Prihlásiť

Vy sa pýtate, my odpovedáme

O vyznačovaní a evidencii ažby dreva

alebo aj o tom, ktoré sú záväzné ukazovatele podľa LHP...

(Na otázky čitateľov odpovedá odborný spolupracovník redakcie Ing. Milan Fischer)

Spåňa „Súhlasný list k expedícii vlákninového dreva“ náležitosti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 vyhlášky 4. 244/1997 Z. z. o vyznačovaní a evidencii ažby dreva?

Čitateľ z východného Slovenska nastolil otázku, či krajský lesný úrad a následne oblastný lesný úrad postupovali správne, keď pri preprave dreva „Súhlasný list k expedícii vlákninového dreva“ používaný spracovateľskou firmou a prepravcom zo severného Slovenska akceptovali na ďalšiu prepravu dreva po kontrole a zároveň začali konanie o uložení pokuty, pretože „súhlasný list“ neobsahoval všetky údaje podľa prílohy č. 6 vtedy ešte platnej vyhlášky č. 244/1997 Z. z. o vyznačovaní a preprave dreva.

Čitateľ ďalej uvádza, že používanie „súhlasného listu“ prerokovala spracovateľská firma s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, sekciou lesníckou (neuvádza kedy a s kým), ktorá dala súhlasné stanovisko na jeho používanie s tým, že spåňa všetky náležitosti podľa prílohy č. 6 uvedenej vyhlášky, čo potvrdzuje aj súhlas na odjazd nákladného motorového vozidla s návesom, naloženými listnatým vlákninovým drevom po vykonanej kontrole, pretože z dokladu bolo jasne identifikovateľné odkiaľ a kam smeruje. Ďalej uvádza, že dodávatelia pre túto firmu majú v zmluvách o dodávkach dohodnuté používanie „súhlasného listu“ zohľadňujúceho špecifiká prepravy a merania listnatej vlákniny odberateľom .

Obvodný lesný úrad v oznámení o začatí konania o uložení pokuty konštatuje, že prepravovaná listnatá vláknina v objeme 22,8 m3 bola riadne ociachovaná, zistili však rozpor s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva, pretože prepravca nepredložil doklad v zmysle vyhlášky a súhlasný list neobsahuje na rozdiel od vzoru uvedeného v prílohe 6 vyhlášky údaje ako výrobok, číslo ks, počet ks, dåžku priemer a objem, správny orgán nemohol a nemôže akceptova súhlasný list ako náhradu za preukaz o pôvode dreva podľa vyhlášky...“.

Pri posúdení prípadu treba vychádza predovšetkým zo znenia vyhlášky č. 244/1997 Z. z. o označovaní a evidencii ažby dreva.

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky užívateľ lesa, prepravca dreva, nákupca dreva, odberateľ dreva a spracovateľ dreva preukazujú pôvod dreva osobitným dokladom (§ 11 ods. 3 zákona SNR č. 100/ 1977 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorého vzor je v prílohe č. 6. Za správnos dokladov zodpovedá dodávateľ dreva.

Právnické osoby, ktoré spracúvajú a skladujú drevo, evidujú a uschovávajú doklad podľa odseku 1 najmenej počas dvoch rokov (§ 7 ods. 2 ).

Pri použití počítačového systému sa môže preukáza pôvod dreva výstupom z počítača potvrdeným užívateľom lesa, ak obsahuje údaje podľa prílohy č. 6 (§ 7 ods. 3).

Ciachou sa označujú surové kmene a tieto sortimenty – a) výrezy I., II. a III. triedy akosti, b) banské drevo a banské výrezy dlhšie než 2 m, c) vlákninové drevo a ostatné priemyslové drevo určené na chemické a mechanické spracovanie dlhšie než 2 m (§ 6 ods. 1).

Pri uskladňovaní a doprave rovnaného dreva a banských výrezov dåžky 1 až 2 m a žrdí je prípustné ciachou označi len jednotlivé kusy vo vrchnom rade. Palivové drevo sa neoznačuje (§ 6 ods. 2).

Na základe uvedeného odberateľ a prepravca dreva použili na prepravu dreva „Súhlas na prepravu vlákninového dreva č. ...“, obsah ktorého bol údajne prekonzultovaný a odobrený na sekcii lesníckej MP SR a jeho používanie na prepravu listnatej vlákniny využíva reazec odberateľ - prepravca - dodávateľ, na základe zmlúv o dodávkach dreva. Súhlas na prepravu vlákninového dreva možno považova za počítačový výstup podľa § 7 ods. 3 vyhlášky, jeho údajné odobrenie sekciou lesníckou nasvedčuje, že obsahuje základné údaje potrebné na prepravu listnatého vlákninového dreva podľa vzoru (príkladu), teda nie záväzného vzoru uvedeného v prílohe č. 6 vyhlášky.

Orgán štátnej správy v odôvodnení rozhodnutia o uložení pokuty uvádza, že nemohol a nemôže s vyjadrením dodávateľa súhlasi, pretože súhlasný list neobsahuje na rozdiel od vzoru podľa prílohy č.6 vyhlášky niektoré údaje, zavádza nové pojmy, informácie o kupujúcom a predávajúcom, ktorí nemusia by dodávateľom resp. odberateľom a subjekt v časti vymedzenej pre adresáta vraj nie je nijako definovaný. Z odôvodnenia nie je zrejmé, prečo orgán štátnej správy po zistení takého množstva nedostatkov, pre ktoré ako uviedol v rozhodnutí nemohol a nemôže akceptova súhlasný list a pritom nechal súpravu naloženú listnatým vlákninovým drevom pokračova v preprave k odberateľovi čím zároveň spochybnil dôvod na udelenie pokuty.

1. júna 2006 nadobudla účinnos vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ažby dreva, o označovaní vyaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva. Podľa § 6 - doklady o pôvode dreva a ich preukazovania, pôvod prepravovaného dreva alebo uskladneného dreva sa preukazuje dokladom; vzor tlačiva je uvedený v prílohe č.5. Podľa záznamu z porady prednostov krajských a obvodných lesných úradov a vojenského lesného úradu 22. – 23. júna 2006 a záveru k uplatňovaniu tejto vyhlášky, ktorá obsahuje vzor dokladu o pôvode dreva, za doklad sa považuje každé tlačivo, vrátane výstupu z počítača, ak obsahuje všetky údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č.5 k vyhláške a je podpísané oprávnenými a zodpovednými osobami.

Uvedený záver z porady vlastne určuje záväzne použi údaje vo vzore o pôvode dreva, nereaguje na osobitosti prepravy vlákninového dreva a meranie, resp. váženie dreva odberateľmi. V tejto súvislosti a v snahe predís ďalším nedorozumeniam a zasahovaniu do obchodných vzahov, súhlasný list a jeho vhodnos na ďalšie používanie pri preprave listnatého vlákninového dreva s prihliadnutím na požiadavky odberateľa a obsah vzoru uvedeného vo vyhláške, treba da posúdi na sekciu lesnícku MP SR s cieľom vydania jednoznačného písomného stanoviska.

Ktoré sú záväzné ukazovatele podľa lesného hospodárskeho plánu?

Termín „záväzný ukazovateľ“ sa v zákone č. 326/2005 Z. z. o lesoch nepoužíva. Vo všeobecnosti možno poveda (ak neberieme do úvahy zákazy ustanovené v zákone), že záväzným ukazovateľom je ukazovateľ, ktorého zmenu možno vykona len zmenou plánu podľa § 43 ods. 2, o ktorej rozhoduje orgán štátnej správy na základe žiadosti vlastníka, správcu, obhospodarovateľa lesa alebo príslušného orgánu štátnej správy.

Ide o zmenu kategorizácie podľa § 12 a zmenu zásad vykonávania ažby podľa ustanovení § 23, osobitne odseku 8 - celkový objem predpísaný na ažbu lesným hospodárskym plánom pre lesný celok nemožno prekroči. Ak je v lesnom celku viac vlastníkov, každý z nich nemôže prekroči celkový objem dreva predpísaný v jeho vlastníckom celku alebo dielci..

Podľa § 37 - ods. 1 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave a ochrane lesa žiados o zmenu plánu sa predkladá, ak je počas jeho platnosti potrebné zmeni celkový objem dreva predpísaný na ažbu plánom pre lesný celok, vlastnícky celok alebo dielec; zmena celkového objemu dreva predpísaného na ažbu pre lesný celok alebo vlastnícky celok vychádza z návrhu na zmenu objemu dreva predpísaného na ažbu v jednotlivých dielcoch.

Podľa odseku 5 obsahom návrhu na zmenu plánu, ktorej cieľom je zmena kategórie lesa, sú náležitosti návrhu na vyhlásenie lesov osobitného určenia.

Za ďalší záväzný ukazovateľ treba považova podľa § 20 ods. 4 obnovu lesa na holine, ktorú je obhospodarovateľ povinný vykona do dvoch rokov od jej vzniku okrem chránených území s piatym stupňom ochrany. V prípade očakávanej prirodzenej obnovy môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto lehotu predåži o ďalšie dva roky; pri vzniku holín po náhodnej ažbe v rozsahu podľa § 23 ods. 5 a 6 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiados obhospodarovateľa lesa urči osobitný harmonogram obnovy lesa na holine, ktorý je súčasou harmonogramu na vykonanie náhodnej ažby väčšieho rozsahu podľa § 23 ods. 6.

Aký je účel vecného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopåňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch?

Začiatkom novembra predložila sekcia lesnícka MP SR na vnútrorezortné pripomienkové konanie vecný návrh zákona, ktorým sa mení a dopåňa zákon o lesoch.

Podľa predkladacej správy v doterajšom zákone nie sú dostatočne doriešené niektoré ustanovenia, ktoré pri aplikácii zákona spôsobujú v praxi mnohé problémy a neumožňujú zabezpeči odborné hospodárenie v lesoch v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja alebo nedostatočne zohľadňujú súčasný stav v majetkovoprávnom usporiadaní lesných pozemkov, prípadne majú negatívny dopad na štátny rozpočet.

Predkladaný návrh zákona má v prvom rade odstráni deformácie pri zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch malej výmery. Ďalej ustanovuje použitie rúbaňového hospodárskeho spôsobu v prísne určených prípadoch, keď obnovu lesa nie je možné dosiahnu inými hospodárskymi spôsobmi pre prírodné podmienky a prirodzená obnova vysokého lesa v týchto prípadoch nie je možná.

Mení sa systém výberu vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu a s tým súvisiacich činností, vrátane spôsobu ich úhrady a upresňujú sa podmienky výkonu odbornej správy lesov.

Návrh zákona súčasne rieši problematiku príspevkových organizácií, do 31. 12. 2005 pôsobiacich samostatne (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen), ktoré splynuli do jednej príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, ktoré sa stalo právnym nástupcom zanikajúcich organizácií v plnom rozsahu ich práv a povinností, preto je potrebné zmeni aj súvisiace právne predpisy.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Envirorezort sa dohodol s KDH: Odstrel medveďa bude možný pri ohrození života, zdravia, majetku alebo hospodárskych záujmov

Envirorezort sa dohodol s KDH: Odstrel medveďa bude možný pri ohrození života…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR sa dohodlo s opozičným KDH na zmene zákona, ktorý bude riešiť odstrel medveďa mimo správneho konania...

Prečítajte si viac
Na jihlavské mestské lesy tvrdo dopadla podkôrniková kalamita: Kulminovala v roku 2021, kedy vyťažili 250 000 kubíkov

Na jihlavské mestské lesy tvrdo dopadla podkôrniková kalamita: Kulminovala v roku 2021…

O čom sa píše

Aktuálne vydanie Spravodaja SVOL (Sdružení vlastníků obecních soukromých a cirkevních lesů ČR) uverejnilo rozhovor s Ing. Václavom Kodetom s titulkom: Obnova...

Prečítajte si viac
Lesy ČR zakázali od apríla do októbra pálenie zvyškov po ťažbe: Najčastejšou príčinou lesných požiarov je nedbalosť návštevníkov

Lesy ČR zakázali od apríla do októbra pálenie zvyškov po ťažbe: Najčastejšou…

Aktuálne

Štátny podnik Lesy ČR na svojom webe informuje, že v súvislosti s otepľovaním a klimatickou zmenou výrazne stúpa riziko lesných...

Prečítajte si viac
Dôležitý poľnohospodársky región vo Francúzsku: Štát si musí vybrať medzi chovateľom a predátorom. Deväť z desiatich útokov vlkov sa odohráva v chránených stádach

Dôležitý poľnohospodársky región vo Francúzsku: Štát si musí vybrať medzi chovateľom a…

O čom sa píše

Český portál Vlk trávu nežere uverejnil podľa francúzskych zdrojov tlačovú správa z Národného zhromaždenia regiónu Bourgogne-Franche-Comté vo Francúzsku. Dôležitý poľnohospodársky...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora