analyzova a vyvíja systém tak, aby sa ho podarilo prispôsobi cieľom a špecifikám hospodárenia na jednotlivých odštepných závodoch. O tom, čo v súčasnosti systém dokáže, hovorí M. Čongrady: „Software dokáže triedi dáta podľa deviatich atribútov, ktorými sú drevina, sortiment, kubatúra, akos, odvozné miesto, pracovná skupina a ďalšie. Každý kus dreva si v systéme nesie všetky potrebné atribúty, takže dokážeme v akejkoľvek fáze procesu presne identifikova aj to, ktorá pracovná skupina ho vy manipulovala, ktorý lesník, na ktorom odvoznom mieste ho prijal, zaevidoval a vydal, ako aj to, kým a kam bolo odvezený. Tieto informácie sú dôležité napríklad pri reklamácii od zákazníka. Rôznym nakonfigurovaním systému a triedením dát podľa ľubovoľne zvolených atribútov dokážeme spracova štatistiku za každý porast, čo má veľký význam pri plánovaní. Každý lesník má v systéme vytvorený na FTP serveri svoj dátový sklad, do ktorého môže kedykoľvek posla všetky potrebné dáta. Každé ráno o 4. hodine server replikujeme, takže manažment má k dispozícii aktualizované údaje.“

Lesníci môžu odosiela reálne dáta v reálnom čase do systému nielen kedykoľvek, ale prakticky z akéhokoľvek miesta. Nepotrebujú k tomu ceruzku ani pero. Nemusia sa s papierovou agendou ponáhľa na správy, aby do systému natipovali potrebné čísla a hodnoty. Majú k dispozícii prenosné, jednoducho ovládateľné zariadenia Pocket PC Trimble, do ktorých zadávajú potrebné údaje a navyše, osobné motorové vozidlá sú vybavené ihličkovými tlačiarňami, ktoré pracujú aj v mrazoch, takže lesníci sú po pár minútach po zaevidovaní hmoty schopní počas jej výdaja pripravi pre odberateľa dodací list. Každý kus dreva a každá rovna má jeden identifikátor – čiarový kód BARCODE, ktorý ho umožňuje identifikova v každej fáze toku dreva. Pokiaľ nie je drevo zaevidované, neexistuje ani pohyb dreva v systéme.

M. Porubovič: „Dosahujeme presnos na 20 – 30 centimetrov“

Keď už sme pri opise technickej stránky systému, veľkou výhodou je, že administrátorom stačí jedna licencia a že eliminovali problém obmedzených prístupov, ktorý by komplikoval prácu lesníkov v systéme. Vojenské lesy a majetky vlastnia virtuálnu privátnu sie, čiže internetovú linku určenú výhradne pre pracovníkov podniku. Zároveň môžu využíva aj verejnú sie, ak by došlo k preaženiu ich vlastnej siete. V súčasnosti sa zaoberajú optimalizáciou používanej databázy informácií podľa testovania záaže systému. Administrátori navyše dokážu servis zabezpečova v termináloch lesníkov na diaľku, bez zdåhavého cestovania a straty času. Nedostatkom je do určitej miery pokrytie GPRS signálom, nevyhnutným na pripojenie lesníkov prostredníctvom mobilných telefónov do GIS-u, geografického informačného systému. Ale aj v tomto smere urobili technici pre lesníkov maximum. Vysvetľuje Ing. Porubovič: „Môžu si spusti takzvaný almanach s denným rozpisom pohybu družíc a podľa neho si naplánova prácu. Dokážu totiž zisti, v ktorom dennom čase je postavenie družíc optimálne, respektíve dostatočné na to, aby mohli zmera v teréne, čo potrebujú. Meranie holín a iných prvkov v teréne je možné realizova formou zapisovania lomových bodov. Línie sú spájané z bodových mračien a tento spôsob práce je neporovnateľne presnejší, rýchlejší a pohodlnejší, ako doteraz používané spôsoby v lesníckej praxi. Dosahujeme presnos na 20 – 30 centimetrov.“

WebGIS je vo vojenských lesoch osobitou kapitolou, ktorá by mala pri podrobnom opise rozsah samostatného článku, nabitého možnosami a prínosom WebGIS-u s aplikáciou Terra Explorer umožňujúcou prácu v trojrozmernom 3D modeli pre lesnícku prevádzku. Lesníkom v ňom umožňuje pracova s prekryvmi katastrálnych, obrysových a porastových máp. Dynamické vrstvy si môžu lesníci vytvára sami podľa potreby, čo im umožňuje pomerne jednoducho spracova uzávierky a bilancova plochy. Lesníkom výrazne uľahčuje prácu napríklad to, že si takto môžu v systéme odbilancova plochu holiny, ktorá sa nachádza v dvoch porastoch. V teréne by jej identifikácia bola oveľa komplikovanejšia. Aplikácia približovania dreva im zasa umožňuje podľa približovacej vzdialenosti a ďalších atribútov urči veľmi rýchlo náklady na priblíženie jedného kubíka dreva a tým aj cenu, ktorú bude lesník plati pracovnej skupine. A to nie je zďaleka všetko.

Všimli ste si to? Celý informačný systém uľahčuje, spresňuje a zefektívňuje predovšetkým prácu lesníkov, vychádza z potrieb a požiadaviek lesníckej prevádzky. V tom je jeho najväčšia sila, v tom je múdros a prezieravos tých, ktorý ho nastavujú a zdokonaľujú, akceptujúc pritom pripomienky a názory lesníkov. Potvrdzuje to aj skutočnos, že lesníci majú vo svojich termináloch v elektronickej podobe manuál, ako pracova vo všetkých funkcionalitách systému, s údajmi, ktoré sa v jeho databáze nachádzajú. Nebolo možné vtesna do jedného článku všetky informácie, ktoré som počas stretnutí a prezentácií na Oddelení IT š.p. VLM SR Pliešovce v Kežmarku získal. Ale tento zásadný postreh v článku chýba rozhodne nesmel. Pretože je zo všetkých najcennejší a najinšpiratívnejší. Aj preto možno označi to, čo dokázali a dokazujú v práci s informáciami vo VLM, budúcnosou lesníckej informatiky v praxi.

Jozef Marko

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

V USA sa rozmohli drevostavby z lisovaného lepeného dreva: Do roku 2030 sa má celosvetový objem predaja dreva strojnásobiť

V USA sa rozmohli drevostavby z lisovaného lepeného dreva: Do roku 2030…

O čom sa píše

Až Portland v Oregone otvorí v roku 2025 nový letiskový terminal Port of Portland miestneho medzinárodného letiska s letiskovým kódom...

Prečítajte si viac
LES & Letokruhy APRÍL 2024

LES & Letokruhy APRÍL 2024

Aktuálne

Vychádza časopis LES & LETOKRUHY APRÍL 2024, kliknite na odkaz a dozviete sa viac o jeho obsahu.

Prečítajte si viac
O týždeň sa vo Zvolene začnú Lesnícke dni 2024: Lesníctvo ako moderný sektor, založený na dlhoročných tradíciách

O týždeň sa vo Zvolene začnú Lesnícke dni 2024: Lesníctvo ako moderný…

O čom sa píše

Už o týždeň, v piatok 19. apríla 2024, sa na Námestí SNP vo Zvolene uskutoční slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2024. Program podujatia...

Prečítajte si viac
Greenpeace verzus IKEA: Ide o drevo z pralesov v Rumunsku

Greenpeace verzus IKEA: Ide o drevo z pralesov v Rumunsku

O čom sa píše

Environmentálna organizácia Greenpeace včera obvinila švédsku spoločnosť IKEA z podieľania sa na likvidácii pralesov v Rumunsku. Vyšetrovanie Greenpeace zistilo, že...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora