Prihlásiť

Aké sú hlavné priority?

Aké sú koncepčné a legislatívne zámery v manažmente lesných zdrojov a v problematike ochrany prírody a krajiny?

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky deklaruje riešenie opatrení legislatívneho a koncepčného charakteru viažucich sa k problematike lesného hospodárstva. Jednou z úloh legislatívneho charakteru je novelizácia zákona o lesoch, ktorý bol 22. júla 2005 uverejnený v zbierke zákonov, čiastke 138 pod číslom 326 a nadobudol účinnos 1. septembra 2005.

***

Hlavným dôvodom novelizácia zákona o lesoch je skutočnos, že niektoré ustanovenia zákona nie sú dostatočne doriešené a pri ich uplatňovaní v praxi spôsobujú viaceré problémy. Taktiež v rámci schvaľovacieho procesu došlo v návrhu k niektorým zmenám, ktoré neumožňujú zabezpeči odborné hospodárenie v lesoch v súlade princípmi trvalo udržateľného rozvoja, prípadne nedostatočne zohľadňujú súčasný stav v majetkovoprávnom usporiadaní lesných pozemkov a zároveň nezohľadnili negatívne dopady ich prijatia na štátny rozpočet. V súčasnej dobe pripravovaná novela zákona o lesoch sa zameriava na odstránenie týchto nedostatkov a po procesnej stránke sa vypracúva za spolupráce štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcov vedeckej obce, neštátneho lesníckeho sektoru, zástupcov najväčšieho správcu lesného majetku, ako aj nominovaného zástupcu štátnej ochrany prírody.

Novela zákona o lesoch sa pripravuje v nadväznosti na poznatky z jeho aplikácie, spresňuje niektoré pojmy a postupy pri uplatňovaní ustanovení zákona a odstraňuje nejasnosti pri jeho aplikácii v praxi. Okrem iných skutočností sa zameriava na uplatnenie rúbaňového hospodárskeho spôsobu, ktorý sa uskutočňuje ažbou s jednorazovým vyažením obnovovaného lesného porastu alebo jeho časti, v prísne určených prípadoch, kedy obnovu lesa nie je možné z hľadiska prírodných podmienok dosiahnu ostatnými hospodárskymi spôsobmi uvedenými v zákone o lesoch a prirodzená obnova vysokého lesa v týchto prípadoch nie je možná. Naviac použitie iného hospodárskeho spôsobu by v daných prírodných podmienkach bolo pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov ekonomicky neúnosné.

Systém výberu vyhotovovateľa LHP

Novela zákona predpokladá odstránenie deformácií pri zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch vlastníkov lesa malej výmery a presnejšiu úpravu podmienok výkonu odbornej správy lesov. Samostatnou oblasou, ktorej sa venuje pozornos, je systém výberu vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu a s tým súvisiacich činností. Predpokladá sa, že navrhovaná úprava príslušných ustanovení zákona vlastníkovi, správcovi a obhospodarovateľovi lesa umožní samostatne sa rozhodnú o tom, kto bude vyhotovovateľom lesného hospodárskeho plánu pre príslušný lesný celok. S cieľom zjednotenia podmienok na vyhotovovanie plánu a teda aj efektívnejšieho a hospodárnejšieho zabezpečovania nielen samotného obstarávania, ale aj vyhotovovania plánov sa vytvára priestor uloži ministerstvu zabezpečovanie verejného obstarávanie na vyhotovenie plánu. Otvorenou a často diskutovanou je aj otázka touto činnosou v prípade potreby poveri príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnickú osobu zriadenú ministerstvom.

V súvislosti so splynutím príspevkových organizácií lesného hospodárstva, Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu Zvolen a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen, do Národného lesníckeho centra so sídlom vo Zvolene, je potrebné platné právne predpisy upravujúce doterajšiu činnos a povinnosti zanikajúcich organizácií zmeni.

Tento výpočet zámeru novelizácie ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch nie je taxatívnym výpočtom predpokladaných úprav ustanovení zákona.

Zosúladenie zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny

Z hľadiska zabezpečenia uplatňovania princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku je nevyhnutné pristúpi aj k úprave niektorých ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajina v znení neskorších predpisov, čo sa premieta aj do Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky. I napriek skutočnosti, že kompetentným orgánom štátnej správy je v tomto prípade Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, je úlohou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky iniciatívne vstupova do legislatívneho procesu v súvislosti s novelizáciou zákona o ochrane prírody a krajiny, berúc do úvahy aj uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 471/2006 ku Koncepcii ochrany prírody a krajiny. S cieľom zosúladenie zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o lesoch, vrátane ich zosúladenia so smernicami EÚ o biotopoch a vtákoch a ďalšími právnymi predpismi, je potrebné predovšetkým dorieši problematiku zodpovednosti za ochranu lesa v prípade, ak ju z dôvodov obmedzení nemôže zabezpeči obhospodarovateľ lesa; vydávania súhlasov, respektíve výnimiek na činnosti vykonávané v súlade s LHP, ak sa k týmto činnostiam už záväzne vyjadroval orgán ochrany prírody a krajiny; systému územnej ochrany – jeho prehodnotenie, jednoznačného určenia a odstránenia vzájomných prekryvov chránených území tak, aby boli zrejmé podmienky a spôsob ochrany daného územia vo väzbe na možnú hospodársku činnos a udeľovanie súhlasov, respektíve výnimiek na jej vykonávanie; stanovovania obmedzení (zakázaných činností) pre jednotlivé stupne ochrany, tieto rieši nie paušálne (zákonom) pre všetky chránené územia s rovnakým stupňom ochrany, ale ich stanovova s ohľadom na dôvod a predmet ochrany; dopadov z obmedzenia hospodárenia a ich úhrada; zosúladenie termínov správneho konania podľa zákona o ochrane prírody a krajiny s termínmi podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a tým vytvori priestor pre realizáciu včasných a účinných opatrení predovšetkým z hľadiska ochrany lesov respektíve riešenia kalamitných situácií. Za veľmi dôležité považujeme zosúladenie záujmov ochrany prírody a lesného hospodárstva pri uplatňovaní dotačnej politiky v pôdohospodárstve a životnom prostredí.

Prioritou je Národný lesnícky program

V koncepčnej oblasti je prioritnou úlohou vypracovanie Národného lesníckeho programu. Z medzinárodného hľadiska tento dokument vychádza zo záväzkov SR ako členskej krajiny OSN, OECD a EÚ, respektíve ako signatára rezolúcií z ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe (Strasbourg 1990, Helsinky 1993, Lisabon 1998, Viedeň 2003). Národný lesnícky program má predstavova strategický dokument, stanovujúci orientáciu, zásady, priority a ciele lesníckej politiky na Slovensku v intenciách ustanovení Akčného plánu EÚ pre lesné hospodárstvo, rešpektujúc a vychádzajúc zo špecifík a stavu lesného hospodárstva na Slovensku. Je nevyhnutnosou, aby Národný lesnícky program nebol len úzko rezortným strategickým dokumentom, ale aby bol chápaný a realizovaný medzisektorovo, čo vytvorí predpoklad pre uplatňovania princípov, zásad a cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky schválenej uznesením NR SR č. 1989/2002.

Okrem princípu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch sa pri vypracovaní návrhu Národného lesníckeho programu zohľadňovali základné princípy dlhodobého rozvoja lesného hospodárstva:

 princíp optimálnej produkcie a optimálneho plnenia verejnoprospešných funkcií,

 princíp stability lesov (statickej a ekologickej),

 princíp ekologizácie lesného hospodárstva a

 princíp hospodárnosti.

Návrh Národného lesníckeho programu, ktorý je v súčasnej dobe predmetom dopracovávania, za prioritné oblasti deklaruje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov; ekologické, environmentálne a sociálne funkcie lesov; lesy v chránených územiach; ochranu lesov proti škodlivým činiteľom; vstupy lesníctva do drevospracujúceho priemyslu a rozvoja vidieka; ekonomiku a podporu lesníctva z verejných zdrojov; legislatívne, organizačné a podporné nástroje riadenia lesníctva; vlastníctvo a užívanie lesov; inovácie, lesnícky výskum a vzdelávanie a medzinárodné aktivity v lesníctve.

Ing. Pavel Toma

riaditeľ odboru manažmetu lesných zdrojov

a lesníckej politiky MP SR

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Košickí mestskí lesníci odstraňujú, orezávajú a ošetrujú poškodené duby v lesoparku: V záujme bezpečnosti návštevníkov a po odbornej expertíze zdravotného stavu stromov

Košickí mestskí lesníci odstraňujú, orezávajú a ošetrujú poškodené duby v lesoparku: V…

Aktuálne

Mestské lesy Košice dnes začali v záujme bezpečnosti návštevníkov lesoparku na základe výsledkov odbornej expertízy zdravotného stavu stromov a súhlasu...

Prečítajte si viac
Vládne návrhy zákonov o lesoch a poľovníctve majú v Česku podporu lesomajiteľov: Posun poľovníctva do 21. storočia, dôraz na ochranu lesov

Vládne návrhy zákonov o lesoch a poľovníctve majú v Česku podporu lesomajiteľov:…

Aktuálne

Súkromní vlastníci lesov na valnom zhromaždení SVOL - komory súkromných lesov, ktorá prebehla 22. februára 2024 v Křtinách, deklarovali podporu...

Prečítajte si viac
Kormorány spôsobili za roky 2010 – 2021 škody vo výške takmer 41 miliónov eur: Prísne podmienky jeho lovu

Kormorány spôsobili za roky 2010 – 2021 škody vo výške takmer 41…

O čom sa píše

Na Laborci majú švédske stoly. Tak vidia rybári nálety kormoránov, ktoré podľa nich denne z našich vôd vyžerú tony rýb...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

Aktuálne

Ing. Michal Kravčík, CSc. je medzinárodne uznávaný hydrológ, environmentalista, spoluautor Novej vodnej paradigmy, držiteľ Goldmanovej environmentálnej ceny, zakladateľ spoločnosti WaterHolistic...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora