Prihlásiť

Aké sú hlavné priority?

Aké sú koncepčné a legislatívne zámery v manažmente lesných zdrojov a v problematike ochrany prírody a krajiny?

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky deklaruje riešenie opatrení legislatívneho a koncepčného charakteru viažucich sa k problematike lesného hospodárstva. Jednou z úloh legislatívneho charakteru je novelizácia zákona o lesoch, ktorý bol 22. júla 2005 uverejnený v zbierke zákonov, čiastke 138 pod číslom 326 a nadobudol účinnos 1. septembra 2005.

***

Hlavným dôvodom novelizácia zákona o lesoch je skutočnos, že niektoré ustanovenia zákona nie sú dostatočne doriešené a pri ich uplatňovaní v praxi spôsobujú viaceré problémy. Taktiež v rámci schvaľovacieho procesu došlo v návrhu k niektorým zmenám, ktoré neumožňujú zabezpeči odborné hospodárenie v lesoch v súlade princípmi trvalo udržateľného rozvoja, prípadne nedostatočne zohľadňujú súčasný stav v majetkovoprávnom usporiadaní lesných pozemkov a zároveň nezohľadnili negatívne dopady ich prijatia na štátny rozpočet. V súčasnej dobe pripravovaná novela zákona o lesoch sa zameriava na odstránenie týchto nedostatkov a po procesnej stránke sa vypracúva za spolupráce štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcov vedeckej obce, neštátneho lesníckeho sektoru, zástupcov najväčšieho správcu lesného majetku, ako aj nominovaného zástupcu štátnej ochrany prírody.

Novela zákona o lesoch sa pripravuje v nadväznosti na poznatky z jeho aplikácie, spresňuje niektoré pojmy a postupy pri uplatňovaní ustanovení zákona a odstraňuje nejasnosti pri jeho aplikácii v praxi. Okrem iných skutočností sa zameriava na uplatnenie rúbaňového hospodárskeho spôsobu, ktorý sa uskutočňuje ažbou s jednorazovým vyažením obnovovaného lesného porastu alebo jeho časti, v prísne určených prípadoch, kedy obnovu lesa nie je možné z hľadiska prírodných podmienok dosiahnu ostatnými hospodárskymi spôsobmi uvedenými v zákone o lesoch a prirodzená obnova vysokého lesa v týchto prípadoch nie je možná. Naviac použitie iného hospodárskeho spôsobu by v daných prírodných podmienkach bolo pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov ekonomicky neúnosné.

Systém výberu vyhotovovateľa LHP

Novela zákona predpokladá odstránenie deformácií pri zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch vlastníkov lesa malej výmery a presnejšiu úpravu podmienok výkonu odbornej správy lesov. Samostatnou oblasou, ktorej sa venuje pozornos, je systém výberu vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu a s tým súvisiacich činností. Predpokladá sa, že navrhovaná úprava príslušných ustanovení zákona vlastníkovi, správcovi a obhospodarovateľovi lesa umožní samostatne sa rozhodnú o tom, kto bude vyhotovovateľom lesného hospodárskeho plánu pre príslušný lesný celok. S cieľom zjednotenia podmienok na vyhotovovanie plánu a teda aj efektívnejšieho a hospodárnejšieho zabezpečovania nielen samotného obstarávania, ale aj vyhotovovania plánov sa vytvára priestor uloži ministerstvu zabezpečovanie verejného obstarávanie na vyhotovenie plánu. Otvorenou a často diskutovanou je aj otázka touto činnosou v prípade potreby poveri príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnickú osobu zriadenú ministerstvom.

V súvislosti so splynutím príspevkových organizácií lesného hospodárstva, Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu Zvolen a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen, do Národného lesníckeho centra so sídlom vo Zvolene, je potrebné platné právne predpisy upravujúce doterajšiu činnos a povinnosti zanikajúcich organizácií zmeni.

Tento výpočet zámeru novelizácie ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch nie je taxatívnym výpočtom predpokladaných úprav ustanovení zákona.

Zosúladenie zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny

Z hľadiska zabezpečenia uplatňovania princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku je nevyhnutné pristúpi aj k úprave niektorých ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajina v znení neskorších predpisov, čo sa premieta aj do Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky. I napriek skutočnosti, že kompetentným orgánom štátnej správy je v tomto prípade Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, je úlohou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky iniciatívne vstupova do legislatívneho procesu v súvislosti s novelizáciou zákona o ochrane prírody a krajiny, berúc do úvahy aj uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 471/2006 ku Koncepcii ochrany prírody a krajiny. S cieľom zosúladenie zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o lesoch, vrátane ich zosúladenia so smernicami EÚ o biotopoch a vtákoch a ďalšími právnymi predpismi, je potrebné predovšetkým dorieši problematiku zodpovednosti za ochranu lesa v prípade, ak ju z dôvodov obmedzení nemôže zabezpeči obhospodarovateľ lesa; vydávania súhlasov, respektíve výnimiek na činnosti vykonávané v súlade s LHP, ak sa k týmto činnostiam už záväzne vyjadroval orgán ochrany prírody a krajiny; systému územnej ochrany – jeho prehodnotenie, jednoznačného určenia a odstránenia vzájomných prekryvov chránených území tak, aby boli zrejmé podmienky a spôsob ochrany daného územia vo väzbe na možnú hospodársku činnos a udeľovanie súhlasov, respektíve výnimiek na jej vykonávanie; stanovovania obmedzení (zakázaných činností) pre jednotlivé stupne ochrany, tieto rieši nie paušálne (zákonom) pre všetky chránené územia s rovnakým stupňom ochrany, ale ich stanovova s ohľadom na dôvod a predmet ochrany; dopadov z obmedzenia hospodárenia a ich úhrada; zosúladenie termínov správneho konania podľa zákona o ochrane prírody a krajiny s termínmi podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a tým vytvori priestor pre realizáciu včasných a účinných opatrení predovšetkým z hľadiska ochrany lesov respektíve riešenia kalamitných situácií. Za veľmi dôležité považujeme zosúladenie záujmov ochrany prírody a lesného hospodárstva pri uplatňovaní dotačnej politiky v pôdohospodárstve a životnom prostredí.

Prioritou je Národný lesnícky program

V koncepčnej oblasti je prioritnou úlohou vypracovanie Národného lesníckeho programu. Z medzinárodného hľadiska tento dokument vychádza zo záväzkov SR ako členskej krajiny OSN, OECD a EÚ, respektíve ako signatára rezolúcií z ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe (Strasbourg 1990, Helsinky 1993, Lisabon 1998, Viedeň 2003). Národný lesnícky program má predstavova strategický dokument, stanovujúci orientáciu, zásady, priority a ciele lesníckej politiky na Slovensku v intenciách ustanovení Akčného plánu EÚ pre lesné hospodárstvo, rešpektujúc a vychádzajúc zo špecifík a stavu lesného hospodárstva na Slovensku. Je nevyhnutnosou, aby Národný lesnícky program nebol len úzko rezortným strategickým dokumentom, ale aby bol chápaný a realizovaný medzisektorovo, čo vytvorí predpoklad pre uplatňovania princípov, zásad a cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky schválenej uznesením NR SR č. 1989/2002.

Okrem princípu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch sa pri vypracovaní návrhu Národného lesníckeho programu zohľadňovali základné princípy dlhodobého rozvoja lesného hospodárstva:

 princíp optimálnej produkcie a optimálneho plnenia verejnoprospešných funkcií,

 princíp stability lesov (statickej a ekologickej),

 princíp ekologizácie lesného hospodárstva a

 princíp hospodárnosti.

Návrh Národného lesníckeho programu, ktorý je v súčasnej dobe predmetom dopracovávania, za prioritné oblasti deklaruje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov; ekologické, environmentálne a sociálne funkcie lesov; lesy v chránených územiach; ochranu lesov proti škodlivým činiteľom; vstupy lesníctva do drevospracujúceho priemyslu a rozvoja vidieka; ekonomiku a podporu lesníctva z verejných zdrojov; legislatívne, organizačné a podporné nástroje riadenia lesníctva; vlastníctvo a užívanie lesov; inovácie, lesnícky výskum a vzdelávanie a medzinárodné aktivity v lesníctve.

Ing. Pavel Toma

riaditeľ odboru manažmetu lesných zdrojov

a lesníckej politiky MP SR

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Názor: Smutný príbeh vyvolávania senzácií, prihrievania polievočky a nenápadného očiernenia druhej strany

Názor: Smutný príbeh vyvolávania senzácií, prihrievania polievočky a nenápadného očiernenia druhej strany

Aktuálne

Počas trvania celého tohto smutného príbehu som si vravel, že sa k nemu nebudem vyjadrovať, lebo s podobnými, ktoré sa...

Prečítajte si viac
Vykurovanie uhlím to má v susednom Česku nahnuté: Podobné náklady ako pri kúrení drevom, lacnejšie ako pri použití peliet

Vykurovanie uhlím to má v susednom Česku nahnuté: Podobné náklady ako pri…

O čom sa píše

Ľudia, ktorí doma kúria uhlím a plánujú pri tom zotrvať, by si mali preveriť stav svojich kachlí či kotlov a...

Prečítajte si viac
Komentár: Rozpačité blues

Komentár: Rozpačité blues

Aktuálne

Našiel som si na stole oponentský posudok, ktorý spracovali dvaja uznávaní odborníci, Ing. Peter Klinga, PhD. z Lesníckej fakulty TU Zvolen...

Prečítajte si viac
TV Markíza: Hospodár Viliam je zúfalý, s medveďmi si nevie dať rady. Ľudia stoja pred otázkou, či je pre nich príroda ešte bezpečná

TV Markíza: Hospodár Viliam je zúfalý, s medveďmi si nevie dať rady…

Aktuálne

TV Markíza sa v relácii Reflex venovala téme výskytu medveďov a reportáž uviedla informáciou, že teplé jarné dni čoraz viac lákajú do...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora